Krok č. 3: Vytvorenie množiny údajov v službe Power BI

Tento článok je súčasťou podrobného postupu na presunutie údajov do množiny údajov.

V kroku 2 postupu presunutia údajov do množiny údajov, Získanie overovacieho prístupového tokenu, ste získali token určený na overovanie v službe Azure AD. V tomto kroku token využijete na to, aby ste zavolali operáciu PostDataset.

Ak chcete zavolať prostriedok REST, použijete URL adresu, ktorá ho vyhľadá, a zašlete reťazec vo formáte JavaScript Object Notation (JSON), ktorým sa popisuje množina údajov prostriedku služby Power BI. Prostriedok REST identifikuje časť služby Power BI, s ktorou chcete pracovať. Ak chcete presunúť údaje do množiny údajov, cieľovým prostriedkom je množina údajov. URL adresa, ktorá identifikuje množinu údajov, je https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasets. Ak údaje zapisujete v rámci skupiny, URL adresa je https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets.

Na overenie operácie s prostriedkom REST v službe Power BI môžete do hlavičky požiadavky pridať token, ktorý ste získali v kroku Získanie overovacieho prístupového tokenu:

Zavolaním operácie PostDataset sa vytvorí nová množina údajov.

vytvorenie množiny údajov

Tu je postup na vytvorenie množiny údajov v službe Power BI.

Vytvorenie množiny údajov v službe Power BI

Poznámka

Skôr než začnete, skontrolujte, či ste v predchádzajúcich krokoch návodu Presunutie údajov do množiny údajov dodržali postup.

 1. V projekte Konzolová aplikácia, ktorý ste vytvorili v kroku 2 – Získanie overovacieho prístupového tokenu, pridajte do súboru Program.cs riadky using System.Net; a using System.IO; .
 2. Do súboru Program.cs pridajte nižšie uvedený kód.
 3. Spustite konzolovú aplikáciu a prihláste sa do konta služby Power BI. V okne konzoly by ste mali vidieť informáciu Dataset Created (Množina údajov vytvorená). Okrem toho môžete novú množinu údajov zobraziť po prihlásení do služby Power BI.

Presunutie ukážky údajov do množiny údajov

Do súboru Program.cs pridajte tento kód.

 • V časti static void Main(string[] args):

  static void Main(string[] args)
  {
    //Get an authentication access token
    token = GetToken();
  
    //Create a dataset in Power BI
    CreateDataset();
  }
  
 • Pridajte metódu CreateDataset():

  #region Create a dataset in Power BI
  private static void CreateDataset()
  {
    //TODO: Add using System.Net and using System.IO
  
    string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
    //POST web request to create a dataset.
    //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
    HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
    request.KeepAlive = true;
    request.Method = "POST";
    request.ContentLength = 0;
    request.ContentType = "application/json";
  
    //Add token to the request header
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
  
    //Create dataset JSON for POST request
    string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
      "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
      "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
      "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
      "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
      "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
      "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
      "]}]}";
  
    //POST web request
    byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
    request.ContentLength = byteArray.Length;
  
    //Write JSON byte[] into a Stream
    using (Stream writer = request.GetRequestStream())
    {
      writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
  
      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
  
      Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
  
      Console.ReadLine();
    }
  }
  #endregion
  

V ďalšom kroku sa dozviete, ako získať množinu údajov na pridanie riadkov do tabuľky Power BI.

Nižšie sa uvádza úplný zoznam kódov.

Úplný zoznam kódov

using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;

namespace walkthrough_push_data
{
  class Program
  {
    private static string token = string.Empty;

    static void Main(string[] args)
    {

      //Get an authentication access token
      token = GetToken();

      //Create a dataset in Power BI
      CreateDataset();

    }

    #region Get an authentication access token
    private static string GetToken()
    {
      // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
      // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

      //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
      string clientID = "{Client_ID}";

      //RedirectUri you used when you register your app.
      //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will authenticate.
      // You can use this redirect uri for your client app
      string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

      //Resource Uri for Power BI API
      string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

      //OAuth2 authority Uri
      string authorityUri = "https://login.microsoftonline.com/common/";

      //Get access token:
      // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call AcquireToken
      // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
      // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
      // run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package Manager Console.

      // AcquireToken will acquire an Azure access token
      // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
      AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
      string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

      Console.WriteLine(token);
      Console.ReadLine();

      return token;
    }

    #endregion


    #region Create a dataset in Power BI
    private static void CreateDataset()
    {
      //TODO: Add using System.Net and using System.IO

      string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
      //POST web request to create a dataset.
      //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
      HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
      request.KeepAlive = true;
      request.Method = "POST";
      request.ContentLength = 0;
      request.ContentType = "application/json";

      //Add token to the request header
      request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

      //Create dataset JSON for POST request
      string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
        "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
        "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
        "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
        "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
        "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
        "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
        "]}]}";

      //POST web request
      byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
      request.ContentLength = byteArray.Length;

      //Write JSON byte[] into a Stream
      using (Stream writer = request.GetRequestStream())
      {
        writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

        var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

        Console.ReadLine();
      }
    }
    #endregion
  }
}

Ďalší krok >

Ďalšie kroky

Máte ďalšie otázky? Skúste komunitu služby Power BI