Vytváranie zostáv v službe Power BI pomocou nástrojov na zjednodušenie ovládania

Tvorcovia zostáv, ktorí používajú pri práci nástroje na zjednodušenie ovládania, ponúka Power BI množstvo vstavaných funkcií, ktoré im môžu pomôcť.

Klávesové skratky si zobrazíte stlačením klávesu Alt

Tento článok opisuje množstvo typov nástrojov na zjednodušenie ovládania, ktoré majú k dispozícii tvorcovia zostáv v aplikácii Power BI Desktop.

Navigácia na úrovni aplikácie

Pri navigácii v aplikácii Power BI Desktop môžete presunúť zameranie na hlavné oblasti aplikácie stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6. Presúvanie zamerania v rámci hlavnej oblasti aplikácie Power BI Desktop prebieha v tomto poradí:

 1. objekty na plátne,
 2. karty strany,
 3. tably (každá samostatne, zľava doprava v prípade všetkých, ktoré sú otvorené),
 4. navigátor zobrazenia,
 5. päta,
 6. Prihlásiť sa
 7. panel so žltými upozorneniami, chybami alebo aktualizáciami.

Vo väčšine prípadov je v službe Power BI bežným postupom na výber určitej oblasti alebo vstup do nej použitie klávesu Enter a na odchod z nej použitie klávesu Esc.

Navigácia na pase s nástrojmi

Stlačením klávesu Alt si nad každým príkazom dostupným v aktuálnom zobrazení pása s nástrojmi zobrazíte malé polia nazývané klávesové skratky. Následne môžete stlačiť písmeno uvedené ako klávesová skratka vznášajúca sa nad príkazom, ktorý chcete použiť.

Na nasledujúcom obrázku sme napríklad stlačením klávesu Alt zobrazili klávesové skratky a tie obsahujú písmená na uskutočnenie dostupných príkazov so zjednodušeným ovládaním. Následné stlačenie klávesu M by otvorilo kartu Modelovanie na páse s nástrojmi.

Klávesové skratky si zobrazíte stlačením klávesu Alt

V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak je napríklad aktívna karta Domov a stlačíte kláves W, zobrazí sa karta Zobraziť spolu s klávesmi pre skupiny na tejto karte Zobraziť na páse s nástrojmi. Môžete stláčať ďalšie písmená v rámci klávesových skratiek, kým stlačíte písmeno konkrétneho príkazu, ktorý chcete použiť. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu množinu klávesových skratiek, stlačte kláves Esc. Ak chcete zrušiť akciu, ktorú teraz používate, a skryť klávesové skratku, stlačte kláves Alt.

Navigácia na table vizualizácií

Ak chcete navigovať na table Vizualizácie, najskôr sa uistite, že je zameranie na tejto table. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa na túto tablu nedostanete. Keď používateľ prechádza tablou vizualizácií, zameranie je najskôr na hlavičke. Začína sa zhora a poradie po stlačení klávesu Tab je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

 1. názov hlavičky,
 2. znak vsuvky na rozbalenie alebo zbalenie,
 3. ikona prvého vizuálu.

Poradie po stlačení klávesu Tab na tablách

Keď sa dostanete na vizuály, môžete prejsť na konkrétny vizuál pomocou klávesov so šípkami. Vizuál potom vyberiete stlačením klávesu Enter. Ak používate čítačku obrazovky a vytvoríte nový graf, aktivuje sa a povie vám, o aký typ grafu ide. Alebo vám povie, že ste zmenili určitý typ grafu na iný.

Po sekcii vizuálov na table sa poradie zamerania presunie na kontingenčné ovládacie prvky tably, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Kontingenčné ovládacie prvky tably

Keď sa zameranie presunie na kontingenčné ovládacie prvky tably, tabulátorom sa dostanete len na ikonu vybratej tably. Ak chcete prejsť na ďalšie tably, použite klávesy so šípkami.

Zdroj polí

Keď je zameranie na kontingenčných ovládacích prvkoch tably, ako je to popísané v predchádzajúcej sekcii, opätovným stlačením tabulátora presuniete zameranie na zdroj polí.

V rámci zdroja polí sa zameranie presunie:

 1. Názov každého poľa (prvý)
 2. Potom dané pole v jednotlivých zdrojach.
 3. Tlačidlo rozbaľovacej ponuky na otvorenie ponuky polí (potom)
 4. Potom tlačidlo odstránenia (posledné)

Na nasledujúcom obrázku je znázornené postupné poradie zamerania.

Postupné poradie zamerania v zdroji polí

Čítačka obrazovky prečíta názov zdroja a jeho popis. Pri každom poli v zdroji prečíta čítačka obrazovky názov poľa a jeho popis. Ak je zdroj prázdny, malo by sa zameranie presunúť na úplne prázdny zdroj. Čítačka obrazovky by mala prečítať názov zdroja, popis a informovať, že je zdroj prázdny.

Keď je ponuka polí otvorená, môžete ňou prechádzať pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab alebo pomocou klávesov so šípkami nahor / nadol. Čítačka obrazovky oznámi názvy možností.

Ak chcete presunúť pole z jedného kontajnera v zdroji polí do iného kontajnera, môžete použiť klávesnicu a v ponuke zdroja polí vybrať možnosť Premiestniť do, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Premiestnenie poľa pomocou ponuky

Tabla formátovania

Poradia zamerania na table Formátovanie sa presúva zhora nadol po jednotlivých kartách. Zameranie bude najskôr na názve karty a následne na jej prepínači Zapnúť/Vypnúť (ak ho má). Keď bude zameranie na názve karty, čítačka obrazovky prečíta názov karty a bude informovať, či je karta rozbalená alebo zbalená. Kartu môžete rozbaliť alebo zbaliť stlačením klávesu Enter. Kláves Enter funguje aj na prepnutie tlačidla Zapnúť alebo Vypnúť.

Postupné poradie zamerania na table formátovania

Ak je karta otvorená, stláčaním klávesu Tab sa budete presúvať medzi ovládacími prvkami na karte. Až potom prejdete na ďalšiu kartu. V prípade ovládacích prvkov na karte prečíta čítačka obrazovky názov, aktuálnu hodnotu a typ ovládacieho prvku.

Postupné poradie zamerania na otvorenej karte

Navigácia v zozname Polia

Na navigáciu v zozname Polia môžete použiť kláves Tab. Podobne ako pri table formátovania, ak sú tabuľky zbalené, poradie zamerania sa mení nasledovne:

 1. hlavička zoznamu Polia,
 2. panel hľadania,
 3. názvy jednotlivých tabuliek.

Postupné poradie zamerania v zozname Polia

Ak chcete rozbaliť všetky tabuľky v zdroji Polia, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + 9. Ak chcete zbaliť všetky tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + 1. Ak chcete rozbaliť jednu tabuľku, stlačte kláves so šípkou doprava. Ak chcete zbaliť jednu tabuľku, stlačte kláves so šípkou doľava. Podobne ako pri table formátovania, ak je tabuľka rozbalená, pri stláčaní tabulátora a navigácii v zozname polí sa bude prechádzať poliami, ktoré sú zobrazené. Čítačka obrazovky vám povie, či ste tabuľku rozbalili alebo zbalili.

Postupné poradie zamerania v zozname Polia pri rozbalených tabuľkách

Ak chcete začiarknuť určité pole, prejdite naň a stlačte kláves Enter. Čítačka obrazovky oznámi, na akom poli je zameranie a či je dané pole začiarknuté alebo nie.

Používatelia pracujúci s myšou zvyčajne presúvajú polia na plátno alebo do relevantných požadovaných kontajnerov filtrov. Ak chcete používať klávesnicu, môžete pridať pole do kontajnera filtrov prejdením do kontextovej ponuky poľa stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, použitím klávesov so šípkami na prechod na položku Pridať do filtrov a následným stlačením klávesu Enter pri type filtra, do ktorého chcete pole pridať.

Pridanie poľa do kontajnera filtrov

Navigácia na table výberu

Tabla Výber má nasledujúce postupné poradie zamerania:

 1. názov hlavičky,
 2. tlačidlo Ukončiť,
 3. prepínač poradia vrstiev a kariet,
 4. tlačidlo na posunutie nahor vo vrstve,
 5. tlačidlo na posunutie nadol vo vrstve,
 6. tlačidlo Zobraziť,
 7. tlačidlo Skryť,
 8. objekty.

Postupné poradie zamerania na table výberu

Pomocou tabulátora presúvajte zameranie a ak chcete vybrať prvok, ktorý vás zaujíma, stlačte kláves Enter.

Keď prejdete na prepínač poradia vrstiev a kariet, pomocou klávesov so šípkami doľava a doprava môžete prepnúť medzi poradím vrstiev a poradím kariet.

Keď prejdete na table Výber k objektom, stlačte kláves F6, čím tablu Výber aktivujete. Po aktivácii tably Výber môžete pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejsť na rôzne objekty tably Výber. Po prechode na objekt, o ktorý máte záujem, môžete vykonať niekoľko akcií:

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + S môžete objekt skryť alebo zobraziť.
 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + F môžete objekt posunúť nahor v poradí vrstiev.
 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + B môžete objekt posunúť nadol v poradí vrstiev.
 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník môžete vybrať viacero objektov.

Dialógové okná v aplikácii Power BI Desktop

Všetky dialógové okná v aplikácii Power BI Desktop sú prístupné prostredníctvom navigácie na klávesnici a fungujú s čítačkami obrazovky.

Medzi dialógové okná v aplikácii Power BI Desktop patria:

 • Dialógové okno Rýchle merania
 • Dialógové okno Podmienené formátovanie a údajové pruhy
 • Dialógové okno Prieskumníka Q&A
 • Dialógové okno Začíname
 • Ponuka Súbor a dialógové okno Čo je
 • Panel upozornení
 • Dialógové okno Obnovenie súborov
 • Dialógové okno Frowns

Podpora vysokého kontrastu

Keď používate režimy vysokého kontrastu vo Windowse, paleta a nastavenia, ktoré vyberiete, sa použijú aj na zostavy v aplikácii Power BI Desktop.

Nastavenia vysokého kontrastu vo Windowse

Power BI Desktop automaticky zistí, ktorý motív s vysokým kontrastom Windows používa, a použije tieto nastavenia vo vašich zostavách. Tieto farby s vysokým kontrastom zostanú v zostave aj po publikovaní v službe Power BI alebo inde.

Nastavenia vysokého kontrastu okien

Ďalší postup

Nasledujúce články popisujú zjednodušenie ovládania v službe Power BI: