Automatické obnovenie stránky v službe Power BI

Pri monitorovaní kritických udalostí je dôležité, aby sa údaje obnovovali hneď, ako sa aktualizujú zdrojové údaje. V spracovateľskom priemysle je napríklad mimoriadne dôležité vedieť, kedy stroj nefunguje alebo kedy je náchylný na poruchu. Ak monitorujete fenomény, ako sú napríklad nálady na sociálnych médiách, určite budete chcieť vedieť o náhlych zmenách hneď, ako sa udejú.

Funkcia automatického obnovenia stránky v službe Power BI umožňuje, aby aktívna strana zostavy vytvárala dotazy na nové údaje zo zdrojov DirectQuery s vopred definovanou frekvenciou.

Typy obnovovania

Pri použití automatického obnovenia stránky sú k dispozícii dva typy obnovenia: pevný interval a zisťovanie zmien.

Pevný interval

Tento typ obnovenia umožňuje aktualizovať všetky vizuály na stránke zostavy na základe konštantného intervalu, ako je napríklad jedna sekunda alebo päť minút. Keď sa dosiahne konkrétny interval, všetky vizuály na danej stránke odošlú aktualizačný dotaz do zdroja údajov a zodpovedajúcim spôsobom sa aktualizujú.

Zisťovanie zmien

Tento typ obnovenia vám umožňuje obnoviť vizuály na stránke na základe zisťovania zmien v údajoch, a nie na základe konkrétneho intervalu obnovovania. Táto miera špecificky načítava zmeny do vášho zdroja DirectQuery. Okrem definovania mierky musíte tiež vybrať, ako často bude Power BI Desktop kontrolovať zmeny. Pri publikovaní do služby sa tento typ obnovenia podporuje iba v pracovných priestoroch, ktoré sú súčasťou kapacity Premium. Zdroje LiveConnect, ako napríklad Analysis Services a množiny údajov služby Power BI, sa nepodporujú.

Automatické obnovenie stránky v aplikácii Power BI Desktop

Automatické obnovenie stránky je k dispozícii pre zdroje režimu DirectQuery a niektoré scenáre LiveConnect, takže je k dispozícii len vtedy, keď sa pripojíte k podporovanému zdroju údajov. Toto obmedzenie sa vzťahuje na obidva typy automatického obnovovania stránky.

Ak chcete použiť automatické obnovenie stránky v aplikácii Power BI Desktop, vyberte stranu zostavy, pre ktorú chcete zapnúť automatické obnovovanie. Na table Vizualizácie vyberte tlačidlo Formátovanie (maliarsky valček) a nájdite položku Obnovenie stránky v dolnej časti tably.

Umiestnenie obnovenia strany

 1. Zapne alebo vypne obnovenie strany.
 2. Typ obnovenia
 3. Vstupy a informácie (v závislosti od typu obnovenia)

Karta Obnovenie stránky bude k dispozícii iba v prípade, že ste pripojení k zdroju DirectQuery. Ak chcete povoliť automatické obnovenie stránky, prepínač musí byť v polohe Zapnuté. Potrebné vstupy a poskytnuté informácie budú závisieť od vybratého typu obnovenia.

Nastavenie pevného intervalu

Pri výbere položky Automatické obnovenie stránky ako typu obnovenia je potrebné zadať požadovaný interval obnovovania. Predvolená hodnota je 30 minút. (Minimálny interval obnovenia je jedna sekunda.) Zostava sa bude obnovovať v intervale, ktorý nastavíte.

Ak ste správcom a potrebujete vykonať zmeny intervalu obnovenia, navštívte stránku Konfigurovať pracovné zaťaženie v Premium kapacite.

Po kliknutí na položku Zobraziť podrobnosti Power BI zobrazí nasledujúce informácie:

 • či je funkcia povolená správcom (iba ak ste prihlásení do vášho konta Power BI),
 • minimálny interval povolený vašim správcom (iba ak ste prihlásení do vášho konta Power BI),
 • skutočnú mieru obnovovania (zvyčajne je dlhšia, ako je vybratý interval),
 • čas posledného obnovenia.

Zobrazenie podrobností obnovenia stránky

Nastavenia zisťovania zmien

Pri výbere položky Zisťovanie zmien ako typu obnovenia sa zobrazí prepojenie na položku Pridať zisťovanie zmien. Prístup k oknu Zisťovanie zmien môžete tiež získať z karty Modelovanie na páse s nástrojmi. Potom kliknite na ikonu Zisťovanie zmien v časti Obnovenie stránky. Nakoniec kliknite pravým tlačidlom myši alebo vyberte šípku nadol vedľa ktorejkoľvek hodnoty v zozname hodnôt a v ponuke vyberte položku Zisťovanie zmien.

Karta Zisťovanie zmien

Po otvorení okna sa zobrazí možnosť Typ miery, ktorá umožňuje výber existujúcej alebo vytvorenie novej miery. Pri výbere existujúcej miery musíte vybrať požadovanú mieru zo zoznamu polí alebo ju presunúť do časti Vybrať existujúcu mieru. Pri vytváraní novej miery môžete vybrať v položke Vybrať výpočet niektorú z nasledujúcich možností pre mieru: počet, počet (jedinečné položky), minimum, maximum, súčet. Môžete napríklad použiť počet jedinečných položiek na počítanie identifikácií zákazníka a obnovovať iba v prípade pridania nového zákazníka do zoznamu. Po určení miery musíte v nastavení Kontrolovať zmeny zadefinovať, ako často má Power BI kontrolovať zmeny. Toto určuje interval, ako často bude Power BI vypočítavať mieru a načítavať zmeny. Po kliknutí na tlačidlo Použiť sa nová miera s ikonou zisťovania zmien zobrazí v zozname polí.

Okno Zisťovanie zmien

Po opätovnom zobrazení časti Obnovenie stránky sa zobrazia informácie o miere použitej na zisťovanie zmien a o definovanom intervale.

Karta Zisťovanie zmien s podrobnosťami

Poznámka

Povolená je iba jedna miera zisťovania zmien na model.

Určovanie intervalu obnovovania

Keď je povolené automatické obnovenia strany, Power BI Desktop priebežne odosiela dotazy do zdroja DirectQuery. Medzi odoslaním dotazu a vrátením údajov dochádza k časovému sklzu. V prípade krátkych intervalov obnovenia by ste preto mali skontrolovať, či dotazy úspešne vracajú dotazované údaje v nakonfigurovanom intervale. Ak sa údaje nevracajú v rámci intervalu, vizuály sa budú aktualizovať menej často, ako je nakonfigurované.

Pri oboch typoch obnovovania treba brať do úvahy fixný interval a zisťovanie zmien. Hlavný rozdiel je v tom, že v prípade zisťovania zmien sa používa iba jeden dotaz na dotazovanie zdroja vo fixnom intervale a obnovenie vizuálov sa spustí iba v prípade, že sa zmení hodnota miery zisťovania zmien.

V súlade s najvhodnejšími postupmi by sa interval obnovenia mal zhodovať aspoň s frekvenciou očakávaného prijímania nových údajov:

 • Ak sa nové údaje doručujú do zdroja každých 20 minút, interval obnovenia nemôže byť kratší ako 20 minút.
 • Ak sa nové údaje doručujú každú sekundu, interval nastavte na jednu sekundu.

V prípade nízkych intervalov obnovenia, ako je napríklad jedna sekunda, vezmite do úvahy tieto faktory:

 • typ zdroja údajov DirectQuery,
 • miera jeho zaťaženia vašimi dotazmi,
 • vzdialenosť používateľov zostáv od údajového centra kapacity.

Časy obnovovania pri type obnovovania s fixným intervalom môžete odhadnúť použitím možnosti Analyzátor výkonu v aplikácii Power BI Desktop a ponuky Zobraziť podrobnosti v sekcii Obnovenie stránky. Analyzátor výkonu umožňuje skontrolovať, či má každý dotaz na vizuál dostatok času na to, aby sa vrátil s výsledkami zo zdroja. Umožňuje tiež určiť, na čo sa minie čas. Na základe výsledkov z Analyzátora výkonu môžete upraviť zdroj údajov, prípadne môžete experimentovať s ostatnými vizuálmi a mierami vo svojej zostave.

