Čo je nové v aplikácii Power BI DesktopWhat's new in Power BI Desktop?

Aktualizácia z decembra 2020 (2.88.321.0)December 2020 Update (2.88.321.0)

Naša decembrová aktualizácia aplikácie Power BI Desktop vás očarí ako jazda na saniach po zasneženej krajine.Our December Power BI Desktop updates are sure to dazzle you like a snowy lane filled with lights and sleigh rides.

Mesačný blog a video s aktualizáciami pre aplikáciu Power BI Desktop teraz zahŕňajú aj informácie o nových aktualizáciách pre Power BI Mobile a službu Power BI.The monthly blog and video updates for Power BI Desktop now also includes what's new updates for Power BI mobile and the Power BI service. Tento článok popisuje aktualizácie aplikácie Power BI Desktop.This article discusses the updates for Power BI Desktop. Ak chcete získať informácie o aktualizáciách pre mobilnú verziu a službu Power BI, pozrite si články venované ich novinkám:To learn about updates for mobile and the Power BI service, check out their respective what's new articles:

Najnovšiu verziu aplikácie Power BI Desktop si môžete stiahnuť z Centra sťahovania softvéru.Get the latest version of Power BI Desktop from the Download Center. Ak používate Windows 10, môžete Power BI Desktop získať aj cez Microsoft Store.If you're running Windows 10, you can also get Power BI Desktop from the Microsoft Store. Mesačné verzie sú rovnaké bez ohľadu na spôsob inštalácie aplikácie Power BI Desktop, hoci číslovanie verzií sa môže líšiť.Regardless of how you install Power BI Desktop, the monthly versions are the same, although the version numbering may differ. Ďalšie informácie o sťahovaní a inštalácii aplikácie Power BI Desktop nájdete v téme Získanie aplikácie Power BI Desktop.For more information about downloading and installing Power BI Desktop, see Get Power BI Desktop.

Dôležité

Aplikácia Power BI Desktop sa aktualizuje a vydáva na mesačnej báze, reaguje na pripomienky zákazníkov a obsahuje nové funkcie.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Podporovaná je len najnovšia verzia aplikácie Power BI Desktop. Zákazníci, ktorí sa obrátia na oddelenie technickej podpory ohľadne aplikácie Power BI Desktop, budú musieť inovovať na najnovšiu verziu.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Najnovšiu verziu aplikácie Power BI Desktop môžete získať z lokality Windows Store alebo ako jeden spustiteľný súbor obsahujúci všetky podporované jazyky, ktorý si stiahnete a nainštalujete do počítača.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

Prepojenia pri jednotlivých funkciách v zozname aktualizácií aplikácie Power BI Desktop sú interpretované takto:The links beside each feature in the Power BI Desktop update list are interpreted as follows:

  • [blog]: Väčšina funkcií je vysvetlená v blogovom príspevku o mesačných aktualizáciách.[blog]: Most features are explained in a section in the monthly update blog post.
  • [video]: Niektoré funkcie obsahujú aj krátke video s informáciami o funkcii, ktoré sa prehrá na novej karte prehliadača.[video]: Some features have a video excerpt that discusses the feature, which plays in a new browser tab.
  • [článok] Niektoré funkcie majú k dispozícii článok, ktorý poskytuje podrobnejšie informácie.[article]: Some features have an article that provides more detail.
  • Ostatné funkcie sú dostatočne zrozumiteľné a nepotrebujú článok ani video.The remaining features are self-explanatory and don't need an article or video.

Môžete si tiež pozrieť celé video o mesačnej aktualizácii služby Power BI.You can also watch the entire Power BI monthly update video.

Dôležité

Aplikácia Power BI Desktop už nebude po 31. januári 2021 vo Windowse 7 podporovaná.Power BI Desktop will no longer be supported on Windows 7 after January 31st, 2021. Po tomto dátume bude Power BI Desktop podporovaná vo Windowse 8 alebo novších verziách Windowsu, a podpora bude platiť len pre najaktuálnejšie vydanie aplikácie Power BI Desktop.After that date, Power BI Desktop will be supported on Windows 8 or newer versions of Windows, for the most recent release of Power BI Desktop only.

Tento mesiac sú v aplikácii Power BI Desktop nové tieto aktualizácie:The following updates are new to Power BI Desktop this month:

Tvorba zostávReporting

  • DirectQuery pre množiny údajov služby Power BI a Azure Analysis Services (ukážka) [video] [blog] [článok]DirectQuery for Power BI datasets and Azure Analysis Services (preview) [video] [blog] [article]
  • Malé násobky (ukážka) [video] [blog]Small multiples (preview) [video] [blog]
  • Označenia citlivosti ochrany údajov v aplikácii Power BI Desktop (ukážka) [video] [blog]Data protection sensitivity labels in Power BI Desktop (preview) [video] [blog]
  • Rozšírené obmedzenie údajových bodov pri obdĺžnikovom výbere [video] [blog]Increased rectangle select data point limit [video] [blog]
  • Tabla výberu je teraz k dispozícii v zobrazení mobilného rozloženia [video] [blog]Selection pane now available in mobile layout view [video] [blog]
  • Automatické obnovenie stránky pre zdroje služby Analysis Services [video] [blog]Automatic page refresh for Analysis Services sources [video] [blog]

Príprava údajovData preparation

Pripájanie údajovData connectivity

VizuályVisuals

Podrobnejšie informácie o každej z týchto nových funkcií nájdete v blogu Power BI Desktop November 2019 feature summary blog post (Súhrn aktualizácií aplikácie Power BI Desktop).For detailed information about each of these new features, see Power BI Desktop feature summary blog post.

Poznámka

Pozrite si zdroje údajov, ktoré sú k dispozícii pre Power BI Desktop.See the data sources available to Power BI Desktop. Zoznam sa neustále rozširuje, preto sa sem pravidelne vracajte.Our list is always growing, so check back often.

Video o mesačnej aktualizácii aplikácie Power BI DesktopPower BI Desktop monthly update video

V nasledujúcom videu sa popisujú jednotlivé aktualizácie.The following video describes each of these updates. Toto video si môžete pozrieť aj z blogového príspevku:You can also watch this video from the blog post:

Ďalšie videáMore videos

Radi získavate informácie o službe Power BI prostredníctvom videí a ďalšieho pútavého obsahu?Like learning about Power BI through videos and other engaging content? Pozrite si nasledujúcu kolekciu zdrojov informácií a obsahu vo forme videa:Check out the following collection of video sources and content:

Aktualizácie za predchádzajúce mesiaceUpdates for previous months

Hľadáte aktualizácie aplikácie Power BI Desktop za predchádzajúce mesiace?Looking for Power BI Desktop updates for previous months? Nájdete ich v archíve mesačných aktualizácií pre Power BI Desktop.You can find them in the Power BI Desktop monthly updates archive.