Vytvorenie QR kódu pre dlaždicu v Power BI na použitie v mobilných aplikáciáchCreate a QR code for a tile in Power BI to use in the mobile apps

QR kódy v Power BI môžu prepojiť čokoľvek z reálneho sveta priamo so súvisiacimi informáciami typu BI bez toho, aby bola potrebná navigácia alebo vyhľadávanie.QR codes in Power BI can connect anything in the real world directly to related BI information — no navigation or search needed.

QR kód môžete v službe Power BI vytvoriť pre ľubovoľnú dlaždicu – dokonca aj v prípade, že sa nachádza na tabuli, ktorú nemôžete upravovať.You can create a QR code in the Power BI service for tiles in any dashboard, even in dashboards you can't edit. QR kód potom umiestnite na určené miesto.Then place the QR code in a key location. Môžete ho napríklad prilepiť do e-mailu alebo vytlačiť a umiestniť na konkrétne miesto.For example, you could paste it in an email, or print it out and paste it in a specific location.

Kolegovia, s ktorými tabuľu zdieľate, môžu QR kód naskenovať a získať prístup k dlaždici priamo z mobilného zariadenia.Colleagues you've shared the dashboard with can scan the QR code for access to the tile, right from their mobile device. Môžu použiť skener QR kódov nachádzajúci sa v aplikácii Power BI alebo akýkoľvek iný skener QR kódov nainštalovaný v zariadení.They can use either the QR code scanner located in the Power BI app, or any other QR scanner installed on their device.

Vytvorenie QR kódu pre dlaždicuCreate a QR code for a tile

 1. Otvorte tabuľu v službe Power BI.Open a dashboard in the Power BI service.

 2. Vyberte položku Ďalšie možnosti (...) v pravom hornom rohu dlaždice a vyberte možnosť Režim zamerania Ikona zobrazenia na celú obrazovku.Select More options (...) in the top-right corner of the tile and select Focus mode Fullscreen icon.

 3. Vyberte položku Ďalšie možnosti (...) v pravom hornom rohu a vyberte možnosť Generovať QR kód.Select More options (...) in the top-right corner and select Generate QR code.

  Snímka obrazovky s dlaždicou zobrazujúca šípku smerujúcu od troch bodiek k položke Generovať QR kód.

 4. Zobrazí sa dialógové okno s QR kódom.A dialog box with the QR code appears.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom zobrazujúca stav, v ktorom je QR kód pripravený na stiahnutie alebo uloženie.

 5. Tu môžete QR kód naskenovať alebo ho stiahnuť a uložiť, aby ste ho mohli:From here you can scan the QR code or download and save it so you can:

  • pridať do e-mailu alebo iného dokumentu,Add it to an email or other document, or
  • vytlačiť a umiestniť na konkrétne miesto.Print it and place it in a specific location.

Služba Power BI vygeneruje QR kód ako JPG súbor, ktorý je pripravený na tlač.Power BI generates the QR code as a JPG file, ready to print.

 1. Vyberte položku Stiahnuť a potom otvorte JPG súbor v počítači pripojenom k tlačiarni.Select Download, then open the JPG file on a computer connected to a printer.

  Tip

  JPG súbor má rovnaký názov ako dlaždica,The JPG file has the same name as the tile. napríklad „Počet príležitostí – podľa mesiacov a fázy predaja.jpg“.For example, "Opportunity Count - by Month, Sales Stage.jpg".

 2. Vytlačte súbor v mierke 100 % alebo v skutočnej veľkosti.Print the file at 100% or “actual size”.

 3. Vystrihnite QR kód pozdĺž okrajov a prilepte ho na miesto, ktoré súvisí so zostavou.Cut out the QR code and glue it to a place relevant to the tile.

Ďalšie krokyNext steps