Na tomto obrázku sú zobrazené výsledky zdroja DirectQuery v analyzátore výkonu:

Výsledky Analyzátora výkonu

Vezmime do úvahy niektoré ďalšie charakteristiky tohto zdroja údajov:

 • Údaje sa načítavajú každé 2 sekundy.
 • Analyzátor výkonu zobrazuje maximálny dotaz + čas zobrazenia približne 4,9 sekúnd (4 688 milisekúnd).
 • Zdroj údajov je nakonfigurovaný na spracovanie približne 1 000 dotazov za sekundu súčasne.
 • Odhaduje sa, že zostavu zobrazuje súčasne približne 10 používateľov.

Z toho vyplýva nasledujúca rovnica:

 • 5 vizuálov x 10 používateľov = približne 50 dotazov

Výsledok tohto výpočtu ukazuje omnoho vyššie zaťaženie, ako zdroj údajov dokáže podporovať. Údaje prichádzajú v intervale dve sekundy, to by teda mala byť vaša frekvencia obnovenia. Keďže však dokončenie dotazu trvá približne päť sekúnd, mali by ste frekvenciu nastaviť na viac ako päť sekúnd.

Všimnite si tiež, že tento výsledok sa môže líšiť pri publikovaní zostavy v službe. K tomuto rozdielu dochádza, pretože zostava použije inštanciu služby Azure Analysis Services, ktorá je hosťovaná v cloude. Pravdepodobne bude treba frekvencie obnovenia podľa toho upraviť.

Ak chcete zohľadniť dotazy a časovanie obnovenia, Power BI spustí nasledujúci obnovovací dotaz len vtedy, keď sú dokončené všetky zostávajúce obnovovacie dotazy. Takže dokonca aj v prípade, že váš interval obnovenia je kratší ako čas, za ktorý sa dotazy spracujú, Power BI sa znova obnoví, až keď sa zostávajúce dotazy dokončia.

V prípade typu obnovovania podľa zisťovania zmien sú tieto ovplyvňujúce faktory stále platné. Analyzátor výkonu zobrazí výsledky dotazu miery zisťovania zmien aj v prípade, keď sa nezhodujú so žiadnym vizuálom vo vašej zostave. Poskytujeme túto možnosť, aby ste mohli riešiť problémy špecifické pre tento typ miery a postupovať podľa doteraz popísaných návodov. Hlavným rozdielom pre tento typ obnovovania je, že do zdroja údajov nejdú na spracovanie všetky dotazy zo všetkých vizuálov, ale iba jeden dotaz. Toto stále platí v prípade, že zostavu zobrazujú viacerí používatelia.

Výsledky z analyzátora výkonu so zisťovaním zmien

Pre vyššie popísaný scenár platí:

 • Jeden dotaz miery zisťovania zmien pre päť vizuálov generuje iba jeden dotaz pre akýkoľvek počet zobrazujúcich používateľov.

 • Ak miera zisťovania zmien v prípade rovnakého scenára ako predtým vyvolá aktualizáciu pre 5 vizuálov x 10 používateľov, výsledkom je približne 50 dotazov.

Ak by sme to mali zhrnúť, znamená to, že pri zisťovaní zmien sa do zdroja údajov posiela iba jeden dotaz, až pokým sa nezaznamená zmena. Keď sa to udeje, použije sa rovnaká logika ako v prípade typu obnovovania s fixným intervalom a aktualizujú sa všetky vizuály pre všetkých používateľov a vytvorí sa rovnaké množstvo dotazov. Tento prístup je efektívnejší v dlhodobom časovom horizonte.

Teraz sa pozrieme na to, ako môžete ako správca kapacity potenciálne zistiť a diagnostikovať problémy s výkonom. Môžete si tiež pozrieť časť Najčastejšie otázky ďalej v tomto článku, kde nájdete ďalšie otázky a odpovede súvisiace s výkonom a riešením problémov.

Automatické obnovenie strany v službe Power BI

Môžete tiež nastaviť automatické obnovovanie stránky pre zostavy publikované v službe Power BI, pokiaľ je zdrojom údajov DirectQuery.

