Rýchly štart: Preskúmajte tabule a zostavy v mobilných aplikáciách služby Power BIQuickstart: Explore dashboards and reports in the Power BI mobile apps

V tomto článku so stručným úvodom preskúmate aplikáciu Power BI Mobile, ako aj vzorovú tabuľu a zostavu.In this quickstart, you take a quick tour of the Power BI Mobile app and explore a sample dashboard and report. Zobrazuje sa aplikácia Power BI pre iOS, kroky však môžete jednoducho sledovať aj v iných zariadeniach.The Power BI app for iOS is shown, but you can easily follow along on other devices.

Vzťahuje sa na:Applies to:

iPhone iPad Android Zariadenia s Windowsom 10
iPhoneiPhone iPadiPad AndroidAndroid Windows 10Windows 10

Poznámka

Podpora mobilnej aplikácie Power BI pre telefóny so systémom Windows 10 Mobile bude ukončená 16. marca 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Ďalšie informácieLearn more

Tabuľa je bránou do životného cyklu a procesov vašej spoločnosti.A dashboard is a portal to your company's life cycle and processes. Poskytuje prehľad, na jednom mieste tu môžete sledovať aktuálny stav podniku.It is an overview, a single place to monitor the current state of the business. Zostavy sú interaktívnym zobrazením údajov pomocou vizuálov, ktoré znázorňujú rôzne zistenia a prehľady z týchto údajov.Reports are interactive views of your data, with visuals representing different findings and insights from that data.

Zostava v režime na šírku

PredpokladyPrerequisites

 • Registrácia v službe Power BI: Ak nemáte konto v službe Power BI, pred začatím sa zaregistrujte a získate bezplatnú skúšobnú verziu.Sign up for Power BI: If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.
 • Inštalácia aplikácie Power BI pre vaše zariadenie: Stiahnite si mobilnú aplikáciu Power BI** z obchodu App Store (iOS) alebo Google Play (Android).Install the Power BI app for your device: Download the Power BI mobile app** from the App store (iOS) or Google play (Android).
 • Stiahnutie súboru Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu) : Prvým krokom v tomto stručnom úvode je stiahnutie súboru Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu) v službe Power BI.Download the Retail Analysis Sample: The first step in this quickstart is to download the Retail Analysis Sample in the Power BI service. Zistite, ako si stiahnuť ukážku do konta Power BI, aby ste mohli začať.Learn how to download a sample into your Power BI account to get started. Nezabudnite vybrať súbor Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu).Be sure to choose the Retail Analysis Sample.

Po splnení predpokladov a stiahnutí súboru Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu) do konta Power BI ste pripravení začať s touto stručnou prehliadkou.Once you've completed the prerequisites and downloaded the Retail Analysis Sample to your Power BI account, you are ready to begin this quick tour.

Zobrazenie tabule v mobilnom zariadeníView a dashboard on your mobile device

 1. Otvorte vo svojom zariadení aplikáciu Power BI a prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov konta Power BI. Údaje sa musia zhodovať s tými, ktoré používate pre službu Power BI v prehliadači.On your device, open the Power BI app and sign in with your Power BI account credentials, the same ones you used in the Power BI service in the browser.

 2. Teraz ťuknite na ikonu Pracovné priestory ikona pracovných priestorov, vyberte položku Moje pracovné priestory a potom ťuknutím otvorte súbor Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu).Now, tap the Workspaces icon workspaces icon, choose My Workspaces, and then tap the Retail Analysis Sample to open it.

  Tabule v Mojom pracovnom priestore

  Tabule služby Power BI vyzerajú v mobilnom zariadení trochu inak ako v službe Power BI.Power BI dashboards look a little different on your mobile device than they do on the Power BI service. Všetky dlaždice sa zobrazujú s rovnakou šírkou a sú usporiadané jedna za druhou, zhora nadol.All the tiles appear the same width, and they're arranged one after another from top to bottom.

 3. Posuňte sa nadol a ťuknite na vyplnený čiarový graf „Predaj za tento rok, predaj za minulý rok“.Scroll down and tap the "This Year's Sales, Last Year's Sales" filled line chart.

  Ťuknutím na dlaždicu prejdete do režimu zamerania

  Otvorí sa v režime zamerania.It opens in focus mode.

 4. Keď ste v režime zamerania, ťuknite v grafe na položku Apr.In focus mode, tap Apr in the chart. V hornej časti grafu sa zobrazia hodnoty pre apríl.The values for April appear at the top of the chart.

  Dlaždica v režime zamerania

 5. Ťuknite na ikonu zostavyTap the Report icon Ikona zostavy v dolnej časti obrazovky (v zariadeniach s Androidom sa môže nachádzať v hornej časti obrazovky).at the bottom of the screen (on Android devices this may be at the top of the screen). Zostava súvisiaca s touto dlaždicou sa otvorí v režime na šírku.The report related to this tile opens in landscape mode.

  Zostava v režime na šírku

 6. V bublinovom grafe ťuknite na žltú bublinu „040 - Juniors“.Tap the yellow "040 - Juniors" bubble in the bubble chart. Všimnite si, ako sa zvýraznia súvisiace hodnoty v iných grafoch.Note how it highlights related values in the other charts.

  Zvýraznenie hodnôt v zostave

 7. Potiahnite prstom nahor, aby sa v dolnej časti zobrazil panel s nástrojmi. Ťuknite na položku Ďalšie možnosti (...) .Swipe up to see a toolbar across the bottom, and tap More options (...).

  Ťuknite na ceruzku

 8. Posuňte sa v zozname nadol a vyberte položku Pridať poznámky.Scroll down the list and select Annotate.

  Ťuknite na ceruzku

 9. Na paneli s nástrojmi poznámok ťuknite na ikonu emotikonu a potom ťuknite na stranu zostavy, na ktorú chcete pridať emotikony.On the annotate toolbar, tap the smiley-face icon and then tap the report page where you'd like to add some smiley faces.

  Pridanie poznámok na stranu

 10. Teraz ťuknite na položku Zdieľať v pravom hornom rohu.Now tap Share in the upper-right corner.

 11. Vyberte spôsob, akým sa má zostava zdieľať.Choose the way you'd like to share the report.

  Nová e-mailová správa so snímkou zostavy a prepojením

  Túto snímku zostavy môžete zdieľať s kýmkoľvek vo svojej organizácii alebo mimo nej.You can share this snapshot with anyone, in or out of your organization. Ak správu odošlete používateľom vo vašej organizácii, ktorí majú vlastné konto Power BI, budú si tiež môcť zobraziť zostavu Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu).If they're in your organization and have their own Power BI account, they'll be able to open the Retail Analysis Sample report, too.

Vyčistenie zdrojovClean up resources

Ak chcete, môžete tabuľu, zostavu a množinu údajov Retail Analysis Sample (Ukážka analýzy maloobchodu) na záver odstrániť.After you finish this quickstart, you can delete the Retail Analysis Sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Otvorte službu Power BI (služba Power BI) a prihláste sa.Open the Power BI service (Power BI service) and sign in.

 2. Na navigačnej table vyberte položku Môj pracovný priestor.In the navigation pane, select My Workspace.

 3. Vyberte kartu tabule a potom kliknite na položku Kôš.Select the dashboards tab and then click the trash can.

  Výber ikony Odstrániť

  Teraz kliknite na kartu zostavy a vykonajte to isté.Now click the reports tab and do the same.

 4. Teraz vyberte kartu množiny údajov, kliknite na položku Ďalšie možnosti (...) a vyberte položku Odstrániť.Now select the datasets tab, click More options (...), and choose Delete.

  Výber položky Odstrániť množiny údajov

Ďalší postupNext steps

V tomto stručnom úvode ste preskúmali vzorovú tabuľu a zostavu vo svojom mobilnom zariadení.In this quickstart, you explored a sample dashboard and report on your mobile device. Prečítajte si viac o používaní služby Power BI.Read more about working in the Power BI service.