Automatické obnovenie stránky v službe Power BIAutomatic page refresh in Power BI

Pri monitorovaní kritických udalostí je dôležité, aby sa údaje obnovovali hneď, ako sa aktualizujú zdrojové údaje.When you monitor critical events, it's important for data to be refreshed as soon as the source data is updated. V spracovateľskom priemysle je napríklad mimoriadne dôležité vedieť, kedy stroj nefunguje alebo kedy je náchylný na poruchu.For example, in the manufacturing industry, it's critical to know when a machine is malfunctioning or is close to malfunctioning. Ak monitorujete fenomény, ako sú napríklad nálady na sociálnych médiách, určite budete chcieť vedieť o náhlych zmenách hneď, ako sa udejú.If you're monitoring signals like social media sentiment, you want to know about sudden changes as soon as they happen.

Funkcia automatického obnovenia stránky v službe Power BI umožňuje, aby aktívna strana zostavy vytvárala dotazy na nové údaje zo zdrojov DirectQuery s vopred definovanou frekvenciou.Automatic page refresh in Power BI enables your active report page to query for new data, at a predefined cadence, for DirectQuery sources.

Typy obnovovaniaRefresh types

Pri použití automatického obnovenia stránky sú k dispozícii dva typy obnovenia: pevný interval a zisťovanie zmien.When using automatic page refresh, there are two refresh types available: fixed interval and change detection.

Pevný intervalFixed interval

Tento typ obnovenia umožňuje aktualizovať všetky vizuály na stránke zostavy na základe konštantného intervalu, ako je napríklad jedna sekunda alebo päť minút.This refresh type allows you to update all visuals in a report page based on a constant interval such as one second or five minutes. Keď sa dosiahne konkrétny interval, všetky vizuály na danej stránke odošlú aktualizačný dotaz do zdroja údajov a zodpovedajúcim spôsobom sa aktualizujú.When that specific interval is reached, all visuals in that page send an update query to the data source and update accordingly.

Zisťovanie zmienChange detection

Tento typ obnovenia vám umožňuje obnoviť vizuály na stránke na základe zisťovania zmien v údajoch, a nie na základe konkrétneho intervalu obnovovania.This refresh type allows you to refresh visuals on a page based on detecting changes in the data rather than a specific refresh interval. Táto miera špecificky načítava zmeny do vášho zdroja DirectQuery.Specifically, this measure polls for changes to your DirectQuery source. Okrem definovania mierky musíte tiež vybrať, ako často bude Power BI Desktop kontrolovať zmeny.Besides defining the measure, you also have to select how frequently Power BI Desktop will check for changes. Pri publikovaní do služby sa tento typ obnovenia podporuje iba v pracovných priestoroch, ktoré sú súčasťou kapacity Premium.When publishing to the service, this refresh type is only supported in workspaces that are part of a Premium capacity.

Automatické obnovenie stránky v aplikácii Power BI DesktopAuthoring reports with automatic page refresh in Power BI Desktop

Automatické obnovenie stránky je k dispozícii iba pre zdroje DirectQuery tak, aby bolo k dispozícii len vtedy, keď sa pripojíte k zdroju údajov DirectQuery.Automatic page refresh is available only for DirectQuery sources so it will only be available when you are connected to a DirectQuery data source. Toto obmedzenie sa vzťahuje na obidva typy automatického obnovovania stránky.This restriction applies to both automatic page refresh types.

Ak chcete použiť automatické obnovenie stránky v aplikácii Power BI Desktop, vyberte stranu zostavy, pre ktorú chcete zapnúť automatické obnovovanie.To use automatic page refresh in Power BI Desktop, select the report page for which you want to enable automatic page refresh. Na table Vizualizácie vyberte tlačidlo Formátovanie (maliarsky valček) a nájdite položku Obnovenie stránky v dolnej časti tably.In the Visualizations pane, select the Formatting button (a paint roller) and find the Page refresh section near the bottom of the pane.

Umiestnenie obnovenia strany

 1. Zapne alebo vypne obnovenie strany.Turns page refresh on or off.
 2. Typ obnoveniaRefresh type
 3. Vstupy a informácie (v závislosti od typu obnovenia)Inputs and information (depending on refresh type)

Karta Obnovenie stránky bude k dispozícii iba v prípade, že ste pripojení k zdroju DirectQuery.The Page refresh card will only be available if you are connected to a DirectQuery source. Ak chcete povoliť automatické obnovenie stránky, prepínač musí byť v polohe Zapnuté.To enable automatic page refresh the toggle needs to be on the On position. Potrebné vstupy a poskytnuté informácie budú závisieť od vybratého typu obnovenia.The inputs needed and information provided will depend on the refresh type selected.

Nastavenie pevného intervaluFixed interval setup

Pri výbere položky Automatické obnovenie stránky ako typu obnovenia je potrebné zadať požadovaný interval obnovovania.When selecting Auto page refresh as the refresh type, you need to provide the desired refresh interval. Predvolená hodnota je 30 minút.The default value is 30 minutes. (Minimálny interval obnovenia je jedna sekunda.) Zostava sa bude obnovovať v intervale, ktorý nastavíte.(The minimum refresh interval is one second.) Your report will begin refreshing at the interval you set.

Po kliknutí na položku Zobraziť podrobnosti Power BI zobrazí nasledujúce informácie:When clicking on show details Power BI will provide further information on:

 • či je funkcia povolená správcom (iba ak ste prihlásení do vášho konta Power BI),If the feature is enabled by your admin (only when logged into your Power BI account)
 • minimálny interval povolený vašim správcom (iba ak ste prihlásení do vášho konta Power BI),The minimum interval allowed by your admin (only when logged into your Power BI account)
 • skutočnú mieru obnovovania (zvyčajne je dlhšia, ako je vybratý interval),Actual rate of refresh (usually longer than your selected interval)
 • čas posledného obnovenia.Last refresh time

Zobrazenie podrobností obnovenia stránky

Nastavenia zisťovania zmienChange detection setup

Pri výbere položky Zisťovanie zmien ako typu obnovenia sa zobrazí prepojenie na položku Pridať zisťovanie zmien.When selecting Change detection as your refresh type, you are presented with a link to Add change detection. Prístup k oknu Zisťovanie zmien môžete tiež získať z karty Modelovanie na páse s nástrojmi.You can also access the change detection window from the Modeling tab in the ribbon. Potom kliknite na ikonu Zisťovanie zmien v časti Obnovenie stránky.Then click on the Change detection icon on the Page refresh section. Nakoniec kliknite pravým tlačidlom myši alebo vyberte šípku nadol vedľa ktorejkoľvek hodnoty v zozname hodnôt a v ponuke vyberte položku Zisťovanie zmien.Finally, you can right-click or select the drop-down arrow next to any value in the Values well, and select Change detection from the menu.

Karta Zisťovanie zmien

Po otvorení okna sa zobrazí možnosť Typ miery, ktorá umožňuje výber existujúcej alebo vytvorenie novej miery.Once the window is open, you are presented with the Measure type option where you can select an existing measure or create a new one from scratch. Pri výbere existujúcej miery musíte vybrať požadovanú mieru zo zoznamu polí alebo ju presunúť do časti Vybrať existujúcu mieru.When selecting an existing, you just have to select the desired measure from the fields list or drag and drop it into the Choose existing measure section. Pri vytváraní novej miery môžete vybrať v položke Vybrať výpočet niektorú z nasledujúcich možností pre mieru: počet, počet (jedinečné položky), minimum, maximum, súčet.When creating a new measure, you can Choose a calculation for the measure between count, count distinct, minimum, maximum and sum. Môžete napríklad použiť počet jedinečných položiek na počítanie identifikácií zákazníka a obnovovať iba v prípade pridania nového zákazníka do zoznamu.For example, you can use count distinct to count customer IDs and only refresh when a new customer is added to the list. Po určení miery musíte v nastavení Kontrolovať zmeny zadefinovať, ako často má Power BI kontrolovať zmeny.Once you have a measure selected, you have to define how often Power BI will Check for changes. Toto určuje interval, ako často bude Power BI vypočítavať mieru a načítavať zmeny.That's the interval on how often Power BI will calculate the measure and poll changes. Po kliknutí na tlačidlo Použiť sa nová miera s ikonou zisťovania zmien zobrazí v zozname polí.Once you click apply, a new measure with the change detection icon will appear in your field list.

Okno Zisťovanie zmien

Po opätovnom zobrazení časti Obnovenie stránky sa zobrazia informácie o miere použitej na zisťovanie zmien a o definovanom intervale.Then, back on the page refresh section, you will see the information of which measure is being used for change detection and the defined interval for your reference.

Karta Zisťovanie zmien s podrobnosťami

Poznámka

Povolená je iba jedna miera zisťovania zmien na model.Only one change detection measure is allowed per model.

Určovanie intervalu obnovovaniaDetermining the refresh interval

Keď je povolené automatické obnovenia strany, Power BI Desktop priebežne odosiela dotazy do zdroja DirectQuery.When automatic page refresh is enabled, Power BI Desktop is constantly sending queries to your DirectQuery source. Medzi odoslaním dotazu a vrátením údajov dochádza k časovému sklzu.After the query is sent, there's a delay before data is returned. V prípade krátkych intervalov obnovenia by ste preto mali skontrolovať, či dotazy úspešne vracajú dotazované údaje v nakonfigurovanom intervale.So, for short refresh intervals, you should confirm that queries are successfully returning the queried data within the configured interval. Ak sa údaje nevracajú v rámci intervalu, vizuály sa budú aktualizovať menej často, ako je nakonfigurované.If data isn't returned within the interval, visuals will update less frequently than configured.

Pri oboch typoch obnovovania treba brať do úvahy fixný interval a zisťovanie zmien.These considerations apply for both refresh types: fixed interval and change detection. Hlavný rozdiel je v tom, že v prípade zisťovania zmien sa používa iba jeden dotaz na dotazovanie zdroja vo fixnom intervale a obnovenie vizuálov sa spustí iba v prípade, že sa zmení hodnota miery zisťovania zmien.The main difference will be that for change detection there is only one query going back to the source at a fixed interval and the visuals refresh is triggered only when the value of the change detection measure changes.

V súlade s najvhodnejšími postupmi by sa interval obnovenia mal zhodovať aspoň s frekvenciou očakávaného prijímania nových údajov:As a best practice, the refresh interval should at least match your expected new data arrival rate:

 • Ak sa nové údaje doručujú do zdroja každých 20 minút, interval obnovenia nemôže byť kratší ako 20 minút.If new data arrives at the source every 20 minutes, your refresh interval can't be less than 20 minutes.
 • Ak sa nové údaje doručujú každú sekundu, interval nastavte na jednu sekundu.If new data arrives every second, set the interval to one second.

V prípade nízkych intervalov obnovenia, ako je napríklad jedna sekunda, vezmite do úvahy tieto faktory:For low refresh intervals like one second, take factors like the following into consideration:

 • typ zdroja údajov DirectQuery,The type of the DirectQuery data source
 • miera jeho zaťaženia vašimi dotazmi,The load your queries create on it
 • vzdialenosť používateľov zostáv od údajového centra kapacity.The distance of your report viewers from the capacity's datacenter

Časy obnovovania pri type obnovovania s fixným intervalom môžete odhadnúť použitím možnosti Analyzátor výkonu v aplikácii Power BI Desktop a ponuky Zobraziť podrobnosti v sekcii Obnovenie stránky.You can estimate return times by using the Performance Analyzer in Power BI Desktop and the show details menu in the page refresh section for fixed interval refresh type. Analyzátor výkonu umožňuje skontrolovať, či má každý dotaz na vizuál dostatok času na to, aby sa vrátil s výsledkami zo zdroja.Performance Analyzer lets you check if each visual query has enough time to come back with results from the source. Umožňuje tiež určiť, na čo sa minie čas.It also lets you determine where time is spent. Na základe výsledkov z Analyzátora výkonu môžete upraviť zdroj údajov, prípadne môžete experimentovať s ostatnými vizuálmi a mierami vo svojej zostave.Based on the results from Performance Analyzer, you can adjust the data source, or you can experiment with other visuals and measures in your report.

Na tomto obrázku sú zobrazené výsledky zdroja DirectQuery v analyzátore výkonu:This image shows the results of a DirectQuery source in Performance Analyzer:

Výsledky Analyzátora výkonu

Vezmime do úvahy niektoré ďalšie charakteristiky tohto zdroja údajov:Let's consider some other characteristics of this data source:

 • Údaje sa načítavajú každé 2 sekundy.Data arrives at a rate of 2 seconds
 • Analyzátor výkonu zobrazuje maximálny dotaz + čas zobrazenia približne 4,9 sekúnd (4 688 milisekúnd).Performance Analyzer shows a maximum query + display time of approximately 4.9 seconds (4,688 milliseconds)
 • Zdroj údajov je nakonfigurovaný na spracovanie približne 1 000 dotazov za sekundu súčasne.The data source is configured to handle approximately 1,000 concurrent queries per second
 • Odhaduje sa, že zostavu zobrazuje súčasne približne 10 používateľov.You expect approximately 10 users to be viewing the report concurrently

Z toho vyplýva nasledujúca rovnica:So that results in the following equation:

 • 5 vizuálov x 10 používateľov = približne 50 dotazov5 visuals x 10 users = approximately 50 queries

Výsledok tohto výpočtu ukazuje omnoho vyššie zaťaženie, ako zdroj údajov dokáže podporovať.The result of this calculation shows much more load than the data source can support. Údaje prichádzajú v intervale dve sekundy, to by teda mala byť vaša frekvencia obnovenia.The data arrives at a rate of two seconds, so that should be your refresh rate. Keďže však dokončenie dotazu trvá približne päť sekúnd, mali by ste frekvenciu nastaviť na viac ako päť sekúnd.But because the query takes around five seconds to complete, you should set it to more than five seconds.

Všimnite si tiež, že tento výsledok sa môže líšiť pri publikovaní zostavy v službe.Also note that this result might differ as you publish your report to the service. K tomuto rozdielu dochádza, pretože zostava použije inštanciu služby Azure Analysis Services, ktorá je hosťovaná v cloude.This difference occurs because the report will use the Azure Analysis Services instance that's hosted in the cloud. Pravdepodobne bude treba frekvencie obnovenia podľa toho upraviť.You might want to adjust your refresh rates accordingly.

Ak chcete zohľadniť dotazy a časovanie obnovenia, Power BI spustí nasledujúci obnovovací dotaz len vtedy, keď sú dokončené všetky zostávajúce obnovovacie dotazy.To account for queries and refresh timing, Power BI will only run the next refresh query when all the remaining refresh queries are complete. Takže dokonca aj v prípade, že váš interval obnovenia je kratší ako čas, za ktorý sa dotazy spracujú, Power BI sa znova obnoví, až keď sa zostávajúce dotazy dokončia.So even if your refresh interval is shorter than the time your queries take to process, Power BI will refresh again only after remaining queries complete.

V prípade typu obnovovania podľa zisťovania zmien sú tieto ovplyvňujúce faktory stále platné.In the case of change detection refresh type, these considerations still apply. Analyzátor výkonu zobrazí výsledky dotazu miery zisťovania zmien aj v prípade, keď sa nezhodujú so žiadnym vizuálom vo vašej zostave.Also, the Performance Analyzer will show you the results for the change detection measure query even though it does not match to any visual in your report. Poskytujeme túto možnosť, aby ste mohli riešiť problémy špecifické pre tento typ miery a postupovať podľa doteraz popísaných návodov.We have provided this capability for you to be able to troubleshoot this particular type of measure following the same guidance we mentioned previously. Hlavným rozdielom pre tento typ obnovovania je, že do zdroja údajov nejdú na spracovanie všetky dotazy zo všetkých vizuálov, ale iba jeden dotaz.The main difference for this refresh type is that only one query is going to the data source instead of all queries from all visuals. Toto stále platí v prípade, že zostavu zobrazujú viacerí používatelia.This is still the case if multiple users are viewing the report.

Výsledky z analyzátora výkonu so zisťovaním zmien

Pre vyššie popísaný scenár platí:For the same scenario we discussed before:

 • Jeden dotaz miery zisťovania zmien pre päť vizuálov generuje iba jeden dotaz pre akýkoľvek počet zobrazujúcich používateľov.1 change detection measure query for 5 visuals generates only one query for any number of viewers

 • Ak miera zisťovania zmien v prípade rovnakého scenára ako predtým vyvolá aktualizáciu pre 5 vizuálov x 10 používateľov, výsledkom je približne 50 dotazov.When the change detection measure triggers an update assuming same scenario as before with 5 visuals x 10 users = approximately 50 queries

Ak by sme to mali zhrnúť, znamená to, že pri zisťovaní zmien sa do zdroja údajov posiela iba jeden dotaz, až pokým sa nezaznamená zmena.To summarize, when using change detection only one query is sent to the data source until a change is detected. Keď sa to udeje, použije sa rovnaká logika ako v prípade typu obnovovania s fixným intervalom a aktualizujú sa všetky vizuály pre všetkých používateľov a vytvorí sa rovnaké množstvo dotazov.When that happens, the same logic used for fixed interval refresh type applies updating all visuals for all users generating the same number of queries. Tento prístup je efektívnejší v dlhodobom časovom horizonte.This approach should be more efficient in the long run.

Teraz sa pozrieme na to, ako môžete ako správca kapacity potenciálne zistiť a diagnostikovať problémy s výkonom.Now let's look at how you can potentially detect and diagnose performance problems as a capacity administrator. Môžete si tiež pozrieť časť Najčastejšie otázky ďalej v tomto článku, kde nájdete ďalšie otázky a odpovede súvisiace s výkonom a riešením problémov.You can also check the Frequently asked questions section, later in this article, for more questions and answers about performance and troubleshooting.

Automatické obnovenie strany v službe Power BIAutomatic page refresh in the Power BI service

Môžete tiež nastaviť automatické obnovovanie stránky pre zostavy publikované v službe Power BI, pokiaľ je zdrojom údajov DirectQuery.You can also set automatic page refresh for reports that have been published to the Power BI service as long as the data source is DirectQuery.

Kroky pri konfigurácii automatického obnovovania stránok pre zostavy v službe Power BI sú podobné ako v pri konfigurácii pre Power BI Desktop.To configure automatic page refresh for reports in the Power BI service, the steps are similar to Power BI Desktop. Keď je automatické obnovenie strany nakonfigurované v službe Power BI, podporuje aj vložený obsah služby Power BI.When configured in the Power BI service, automatic page refresh also supports embedded Power BI content. Na nasledujúcom obrázku je znázornená konfigurácia Obnovenie stránky pre službu Power BI:This image shows the Page refresh configuration for the Power BI service:

Lokality obnovenia stránky v službe

 1. Zapne alebo vypne obnovenie strany.Turns page refresh on or off.
 2. Typ obnoveniaRefresh type
 3. Vstupy a informácie (v závislosti od typu obnovenia)Inputs and information (depending on refresh type)

Poznámka

Pri publikovaní zostavy s povoleným automatickým obnovením strany z aplikácie Power BI Desktop do služby musíte v ponuke nastavení množiny údajov zadať prihlasovacie údaje pre zdroj údajov DirectQuery.When you publish your automatic page refresh-enabled report from Power BI Desktop to the service, you'll have to provide the credentials for the DirectQuery data source on the dataset settings menu. Môžete nastaviť prihlasovacie údaje, aby mohli používatelia zobrazujúci zostavu pristupovať k tomuto zdroju údajov s vlastnými identitami podľa daného nastavenia zabezpečenia zdroja.You can set up the credentials so report viewers access this data source with their own identities, respecting any security set up at the source. V prípade miery zisťovania zmien sa vždy budú posudzovať prihlasovacie údaje autora.In the case of change detection measure, it will always be evaluated with the author's credentials.

Intervaly obnovenia stranyPage refresh intervals

Typy obnovovania stránky a povolené intervaly sú v službe Power BI ovplyvnené typom pracovného priestoru zostavy.The page refresh types and intervals allowed in the Power BI service are affected by the report's workspace type. Toto platí pre nasledujúce scenáre:This applies to these scenarios:

 • zostava sa publikuje do pracovného priestoru, ktorý už má povolené automatické obnovenie strany;Publishing a report into a workspace that has automatic page refresh enabled
 • upravuje sa interval obnovenia strany, ktorá už je v pracovnom priestore;Editing a page refresh interval that's already in a workspace
 • zostava sa vytvára priamo v službe.Creating a report directly in the service

Power BI Desktop nemá žiadne obmedzenia intervalov obnovovania, frekvencia obnovovania môže byť aj každú sekundu.Power BI Desktop has no restrictions for refresh intervals and can be as frequent as every second. Keď sú však zostavy publikované v službe Power BI, platia určité obmedzenia popísané v nasledujúcich častiach.But when reports are published to the Power BI service, certain restrictions apply which are described in the following sections.