Kroky pri konfigurácii automatického obnovovania stránok pre zostavy v službe Power BI sú podobné ako v pri konfigurácii pre Power BI Desktop. Keď je automatické obnovenie strany nakonfigurované v službe Power BI, podporuje aj vložený obsah služby Power BI. Na nasledujúcom obrázku je znázornená konfigurácia Obnovenie stránky pre službu Power BI:

Lokality obnovenia stránky v službe

 1. Zapne alebo vypne obnovenie strany.
 2. Typ obnovenia
 3. Vstupy a informácie (v závislosti od typu obnovenia)

Poznámka

Pri publikovaní zostavy s povoleným automatickým obnovením strany z aplikácie Power BI Desktop do služby musíte v ponuke nastavení množiny údajov zadať prihlasovacie údaje pre zdroj údajov DirectQuery. Môžete nastaviť prihlasovacie údaje, aby mohli používatelia zobrazujúci zostavu pristupovať k tomuto zdroju údajov s vlastnými identitami podľa daného nastavenia zabezpečenia zdroja. V prípade miery zisťovania zmien sa vždy budú posudzovať prihlasovacie údaje autora.

Intervaly obnovenia strany

Typy obnovovania stránky a povolené intervaly sú v službe Power BI ovplyvnené typom pracovného priestoru zostavy. Toto platí pre nasledujúce scenáre:

 • zostava sa publikuje do pracovného priestoru, ktorý už má povolené automatické obnovenie strany;
 • upravuje sa interval obnovenia strany, ktorá už je v pracovnom priestore;
 • zostava sa vytvára priamo v službe.

Power BI Desktop nemá žiadne obmedzenia intervalov obnovovania, frekvencia obnovovania môže byť aj každú sekundu. Keď sú však zostavy publikované v službe Power BI, platia určité obmedzenia popísané v nasledujúcich častiach.

Obmedzenia týkajúce sa intervalov obnovenia

V službe Power BI sú obmedzenia automatického obnovovania stránok založené na pracovnom priestore, v ktorom sa publikuje zostava, na tom, či používate služby Premium, na nastaveniach správcu pre kapacitu Premium a na type zdroja údajov.

Vysvetlíme si, ako tieto obmedzenia fungujú, ale najprv začneme základnými informáciami o kapacitách a pracovných priestoroch.

Kapacity sú dôležitou koncepciou služby Power BI. Tvorí ich množina zdrojov (úložisko, procesor a pamäť), ktoré sa používajú na hosťovanie a poskytovanie obsahu služby Power BI. Kapacity sú buď zdieľané, alebo vyhradené. Zdieľaná kapacita sa zdieľa s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Microsoft. Vyhradená kapacita je v plnej miere určená jednému zákazníkovi. Úvodné informácie o vyhradených kapacitách nájdete v téme Spravovanie kapacít Premium.

Pri zdieľanej kapacite sa pracovné úlohy spúšťajú vo výpočtových prostriedkoch zdieľaných s ostatnými zákazníkmi. Keďže kapacita musí zdieľať zdroje, na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia sa musia uplatňovať obmedzenia, ako napríklad maximálna veľkosť modelu (1 GB) a maximálna denná frekvencia obnovenia (osemkrát za deň).

Pracovné priestory služby Power BI sa nachádzajú v rámci kapacít. Predstavujú kontajnery na zabezpečenie, spoluprácu a nasadenie. Každý používateľ služby Power BI má osobný pracovný priestor známy ako Môj pracovný priestor. Je možné vytvoriť aj ďalšie pracovné priestory, pomocou ktorých môžete spolupracovať a vykonávať nasadenie. Označujú sa ako pracovné priestory. Predvolene sa pracovné priestory vrátane osobných pracovných priestorov vytvárajú v rámci zdieľanej kapacity.

Niektoré podrobnosti o dvoch scenároch pracovného priestoru:

Zdieľané pracovné priestory. Pre bežné pracovné priestory (pracovné priestory, ktoré nie sú súčasťou kapacity Premium) je minimálny interval automatického obnovenia strany 30 minút (najnižší povolený interval). Typ obnovovania so zisťovaním zmien nie je k dispozícii pre zdieľané kapacity.

