Ukážka analýzy výdavkov na IT pre Power BI: prehliadkaIT Spend Analysis sample for Power BI: Take a tour

Balík obsahu analýzy výdavkov na IT zahŕňa tabuľu, zostavu a množinu údajov, ktorá slúži na analýzu plánovaných nákladov oproti skutočným nákladom oddelenia IT.The IT Spend Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset that analyzes the planned vs. actual costs of an IT department. Na základe tohto porovnania pochopíme, ako sa spoločnosti podarilo naplánovať rok, a zistíme, v ktorých oblastiach sa najviac odchýlila od plánu.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Spoločnosť v tomto príklade využíva ročné plánovacie cykly a štvrťročne pripravuje najnovšie odhady, na základe ktorých sa analyzujú zmeny vo výdavkoch na IT v priebehu fiškálneho roka.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new latest estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Vzorová tabuľa analýzy výdavkov na IT

Táto ukážka je súčasťou série, ktorá zobrazuje spôsob používania služby Power BI s podnikovými údajmi, zostavami a tabuľami.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Bola vytvorená spoločnosťou obviEnce zo skutočných údajov, ktoré sa anonymizovali.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Údaje sú k dispozícii v rôznych formátoch: balík obsahu, súbor .pbix aplikácie Power BI Desktop alebo excelový zošit.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Pozri časť Ukážky pre Power BI.See Samples for Power BI.

Tento kurz skúma balík obsahu ukážky analýzy výdavkov na IT v službe Power BI.This tutorial explores the IT Spend Analysis sample content pack in the Power BI service. Keďže práca so zostavou je podobná v aplikácii Power BI Desktop aj v službe, môžete počas kurzu používať aj vzorový súbor .pbix v aplikácii Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Ak chcete preskúmať ukážky v aplikácii Power BI Desktop, nepotrebujete licenciu na Power BI.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Ak nemáte licenciu na Power BI Pro, ukážku si môžete uložiť do časti Môj pracovný priestor v službe Power BI.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Získanie ukážkyGet the sample

Pred použitím tejto ukážky si ju najprv musíte stiahnuť ako balík obsahu, súbor .pbix alebo excelový zošit.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Získanie balíka obsahu pre túto ukážkuGet the content pack for this sample

 1. Otvorte službu Power BI (app.powerbi.com), prihláste sa a otvorte pracovný priestor, v ktorom chcete uložiť ukážku.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Ak nemáte licenciu na Power BI Pro, ukážku si môžete uložiť do časti Môj pracovný priestor.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Získať údaje.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Výber položky Získať údaje

 3. Na zobrazenej stránke Získať údaje vyberte položku Ukážky.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Vyberte položku Ukážka analýzy výdavkov na IT a potom položku Pripojiť.Select IT Spend Analysis Sample, then choose Connect.

  Pripojenie sa k ukážke

 5. Power BI importuje balík obsahu a potom do aktuálneho pracovného priestoru pridá novú tabuľu, zostavu a množinu údajov.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Položka Ukážky analýzy výdavkov na IT

Získanie súboru .pbix s touto ukážkouGet the .pbix file for this sample

Prípadne si ukážku môžete stiahnuť aj ako súbor .pbix, ktorý je určený na použitie s aplikáciou Power BI Desktop.Alternatively, you can download the IT Spend Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Získanie excelového zošita pre túto ukážkuGet the Excel workbook for this sample

Ak chcete zobraziť zdroj údajov pre túto ukážku, je k dispozícii aj ako excelový zošit.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Zošit obsahuje hárky Power View, ktoré môžete zobraziť a upravovať.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Ak chcete zobraziť nespracované údaje, povoľte doplnky analýzy údajov a potom vyberte položky Power Pivot > Spravovať.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Ak chcete povoliť doplnky Power View a Power Pivot, podrobnosti nájdete v časti Preskúmanie ukážok z Excelu priamo v Exceli.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

Vzorová tabuľa analýzy výdavkov na ITIT Spend Analysis Sample dashboard

Dve číselné dlaždice v ľavej časti tabuli, Odchýlka od plánu v %Najnovší odhad odchýlky v % – 3. štvrťrok, nám poskytujú prehľad o tom, ako sa nám darí plniť plán a najnovší štvrťročný odhad (za 3. štvrťrok – LE3).The two numbers tiles on the left of the dashboard, Var Plan % and Variance Latest Estimate % Quarter 3, give us an overview of how well we're doing against the plan and against the latest quarterly estimate (LE3 = latest estimate quarter 3). Celkovo zaostávame za plánom približne o 6 %.Overall, we're about 6% off the plan. Poďme preskúmať príčinu tejto odchýlky – kedy, kde a v ktorej kategórii sa vyskytla.Let's explore the cause of this variance: when, where, and in which category.

Stránka Analýza trendu výdavkov IT od začiatku rokaYTD IT Spend Trend Analysis page

Výberom dlaždice Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja na tabuli sa dostanete na stránku Analýza trendu výdavkov na IT od začiatku roka v zostave Ukážka analýzy výdavkov na IT.When you select the Var Plan % by Sales Region dashboard tile, it displays the YTD IT Spend Trend Analysis page of the IT Spend Analysis Sample report. Na prvý pohľad vidieť, že v USA a Európe je odchýlka kladná, zatiaľ čo v Kanade, Latinskej Amerike a Austrálii je záporná.At a glance, we see that we have positive variance in the United States and Europe and negative variance in Canada, Latin America, and Australia. V USA je odchýlka asi 6 %, v Austrálii je to asi –7 %.The United States has about 6% +LE variance and Australia has about 7% -LE variance.

Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja

Vyvodenie záverov len z tohto grafu však môže byť zavádzajúce.However, just looking at this chart and drawing conclusions can be misleading. Ak chceme získať správny obraz, je potrebné sa pozrieť na skutočné sumy v dolároch.We need to look at actual dollar amounts to put things in perspective.

 1. V grafe Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja vyberte položku Austrália a Nový Zéland a sledujte graf Odchýlka od plánu podľa oblasti IT.Select Aus and NZ in the Var Plan % by Sales Region chart, and then observe the Var Plan by IT Area chart.

  Stránka Analýza trendu výdavkov IT od začiatku roka

 2. Teraz vyberte USA.Now select USA. Všimnite si, že Austrália a Nový Zéland tvoria veľmi malú časť našich celkových výdavkov v porovnaní s USA.Notice that Australia and New Zealand are a very small part of our overall spending as compared to the United States.

  Preskúmajme, v ktorej kategórii v USA táto odchýlka vznikla.Next, let's explore which category in the USA is causing the variance.

Kladenie otázok o údajochAsk questions of the data

 1. Na hornej navigačnej table vyberte položku Ukážka analýzy výdavkov na IT, čím sa vrátite na vzorovú tabuľu.Select IT Spend Analysis Sample in the top nav pane to return to the sample dashboard.

 2. Zvoľte položku Položiť otázku týkajúcu sa vašich údajov.Select Ask a question about your data.

 3. V zozname Otázky, ktoré vám pomôžu začať na ľavej strane vyberte, aký je plán podľa oblasti IT.From the Questions to get you started list on the left side, select what is the plan by IT area.

  Graf Plán podľa oblasti IT

 4. V poli Q & A vymažte predchádzajúcu položku a zadajte text zobraziť pruhový graf s oblasťami IT, odchýlkou od plánu v % a odchýlkou le3% .In the Q&A box, clear the previous entry and enter show IT areas, var plan % and var le3 % bar chart.

  Graf odchýlky od plánu v % a odchýlka LE3 v % podľa oblasti IT

  V prvej oblasti IT, ktorou je Infraštruktúra, sa percento medzi pôvodným plánom a najnovším odhadom odchýlky radikálne zmenilo.In the first IT area, Infrastructure, notice that the percentage has changed drastically between the initial variance plan and the variance plan latest estimate.

Stránka Výdavky od začiatku roka podľa nákladových prvkovYTD Spend by Cost Elements page

 1. Vráťte sa k tabuli a prezrite si dlaždicu tabule Odchýlka od plánu v %, Najnovší odhad odchýlky v % – 3. štvrťrok.Return to the dashboard and look at the Variance Plan %, Variance Latest Estimate % - Quarter 3 dashboard tile.

  Dlaždica Odchýlka od plánu v %, Odchýlka LE3

  Všimnite si, že oblasť infraštruktúry vyniká na základe veľkej kladnej odchýlky voči plánu.Notice that the Infrastructure area stands out with a large positive variance to the plan.

 2. Vyberte túto dlaždicu a otvorte tak zostavu a zobrazenie stránky Výdavkov od začiatku roka podľa nákladových prvkov.Select this tile to open the report and view the YTD Spend by Cost Elements page.

