Zobrazenie zostáv Power BI optimalizovaných pre telefón

Vzťahuje sa na:

iPhone Telefón s Androidom
iPhony Telefóny s Androidom

Keď v telefóne zobrazíte zostavu Power BI, služba Power BI skontroluje, či je zostava optimalizovaná pre telefóny. Ak je, služba Power BI automaticky otvorí optimalizovanú zostavu v zobrazení na výšku.

Zostava v režime zobrazenia na výšku

Ak nie je k dispozícii optimalizovaná zostava pre telefóny, zostava sa otvorí aj tak, no bude v ne optimalizovanom zobrazení na šírku. Aj pri zostave optimalizovanej pre telefóny sa pri otočení telefónu nabok otvorí zostava v neoptimalizovanom zobrazení a v pôvodnom rozložení zostavy. Ak sa optimalizovali len niektoré strany, v zobrazení na výšku sa zobrazí informácia o tom, že zostava je dostupná v zobrazení na šírku.

Strana telefónu nie je optimalizovaná

Všetky ostatné funkcie zostáv Power BI aj naďalej fungujú v zostavách optimalizovaných pre telefón. Prečítajte si viac o možnostiach práce:

Filtrovanie strany zostavy v telefóne

Ak sú definované filtre zostavy optimalizovanej pre telefón, možno ich použiť pri zobrazení zostavy v telefóne. Zostava sa v telefóne otvorí s hodnotami filtrovanými na hodnoty filtrované v zostave na webe. Zobrazí sa správa o tom, že na strane sú aktívne filtre. Filtre v telefóne môžete zmeniť.

 1. Ťuknite na ikonu filtra Ťuknite na ikonu filtra telefónu v dolnej časti stránky.

 2. Požadované výsledky zobrazte s pomocou základného alebo rozšíreného filtrovania.

  Rozšírený filter zostavy Power BI pre telefón

Krížové zvýraznenie vizuálnych prvkov

Krížové zvýraznenie vizuálnych prvky v zobrazení na výšku funguje rovnako ako v telefóne služba Power BI a v telefóne v zobrazení na šírku: pri výbere údajov v jednom vizuálnom prvky sa súvisiace údaje zvýraznia aj v ďalších vizuálnych prvky na tejto strane.

Prečítajte si viac o filtrovaní a zvýrazňovaní v službe Power BI.

Výber grafických prvkov

V zostavách telefón sa pri výbere vizuálneho prvku tento prvok zvýrazní a vyberie ho, čím sa dočasne vypnú gestá plátna.

Keď je vizuálny prvok vybratý, môžete sa napríklad posúvať v rámci vizuálneho prvku. Ak chcete zrušiť výber vizuálneho prvku, stačí sa len dotknúť kdekoľvek mimo oblasti vizuálneho prvku.

Otváranie vizuálnych prvkov v režime zamerania

Telefón zostavy ponúkajú aj režim zamerania: Získate väčšie zobrazenie jedného vizuálu a jednoduchšie ho preskúmate.

 • V zostave pre telefón ťuknite na tri bodky () v pravom hornom rohu vizuálneho prvku. Potom ťuknite na položku Rozbaliť v režime zamerania.

  Rozbaliť v režime zamerania

Zmeny vykonané v režime zamerania sa prenášajú na plátno zostavy a naopak. Ak napríklad zvýrazníte hodnotu vo vizuálnom prvku a vrátite sa na zobrazenie celej zostavy, zostava sa filtruje na hodnotu, ktorú ste zvýraznili vo vizuálnom prvku.

Niektoré akcie možno pre obmedzenia dané veľkosťou obrazovky vykonať len v režime zamerania:

 • Prejsť na detaily informácií zobrazených vo vizuálnom prvku. Nižšie si môžete prečítať viac o prechádzaní na detaily a súhrn v zostave pre telefón.

 • Zoradiť hodnoty vo vizuálnom prvku.

 • Vrátiť: Kroky skúmania vizuálneho prvku môžete zrušiť a vrátiť sa k súboru definícií z obdobia, kedy bola zostava vytvorená.

  Ak chcete z vizuálneho prvku vymazať všetky kroky skúmania, ťuknite na tri bodky (...) > Vrátiť.

  Revert

  Možnosť Vrátiť je k dispozícii na úrovni zostavy, pričom vymaže všetky kroky skúmania zo všetkých vizuálov, alebo na úrovni jednotlivých vizuálov, pričom vymaže kroky skúmania z vybratého vizuálu.

Prejsť na detaily vo vizuáli

Ak sú vo vizuálnom prvku definované úrovne hierarchie, môžete prejsť na detailné informácie zobrazené v danom vizuálnom prvku a neskôr opäť prejsť späť na súhrn. Pridanie prechodu na detaily vo vizuálnom prvku je možné buď v službe Power BI, alebo v aplikácii Power BI Desktop.

Prechod na detaily môžete prejsť na detaily niekoľkými spôsobmi:

Prechod na detaily hodnoty

 1. Ťuknite na údajový bod vo vizuáli a podržte ho (dlhé ťuknutie).

 2. Zobrazí sa popis a ak je definovaná hierarchia, päta popisu zobrazí prechod na detaily a šípku nahor.

 3. Ťuknite na šípku nadol a prechod na detaily

  Ťuknite a prejdite na detaily

 4. Ťuknite na šípku nahor a prechod na detaily.

Prejsť na ďalšiu úroveň

 1. V zostave pre telefón ťuknite na tri bodky () v pravom hornom rohu. Potom ťuknite na položku Rozbaliť v režime zamerania.

  Rozbaliť v režime zamerania

  V tomto príklade zobrazujú pruhy hodnoty stavov.

 2. Ťuknite na ikonu Preskúmať Ikona Preskúmať v ľavom dolnom rohu.

  Režim Preskúmať

 3. Ťuknite na položku Zobraziť ďalšiu úroveň alebo Rozbaliť na ďalšiu úroveň.

  Rozbaliť na ďalšiu úroveň

  Pruhy teraz zobrazujú hodnoty pre mestá.

  Rozbalené úrovne

 4. Ak ťuknete na šípku v ľavom hornom rohu, vrátite sa do zostavy pre telefón, pričom hodnoty aj naďalej zostanú rozbalené na nižšej úrovni.

  Stále rozbalené na nižšej úrovni

 5. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú úroveň, ťuknite na tri bodky (...) a potom na položku Vrátiť.

  Revert

Prechod na detaily z hodnoty

Prechod na detaily spája hodnoty na jednej strane zostavy s ostatnými stranami zostavy. Keď prechádzate z údajového bodu na inú stranu zostavy, hodnoty údajového bodu sa použijú na filtrovanie prechodnej stránky, alebo sa budú nachádzať v kontexte vybratých údajov. Autori zostavy môžu pri vytváraní zostavy definovať podrobnej analýzy.

 1. Ťuknite na údajový bod vo vizuáli a podržte ho (dlhé ťuknutie).

 2. Zobrazí sa popis a ak je definovaná podrobnej analýzy, päta popisu zobrazí šípku podrobnej analýzy.

 3. Ťuknite na šípku a prechádzajte na detaily

  Ťuknite na šípku a prechádzajte na detaily

 4. Výber strany zostavy na prechod na detaily

  Vybrať stranu zostavy

 5. Pomocou tlačidla Späť v hlavičke aplikácie sa vráťte na stránku, na ktorej ste začali.

Ďalšie kroky