Čo je nové v službe Power BIWhat's new in the Power BI service

Na tejto stránke nájdete známe problémy a nedávno vydané funkcie v službe Power BI.Check this page for known issues and recently released features in the Power BI Service. Súvisiace informácie o nových funkciách nájdete v týchto témach:For related "What's New" information, see:

Informácie o novinkách a funkciách nájdete aj v kanáloch na YouTube.Also, check out the YouTube channels for information about "What's new" and features.

Apríl 2020April 2020

 • Verejná ukážka nového vzhľadu pracovných priestorov v službe Power BI.Public preview of the 'new look' of workspaces in the Power BI service.
 • Všeobecná dostupnosť navrhovania vlastnej navigácie pre aplikácie Power BI.General availability of designing custom navigation for Power BI apps.

Predchádzajúce mesiace (2020)Previous months (2020)

Marec 2020March 2020

Február 2020February 2020

 • Možnosť propagovať tabule, zostavy a aplikácie v službe Power BI Domov.Ability to promote dashboards, reports, and apps on Power BI Home.
 • Nová karta Power BI na vkladanie zostáv v službe Microsoft Teams.New Power BI tab to embed reports in Microsoft Teams.
 • Všeobecná dostupnosť prírastkového obnovenia s podporou pre používateľov služby Power BI Pro.General availability of incremental refresh with support for Power BI Pro users.
 • E-mailová podpora predplatných pre externé e-mailové adresy.Email subscriptions support for external email addresses.
 • Všeobecná dostupnosť služby Bring Your Own Key (BYOK) pre Power BI Premium.General availability of Bring Your Own Key (BYOK) for Power BI Premium.

Január 2020January 2020

 • Nové a vylepšené metriky používania pre prostredie pracovných priestorov služby Power BI.New and improved usage metrics for the Power BI workspaces experience.

20192019

December 2019December 2019

 • Nové rozhranie API denníka aktivít, ktoré umožňuje správcom služby Power BI sledovať aktivity používateľov a správcov v rámci ich nájomníka.New activity log API that enables Power BI service admins to track user and admin activities within their tenant.

November 2019November 2019

 • Verejná ukážka [veľkých modelov v službe Power BI Premium] (../admin/service-premium-large-models.md].Public preview of [large models in Power BI Premium](../admin/service-premium-large-models.md].
 • Verejná ukážka ovládacích prvkov nástroja Microsoft Cloud App Security v službe Power BI.Public preview of using Microsoft cloud app security controls in Power BI.

Október 2019October 2019

 • Nová akcia Power Automate na obnovenie množín údajov služby Power BI.New Power Automate action to refresh Power BI datasets.
 • Zoznam kontaktov pre zostavy a tabule v službe Power BI.Contact list for reports and dashboards in the Power BI service.
 • Všeobecná dostupnosť [automatizovaného strojového učenia] (../transform-model/service-machine-learning-automatedGeneral availability of [Automated Machine Learning](../transform-model/service-machine-learning-automated
 • Verejná ukážka zobrazenia pôvodu údajov v službe Power BI.Public preview of Power BI data lineage view.

September 2019September 2019

August 2019August 2019

 • Nové nastavenia kapacity pre Power BI Premium.New capacity settings for Power BI Premium.
 • Vlastná značka pre vašu organizáciu.Custom branding for your organization.
 • Export súhrnných údajov s povolením na vytváranie.Summarized data export with build permission.
 • Podpora pre parametre URL adries pre stránkované zostavy.Support for URL parameters for paginated reports.
 • Podpora pre prihlásenie na mesačný odber e-mailov.Support for monthly e-mail subscriptions.

Júl 2019July 2019

Jún 2019June 2019

Máj 2019May 2019

 • Vlastná navigácia pre aplikácie Power BI.Custom navigation for Power BI Apps.
 • Ďalšie typy príloh (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML), ktoré sú k dispozícii na prihlásenie na odber prostredníctvom e-mailov v rámci stránkovaných zostáv.Additional attachments types (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) available for e-mail subscriptions within paginated reports.
 • Komentovanie pre zostavy služby Power BI v službe.Commenting for Power BI reports in the service.

Apríl 2019April 2019

 • Všeobecná dostupnosť tokov údajov služby Power BI.General availability of Power BI dataflows.
 • Všeobecná dostupnosť nových pracovných priestorov.General availability of the new workspaces experience.
 • Nové oblasti Power BI vo Francúzsku a Južnej Kórei.New Power BI regions in France and Korea.
 • Aktualizované prostredie funkcie Q&A s tabuľami.Updated Q&A experience for dashboards.
 • Podpora pre Azure Analysis Services v rámci stránkovaných zostáv.Support for Azure Analysis Services within paginated reports.
 • Stránkované zostavy sa podporujú v aplikáciách Power BI.Paginated reports supported in Power BI Apps.
 • Prihlásenie na odber e-mailov s PDF prílohami pre stránkované zostavy.E-mail subscriptions with PDF attachments for paginated reports.
 • Súhrnné metriky a metriky vyťaženia služby Power BI Premium sa podporujú na portáli na správuPower BI Premium summary and workload metrics supported in Admin Portal
 • Ukladanie dotazov do vyrovnávacej pamäte je dostupné v službe Power BI Premium.Query caching available in Power BI Premium.
 • Všeobecná dostupnosť stránky Power BI Domov.General availability of Power BI Home.

Marec 2019March 2019

 • Všeobecná dostupnosť funkcie Multi-Geo pre Power BI Premium.General Availability of Multi-Geo for Power BI Premium.
 • Úprava a spravovanie podpory obsahu Power BI pre Azure B2B.Editing and managing Power BI content support for Azure B2B.
 • Verejná ukážka koncového bodu XMLA iba na čítanie.Public preview of read-only XMLA endpoint.

Február 2019February 2019

Január 2019January 2019

20182018

December 2018December 2018

November 2018November 2018

Október 2018October 2018

 • Agregácie [desktop aggregations.md] v službe Power BI.Aggregations[desktop-aggregations.md] in the Power BI service.
 • Služba Power BI sa rozšírila do troch nových oblastí: India – stred, Austrália – východ a centrálna časť USA (Iowa).Power BI expanded to three new regions: Central India, Australia East, and Central US (Iowa).
 • Možnosť exportovania do PowerPointu sa stala všeobecne dostupnou.Export to PowerPoint made generally available.

September 2018September 2018

August 2018August 2018

Júl 2018July 2018

Jún 2018June 2018

 • Zdieľanie zostáv s filtrami a rýchlymi filtrami.Sharing reports with filters and slicers.
 • Nové a vylepšené používateľské rozhranie pre pripojenia brány a nastavenie množín údajov.New and improved user interface for gateway connections and setting up datasets.

Máj 2018May 2018

Apríl 2018April 2018

Marec 2018March 2018

Február 2018February 2018

Január 2018January 2018

 • Zdieľanie zostáv Power BI a ich pridanie k obľúbeným.Share and favorite Power BI reports.
 • Podpora pre OAuth2 a jediného prihlásenia DirectQuery pre Azure SQL Database a Data Warehouse.OAuth2 and DirectQuery Single Sign-on Support (SSO) for Azure SQL Database and Data Warehouse.
 • Lokálne auditovanie: denníky auditu sa teraz budú ukladať v tej istej oblasti Microsoft 365 ako ich nájomník.In-region auditing: audit logs will now be stored in the same Microsoft 365 region as their tenant.
 • Všeobecná dostupnosť webovej časti zostavy Power BI v SharePointe Online.GA of SharePoint Online Power BI report web part.
 • Administratívny prvok na vypnutie zobrazovania vizuálov Power BI pre všetkých používateľov v nájomníkovi.Admin control to turn off viewing Power BI visuals for all users in a tenant.
 • Podpora plánovaného obnovenia pre Azure Analysis Services (AAS).Scheduled refresh support for Azure Analysis Services (AAS).

Predchádzajúce mesiace (2017)Previous months (2017)

Október a November 2017October and November 2017

 • Selektívne publikovanie obsahu s aplikáciami Power BI.Selective publish of content with Power BI Apps.
 • Rozdelenie externých používateľov pomocou Azure Active Directory B2B.External user distribution with Azure Active Directory B2B.
 • Odporúčania aplikácií na základe umelej inteligencie.AI-powered app recommendations.
 • Aktualizácie používateľského rozhrania tabúľ na dlaždiciach.Dashboard on-tile UI updates.
 • Podpora prihlásenia na odber e-mailov v aplikáciách.E-mail subscriptions support for apps.
 • Podrobnejšia kontrola správcu pre publikovanie na webe.Granular admin control for publish to web.

September 2017September 2017

 • Zdieľanie tabúľ v kapacite Premium používateľom, ktorí nemajú licenciu na Power BI Pro.In Premium capacity, share dashboards to users who don't have a Power BI Pro license.
 • Pridelenie kapacít podľa potrieb vašej firmy pomocou združovania virtuálnych jadier.Allocate capacities to suit your business needs with v-core pooling.
 • Okamžité zvýšenie alebo zníženie kapacity pomocou jediného kliknutia.Instantly scale-up or scale-down capacities with one click.
 • Blok PubNub na jednoduché vloženie údajov do rozhrania REST APIPubNub block to easily push data into REST APIs
 • Vylepšený výkon načítavania pre metriku používania.Improved load performance for usage metrics.