Obmedzenia týkajúce sa intervalov obnoveniaRestrictions on refresh intervals

V službe Power BI sú obmedzenia automatického obnovovania stránok založené na pracovnom priestore, v ktorom sa publikuje zostava, na tom, či používate služby Premium, a na nastaveniach správcu pre kapacitu Premium.In the Power BI service, restrictions on automatic page refresh apply based on the workspace where the report is published, whether you're using Premium services, and the Premium capacity admin settings.

Vysvetlíme si, ako tieto obmedzenia fungujú, ale najprv začneme základnými informáciami o kapacitách a pracovných priestoroch.To clarify how these restrictions work, let's start with some background on capacities and workspaces.

Kapacity sú dôležitou koncepciou služby Power BI.Capacities are an important Power BI concept. Tvorí ich množina zdrojov (úložisko, procesor a pamäť), ktoré sa používajú na hosťovanie a poskytovanie obsahu služby Power BI.They represent a set of resources (storage, processor, and memory) that are used to host and deliver Power BI content. Kapacity sú buď zdieľané, alebo vyhradené.Capacities are either shared or dedicated. Zdieľaná kapacita sa zdieľa s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Microsoft.A shared capacity is shared with other Microsoft customers. Vyhradená kapacita je v plnej miere určená jednému zákazníkovi.A dedicated capacity is fully committed to a single customer. Úvodné informácie o vyhradených kapacitách nájdete v téme Spravovanie kapacít Premium.For an introduction to dedicated capacities, see Managing Premium capacities.

Pri zdieľanej kapacite sa pracovné úlohy spúšťajú vo výpočtových prostriedkoch zdieľaných s ostatnými zákazníkmi.In shared capacity, workloads run on computational resources shared with other customers. Keďže kapacita musí zdieľať zdroje, na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia sa musia uplatňovať obmedzenia, ako napríklad maximálna veľkosť modelu (1 GB) a maximálna denná frekvencia obnovenia (osemkrát za deň).Because the capacity needs to share resources, limitations are imposed to ensure fair play, such as setting a maximum model size (1 GB) and maximum daily refresh frequency (eight times per day).

Pracovné priestory služby Power BI sa nachádzajú v rámci kapacít.Power BI workspaces reside within capacities. Predstavujú kontajnery na zabezpečenie, spoluprácu a nasadenie.They represent security, collaboration, and deployment containers. Každý používateľ služby Power BI má osobný pracovný priestor známy ako Môj pracovný priestor.Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace. Je možné vytvoriť aj ďalšie pracovné priestory, pomocou ktorých môžete spolupracovať a vykonávať nasadenie.Additional workspaces can be created to enable collaboration and deployment. Označujú sa ako pracovné priestory.They're known as workspaces. Predvolene sa pracovné priestory vrátane osobných pracovných priestorov vytvárajú v rámci zdieľanej kapacity.By default, workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity.

Niektoré podrobnosti o dvoch scenároch pracovného priestoru:Here are some details for the two workspace scenarios:

Zdieľané pracovné priestory.Shared workspaces. Pre bežné pracovné priestory (pracovné priestory, ktoré nie sú súčasťou kapacity Premium) je minimálny interval automatického obnovenia strany 30 minút (najnižší povolený interval).For regular workspaces (workspaces that aren't part of a Premium capacity), automatic page refresh has a minimum interval of 30 minutes (the lowest interval allowed). Typ obnovovania so zisťovaním zmien nie je k dispozícii pre zdieľané kapacity.Change detection refresh type is not available in shared capacities.

Pracovné priestory Premium.Premium workspaces. Dostupnosť automatického obnovovania stránky v pracovných priestoroch Premium (platí pre fixný interval aj zisťovanie zmien) závisí od toho, aké nastavenia nastavil váš správca služby Premium pre kapacitu Power BI Premium.The availability of automatic page refresh in Premium workspaces (both for fixed interval and change detection) depends on the workload settings your Premium administrator has set up for the Power BI Premium capacity. Na vašu možnosť nastaviť automatické obnovenie strany môžu mať vplyv dve premenné:There are two variables that might affect your ability to set up automatic page refresh:

 • Zapnutá alebo vypnutá funkcia.Feature on/off. Ak váš správca kapacity funkciu zakázal, nebudete môcť v publikovanej zostave nastaviť žiadny typ obnovenia strany.If your capacity administrator has disabled the feature, you won't be able to set up any type of page refresh in your published report. Nastavenie fixného intervalu aj zisťovania zmien sa môže zapnúť aj vypnúť osobitne.Fixed interval and change detection can be turned on and off separately.

 • Minimálny interval obnovenia.Minimum refresh interval. Pri zapínaní automatického obnovovania stránky s fixným intervalom musí váš správca kapacity nastaviť minimálny interval obnovovania (predvolená hodnota je päť minút).When enabling automatic page refresh for fixed interval, your capacity administrator needs to set up a minimum refresh interval (default value is five minutes). Ak je váš interval nižší ako minimálny interval, služba Power BI prepíše váš interval tak, aby sa zhodoval s minimálnym intervalom nastaveným správcom kapacity.If your interval is lower than the minimum, the Power BI service overrides your interval to respect the minimum interval set by your capacity administrator.

 • Minimálny interval spustenia.Minimum execution interval. Pri zapínaní zisťovania zmien musí váš správca kapacity nastaviť minimálny interval spustenia (predvolená hodnota je päť sekúnd).When enabling change detection, your capacity administrator needs to set up a minimum execution interval (default value is five seconds). Ak je váš interval nižší ako minimálny interval, služba Power BI prepíše váš interval tak, aby sa zhodoval s minimálnym intervalom nastaveným správcom kapacity.If your interval is lower than the minimum, the Power BI service overrides your interval to respect the minimum interval set by your capacity administrator.

Nastavenia automatického obnovovania stránky na portáli na správu kapacity

V tejto tabuľke sa podrobnejšie popisuje, kde je funkcia dostupná, a uvádzajú sa limity pre jednotlivé typy kapacity a režimy úložiska:This table describes with more detail where this feature is available and the limits for each capacity type and storage mode:

Režim úložiskaStorage mode Vyhradená kapacitaDedicated capacity Zdieľaná kapacitaShared capacity
DirectQueryDirectQuery Podpora pre FI: ÁnoFI supported: Yes
Podpora pre CD: ÁnoCD supported: Yes
Minimum: 1 sekundaMinimum: 1 second
Prepísanie správcom: ÁnoAdmin override: Yes
Podpora pre FI: ÁnoFI supported: Yes
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: 30 minútMinimum: 30 minutes
Prepísanie správcom: NieAdmin override: No
ImportovaťImport Podpora pre FI: NieFI supported: No
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: Nie je k dispozíciiMinimum: N/A
Prepísanie správcom: Nie je k dispozíciiAdmin override: N/A
Podpora pre FI: NieFI supported: No
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: Nie je k dispozíciiMinimum: N/A
Prepísanie správcom: Nie je k dispozíciiAdmin override: N/A
Kombinovaný režim (DirectQuery + iné zdroje údajov)Mixed mode (DirectQuery + other data sources) Podpora pre FI: ÁnoFI supported: Yes
Podpora pre CD: ÁnoCD supported: Yes
Minimum: 1 sekundaMinimum: 1 second
Prepísanie správcom: ÁnoAdmin override: Yes
Podpora pre FI: ÁnoFI supported: Yes
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: 30 minútMinimum: 30 minutes
Prepísanie správcom: NieAdmin override: No
Live Connect ASLive connect AS Podpora pre FI: NieFI supported: No
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: Nie je k dispozíciiMinimum: N/A
Prepísanie správcom: Nie je k dispozíciiAdmin override: N/A
Podpora pre FI: NieFI supported: No
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: Nie je k dispozíciiMinimum: N/A
Prepísanie správcom: Nie je k dispozíciiAdmin override: N/A
Live Connect PBILive connect PBI Podpora pre FI: NieFI supported: No
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: Nie je k dispozíciiMinimum: N/A
Prepísanie správcom: Nie je k dispozíciiAdmin override: N/A
Podpora pre FI: NieFI supported: No
Podpora pre CD: NieCD supported: No
Minimum: Nie je k dispozíciiMinimum: N/A
Prepísanie správcom: Nie je k dispozíciiAdmin override: N/A

Legenda tabuľky:Table legend:

 1. FI: Fixný intervalFI: Fixed interval
 2. CD: Zisťovanie zmienCD: Change detection

Dôležité informácie a obmedzeniaConsiderations and limitations

Pri používaní automatického obnovenia strany v aplikácii Power BI Desktop alebo službe Power BI treba mať na pamäti niekoľko pravidiel:There are a few things to keep in mind when you use automatic page refresh in Power BI Desktop or in the Power BI service:

 • Režimy úložiska Import, LiveConnect a Push sa pre automatické obnovenie strany nepodporujú.Import, LiveConnect, and Push storage modes aren't supported for automatic page refresh.
 • Zložené modely, ktoré majú aspoň jeden zdroj údajov DirectQuery, sa podporujú.Composite models that have at least one DirectQuery data source are supported.
 • Aplikácia Power BI Desktop nemá žiadne obmedzenia pre intervaly obnovenia.Power BI Desktop has no restrictions for refresh intervals. Frekvencia intervalu môže byť každú sekundu pre oba typy obnovovania – pre fixný interval aj zisťovanie zmien.The interval can be as frequent as every second for both fixed interval and change detection refresh types. Pri publikovaní zostáv v službe Power BI platia určité obmedzenia – sú popísané vyššie v tomto článku.When reports are published to the Power BI service, certain restrictions do apply, as described earlier in this article.
 • Môžete mať iba jednu mieru zisťovania zmien na množinu údajov.You can only have one change detection measure per dataset.
 • V jednom nájomníkovi služby Power BI môže byť maximálne 10 modelov s mierou zisťovania zmien.There can only be a maximum of 10 models with change detection measure in a Power BI tenant.

Diagnostika výkonuPerformance diagnostics

Automatické obnovenie strany je užitočné v prípade monitorovania a skúmania rýchlo sa meniacich údajov.Automatic page refresh is useful for monitoring scenarios and exploring fast-changing data. Niekedy však môže spôsobiť neprimerané vyťaženie kapacity alebo zdroja údajov.But sometimes it can put undue load on the capacity or data source.

S cieľom zabrániť neprimeranému vyťaženiu zdrojov údajov sa v Power BI uplatňujú tieto preventívne opatrenia:To prevent undue load on data sources, Power BI has these safeguards:

 • Všetky dotazy automatického obnovenia strany sa spúšťajú s nižšou prioritou, aby sa zabezpečilo, že interaktívne dotazy (napríklad načítanie strany a krížové filtrovanie vizuálov) budú mať prednosť.All automatic page refresh queries run at a lower priority to ensure that interactive queries (like page load and cross-filtering visuals) take precedence.
 • Ak sa dotaz nedokončil pred nasledujúcim cyklom obnovenia, Power BI nespustí nové obnovovacie dotazy, kým sa predchádzajúci dotaz nedokončí.If a query hasn't finished before the next refresh cycle, Power BI doesn't issue new refresh queries until the previous query completes. Ak máte napríklad interval obnovenia nastavený na jednu sekundu a dokončenie dotazov trvá v priemere štyri sekundy, Power BI spustí dotaz len každé štyri sekundy.For example, if you have a refresh interval of one second and your queries take an average of four seconds, Power BI effectively only issues a query every four seconds.

Problémy s výkonom sa môžu vyskytnúť ešte na týchto dvoch kritických miestach:There are two areas where you could still encounter performance bottlenecks:

 1. Kapacita.The capacity. Dotaz najprv prechádza kapacitou Premium, ktorá spustí a vyhodnotí dotaz jazyka DAX generovaný z vizualizácií zostavy do zdrojových dotazov.The query first hits the Premium capacity, which will fold and evaluate the DAX query generated from the report visualizations into the source queries.
 2. Zdroj údajov DirectQuery.The DirectQuery data source. Dotazy preložené v predchádzajúcom kroku sa potom spúšťajú v zdroji.The translated queries in the previous step are then run against the source. Zdrojom sú inštancie SQL Servera, zdroje SAP Hana a podobne.The source would be your SQL Server instances, SAP Hana sources, and so on.

Pomocou aplikácie Premium Capacity Metrics, ktorú majú správcovia k dispozícii, je možné vizuálne znázorniť, koľko kapacity využívajú dotazy s nízkou prioritou.By using the Premium Capacity Metrics app that's available to admins, you can visualize how much of the capacity is being used by low-priority queries.

Medzi dotazy s nízkou prioritou patria dotazy automatického obnovenia strany a dotazy obnovenia modelu.Low-priority queries consist of automatic page refresh queries and model refresh queries. Momentálne neexistuje spôsob, ako rozlíšiť zaťaženie spôsobené automatickým obnovením strany a dotazmi obnovenia modelu.There's currently no way to distinguish between the load from automatic page refresh and model refresh queries.

Ak zistíte, že kapacita je preťažená dotazmi s nízkou prioritou, môžete prijať niekoľko opatrení:If you notice that your capacity is overloaded with low-priority queries, there are a few actions you can take:

 • požiadajte o väčšiu skladovú jednotku SKU Premium;Request a larger premium SKU.
 • požiadajte vlastníka zostavy a zníženie intervalu obnovenia.Ask the report owner to lower the refresh interval.
 • Na portáli spravovania kapacity môžete:In the capacity admin portal, you can:
  • vypnúť automatické obnovenie strany pre danú kapacitu;Turn off automatic page refresh for that capacity.
  • zvýšiť minimálny interval obnovenia, čo bude mať vplyv na všetky zostavy v danej kapacite.Raise the minimum refresh interval, which will affect all reports on that capacity.

Najčastejšie otázkyFrequently asked questions

Som autorom zostavy. Definoval/-a som interval obnovenia zostavy v aplikácii Power BI Desktop na jednu sekundu, ale po publikovaní sa zostava v službe neobnovuje.I'm a report author. I defined my report refresh interval to one second on Power BI Desktop, but, after publishing, my report isn't refreshing in the service.

 • Skontrolujte, či je pre danú stranu zapnuté automatické obnovenie strany.Ensure that automatic page refresh is turned on for the page. Keďže nastavenie platí pre každú stranu samostatne, musí byť zapnuté pre každú stranu zostavy, ktorá sa má obnovovať.Because this setting is per page, you need to ensure it's turned on for each page in the report you want to refresh.
 • Skontrolujte, či ste zostavu nahrali do pracovného priestoru s pripojenou kapacitou Premium.Check whether you uploaded to a workspace with an attached Premium capacity. Ak ste to neurobili, interval obnovovania bude zamknutý na 30 minút pre fixný interval a nebude k dispozícii pre zisťovanie zmien.If you haven't, your refresh interval will be locked at 30 minutes for fixed interval and it will not be available for change detection.
 • Ak je zostava v pracovnom priestore Premium, opýtajte sa správcu, či je táto funkcia povolená pre pripojenú kapacitu.If your report is on a Premium workspace, ask your admin if this feature is enabled for the attached capacity. Skontrolujte tiež, či je minimálny interval obnovovania kapacity rovný alebo menší ako interval pre vašu zostavu.Also, ensure that the minimum refresh interval for the capacity is equal or lower than the interval for your report. Toto platí osobitne pre fixný interval aj zisťovanie zmien.This applies separately for both fixed interval and change detection

Som správcom kapacity. Zmenil/-a som nastavenia intervalu automatického obnovenia strany, ale zmeny sa neprejavia. Inak povedané, zostavy sa naďalej obnovujú s nesprávnou frekvenciou alebo sa neobnovujú vôbec, hoci je automatické obnovenie strany zapnuté.I'm a capacity admin. I changed the settings for my automatic page refresh interval, but the changes aren't reflected. In other words, reports are still refreshing at a rate they shouldn't be, or not refreshing even though I turned on automatic page refresh.

 • Zmeny nastavení automatického obnovenia strany vykonané v používateľskom rozhraní na spravovanie kapacity sa môžu v zostavách prejaviť až o 5 minút.It takes up to 5 minutes for automatic page refresh setting changes made in the capacity admin UI to propagate to reports.
 • Okrem toho, že automatické obnovenie strany zapnete pre kapacitu, treba ho zapnúť aj pre strany zostavy, kde sa má povoliť.In addition to turning on automatic page refresh for the capacity, you also need to turn it on for the pages of a report where you want to enable it.
 • Oba typy obnovovania sa spravujú osobitne, aby sa zabezpečilo, že sa zapne typ obnovovania, ktorý povoľujete.Both refresh types are managed separately so make sure that the type of refresh you are enabling is turned on.

Moja zostava funguje v kombinovanom režime. (Kombinovaný režim znamená, že zostava má pripojenie DirectQuery a zdroj údajov importu.) Niektoré vizuály sa neobnovujú.My report is operating in mixed mode. (Mixed mode means the report has a DirectQuery connection and an Import data source.) Some visuals aren't refreshing.

 • Ak vaše vizuály odkazujú na tabuľky importu, toto správanie sa očakáva.If your visuals reference Import tables, this behavior is expected. Automatické obnovenie strany sa pre režim Import nepodporuje.Automatic page refresh isn't supported for Import.
 • Pozrite si prvú otázku v tejto časti.See the first question in this section.

Obnovovanie mojej zostavy v službe fungovalo dobre, ale zrazu prestalo.My report was refreshing fine in the service, but then it suddenly stopped.

 • Skúste obnoviť stranu a skontrolujte, či sa problém nevyrieši.Try refreshing the page to see if the problem resolves itself.
 • Obráťte sa na správcu kapacity. Správca pravdepodobne vypol funkciu alebo zvýšil minimálny interval obnovenia.Check with your capacity admin. The admin might have turned off the feature or raised the minimum refresh interval. (Pozrite si druhú otázku v tejto časti.)(See the second question in this section.)

Som autorom zostavy. Frekvencia obnovenia mojich vizuálov nezodpovedá nastavenej hodnote. Obnovujú sa pomalšie.I'm a report author. My visuals aren't refreshing at the cadence I specified. They're refreshing at a slower rate.

 • Ak spustenie vašich dotazov trvá dlhšie, interval obnovenia sa oneskorí.If your queries are taking longer to run, your refresh interval will be delayed. Automatické obnovenie strany čaká, kým sa dokončia všetky dotazy, až potom spustí nové.Automatic page refresh waits for all queries to finish before running new ones.
 • Váš správca kapacity možno nastavil minimálny interval obnovenia, ktorý je vyšší ako interval, ktorý ste nastavili v zostave.Your capacity admin might have set a minimum refresh interval that's higher than the one you set in your report. Požiadajte správcu kapacity o zníženie minimálneho intervalu obnovenia.Ask your capacity admin to lower the minimum refresh interval.

Používajú dotazy automatického obnovenia strany vyrovnávaciu pamäť?Are automatic page refresh queries served from the cache?

 • Nie.No. Všetky dotazy automatického obnovenia strany obchádzajú údaje vo vyrovnávacej pamäti.All automatic page refresh queries bypass any cached data.

Miera zisťovania zmien nespúšťa žiadne aktualizácieMy change detection measure is not triggering any updates

 • Skontrolujte, či je zapnuté zisťovanie zmien pre danú stránku.Ensure that change detection is turned on for the page. Keďže nastavenie platí pre každú stranu samostatne, musí byť zapnuté pre každú stranu zostavy, ktorá sa má obnovovať.Because this setting is per page, you need to ensure it's turned on for each page in the report you want to refresh.
 • Skontrolujte, či ste zostavu nahrali do pracovného priestoru s pripojenou kapacitou Premium.Check whether you uploaded to a workspace with an attached Premium capacity. Ak ste to neurobili, zisťovanie zmien nebude fungovať.If you haven't, change detection will not work.
 • Ak je zostava v pracovnom priestore Premium, opýtajte sa správcu, či je táto funkcia povolená pre pripojenú kapacitu.If your report is on a Premium workspace, ask your admin if this feature is enabled for the attached capacity. Skontrolujte tiež, či je minimálny interval spustenia pre kapacitu rovný alebo menší ako interval pre vašu zostavu.Also, ensure that the minimum execution interval for the capacity is equal or lower than the interval for your report.
 • Ak ste skontrolovali všetky položky spomenuté vyššie, skontrolujte v aplikácii Power BI Desktop alebo režime úprav, či sa vôbec miera mení.I you have checked for all of the items mentioned before, check in Power BI Desktop or in edit mode if the measure is changing at all. Ak to chcete urobiť, presuňte ju na plátno a skontrolujte, či sa hodnota mení.To do this, drag it into the canvas and check if the value changes. Ak sa nemení, miera možno nie je najlepšou možnosťou na načítanie zmien zdroja údajov.If it does not, the measure might not be a good choice to poll for data source changes.

Ďalšie krokyNext steps

Ďalšie informácie nájdete v článkoch:For more information, see these articles: