Optimalizácia zostáv služby Power BI pre mobilné aplikácieOptimize Power BI reports for the mobile app

Používatelia mobilných zariadení môžu zobraziť ľubovoľnú stranu zostavy v orientácii na šírku.Mobile users can view any Power BI report page in landscape orientation. Autori zostáv však môžu vytvoriť ďalšie zobrazenie, ktoré je optimalizované pre mobilné zariadenia a zobrazuje sa v orientácii na výšku.However, report authors can create an additional view that is optimized for mobile devices and displays in portrait orientation. Táto možnosť návrhu, ktorá je k dispozícii v aplikácii Power BI Desktop aj v službe Power BI, umožňuje autorom vybrať a usporiadať len tie vizuály, ktoré pre používateľov mobilných zariadení majú zmysel.This design option, which is available in both Power BI Desktop and in the Power BI service, enables authors to select and rearrange just those visuals that make sense for mobile users on the go.

Zostava optimalizovaná pre mobilné zariadenia..

Power BI poskytuje viacero funkcií, ktoré vám pomôžu vytvoriť verzie zostáv optimalizované pre mobilné zariadenia:Power BI provides a number of features to help you create mobile-optimized versions of your reports:

 • Zobrazenie mobilného rozloženia, v ktorom môžete vytvoriť zostavu optimalizovanú pre mobilné zariadenia presunutím vizuálov na plátno emulujúce telefón.A mobile layout view where you can create your mobile-optimized report by dragging and dropping visuals onto a phone emulator canvas.
 • Vizuály a rýchle filtre, ktoré možno optimalizovať na použitie na malých obrazovkách mobilných zariadení.Visuals and slicers that can be optimized for use on small, mobile screens.

Tieto možnosti umožňujú navrhovať a vytvárať atraktívne interaktívne zostavy optimalizované pre mobilné zariadenia.These capabilities make it possible to design and build attractive, interactive mobile-optimized reports.

Vytvorenie verzie strany zostavy vo formáte na výšku optimalizovanej pre mobilné zariadeniaCreate a mobile-optimized portrait version of a report page

Prvým krokom je navrhnúť a vytvoriť zostavu v bežnom webovom zobrazení.The first step is to design and create the report in the regular web view. Po vytvorení zostavy ju môžete optimalizovať pre telefóny a tablety.After you've created the report, you can optimize it for phones and tablets.

Ak chcete vytvoriť zobrazenie optimalizované pre mobilné zariadenia, otvorte zobrazenie mobilného rozloženia:To create the mobile-optimized view, open the mobile layout view:

 • V aplikácii Power BI Desktop na karte Zobrazenie na páse s nástrojmi vyberte položku Mobilné rozloženie.In Power BI Desktop, select the View ribbon and choose Mobile layout.
 • V službe Power BI vyberte položky Ďalšie možnosti (...) > Upraviť zostavu > Mobilné rozloženie.In the Power BI service, choose More options (...) > Edit report > Mobile Layout.

Zobrazí sa posúvateľné plátno v tvare telefónu a tabla Vizualizácie so zoznamom všetkých vizuálov, ktoré sú na pôvodnej strane zostavy.You see a scrollable canvas shaped like a phone, and a Visualizations pane that lists all of the visuals that are on the original report page.

Zobrazenie mobilného rozloženia..

 • Každý vizuál na table Vizualizácie table sa zobrazuje s názvom, aby sa dal ľahko identifikovať.Each visual in the Visualizations pane appears with its name for easy identification.
 • Každý vizuál má tiež indikátor viditeľnosti.Each visual also has a visibility indicator. Indikátor viditeľnosti vizuálu sa mení v závislosti od stavu viditeľnosti vizuálu v aktuálnom stave zobrazenia webovej zostavy.The visibility indicator of a visual changes depending on the visibility status of the visual in the current state of the web report view. Indikátor viditeľnosti je užitočný pri práci so záložkami.The visibility indicator is useful when working with bookmarks.

Pridanie vizuálov na plátno mobilného rozloženiaAdd visuals to the mobile layout canvas

Ak chcete pridať vizuál do mobilného rozloženia, presuňte ho myšou z tably Vizualizácie na plátno pre telefón.To add a visual to the mobile layout, drag it from the Visualizations pane to the phone canvas. Vizuál sa pri presunutí na plátno prichytí na mriežku.When you drag the visual to the canvas, it snaps to the grid. Prípadne môžete dvakrát kliknúť na vizuál na table vizualizácií a vizuál sa pridá na plátno.Alternatively, you can double click the visual in the visualization pane and the visual will be added to the canvas.

Na stranu zostavy optimalizovanú pre mobilné zariadenia môžete pridať niektoré alebo aj všetky vizuály zo strany webovej zostavy.You can add some or all of the web report page visuals to the mobile-optimized report page. Každý vizuál môžete pridať iba raz a nemusíte pridať všetky vizuály.You can add each visual only once, and you don't have to include all the visuals.

Poznámka

Na plátno môžete presunúť skryté vizuály.You can drag and drop hidden visuals onto the canvas. Tieto vizuály sa umiestnia, no nezobrazia, pokiaľ sa nezmení ich stav viditeľnosti v aktuálnom zobrazení webovej zostavy.They will be placed, but not shown unless their visibility status changes in the current web report view.

Môžete vytvoriť interaktívne zostavy používajúce záložky tak, že vizuály navrstvíte na seba, alebo ich môžete navrstviť na obrázky a vytvoriť pútavé zostavy.Visuals can be layered one on top of the other to create interactive reports using bookmarks, or to build attractive reports by layering visuals over images.

Po umiestnení vizuálu na plátno môžete zmeniť jeho veľkosť presunutím rukovätí, ktoré sa po výbere vizuálu zobrazia okolo jeho okraja.Once you've placed a visual on the canvas, you can resize it by dragging the handles that appear around the edge of the visual when you select it. Ak chcete pri zmene veľkosti zachovať pomer strán vizuálu, počas presúvania rukovätí na zmenu veľkosti držte stlačený kláves Shift.To maintain the visual's aspect ratio while resizing, press the Shift key while dragging the resize handles.

Na obrázku nižšie je znázornené presúvanie vizuálov z tably Vizualizácie na plátno, ako aj zmena veľkosti a prekrývanie niektorých z nich.The image below illustrates dragging and dropping visuals from the Visualizations pane onto the canvas, as well as resizing and overlaying some of them.

Presúvanie, zmena veľkosti a prekrývanie vizuálov

Mierka mriežky zostavy pre telefóny sa upraví podľa veľkostí rôznych telefónov, takže vaša zostava bude vyzerať dobre na telefónoch s malými aj veľkým obrazovkami.The phone report grid scales across phones of different sizes, so your report looks good on small- and large-screen phones.

Odstránenie vizuálov z plátna mobilného rozloženiaRemove visuals from the mobile layout canvas

Ak chcete odstrániť vizuál z mobilného rozloženia, kliknite na znak X v pravom hornom rohu vizuálu na plátne pre telefón alebo vizuál vyberte a stlačte kláves Delete.To remove a visual from the mobile layout, click the X in the top-right corner of the visual on the phone canvas, or select the visual and press Delete.

Kliknutím na gumu na table Vizualizácie môžete odstrániť z plátna všetky vizualizácie.You can remove all the visualizations from the canvas by clicking the eraser on the Visualization pane.

Odstránením vizuálov z plátna mobilného rozloženia sa vizuály odstránia iba z plátna.Removing visuals from the mobile layout canvas removes them from the canvas only. Vizuály sa naďalej zobrazujú na table vizualizácií a pôvodná zostava zostáva nezmenená.The visuals still appear in the visualization pane, and the original report remains unaffected.

Konfigurácia vizuálov a rýchlych filtrov na použitie v zostavách optimalizovaných pre mobilné zariadeniaConfigure visuals and slicers for use in mobile-optimized reports

VizuályVisuals

Mnohé vizuály a najmä grafové vizuály sú predvolene flexibilné.By default, many visuals, particularly chart-type visuals, are responsive. To znamená, že sa dynamicky menia tak, aby zobrazovali maximálne množstvo údajov a prehľadov bez ohľadu na veľkosť obrazovky.That means they change dynamically to display the maximum amount of data and insight, no matter the screen size.

Pri zmene veľkosti vizuálu Power BI uprednostňuje zobrazenie údajov.As a visual changes size, Power BI gives priority to the data. Môže napríklad automaticky odstrániť výplň a premiestniť legendu do hornej časti vizuálu, takže vizuál zostane informatívny aj vtedy, keď sa zmenší.For example, it might remove padding and move the legend to the top of the visual automatically so that the visual remains informative even as it gets smaller.

Flexibilná zmena veľkosti vizuálu

Ak chcete flexibilitu z nejakého dôvodu vypnúť, môžete to urobiť v časti Všeobecné v nastaveniach formátu vizuálu.If for some reason you want to turn responsiveness off, you can do that in the General section of the visual's format settings.

Rýchle filtreSlicers

Rýchle filtre ponúkajú filtrovanie údajov v zostave na plátne.Slicers offer on-canvas filtering of report data. Pri navrhovaní rýchlych filtrov v bežnom režime na vytváranie zostáv môžete upraviť niektoré nastavenia rýchleho filtra tak, aby boli použiteľné v zostavách optimalizovaných pre mobilné zariadenia:When designing slicers in the regular report authoring mode, you can modify some slicer settings to make them more usable in mobile-optimized reports:

 • Môžete sa rozhodnúť, či povolíte čitateľom zostáv vybrať len jednu položku alebo viaceré položky.You can decide whether to allow report readers to select only one item or multiple items.
 • Rýchly filter môžete nastaviť ako zvislý, vodorovný alebo flexibilný (flexibilné rýchle filtre musia byť vodorovné).You can make the slicer vertical, horizontal, or responsive (responsive slicers must be horizontal).

Ak nastavíte rýchly filter ako flexibilný, pri zmene veľkosti a tvaru bude zobrazovať viac alebo menej možností.If you make the slicer responsive, as you change its size and shape it shows more or fewer options. Môže byť vysoký, krátky, široký alebo úzky.It can be tall, short, wide, or narrow. Ak ho nastavíte ako veľmi malý, na strane zostavy bude mať podobu ikony filtra.If you make it small enough, it becomes just a filter icon on the report page.

Flexibilný rýchly filter služby Power BI

Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní flexibilných rýchlych filtrov.Read more about creating responsive slicers.

Publikovanie zostavy optimalizovanej pre mobilné zariadeniaPublish a mobile-optimized report

Ak chcete publikovať verziu zostavy optimalizovanú pre mobilné zariadenia, publikujte hlavnú zostavu z aplikácie Power BI Desktop do služby Power BI.To publish a mobile-optimized version of a report, publish the main report from Power BI Desktop to the Power BI service. Týmto sa zároveň publikuje verzia optimalizovaná pre mobilné zariadenia.This publishes the mobile-optimized version at the same time.

Zobrazenie optimalizovaných a neoptimalizovaných zostáv v telefónoch alebo tabletochViewing optimized and unoptimized reports on a phone or tablet

V mobilných aplikáciách Power BI sú zostavy optimalizované pre mobilné zariadenia označené špeciálnou ikonou.In the Power BI mobile apps, mobile-optimized reports are indicated by a special icon.

Ikona zostavy optimalizovanej pre mobilné zariadenia

V telefónoch aplikácia automaticky rozpozná, či zostava je alebo nie je optimalizovaná pre mobilné zariadenia.On phones, the app automatically detects whether the report is mobile-optimized or not.

 • Ak existuje zostava optimalizovaná pre mobilné zariadenia, aplikácia zostavu automaticky otvorí v režime optimalizovanom pre mobilné zariadenia.If a mobile-optimized report exists, the app automatically opens the report in mobile-optimized mode.
 • Ak zostava optimalizovaná pre mobilné zariadenia neexistuje, otvorí sa v neoptimalizovanom zobrazení na šírku.If a mobile-optimized report doesn’t exist, the report opens in the unoptimized, landscape view.

Keď telefón držíte v orientácii na šírku, zostava sa otvorí v neoptimalizovanom zobrazení s pôvodným rozložením bez ohľadu na to, či je optimalizovaná alebo nie.Holding a phone in landscape orientation opens the report in the unoptimized view with the original report layout, regardless of whether the report is optimized or not.

Ak optimalizujete iba niektoré strany a čitatelia sa dostanú na neoptimalizovanú stranu, zobrazí sa im výzva na prepnutie na zobrazenie na šírku.If you optimize only some pages, when readers come to an unoptimized page they will be prompted to switch to landscape view. Otočením telefónu alebo tabletu nabok môžu zobraziť stranu v režime na šírku.Turning the phone or tablet sideways will enable them to see the page in landscape mode. Prečítajte si viac o práci so zostavami Power BI optimalizovanými pre zobrazenie na výšku.Read more about interacting with Power BI reports optimized for portrait mode.

Strana telefónu nie je optimalizovaná

Dôležité informácie týkajúce sa vytvárania rozložení optimalizovaných pre mobilné zariadeniaConsiderations when creating mobile-optimized layouts

 • V prípade zostáv s viacerými stranami môžete optimalizovať všetky alebo len niektoré stany.For reports with multiple pages, you can optimize all the pages or just a few.
 • Ak ste zadali farbu pozadia strany zostavy, zostava optimalizovaná pre mobilné zariadenia bude mať tú istú farbu pozadia.If you've defined a background color for a report page, the mobile-optimized report will have the same background color.
 • Nie je možné upraviť nastavenia formátovania len pre zostavu optimalizovanú pre mobilné zariadenia.You can't modify format settings just for the mobile-optimized report. Formátovanie je rovnaké v hlavnom aj mobilnom rozložení.Formatting is consistent between the master and mobile layouts. Napríklad veľkosť písma bude rovnaká.For example, the font sizes will be the same.
 • Ak chcete zmeniť vizuál, napríklad jeho formátovanie, množinu údajov, filtre alebo iný atribút, vráťte sa do režimu vytvárania webových zostáv.To change a visual, such as changing its formatting, dataset, filters, or any other attribute, return to the web report authoring mode.

Ďalší postupNext steps