Pracovné priestory Premium. Dostupnosť automatického obnovovania stránky v pracovných priestoroch Premium (platí pre fixný interval aj zisťovanie zmien) závisí od toho, aké nastavenia nastavil váš správca služby Premium pre kapacitu Power BI Premium. Na vašu možnosť nastaviť automatické obnovenie strany môžu mať vplyv dve premenné:

 • Zapnutá alebo vypnutá funkcia. Ak váš správca kapacity funkciu zakázal, nebudete môcť v publikovanej zostave nastaviť žiadny typ obnovenia strany. Nastavenie fixného intervalu aj zisťovania zmien sa môže zapnúť aj vypnúť osobitne.

 • Minimálny interval obnovenia. Pri zapínaní automatického obnovovania stránky s fixným intervalom musí váš správca kapacity nastaviť minimálny interval obnovovania (predvolená hodnota je päť minút). Ak je váš interval nižší ako minimálny interval, služba Power BI prepíše váš interval tak, aby sa zhodoval s minimálnym intervalom nastaveným správcom kapacity.

 • Minimálny interval spustenia. Pri zapínaní zisťovania zmien musí váš správca kapacity nastaviť minimálny interval spustenia (predvolená hodnota je päť sekúnd). Ak je váš interval nižší ako minimálny interval, služba Power BI prepíše váš interval tak, aby sa zhodoval s minimálnym intervalom nastaveným správcom kapacity.

Upozornenie

Miera zisťovania zmien po povolení v množine údajov otvorí pripojenie k zdroju údajov DirectQuery cieľom vypočítať mieru a načítať zmeny. Toto pripojenie sa líši od pripojení na obnovenie s nízkou prioritou, ktoré už služba Power BI umožňuje.

Nastavenia automatického obnovovania stránky na portáli na správu kapacity

V tejto tabuľke sa podrobnejšie popisuje, kde je funkcia dostupná, a uvádzajú sa limity pre jednotlivé typy kapacity a režimy úložiska:

Režim úložiska Vyhradená kapacita Zdieľaná kapacita
DirectQuery Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Áno
Minimum: 1 sekunda
Prepísanie správcom: Áno
Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Nie
Importovať Podpora pre FI: Nie
Podpora pre CD: Nie
Minimum: Nie je k dispozícii
Prepísanie správcom: Nie je k dispozícii
Podpora pre FI: Nie
Podpora pre CD: Nie
Minimum: Nie je k dispozícii
Prepísanie správcom: Nie je k dispozícii
Kombinovaný režim (DirectQuery + iné zdroje údajov) Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Áno
Minimum: 1 sekunda
Prepísanie správcom: Áno
Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Nie
Analysis Services (Azure a lokálna služba) Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Áno
Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Nie
Množiny údajov služby Power BI (pripojené naživo) Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 1 sekunda
Prepísanie správcom: Áno
Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Nie
Množiny údajov služby Power BI (pripojenie DirectQuery) Podpora pre FI: Nie
Podpora pre CD: Nie
Minimum: Nie je k dispozícii
Prepísanie správcom: Nie je k dispozícii
Podpora pre FI: Nie
Podpora pre CD: Nie
Minimum: Nie je k dispozícii
Prepísanie správcom: Nie je k dispozícii
Ponúkané množiny údajov služby Power BI Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Áno
Podpora pre FI: Áno
Podpora pre CD: Nie
Minimum: 30 minút
Prepísanie správcom: Nie
Streamované množiny údajov služby Power BI Podpora pre FI: Nie
Podpora pre CD: Nie
Minimum: Nie je k dispozícii
Prepísanie správcom: Nie je k dispozícii
Podpora pre FI: Nie
Podpora pre CD: Nie
Minimum: Nie je k dispozícii
Prepísanie správcom: Nie je k dispozícii

Legenda tabuľky:

 1. FI: Fixný interval
 2. CD: Zisťovanie zmien

Upozornenie

Pri pripojení z aplikácie Power BI Desktop k službe Analysis Services alebo množinám údajov služby Power BI sa objavuje známy problém s intervalom obnovenia, ktorý trvá 30 minút alebo viac. Po 30 minútach môžu vizuály na strane zostavy zobraziť chybu.

Dôležité informácie a obmedzenia

Pri používaní automatického obnovenia strany v aplikácii Power BI Desktop alebo službe Power BI treba mať na pamäti niekoľko pravidiel:

 • Import režimu úložiska sa v prípade automatického obnovenia strany nepodporuje.
 • Zložené modely, ktoré majú aspoň jeden zdroj údajov DirectQuery, sa podporujú.
 • Môžete mať iba jednu mieru zisťovania zmien na množinu údajov.
 • V jednom nájomníkovi služby Power BI môže byť maximálne 10 modelov s mierou zisťovania zmien.

Diagnostika výkonu

Automatické obnovenie strany je užitočné v prípade monitorovania a skúmania rýchlo sa meniacich údajov. Niekedy však môže spôsobiť neprimerané vyťaženie kapacity alebo zdroja údajov.

S cieľom zabrániť neprimeranému vyťaženiu zdrojov údajov sa v Power BI uplatňujú tieto preventívne opatrenia:

 • Všetky dotazy automatického obnovenia strany sa spúšťajú s nižšou prioritou, aby sa zabezpečilo, že interaktívne dotazy (napríklad načítanie strany a krížové filtrovanie vizuálov) budú mať prednosť.
 • Ak sa dotaz nedokončil pred nasledujúcim cyklom obnovenia, Power BI nespustí nové obnovovacie dotazy, kým sa predchádzajúci dotaz nedokončí. Ak máte napríklad interval obnovenia nastavený na jednu sekundu a dokončenie dotazov trvá v priemere štyri sekundy, Power BI spustí dotaz len každé štyri sekundy.

Problémy s výkonom sa môžu vyskytnúť ešte na týchto dvoch kritických miestach:

 1. Kapacita. Dotaz najprv prechádza kapacitou Premium, ktorá spustí a vyhodnotí dotaz jazyka DAX generovaný z vizualizácií zostavy do zdrojových dotazov.
 2. Zdroj údajov DirectQuery. Dotazy preložené v predchádzajúcom kroku sa potom spúšťajú v zdroji. Zdrojom sú inštancie SQL Servera, zdroje SAP Hana a podobne.

Pomocou aplikácie Premium Capacity Metrics, ktorú majú správcovia k dispozícii, je možné vizuálne znázorniť, koľko kapacity využívajú dotazy s nízkou prioritou.

Medzi dotazy s nízkou prioritou patria dotazy automatického obnovenia strany a dotazy obnovenia modelu. Momentálne neexistuje spôsob, ako rozlíšiť zaťaženie spôsobené automatickým obnovením strany a dotazmi obnovenia modelu.

Ak zistíte, že kapacita je preťažená dotazmi s nízkou prioritou, môžete prijať niekoľko opatrení:

 • požiadajte o väčšiu skladovú jednotku SKU Premium;
 • požiadajte vlastníka zostavy a zníženie intervalu obnovenia.
 • Na portáli spravovania kapacity môžete:
  • vypnúť automatické obnovenie strany pre danú kapacitu;
  • zvýšiť minimálny interval obnovenia, čo bude mať vplyv na všetky zostavy v danej kapacite.

Najčastejšie otázky

Som autorom zostavy. Definoval/-a som interval obnovenia zostavy v aplikácii Power BI Desktop na jednu sekundu, ale po publikovaní sa zostava v službe neobnovuje.

 • Skontrolujte, či je pre danú stranu zapnuté automatické obnovenie strany. Keďže nastavenie platí pre každú stranu samostatne, musí byť zapnuté pre každú stranu zostavy, ktorá sa má obnovovať.
 • Skontrolujte, či ste zostavu nahrali do pracovného priestoru s pripojenou kapacitou Premium. Ak ste to neurobili, interval obnovovania bude zamknutý na 30 minút pre fixný interval a nebude k dispozícii pre zisťovanie zmien.
 • Ak je zostava v pracovnom priestore Premium, opýtajte sa správcu, či je táto funkcia povolená pre pripojenú kapacitu. Skontrolujte tiež, či je minimálny interval obnovovania kapacity rovný alebo menší ako interval pre vašu zostavu. Toto platí osobitne pre fixný interval aj zisťovanie zmien.

Som správcom kapacity. Zmenil/-a som nastavenia intervalu automatického obnovenia strany, ale zmeny sa neprejavia. Inak povedané, zostavy sa naďalej obnovujú s nesprávnou frekvenciou alebo sa neobnovujú vôbec, hoci je automatické obnovenie strany zapnuté.

 • Zmeny nastavení automatického obnovenia strany vykonané v používateľskom rozhraní na spravovanie kapacity sa môžu v zostavách prejaviť až o 5 minút.
 • Okrem toho, že automatické obnovenie strany zapnete pre kapacitu, treba ho zapnúť aj pre strany zostavy, kde sa má povoliť.
 • Oba typy obnovovania sa spravujú osobitne, aby sa zabezpečilo, že sa zapne typ obnovovania, ktorý povoľujete.
 • Ďalšie informácie o povolení a konfigurácii vyťaženia v kapacite vyťaženia v Premium nájdete v časti Konfigurácia vyťaženia v Premium kapacite.

Moja zostava funguje v kombinovanom režime. (Kombinovaný režim znamená, že zostava má pripojenie DirectQuery a zdroj údajov importu.) Niektoré vizuály sa neobnovujú.

 • Ak vaše vizuály odkazujú na tabuľky importu, toto správanie sa očakáva. Automatické obnovenie strany sa pre režim Import nepodporuje.
 • Pozrite si prvú otázku v tejto časti.

Obnovovanie mojej zostavy v službe fungovalo dobre, ale zrazu prestalo.

 • Skúste obnoviť stranu a skontrolujte, či sa problém nevyrieši.
 • Obráťte sa na správcu kapacity. Správca pravdepodobne vypol funkciu alebo zvýšil minimálny interval obnovenia. (Pozrite si druhú otázku v tejto časti.)

Som autorom zostavy. Frekvencia obnovenia mojich vizuálov nezodpovedá nastavenej hodnote. Obnovujú sa pomalšie.

 • Ak spustenie vašich dotazov trvá dlhšie, interval obnovenia sa oneskorí. Automatické obnovenie strany čaká, kým sa dokončia všetky dotazy, až potom spustí nové.
 • Váš správca kapacity možno nastavil minimálny interval obnovenia, ktorý je vyšší ako interval, ktorý ste nastavili v zostave. Požiadajte správcu kapacity o zníženie minimálneho intervalu obnovenia.

Používajú dotazy automatického obnovenia strany vyrovnávaciu pamäť?

 • Nie. Všetky dotazy automatického obnovenia strany obchádzajú údaje vo vyrovnávacej pamäti.

Miera zisťovania zmien nespúšťa žiadne aktualizácie

 • Skontrolujte, či je zapnuté zisťovanie zmien pre danú stránku. Keďže nastavenie platí pre každú stranu samostatne, musí byť zapnuté pre každú stranu zostavy, ktorá sa má obnovovať.
 • Skontrolujte, či ste zostavu nahrali do pracovného priestoru s pripojenou kapacitou Premium. Ak ste to neurobili, zisťovanie zmien nebude fungovať.
 • Ak je zostava v pracovnom priestore Premium, opýtajte sa správcu, či je táto funkcia povolená pre pripojenú kapacitu. Skontrolujte tiež, či je minimálny interval spustenia pre kapacitu rovný alebo menší ako interval pre vašu zostavu.
 • Ak ste skontrolovali všetky položky spomenuté vyššie, skontrolujte v aplikácii Power BI Desktop alebo režime úprav, či sa vôbec miera mení. Ak to chcete urobiť, presuňte ju na plátno a skontrolujte, či sa hodnota mení. Ak sa nemení, miera možno nie je najlepšou možnosťou na načítanie zmien zdroja údajov.

Pri pripojení k službe Analysis Services sa nezobrazuje prepínač APR

Ďalší postup

Ďalšie informácie nájdete v článkoch: