Integrácia systému vizuálov Power BIPower BI visuals system integration

V tomto článku sa popisuje, ako sa vizuály integrujú do služby Power BI a ako môže používateľ s vizuálom v službe Power BI pracovať.The article describes how visuals integrate with Power BI and how a user can interact with a visual in Power BI.

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako sa bežné akcie, ktoré môže používateľ s vizuálom vykonávať (napríklad výber záložky), spracovávajú v službe Power BI.The following figure depicts how common visual-based actions that a user takes, like selecting a bookmark, are processed in Power BI.

Diagram akcií vykonávaných s vizuálom služby Power BI

Vizuály získavajú aktualizácie zo služby Power BIVisuals get updates from Power BI

Pri získavaní aktualizácií zo služby Power BI vizuály volajú metódu update.A visual calls an update method to get updates from Power BI. Metóda update zvyčajne obsahuje hlavnú logiku vizuálu a je zodpovedná za vykresľovanie grafu alebo vizualizáciu údajov.The update method usually contains the main logic of the visual and is responsible for rendering a chart or visualizing data.

Aktualizácie sa spustia, keď vizuál zavolá metódu update.Updates are triggered when the visual calls the update method.

Schémy akcií a aktualizáciíAction and update patterns

Akcie a následné aktualizácie vo vizuáloch služby Power BI sa uskutočňujú podľa jednej z týchto troch schém:Actions and subsequent updates in Power BI visuals occur in one of these three patterns:

 • Používateľ pracuje s vizuálom prostredníctvom služby Power BI.User interacts with a visual through Power BI.
 • Používateľ pracuje priamo s vizuálom.User interacts with the visual directly.
 • Vizuál komunikuje so službou Power BI.Visual interacts with Power BI.

Používateľ pracuje s vizuálom prostredníctvom služby Power BIUser interacts with a visual through Power BI

 • Používateľ otvorí panel vlastností vizuálu.A user opens the visual's properties panel.

  Keď používateľ otvorí panel vlastností vizuálu, služba Power BI načíta podporované objekty a vlastnosti zo súboru capabilities.json daného vizuálu.When a user opens the visual's properties panel, Power BI fetches supported objects and properties from the visual's capabilities.json file. S cieľom načítať skutočné hodnoty vlastností služby Power BI zavolá metódu enumerateObjectInstances vizuálu.To receive actual values of properties, Power BI calls the enumerateObjectInstances method of the visual. Vizuál vráti skutočné hodnoty vlastností.The visual returns actual values of properties.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti a vlastnosti vizuálov služby Power BI.For more information, see Capabilities and properties of Power BI visuals.

 • Používateľ zmení vlastnosť vizuálu na paneli formátovania.A user changes a property of the visual in the format panel.

  Keď používateľ zmení hodnotu vlastnosti na paneli formátovania, služba Power BI zavolá metódu update vizuálu.When a user changes the value of a property in the format panel, Power BI calls the update method of the visual. Power BI odovzdá nový objekt options do metódy update.Power BI passes in the new options object to the update method. Objekty obsahujú nové hodnoty.The objects contain the new values.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Objekty a vlastnosti vizuálov služby Power BI.For more information, see Objects and properties of Power BI visuals.

 • Používateľ zmení veľkosť vizuálu.A user resizes the visual.

  Keď používateľ zmení veľkosť vizuálu, služba Power BI zavolá metódu update s novým objektom options.When a user changes the size of a visual, Power BI calls the update method with the new options object. Objekty options majú vnorené objekty viewport, ktoré obsahujú novú šírku a výšku vizuálu.The options objects have nested viewport objects that contain the new width and height of the visual.

 • Používateľ použije filter na úrovni zostavy, strany alebo vizuálu.A user applies a filter at the report, page, or visual level.

  Power BI vyfiltruje údaje na základe podmienok filtrovania.Power BI filters data based on filter conditions. Power BI zavolá metódu update vizuálu, aby sa vizuál aktualizoval novými údajmi.Power BI calls the update method of the visual to update the visual with new data.

  Ak niektorý z vnorených objektov obsahuje nové údaje, vizuál získa novú aktualizáciu objektov options.The visual gets a new update of the options objects when there's new data in one of the nested objects. Výskyt aktualizácie závisí od konfigurácie mapovania zobrazenia údajov vizuálu.How the update occurs depends on the data view mapping configuration of the visual.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vysvetlenie priradenia zobrazenia údajov vo vizuáloch služby Power BI.For more information, see Understand data view mapping in Power BI visuals.

 • Používateľ vyberie údajový bod v inom vizuáli zostavy.A user selects a data point in another visual in the report.

  Keď používateľ vyberie údajový bod v inom vizuáli v zostave, služba Power BI vyfiltruje alebo zvýrazní vybraté údajové body a zavolá metódu update vizuálu.When a user selects a data point in another visual in the report, Power BI filters or highlights the selected data points and calls the visual's update method. Vizuál získa nové filtrované údaje alebo rovnaké údaje s poľom zvýraznení.The visual gets new filtered data, or it gets the same data with an array of highlights.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zvýraznenie údajových bodov vo vizuáloch služby Power BI.For more information, see Highlight data points in Power BI visuals.

 • Používateľ vyberie záložku na paneli záložiek zostavy.A user selects a bookmark in the bookmarks panel of the report.