 3. Vpravo dole v grafe Odchýlka od plánu v % a Odchýlka LE3 v % podľa oblasti IT kliknite na panel Infraštruktúra a sledujte odchýlku od plánu vľavo dole v časti Odchýlka od plánu v % podľa oblasti predaja.Select the Infrastructure bar in the Var Plan % and Var LE3 % by IT Area chart on the lower right, and observe the variance-to-plan values in the Var Plan % by Sales Region chart on the lower left.

  Stránka Výdavky od začiatku roka podľa nákladových prvkov

 4. Vyberte každý názov zasa v rýchlom filtri skupiny nákladových prvkov a nájdite nákladový prvok nákladov s najväčšou odchýlkou.Select each name in turn in the Cost Element Group slicer to find the cost element with the largest variance.

 5. Vyberte možnosť Iné, v časti Oblasť IT kliknite na položku Infraštruktúra, potom klikajte na jednotlivé podoblasti v rýchlom filtri Podoblasť IT a hľadajte podoblasť s najväčšou odchýlkou.With Other selected, select Infrastructure in the IT Area slicer and select subareas in the IT Sub Area slicer to find the subarea with the largest variance.

  Všimnite si veľkú odchýlku Sietí.Notice the large variance for Networking. Vidíme, že spoločnosť sa rozhodla poskytnúť svojim zamestnancom ako výhodu telefonické služby, ale tento krok nebol v pláne.Apparently the company decided to give its employees phone services as a benefit, even though this move was not planned for.

Stránka Analýza odchýlky od plánuPlan Variance Analysis page

 1. Vyberte kartu Analýza odchýlky od plánu v dolnej časti stránky.Select the Plan Variance Analysis tab on the bottom of the page.

 2. Vľavo v kombinovanom grafe Odchýlka od plánu a odchýlka od plánu v % podľa obchodných oblastí kliknite na stĺpec Infraštruktúra, čím sa na celej stránke zvýraznia hodnoty obchodných oblastí infraštruktúry.In the Var Plan and Var Plan % by Business Area chart on the left, select the Infrastructure column to highlight infrastructure business area values in the rest of the page.

  Stránka Analýza odchýlky od plánu

  Všimnite si, že v grafe Odchýlka od plánu v % podľa mesiacov a obchodných oblastí začala obchodná oblasť infraštruktúry s kladnou odchýlkou vo februári.Notice in the Var plan % by Month and Business Area chart that the infrastructure business area started a positive variance in February. Všimnite si tiež, ako sa odchýlka od plánovanej hodnoty pre túto obchodnú oblasť líši v jednotlivých krajinách v porovnaní s hodnotou za všetky obchodné oblasti.Also, notice how the variance-to-plan value for that business area varies by country, as compared to all other business areas.

 3. Pomocou rýchlych filtrov Oblasť ITPodoblasť IT vpravo môžete hodnoty na celej stránke filtrovať a preskúmavať údaje.Use the IT Area and IT Sub Area slicers on the right to filter the values in the rest of the page and to explore the data.

Úprava zostavyEdit the report

Vyberte možnosť Upraviť zostavu v ľavom hornom rohu a prezrite si ho v zobrazení na úpravy:Select Edit Report in the upper-left corner to explore in Editing view:

 • Pozrite si, ako sú vytvorené stránky – polia v jednotlivých grafoch a filtre na stránkach.See how the pages are made, the fields in each chart, and the filters on the pages.
 • Pridajte stránky a grafy vychádzajúce z tých istých údajov.Add pages and charts, based on the same data.
 • Zmeňte typ vizualizácie jednotlivých grafov.Change the visualization type for each chart.
 • Pripnite si grafy, ktoré vás zaujímajú, na tabuľu.Pin charts of interest to your dashboard.

Ďalšie kroky: Pripojenie k vlastným údajomNext steps: Connect to your data

Toto prostredie je bezpečné, pretože si môžete vybrať, že nechcete svoje zmeny uložiť.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Ak ich aj uložíte, môžete sa vždy pomocou funkcie Získať údaje dostať k novej kópii tejto ukážky.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Veríme, že z tejto prehliadky ste sa dozvedeli, ako môžete pomocou tabúľ, funkcie Q&A a zostáv v Power BI získať prehľad o vzorových údajoch.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Teraz je rad na vás – pripojte sa k vlastným zdrojom údajov.Now it's your turn; connect to your own data. Pomocou služby Power BI sa môžete pripojiť k celému radu zdrojov údajov.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si tému Začíname so službou Power BI.To learn more, see Get started with the Power BI service.