Vytvorenie QR kódu pre zostavu v Power BI na použitie v mobilných aplikáciáchCreate a QR code for a report in Power BI to use in the mobile apps

QR kódy v Power BI môžu prepojiť čokoľvek z reálneho sveta priamo so súvisiacimi informáciami typu BI bez toho, aby bola potrebná navigácia alebo vyhľadávanie.QR codes in Power BI can connect anything in the real world directly to related BI information — no navigation or search needed.

V službe Power BI môžete vytvoriť QR kód pre akúkoľvek zostavu vrátane zostáv, ktoré nemôžete upravovať.You can create a QR code in the Power BI service for any report, even for a report you can't edit. QR kód potom umiestnite na určené miesto.Then you place the QR code in a key location. Môžete ho napríklad prilepiť do e-mailu alebo vytlačiť a umiestniť na konkrétne miesto.For example, you could paste it in an email, or print it out and paste it in a specific location.

Kolegovia, s ktorými zostavu zdieľate, môžu QR kód naskenovať a získať prístup k zostave priamo z mobilného zariadenia.Colleagues you've shared the report with can scan the QR code for access to the report, right from their mobile device. Môžu použiť skener QR kódov nachádzajúci sa v aplikácii Power BI alebo akýkoľvek iný skener QR kódov nainštalovaný v zariadení.They can use either the QR code scanner located in the Power BI app, or any other QR scanner installed on their device. Môžu tiež naskenovať QR kód zostavy pomocou aplikácie Power BI pre zmiešanú realitu.They can also scan a report QR code with the Power BI for Mixed Reality app.

Vytvorenie QR kódu pre zostavuCreate a QR code for a report

 1. Otvorte zostavu v službe Power BI.Open a report in the Power BI service.

 2. Vyberte položku Ďalšie možnosti (...) v pravom hornom rohu a vyberte možnosť Generovať QR kód.Select More options (...) in the top-right corner and select Generate QR code.

  Snímka obrazovky so zostavou zobrazujúca šípku smerujúcu z troch bodiek k položke Generovať QR kód.

 3. Zobrazí sa dialógové okno s QR kódom.A dialog box with the QR code appears.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom zobrazujúca stav, v ktorom je QR kód pripravený na stiahnutie alebo uloženie.

 4. Tu môžete QR kód naskenovať alebo ho stiahnuť a uložiť, aby ste ho mohli:From here you can scan the QR code or download and save it so you can:

  • pridať do e-mailu alebo iného dokumentu,Add it to an email or other document, or
  • vytlačiť a umiestniť na konkrétne miesto.Print it and place it in a specific location.

Služba Power BI vygeneruje QR kód ako JPG súbor, ktorý je pripravený na tlač.Power BI generates the QR code as a JPG file, ready to print.

 1. Vyberte položku Stiahnuť a potom otvorte JPG súbor v počítači pripojenom k tlačiarni.Select Download, then open the JPG file on a computer connected to a printer.

  JPG súbor má rovnaký názov ako dlaždica.The JPG file has the same name as the tile. Príklad: Ukážka predaja a marketingu.jpg.For example, "Sales and Marketing Sample.jpg".

 2. Vytlačte súbor v mierke 100 % alebo v skutočnej veľkosti.Print the file at 100% or “actual size”.

 3. Vystrihnite QR kód pozdĺž okrajov a prilepte ho na miesto, ktoré súvisí so zostavou.Cut out the QR code along its edge and glue it to a place relevant to the report.

Ďalší postupNext steps