  Keď používateľ vyberie záložku na paneli záložiek zostavy, môže nastať jedna z dvoch akcií:When a user selects a bookmark in the report's bookmarks panel, one of two actions can occur:

  • Služba Power BI zavolá funkciu, ktorá sa odovzdá do metódy registerOnSelectionCallback a zaregistruje sa v nej.Power BI calls a function that's passed and registered by the registerOnSelectionCallback method. Funkcia spätného volania načíta polia výberu pre zodpovedajúcu záložku.The callback function gets arrays of selections for the corresponding bookmark.

  • Služba Power BI zavolá metódu update so zodpovedajúcim objektom filter vo vnútri objektu options.Power BI calls the update method with a corresponding filter object inside the options object.

  V oboch prípadoch musí vizuál zmeniť stav na základe prijatých výberov alebo objektu filter.In either case, the visual must change its state according to the received selections or filter object.

  Ďalšie informácie o záložkách a filtroch nájdete v téme Rozhranie API filtrov vo vizuáloch služby Power BI.For more information about bookmarks and filters, see Visual Filters API in Power BI visuals.

Používateľ pracuje priamo s vizuálomUser interacts with the visual directly

 • Používateľ ukáže kurzorom myši na prvok údajov.A user hovers the mouse over a data element.

  Vizuál môže zobraziť ďalšie informácie o údajovom bode prostredníctvom rozhrania Power BI Tooltips API.A visual can display more information about a data point through the Power BI Tooltips API. Keď používateľ ukáže kurzorom myši na prvok vizuálu, vizuál dokáže udalosť spracovať a zobraziť údaje o prvku priradeného popisu.When a user hovers the mouse over a visual element, the visual can handle the event and display data about the associated tooltip element. Vizuál môže zobraziť štandardný popis alebo popis strany zostavy.The visual can display either a standard tooltip or a report page tooltip.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Popisy vo vizuáloch služby Power BI.For more information, see Tooltips in Power BI visuals.

 • Používateľ zmení vlastnosti vizuáluA user changes visual properties. (napríklad používateľ rozbalí strom a vizuál uloží stav vo vlastnostiach vizuálu).(For example, a user expands a tree and the visual saves state in the visual properties.)

  Vizuál môže uložiť hodnoty vlastností prostredníctvom rozhrania API služby Power BI.A visual can save properties values thought the Power BI API. Keď napríklad používateľ pracuje s vizuálom a vizuál potrebuje uložiť alebo aktualizovať hodnoty vlastností, vizuál môže zavolať metódu presistProperties.For example, when a user interacts with the visual and the visual needs to save or update properties values, the visual can call the presistProperties method.

 • Používateľ vyberie URL adresu.A user selects a URL.

  Vizuál predvolene nemôže otvoriť URL adresu priamo.By default, a visual can't open a URL directly. Ak sa má URL adresa otvoriť na novej karte, vizuál namiesto toho môže zavolať metódu launchUrl a odovzdať URL adresu ako parameter.Instead, to open a URL in a new tab, the visual can call the launchUrl method and pass the URL as a parameter.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie URL adresy na spustenie.For more information, see Create a launch URL.

 • Používateľ použije vo vizuáli filter.A user applies a filter through the visual.

  Vizuál môže zavolať metódu applyJsonFilter a odovzdať podmienky, aby sa filtrovali údaje v iných vizuáloch.A visual can call the applyJsonFilter method and pass conditions to filter for data in other visuals. K dispozícii je viacero typov filtrov vrátane základného filtra, rozšíreného filtra a filtra súvisiacich údajov.Several types of filters are available, including Basic, Advanced, and Tuple filters.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Rozhranie API filtrov vo vizuáloch služby Power BI.For more information, see Visual Filters API in Power BI visuals.

 • Používateľ vyberie prvky vo vizuáli.A user selects elements in the visual.

  Ďalšie informácie o výberoch vo vizuáli služby Power BI nájdete v téme Pridanie interaktivity do vizuálu pomocou výberov vizuálov služby Power BI.For more information about selections in a Power BI visual, see Add interactivity by using Power BI visual selections.

Vizuál komunikuje so službou Power BIVisual interacts with Power BI

 • Vizuál požaduje zo služby Power BI viac údajov.A visual requests more data from Power BI.

  Vizuál spracováva údaje po častiach.A visual processes data part by part. Metóda fetchMoreData rozhrania API požaduje ďalší fragment údajov z množiny údajov.The fetchMoreData API method requests the next fragment of data in the dataset.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Načítanie väčšieho množstva údajov zo služby Power BI.For more information, see Fetch more data from Power BI.

 • Spustí sa služba udalosti.The event service triggers.

  Power BI môže exportovať zostavu do PDF súboru alebo odoslať zostavu e-mailom (vzťahuje sa len na certifikované vizuály).Power BI can export a report to PDF or send a report by e-mail (applies only to certified visuals). Ak chcete službe Power BI oznámiť, že vykresľovanie je dokončené a vizuál je pripravený na nasnímanie do PDF alebo e-mailu, vizuál by mal zavolať rozhranie API na vykresľovanie udalostí.To notify Power BI that rendering is finished and that the visual is ready to be captured as PDF or e-mail, the visual should call the Rendering Events API.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Export zostáv zo služby Power BI do súboru PDF.For more information, see Export reports from Power BI to PDF.

  Informácie o službe udalostí nájdete v téme Vykresľovanie udalostí vo vizuáloch služby Power BI.To learn about the event service, see Render events in Power BI visuals.

Ďalší postupNext steps

Zaujíma vás vytváranie vizualizácií a ich pridávanie na lokalitu Microsoft AppSource?Interested in creating visualizations and adding them to Microsoft AppSource? Pozrite si tieto články:See these articles: