Vytvorenie a zobrazenie obľúbených položiek v mobilných aplikáciách Power BIMake and view favorites in the Power BI mobile apps

Vzťahuje sa na:Applies to:

iPhone iPad Telefón s Androidom Tablet s Androidom Tablet s Androidom
iPhonyiPhones iPadyiPads Telefóny s AndroidomAndroid phones Tablety s AndroidomAndroid tablets Zariadenia s Windowsom 10Windows 10 devices

Poznámka

Podpora mobilnej aplikácie Power BI pre telefóny so systémom Windows 10 Mobile bude ukončená 16. marca 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Ďalšie informácieLearn more

Prečítajte si o vytváraní a zobrazovaní obľúbených tabúľ, zostáv a aplikácií služby Power BI spolu s obľúbenými lokálnymi ukazovateľmi KPI a zostavami Power BI Report Server a Reporting Services v mobilných aplikáciách.Read about making and viewing your favorite Power BI dashboards, reports, and apps, together with your favorite on-premises Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports, in the mobile apps.

Keď v mobilných aplikáciách služby Power BI vytvoríte obľúbenú položku, zobrazí sa na stránke Obľúbené v službe Power BI a vo všetkých vašich mobilných zariadeniach.When you make a favorite in the Power BI mobile apps, you see it on your Favorites page in the Power BI service and on all of your mobile devices.

Ak chcete zobraziť stránku Obľúbené, ťuknite na ikonu Obľúbené položky na navigačnom paneli:To see your Favorites page, tap the Favorites icon on the navigation bar:

Obľúbené položky v mobilných aplikáciách Power BI

Môžete tiež vytvárať obľúbené tabule a aplikácie v službe Power BI.You can also make Power BI dashboards and apps favorites in the Power BI service. Potom sa zobrazia na stránke Obľúbené v mobilnej aplikácii.Then you see them on the Favorites page in the mobile app.

Ukazovatele KPI a zostavy môžete označiť ako obľúbené na serveri Power BI Report Server alebo webovom portáli Reporting Services a potom ich zobraziť v jednom praktickom priečinku v mobilnom zariadení spolu s obľúbenými tabuľami služby Power BI.You can mark KPIs and reports as favorites on a Power BI Report Server or Reporting Services web portal, and then view them in one convenient folder on your mobile device, along with your Power BI favorite dashboards.

Označenie aplikácie ako obľúbenejMake an app a favorite

 1. Ťuknutím na ikonu Aplikácie na spodnom navigačnom paneli zobrazíte stránku s aplikáciami.Tap the Apps icon on the bottom navigation bar to display your apps page.

 2. V zariadení so systémom iOS ťuknite na tlačidlo informácie napravo od názvu aplikácie, ktorú chcete vytvoriť ako obľúbenú položku.On an iOS device, tap the info button to the right of the name of the app you want to make a favorite. V zariadeniach s Androidom sa namiesto tlačidla Informácie zobrazí položka Ďalšie možnosti (...).On Android devices, More options (...) appears rather than the info button.

 3. V sekcii Informácie o aplikácii, ktorá sa otvorí, ťuknite na hviezdičku.In the App info section that opens, tap the star.

  Ponuka Obľúbené pre aplikáciu

  Aplikácia bude teraz uvedená na stránke s obľúbenými položkami, spolu s vašimi ďalšími obľúbenými tabuľami, zostavami a aplikáciami.The app will now be listed on your Favorites page, along with your other favorite dashboards, reports, and apps.

Označenie tabule alebo zostavy ako obľúbenej v mobilných aplikáciách iOS a Windowsu 10Make a dashboard or report a favorite in the iOS and Windows 10 mobile apps

Tabuľu alebo zostavu služby Power BI môžete označiť ako obľúbenú v zozname tabúľ alebo zostáv, alebo zo samotnej tabule či zostavy.You can make a Power BI dashboard or report a favorite from the list of dashboards or reports, or from the dashboard or report itself.

 • V zozname tabúľ alebo zostáv v mobilnej aplikácii ťuknite na prázdnu hviezdičku vedľa názvuIn the list of dashboards or reports in the mobile app, tap the empty star next to the name Ikona Nie je obľúbené.. Hviezdička sa zmení čiernuThe star turns black Ikona Obľúbené..

  Obľúbené tabule

 • Ak sa nachádzate na tabuli alebo zostave, ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) v hlavičke a potom v ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na prázdnu hviezdičku ikona Neobľúbené.If you're in a dashboard or report, tap More options (...) in the header and then tap the empty star Not Favorite icon in the menu that displays. Hviezdička sa zmení na čiernu ikona Obľúbené.The star will turn black Favorite icon.

  Vybratá ikona Obľúbené

Označenie tabule alebo zostavy ako obľúbenej v mobilných aplikáciách AndroiduMake a dashboard or report a favorite in the Android mobile apps

Tabuľu alebo zostavu môžete označiť ako obľúbenú v zozname tabúľ alebo zostáv, alebo zo samotnej tabule či zostavy.You can make a dashboard or report a favorite from the list of dashboards or reports, or from the dashboard or report itself.

 • V zozname tabúľ alebo zostáv v mobilnej aplikácii ťuknite na hviezdičku vedľa názvu zostavy alebo tabule. Týmto krokom označíte položku ako obľúbenú alebo jej označenie ako obľúbenej zrušíte.In the list of dashboards or reports in the mobile app, tap the star next to the name of the report or dashboard to favorite or un-favorite the item.

  Ponuka Obľúbené v Androide

 • Ak sa nachádzate na tabuli alebo zostave, ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) a potom vyberte položku Obľúbené.When you're in a dashboard or report, tap More options (...) and then select Favorite.

  Hviezdička Obľúbené v Androide

Označenie ukazovateľov KPI a zostáv Power BI Report Server a Reporting Services ako obľúbenýchMake favorite Power BI Report Server and Reporting Services reports and KPIs

Obľúbené ukazovatele KPI a zostavy Power BI Report Server a Reporting Services môžete zobraziť v mobilných aplikáciách Power BI, ale v týchto mobilných aplikáciách ich nemôžete označiť ako obľúbené.You can view your favorite Power BI Report Server and Reporting Services reports and KPIs in the Power BI mobile apps, but you can't make them favorites in the mobile apps. Označiť ako obľúbené ich môžete vo webovom portáli.You tag them as favorites in the web portal.

Ďalšie krokyNext steps