Oprava zlyhaní komunikácie v mobilných aplikáciách systému iOS – Power BIFixing "communication failures" in iOS mobile apps - Power BI

iPhone iPad
iPhonyiPhones iPadyiPads

Zistili sa chyby komunikácie"We encountered communication failures"

Zistili sa chyby komunikácie."We encountered communication failures. Tieto chyby môžu súvisieť s nastavením servera proxy vo vašom Wi-Fi pripojení.The failures might be related to proxy settings on your Wi-Fi connection. Prepnutím na iné Wi-Fi pripojenie by sa problém mohol vyriešiť.Switching to a different Wi-Fi connection may resolve the issue."

Toto hlásenie sa môže zobraziť, ak internetové pripojenie v iPhone alebo iPade vyžaduje povinnú manuálnu alebo automatickú explicitnú konfiguráciu servera HTTP proxy.You may see this message if your iPhone or iPad internet connection requires a mandatory explicit HTTP proxy configured, either manual or automatic. V tomto prípade aplikácia služby Power BI nebude v zariadení so systémom iOS fungovať.In this case, the Power BI app won't work on your iOS device.

Alternatívne riešenieWorkaround

Prepnite iPhone alebo iPad na iné pripojenie, ktoré nepožaduje explicitné nastavenie servera HTTP proxy (t.j. server nastavený ako server HTTP proxy je vypnutý).Switch the iPhone or iPad to another connection that doesn't require an explicit HTTP proxy setting (i.e., one configured as HTTP Proxy is Off).

Máte iné problémy?Other issues?

Skúste sa spýtať v komunite Power BI.Try asking the Power BI Community.