Zobrazenie zostáv Power BI optimalizovaných pre telefónView Power BI reports optimized for your phone

Vzťahuje sa na:Applies to:

iPhone Telefón s Androidom
iPhonyiPhones Telefóny s AndroidomAndroid phones

Keď v telefóne zobrazíte zostavu Power BI, služba Power BI skontroluje, či je zostava optimalizovaná pre telefóny.When you view a Power BI report on your phone, Power BI checks to see if the report has been optimized for phones. Ak je, služba Power BI automaticky otvorí optimalizovanú zostavu v zobrazení na výšku.If it has, Power BI automatically opens the optimized report in portrait view.

Zostava v režime zobrazenia na výšku

Ak nie je k dispozícii optimalizovaná zostava pre telefóny, zostava sa otvorí aj tak, no bude v neoptimalizovanom zobrazení na šírku.If a phone-optimized report doesn't exist, the report still opens, but in the non-optimized landscape views. Aj pri zostave optimalizovanej pre telefóny sa pri otočení telefónu nabok otvorí zostava v neoptimalizovanom zobrazení a v pôvodnom rozložení zostavy.Even in a phone-optimized report, if you turn your phone sideways, the report opens in the non-optimized view with the original report layout. Ak sa optimalizovali len niektoré strany, v zobrazení na výšku sa zobrazí informácia o tom, že zostava je dostupná v zobrazení na šírku.If only some pages are optimized, you see a message in portrait view, indicating the report is available in landscape.

Strana telefónu nie je optimalizovaná

Všetky ostatné funkcie zostáv Power BI aj naďalej fungujú v zostavách optimalizovaných pre telefón.All the other features of Power BI reports still work in phone-optimized reports. Prečítajte si viac o možnostiach práce:Read more about what you can do in:

Filtrovanie strany zostavy v telefóneFilter the report page on a phone

Ak sú definované filtre zostavy optimalizovanej pre telefón, možno ich použiť pri zobrazení zostavy v telefóne.If a phone-optimized report has filters defined, when you view the report on a phone you can use those filters. Zostava sa v telefóne otvorí s hodnotami filtrovanými na hodnoty filtrované v zostave na webe.The report opens on your phone, filtered to the values being filtered in the report on the web. Zobrazí sa správa o tom, že na strane sú aktívne filtre.You see a message that there are active filters on the page. Filtre v telefóne môžete zmeniť.You can change the filters on your phone.

 1. Ťuknite na ikonu filtraTap the filter icon Ťuknite na ikonu filtra telefónu v dolnej časti stránky.at the bottom of the page.

 2. Požadované výsledky zobrazte s pomocou základného alebo rozšíreného filtrovania.Use basic or advanced filtering to see the results you're interested in.

  Rozšírený filter zostavy Power BI pre telefón

Krížové zvýraznenie vizuálnych prvkovCross-highlight visuals

Krížové zvýraznenie vizuálov v zobrazení na výšku funguje rovnako ako v službe Power BI a v telefóne v zobrazení na šírku: Pri výbere údajov v jednom vizuálnom prvku sa súvisiace údaje zvýraznia aj v ďalších vizuálnych prvkoch na danej strane.Cross highlighting visuals in portrait view works the way it does in the Power BI service, and on phones in landscape view: When you select data in one visual, it highlights related data in the other visuals on that page.

Prečítajte si viac o filtrovaní a zvýrazňovaní v službe Power BI.Read more about filtering and highlighting in Power BI.

Výber grafických prvkovSelect visuals

V zostavách telefón sa pri výbere vizuálneho prvku tento prvok zvýrazní a vyberie ho, čím sa dočasne vypnú gestá plátna.In phone reports when you select a visual, the phone report highlights that visual and focuses on it, neutralizing canvas gestures.

Keď je vizuálny prvok vybratý, môžete sa napríklad posúvať v rámci vizuálneho prvku.With the visual selected, you can do things like scroll within the visual. Ak chcete zrušiť výber vizuálneho prvku, stačí sa len dotknúť kdekoľvek mimo oblasti vizuálneho prvku.To de-select a visual, just touch anywhere outside the visual area.

Otváranie vizuálnych prvkov v režime zameraniaOpen visuals in focus mode

Zostavy pre telefóny tiež ponúkajú režim zamerania: Získate väčšie zobrazenie jedného vizuálu a jednoduchšie ho preskúmate.Phone reports also offer a focus mode: You get a bigger view of a single visual and explore it more easily.

 • V zostave pre telefón ťuknite na tri bodky ( ) v pravom hornom rohu vizuálneho prvku. Potom ťuknite na položku Rozbaliť v režime zamerania.In a phone report, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner of a visual > Expand to focus mode.

  Rozbaliť v režime zamerania

Zmeny vykonané v režime zamerania sa prenášajú na plátno zostavy a naopak.What you do in focus mode carries over to the report canvas and vice versa. Ak napríklad zvýrazníte hodnotu vo vizuálnom prvku a vrátite sa na zobrazenie celej zostavy, zostava sa filtruje na hodnotu, ktorú ste zvýraznili vo vizuálnom prvku.For example, if you highlight a value in a visual, then return to the whole report, the report is filtered to the value you highlighted in the visual.

Niektoré akcie možno pre obmedzenia dané veľkosťou obrazovky vykonať len v režime zamerania:Some actions are only possible in focus mode, due to screen size constraints:

 • Prejsť na detaily informácií zobrazených vo vizuálnom prvku.Drill down into the information displayed in a visual. Nižšie si môžete prečítať viac o prechádzaní na detaily a súhrn v zostave pre telefón.Read more about drilling down and up in a phone report, below.

 • Zoradiť hodnoty vo vizuálnom prvku.Sort the values in the visual.

 • Vrátiť: Kroky skúmania vizuálneho prvku môžete zrušiť a vrátiť sa k súboru definícií z obdobia, kedy bola zostava vytvorená.Revert: Clear exploration steps you've taken on a visual and revert to the definition set when the report was created.

  Ak chcete z vizuálneho prvku vymazať všetky kroky skúmania, ťuknite na tri bodky ( ... ) > Vrátiť.To clear all exploration from a visual, tap the ellipsis (...) > Revert.

  Vrátiť

  Možnosť Vrátiť je k dispozícii na úrovni zostavy, pričom vymaže všetky kroky skúmania zo všetkých vizuálov, alebo na úrovni jednotlivých vizuálov, pričom vymaže kroky skúmania z vybratého vizuálu.Revert is available at the report level, clearing exploration from all visuals, or at the visual level, clearing exploration from the selected visual.

Prechod na detaily vo vizuáliDrill down in a visual

Ak sú vo vizuálnom prvku definované úrovne hierarchie, môžete prejsť na detailné informácie zobrazené v danom vizuálnom prvku a neskôr opäť prejsť späť na súhrn.If hierarchy levels are defined in a visual, you can drill down into the detailed information displayed in a visual, then back up. Pridanie prechodu na detaily vo vizuálnom prvku je možné buď v službe Power BI, alebo v aplikácii Power BI Desktop.You add drill-down to a visual either in the Power BI service or in Power BI Desktop.

Existuje niekoľko typov prechodu na detaily:There are few types of drill-down:

Prechod na detaily hodnotyDrill down on a value

 1. Ťuknite na údajový bod vo vizuáli a podržte ho (dlhé ťuknutie).Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Zobrazí sa popis a ak je definovaná hierarchia, päta popisu zobrazí prechod na detaily a šípku nahor.Tooltip will show up, and if hierarchy is defined, then the tooltip footer will show drill down and up arrow.

 3. Ťuknite na šípku nadol a prejdite na detailyTap on the down arrow for drill-down

  Ťuknite a prejdite na detaily

 4. Ťuknite na šípku nahor a prejdite na detaily.Tap on the up arrow for drill-up.

Prejsť na ďalšiu úroveňDrill to next level

 1. V zostave pre telefón ťuknite na tri bodky ( ) v pravom hornom rohu. Potom ťuknite na položku Rozbaliť v režime zamerania.In a report on a phone, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner > Expand to focus mode.

  Rozbaliť v režime zamerania

  V tomto príklade zobrazujú pruhy hodnoty stavov.In this example, the bars show the values for states.

 2. Ťuknite na ikonu PreskúmaťTap the explore icon Ikona Preskúmať v ľavom dolnom rohu.in the lower left.

  Režim Preskúmať

 3. Ťuknite na položku Zobraziť ďalšiu úroveň alebo Rozbaliť na ďalšiu úroveň.Tap Show next level or Expand to next level.

  Rozbaliť na ďalšiu úroveň

  Pruhy teraz zobrazujú hodnoty pre mestá.Now the bars show the values for cities.

  Rozbalené úrovne

 4. Ak ťuknete na šípku v ľavom hornom rohu, vrátite sa do zostavy pre telefón, pričom hodnoty aj naďalej zostanú rozbalené na nižšej úrovni.If you tap the arrow in the upper-left corner, you return to the phone report with the values still expanded to the lower level.

  Stále rozbalené na nižšej úrovni

 5. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú úroveň, ťuknite na tri bodky ( ... ) a potom na položku Vrátiť.To go back up to the original level, tap the ellipsis (...) again > Revert.

  Vrátiť

Prechod na detaily z hodnotyDrill through from a value

Prechod na detaily spája hodnoty na jednej strane zostavy s ostatnými stranami zostavy.Drill through connects values in one report page, with other report pages. Keď prechádzate z údajového bodu na inú stranu zostavy, hodnoty údajového bodu sa použijú na filtrovanie prechodnej stránky, alebo sa budú nachádzať v kontexte vybratých údajov.When you drill through from a data point to another report page, the data point values are used to filter the drilled through page, or it will be in the context of the selected data. Autori zostáv môžu pri vytváraní zostavy definovať prechod na detaily.Report authors can define drill through when they create the report.

 1. Ťuknite na údajový bod vo vizuáli a podržte ho (dlhé ťuknutie).Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Zobrazí sa popis a ak je definovaný prechod, päta popisu zobrazí šípku prechodu.Tooltip will show up, and if drill through is defined, then the tooltip footer will show drill through arrow.

 3. Ťuknite na šípku a prejdite na detailyTap on the arrow for drill through

  Ťuknite a podrobne analyzujte

 4. Výber strany zostavy na prechod na detailyChoose which report page to drill through

  Vybrať stranu zostavy

 5. Pomocou tlačidla Späť v hlavičke aplikácie sa vráťte na stránku, na ktorej ste začali.Use the back button, at the app header to go back to the page you started from.

Ďalší postupNext steps