August 2017August 2017

Júl 2017July 2017

 • Podpora prihlásenia na odber e-mailom pre tabule.Support for email subscriptions on dashboards.
 • Kontrola a diagnostika dôvodu pomalého načítavania tabúľ pomocou nástroja Inšpektor výkonu.Inspect and diagnose why the loading time is poor for dashboards using the Performance Inspector.
 • Nová podpora Snowflake a SAP BusinessWarehouse DirectQuery v prípade lokálnej brány údajov.Snowflake and SAP BusinessWarehouse DirectQuery now supported for On-premises data gateway.
 • Nové rozhrania API na správu obnovenia údajov v službe Power BI.New APIs to manage data refresh in Power BI service.

Jún 2017June 2017

Apríl a máj 2017April and May 2017

 • Meranie a zvýšenie účinku pomocou metrík používania pre tvorcov tabúľ a zostáv.Measure and magnify your impact with usage metrics for dashboard and report creators.
 • Pripojenie k PostgreSQL pomocou lokálnej brány údajov.Connect to PostgreSQL with the On-premises data gateway.
 • Sprístupnenie webovej časti Power BI SharePoint pre všetkých používateľov.Power BI SharePoint Web Part made available for all users.
 • Pripojenie Power BI k zdroju údajov pomocou sady Data Connector SDK.Connect Power BI to any data source using the Data Connector SDK.
 • Prechod na zostavy pomocou viacerých parametrov filtra adresy URL.Navigate to reports with multiple URL filter parameters.
 • Ukážka: Použitie aplikácií Power BI na širokú distribúciu tabúľ a zostáv pre veľké množstvo účastníkov.Preview: Use Power BI Apps to widely distribute your dashboards and reports to large audiences.

Marec 2017March 2017

Február 2017February 2017

Január 2017January 2017

20162016

November 2016November 2016

Október 2016October 2016

Júl 2016July 2016

Zabezpečenie na úrovni riadkov prechádza z verzie UkážkaRLS graduates from preview

 • Zabezpečenie na úrovni riadkov umožňuje obmedziť prístup k údajom na základe toho, kto ich používa.Row Level Security (RLS) lets you restrict data access based on who is accessing it. Nedávno sme zjednodušili proces konfigurácie zabezpečenie na úrovni riadkov tým, že sme vystavili role a pravidlá v Power BI Desktop.Recently we streamlined the process of configuring RLS by exposing roles and rules in Power BI Desktop. Dnes s radosťou oznamuje, že zabezpečenie na úrovni riadkov je teraz všeobecne dostupné pre všetkých používateľov Power BI Pro.Today, we are happy to announce that RLS is now generally available for all Power BI Pro users.

Klasifikácia údajovData classification

 • Teraz môžete označiť tabule pomocou klasifikácií definovaných IT oddelením vašej spoločnosti a zvýšiť tak povedomie o používateľoch, ktorí si prehliadajú vaše tabule, aby ste mohli určiť správnu úroveň zabezpečenia.You can now tag your dashboards with classifications defined by your company's IT department, raising awareness of those viewing your dashboards about what level of security should be used.

Analýza lokálnych údajov v ExceliAnalyze your on-premises data in Excel

 • Funkcia Analyzovať v Exceli má podporu rozšírenú aj o lokálne množiny údajov.Analyze in Excel feature has expanded to support on-premises datasets. Vytvorili sme zabezpečené a priame pripojenie na lokálne množiny údajov, aby ste ich mohli analyzovať v Exceli.We establish a secure and direct connection to your on-premises dataset that enables you to analyze it in Excel. Zaviedli sme tiež nastavenie pre správcov, ktorým sa umožní vypnúť funkciu Analyzovať v Exceli pre lokálne zdroje.We also introduced a setting for admins to turn off the Analyze in Excel feature for on-premises sources.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI team blog

Jún 2016June 2016

Quick Insights (Rýchle prehľady)Quick Insights

 • Rýchle prehľady fungujú so zložitejšími filtrami: S radosťou oznamujeme, že rýchle prehľady zamerané na jednu dlaždicu, sú teraz schopné pochopiť zložitejšie filtre.Quick Insights work with Complex Filters: We are happy to announce that Quick Insights scoped to a single tile now understand complex filters.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

Máj 2016May 2016

Získanie údajovGet Data

 • Zvýšenie limitu veľkosti súboru na 1 GB: Zvýšili sme limit veľkosti súboru pre excelové zošity aj pre súbory Power BI Desktop na 1 GB.File size limit increase to 1 GB: We increased the file size limit for both Excel workbooks and Power BI Desktop files to 1 GB.
 • Vyhľadanie serverov SSAS nastavených pomocou brány Enterprise a ďalších aktualizácií brány: Teraz pri nastavovaní brány Enterprise budú môcť používatelia vo vašej spoločnosti pristupovať k týmto serverom v službe Power BI cez stránku Získať údaje.Find SSAS servers set up with the Enterprise gateway and other gateway updates: Now when you set up an Enterprise gateway, users in your company will be able to access these servers in the Power BI service through the Get Data page. Pridali sme aj podporu pre obnovenie množín údajov vrátane údajov zo serveru SAP Business Warehouse Server pomocou brány a podporu pre vytvorenie pravidiel mapovania hlavného názvu používateľa (UPN) pri používaní služby Analysis Services s bránou.We also added support for refreshing datasets that include data from SAP Business Warehouse Server using the gateway and creating UPN mapping rules when you are using Analysis Services with the gateway.

Zabezpečenie na úrovni riadkovRow-level security (RLS)

 • Podpora skupiny Azure Active Directory (AAD): Používatelia teraz môžu priradiť skupiny AAD (skupiny zabezpečenia a distribučné zoznamy) k role.Azure Active Directory (AAD) group support: Users can now assign AAD groups (security groups and distribution lists) to a role. Tým sa zjednoduší na priradenie rolí k veľkej skupine používateľov naraz.This makes it easier to assign roles to a large group of users at once.
 • Testovanie rolí zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS) pomocou zostáv založených na údajoch so zavedenou funkciou RLS: Do ukážky zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS) sme pridali funkciu, ktorá vám umožní otestovať množinu údajov ako konkrétnu rolu.Test your RLS roles with reports backed by the data with RLS in place: We added a feature to our RLS preview that lets you test your dataset as a specific role. Tým sa uistíte, že úloha funguje podľa očakávania skôr, ako pustíte používateľov k tabuli.This will make sure the role works as you expect before any users get their hands on your dashboard.
 • Definovanie a použitie zabezpečenia na úrovni riadkov (RLS) v cloudových modeloch na základe priamych dotazov: Odteraz môžete vytvárať a používať pravidlá RLS pre zdroje údajov s priamymi dotazmi.Define and apply RLS to cloud models based on direct queries: You can now create and apply RLS rules for direct query data sources.

TabuleDashboards

 • Obľúbené tabule: Chceme vám pomôcť využívať tabule naplno, preto sme uviedli možnosť pridania tabúľ medzi obľúbené a zjednodušili sme ich dostupnosť zo všetkých pracovných priestorov.Favorite dashboards: To help you reach the dashboards you go to most, we added a way to favorite those dashboards and make them easily accessible from all your workspaces.

Analyzovať v ExceliAnalyze in Excel

 • Vylepšené sťahovanie: Nové dialógové okno umožňuje ľahšie sťahovanie aktualizácií funkcie Analyzovať v Exceli.Improved download experience: Easily download updates to the Analyze in Excel feature through a new dialog experience.
 • Podpora pre zabezpečenie na úrovni riadkov: Po nastavení zabezpečenia na úrovni riadkov sa pravidlá teraz použijú na tok údajov, keď používateľ analyzuje údaje v Exceli.Support for RLS: Once you set up RLS, the rules you apply to the data now flow through when a user analyzes the data in Excel.
 • Vylepšené chybové hlásenie pre lokálne databázy Analysis Services: Ak ste predtým vybrali funkciu Analyzovať v Exceli pre nepodporovaný zdroj údajov, nezobrazilo sa chybové hlásenie, pokým ste si nestiahli súbor ODC a nepokúsili sa pripojiť k Power BI.Improved error messaging for on-premises Analysis Services databases: Previously, if you selected Analyze in Excel for an unsupported data source, you wouldn't get an error message until after you downloaded the ODC file and tried to connect to Power BI. Teraz sa pri výbere funkcie Analyzovať v Exceli pri nepodporovanom zdroji údajov nezobrazí správa s informáciami, že daný zdroju údajov zatiaľ nie je podporovaný.Now as soon as you select Analyze in Excel for a data source we don't support, you'll see a message letting you know we don't yet support that data source.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

28. apríl 2016April 28, 2016

 • Rýchle prehľady na dlaždiciach tabúľ: Pri zobrazení dlaždice v režime zamerania kliknite na Získať prehľady a za pár sekúnd automaticky vyhľadajte dlaždice a jej súvisiace údaje pre korelácie, odchýlky, trendy, sezónnosť, body zmien v trendoch a hlavné faktory.Quick Insights on Dashboard Tiles: When viewing a tile in Focus mode, click Get Insights to search the tile and its related data for correlations, outliers, trends, seasonality, change points in trends, and major factors automatically, within seconds.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

26. apríl 2016April 26, 2016

 • Opísania pre Power BI: Pri práci s údajmi a vizualizáciami tento vlastný vizuál dynamicky poskytuje prehľady v opisnej podobe rovnako, ako by ste to očakávali od analytika.Narratives for Power BI: As you interact with your data and visualizations, this custom visual dynamically delivers insights in narrative form, just like you'd expect an analyst would write. Tento vizuál funguje na báze platformy Narrative Science Quill.This visual is fueled by Narrative Science Quill.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

16. apríl 2016April 16, 2016

 • Centrum dôveryhodnosti Microsoft: Power BI je súčasťou Centra dôveryhodnosti Microsoft, ktoré slúži ako jediný zdroj pre dokumentovanie certifikátov súladu pre produkty spoločnosti Microsoft.Microsoft Trust Center: Power BI joined the Microsoft Trust Center, a single source for documenting compliance certifications for Microsoft products. Certifikáty Power BI zahŕňajú ISO 27001, ISO 27018, doložky o vzoroch EÚ, HIPAA BAA a UK G-Cloud.Power BI's certifications include ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA, and UK G-Cloud.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

14. apríl 2016April 14, 2016

EnterpriseEnterprise

 • Podpora balíka obsahu pre zabezpečenie na úrovni riadkov (Ukážka): Ak je zabezpečenie na úrovni riadkov definované pre tabule a zostavy, ktoré sú distribuované ako súčasť balíka obsahu, potom sa dodržiavajú pravidlá zabezpečenia pre tieto balíky obsahu.Content pack support for RLS (Preview): If RLS is defined for those dashboards and reports that are distributed as part of a content pack, then the security rules will be respected for those content packs.

TabuleDashboards

 • Dlaždica videa Vimeo: Z tabule pridajte dlaždicu, ktorá obsahuje vložený prehrávač Vimeo.Vimeo video tile: From the dashboard, add a tile that contains an embedded Vimeo player.

Analyzovať v ExceliAnalyze in Excel

 • Funkcia Analyzovať v Exceli je dostupná pre všetkých používateľov: Možnosť prístupu k dátovým modelom Power BI v Exceli sa rozšírila na všetkých používateľov, nezávisle od licencie, ktorú majú priradenú.Analyze in Excel available to all users: the ability to access your Power BI data models in Excel has been extended to all users, regardless of the license they're assigned.
 • Vylepšené prostredia pre viacero používateľských kont: Ak máte viac ako jedno používateľské konto Power BI, teraz sa prihlásite jednoduchšie.Improved multi-user account experience: if you have more than one Power BI user account, it's now easier to sign in.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

31. marca 2016 Na konferencii Microsoft Data Insights Summit bolo ohlásené veľké množstvo aktualizácií.March 31, 2016 Lots of updates announced at the Microsoft Data Insights Summit.

TabuleDashboards

 • Hlavná tabuľa: Uľahčuje prístup k tabuli, ktorá je pre vás najdôležitejšia.Featured dashboard: makes it easier to reach the dashboard you care about most.
 • Filtrovanie zoznamu tabúľ: zobraziť všetko, zobraziť obsah, ktorý ste vytvorili, zobraziť obsah, ktorý s vami niekto zdieľa.Filter dashboard list: show all, show content you created, show content shared with you.

Funkcie EnterpriseEnterprise features

 • Vytváranie zostáv používania pre správcu: Pridali sme zostavu o používaní do centra spravovania Power BI.Admin usage reporting: added a usage report to the Power BI admin center.
 • Zabezpečenie na úrovni riadkov: Ide o funkciu Ukážka, ktorá umožňuje nastaviť povolenia pre množiny údajov Power BI.Row-level security: this is a Preview feature that allows you to set permissions on Power BI datasets.
 • Zakázať exportu údajov: Používatelia vo vašom nájomníkovi už nebudú môcť exportovať údaje dlaždíc a vizuálov do súboru .csv.Disable exporting data: users in your tenant will no longer be able to export tile and visual data to a .csv file.

Q&AQ&A

 • Automatické dokončovanie pre „je“: Funkcia Q&A navrhne hodnoty, ak za názov stĺpca zadáte „je“.Auto complete for "is": Q&A will suggest values if you type column name followed by "is".

Mobilná verziaMobile

 • Kľúčové ukazovatele výkonu na hodinkách Apple Watch: Umožňuje sledovať dlaždice kľúčových ukazovateľov výkonu a kariet bez potreby otvárať aplikáciu Power BI.KPIs on your Apple watch: monitor your KPI and card tiles without having to open Power BI app.

ExcelExcel

 • Analyzovať v Exceli: Umožňuje pripojiť dátový model Power BI k Excelu a vykonávať analýza priamo v Exceli namiesto v Power BI.Analyze in Excel: connect your Power BI data model to Excel and do your analysis inside of Excel instead of Power BI.

InéOther

 • Power BI v Austrálii: Ktokoľvek v Austrálii, individuálne alebo prostredníctvom organizácie, môžete teraz prejsť na powerbi.microsoft.com a zaregistrovať sa v Power BI.Power BI in Australia: now anyone in Australia, individual or through an organization, can go to powerbi.microsoft.com and sign up for Power BI.
 • Nastavenie jazyka: Umožňuje prepísať automatické zisťovanie jazyka a nastaviť jazyk pre Power BI.Language settings: override the automatic language detection and set the language for Power BI.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

11. marec 2016March 11, 2016

Tento mesiac sme vykonali aktualizácie tabúľ, rýchlych prehľadov a funkcie Q&A.This month we made some updates to dashboards, Quick Insights, and Q&A.

TabuleDashboards

 • Režim zobrazenia na celú obrazovku: Umožňuje tlač bez ukončenia režimu zobrazenia na celú obrazovku.Full Screen mode: print without having to exit Full Screen mode first
 • Režim zobrazenia na celú obrazovku: Umožňuje rozbaliť dlaždice tak, aby vyplnili celé plátno a aby sa odstránilo nadbytočné prázdne miesto pomocou výberu Prispôsobiť šírke.Full Screen mode: expand your tiles to fill the entire canvas and remove excess white space by selecting Fit to Width
 • Pomocou možnosti Zarovnanie dlaždíc môžete automaticky zarovnať dlaždice k ľavému hornému rohu plátna.Use Tile Flow to automatically align your tiles to the top-left corner of the canvas.

Quick Insights (Rýchle prehľady)Quick Insights

 • Prehľady trendov a korelácie teraz obsahujú trendové spojnice, aby sa dali jednoduchšie vidieť vzory v údajoch.The Trend and Correlation insights now have trend lines to make it easier to see patterns in the data.

Q&AQ&A

 • Vo funkcii Q&A teraz môžete zadať mierku a plošný graf.You can now specify Gauge and Area charts in Q&A
 • Vylepšené automatické dokončovanie pre funkciu Q&A – hneď po zadaní niekoľkých znakov funkcia Q&A začne automaticky dokončovať text a navrhovať vizuály.Improved auto-complete for Q&A - as soon as you type just a few characters, Q&A begins auto completing and suggesting visuals for you.

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

10. február 2016February 10, 2016

Dnes sme vydali dlhý zoznam najžiadanejších funkcií.Today we released a long list of top-requested features. Prečítajte si blogový príspevok.Read the blog post.

ZdieľanieSharing

 • Zdieľanie s používateľmi mimo organizácieShare with users outside your organization
 • Vyžiadanie prístupu k tabuliRequest access to a dashboard

Portál na správuAdmin Portal

 • Jednoduchá správa používateľov pomocou prepojenia na centrum spravovania služby Microsoft 365Easy user management with a link to the Microsoft 365 admin center
 • Možnosť zakázať publikovanie na webAbility to disable publishing to web
 • Možnosť zabrániť používateľom publikovať balíky obsahu v celej organizáciiPrevent users from publishing content packs to the entire org
 • Možnosť zakázať zdieľanie obsahu s externými používateľmiAbility to disable sharing content to external users

Rýchle prehľadyQuick Insights

 • Rýchle prehľady pri publikovaní súborov Power BI DesktopQuick Insights when you publish Power BI Desktop files

TabuľaDashboard

 • Pridanie webového obsahu na tabuľu (cez widget)Add Web content to your dashboard (via Widget)
 • Pridanie obsahu videa na tabuľu (cez widget)Add video content to your dashboard (via Widget)
 • Zväčšenie tabuleZoom on dashboards

PripojenieConnectivity

 • Pripojenie k súborom na tímovej lokalite SharePoint prostredníctvom adresy URLConnect to files on your team SharePoint site through a URL

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

28. január 2016January 28, 2016

Aktualizácie zostáv a vizualizácií:Updates to reports and visualizations:

Vylepšenia výkonu pri vykresľovaní zostáv, krížovom zvýraznení atď.Performance Improvements for report rendering, cross-highlight, etc.

 • Po tejto novej aktualizácii si používatelia bez ohľadu na používanú verziu prehliadača môžu pri načítaní zostáv, prepínaní medzi stránkami, krížovom zvýraznení údajov v rámci vizuálov a podobne všimnúť výrazné zlepšenie výkonu.Regardless of the browser version being used, a significant Performance improvement can be noticed by users when loading reports, switching between pages, cross-highlighting data across visuals, etc. with this new update.

6. januára 2016January 6, 2016

Tím Power BI mal cez sviatky veľa práce.The Power BI team has been busy over the holiday break. Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

TabuleDashboards

 • Export údajov dlaždícExport tile data
 • Pridanie widgetu obrázka alebo textového poľa na tabuleAdd an image or text box widget to dashboards
 • Tlač tabúľPrint dashboards
 • Obnovenie času na dlaždiciachRefresh time on tiles
 • Popisy na dlaždiciach tabúľTooltips on dashboard tiles

SpoluprácaCollaboration

 • Oznámenie zdieľaných tabúľShared dashboard notification
 • Kontakt na vlastníka zdieľanej alebo firemnej tabuleContact owner of a shared or organizational dashboard

ZostavyReports

 • Tlač aktuálnej strany zostavyPrint current report page
 • Export údajov vizuálu zostavyExport report visual data

PripojenieConnectivity

 • Pripojenie k súborom na tímových lokalitách SharePointuConnect to files on SharePoint team sites

Excelové zostavyExcel Reports

 • Otvorenie excelových zostáv v počítačovej verzii ExceluOpen Excel reports in Excel desktop
 • Pripnutie excelových grafovPin Excel charts
 • Vylepšenia formátu pri excelových dlaždiciachFormat improvements for Excel tiles

InéOther

 • Power BI v BrazíliiPower BI in Brazil
 • Podpora hebrejčiny a arabčinyHebrew and Arabic support

Všetky podrobnosti nájdete na blogu tímu Power BI.For all the details, visit the Power BI Team blog

20152015

16. december 2015December 16, 2015

Tento týždeň sme vykonali veľké množstvo aktualizácií, ktoré sa týkajú najmä Power BI Desktop, ale vykonali sme aj niekoľko významných aktualizácií vizualizácií aj tvorby zostáv.Lots of updates this week, most apply to Power BI Desktop but several significant updates to report authoring and visualizations as well. Blog tímu Power BI obsahuje úplný popis a dokonca aj video opisujúce aktualizácie.The Power BI Team Blog contains full descriptions and even a video describing the updates.

Stiahnutie aplikácie Power BI DesktopDownload Power BI Desktop

 • Aktualizácie tably a pásu s nástrojmi na formátovanie vytvárania zostáv:Updates to the report authoring formatting pane and ribbon:

  1. Formátovanie označení údajov podľa série kategórie.Format data labels per category series
  2. Zmena počtu desatinných miest zobrazených vo vizuáloch.Change number of decimal places showed in visuals
  3. Zmena veľkosti textu vo vizuálochChange text size in visuals
  4. Možnosť presného rozloženia vizuálov: zarovnanie, rozmiestnenie, veľkosť, umiestnenie (vyžaduje si Power BI Desktop na vytváranie obsahu)Ability to lay out visuals accurately: alignment, distribute, size, position (requires Power BI Desktop for authoring)
  5. Nastavenie štýlov v rámci viacerých vizuálov pomocou funkcie Kopírovať formát (vyžaduje si Power BI Desktop na vytváranie obsahu)Set styles across multiple visuals through Format Painter (requires Power BI Desktop for authoring)
 • Vylepšenia vizualizácií:Enhancements to visualizations:

  1. Vizuálne upozornenie na stav zoradenia vo vizuáli Tabuľkavisuals cue for sort state in Table visual
  2. Nový vizuál: Skladaný plošný grafnew visual: Stacked Area chart
  3. Inteligentné popisy pre plošné a čiarové grafy pri ukázaní myšousmart tooltips for Area and Line charts on hover
  4. Možnosť vytvoriť referenčnú čiaru alebo oblasť pre kartézsky vizuálny prvokability to create Reference line/region for a Cartesian visual
  5. Vylepšené označenia údajov pre koláčové a bodové grafy.improved data labels for pie and scatter chart
 • Integrácia vizuálov R v Desktope (funkcia Ukážka)R visuals integration in Desktop (Preview feature)

 • Desktop navrhne vzťahy medzi tabuľkami pri pokuse o vytvorenie dvoch tabuliek bez vzájomného vzťahu.Desktop will suggest table to table relationships when trying to create 2 tables which are not related.

 • Desktop optimalizoval rozloženie pásu s nástrojmi Domov.Desktop optimized Home ribbon layout.

 • Aktualizácie modelovania údajov v Desktope v zobrazení vzťahov:Desktop data modeling updates in Relationships View:

  1. Jazdec približovaniazooming slider
  2. Prispôsobenie priblíženiafit zoom to
  3. Obnovenie rozloženiareset layout
  4. Možnosť priblížiť pomocou obdĺžnika výberu myši + CTRLability to zoom in using Ctrl-Mouse selection rectangle
 • Vylepšenie pripojiteľnosti údajov DesktopuDesktop data connectivity enhancements

  1. Multidimenzionálna podporah SSAS – podpora hierarchií (funkcia Ukážka).SSAS Multidimensional support - Hierarchies support (Preview Feature)
  2. Konektor StripeStripe Connector
  3. Konektor SmartsheetSmartsheet Connector
  4. Zadajte údaje: Vytvorenie tabuľky prilepením alebo zadaním údajov"Enter Data": Paste or enter data to create a table
  5. Vylepšenia režimu DirectQuery: Podpora všetkých typov údajov T-SQL a SAP Hana, čo vedie k zlepšeniu výkonu.DirectQuery Improvements: Support for all data types of T-SQL and SAP HANA, resulting in Performance improvements.
  6. Konektor ODBC: Podpora výberu používateľských alebo systémových názvov DSNODBC Connector: Support for selecting User/System DSNs
  7. Konektor CSV: Možnosť zadať oddeľovač stĺpcov v dialógovom okne ZdrojCSV Connector: Ability to specify Column Delimiter in the Source dialog

Všetky podrobnosti vrátane videa s prehľadom mnohých z týchto aktualizácií nájdete v téme Blog o službe Power BI.For all the details, including a video demonstrating many of these updates, visit the Power BI Blog.

10. december 2015December 10, 2015

 • Pripnutie stránok zostavy na tabuľuPin report pages to dashboard

 • Obnoviť dlaždice tabúľRefresh dashboard tiles

 • Použitie obrázkov v rýchlych filtrochUse images in slicers

 • Zmena interakcií medzi vizuálmi zostavyChange interactions between report visuals

  Všetky podrobnosti nájdete v téme Blog o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog.

8. decembra 2015December 8, 2015

3. decembra 2015December 3, 2015

24. november 2015November 24, 2015

 • Pripnutie excelových rozsahov na tabulePin Excel ranges to dashboards
 • Zobrazenie zobrazenia tabúľ a zostáv na celú obrazovku bez potreby použiť prehliadač ChromeChromeless full screen mode for dashboards and reports
 • Znalosť, kde sú uložené vaše údajeKnow where your data is stored
 • Vylepšené načítanie lokálnych zostávImproved loading of on-premises reports
 • Zdieľanie tabule priamo do pracovného priestoru iného používateľaShare dashboards directly to another user's workspace
 • Vylepšené prostredie konektora Google AnalyticsImproved Google Analytics connector experience
 • Zrušenie konta Power BIClose your Power BI account

Všetky podrobnosti nájdete v Blogu o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

18. november 2015November 18, 2015

 • Vytvorenie duplicitnej tabuleCreate a duplicate dashboard
 • Dlaždice tabúľ s voľným umiestnenímFreely position dashboard tiles
 • Vylepšená navigácia v zobrazení na celú obrazovkuImproved navigation for full screen view
 • Lepšie možnosti pri pozývaní kolegov z organizácie do skupín Power BIBetter experience when inviting peers from your organization to Power BI groups
 • Vylepšené chybové hlásenia pre dlaždiceImproved error messages for tiles

Všetky podrobnosti nájdete v Blogu o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

11. november 2015November 11, 2015

 • Nová lokalita pre dokumentáciu Power BI a lokalizovanáNew site for Power BI documentation, localized
 • Vylepšené časy načítania pre zostavyImproved load time for reports
 • Aktualizácia firemných balíkov obsahu len so zmenami zostávUpdate organizational content packs with report-only changes
 • Stav služby Power BI v centre spravovania služby Microsoft 365Power BI health status in Microsoft 365 admin center
 • Kľúčové ukazovatele výkonu a obrázky v tabuľkách, maticiach a kartáchKPIs and images in tables, matrices, and cards

Všetky podrobnosti nájdete v Blogu o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

3. november 2015November 3, 2015

 • Sprievodca nákupom Power BIGuided Power BI purchase experience.
 • Power BI Pro si môžu zakúpiť aj jednotlivciIndividuals can buy Power BI Pro.
 • Duplikovanie strany zostavyDuplicate report page.

Všetky podrobnosti nájdete v Blogu o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

28. október2015October 28, 2015

 • Zdieľanie tabule so skupinami Active Directory SecurityShare dashboards with Active Directory Security groups
 • Výber ľudíPeople picker
 • Zdieľanie s veľkým počtom e-mailových adriesSharing with a large number of email addresses
 • Zbalenie navigačnej tably prostredníctvom parametrizovanej adresy URLCollapse nav pane through an URL parameterized

Všetky podrobnosti nájdete v Blogu o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI Blog

20. október2015October 20, 2015

 • Členovia iba na čítanie v skupinách Power BIRead-only members in Power BI groups
 • Odporúčané otázky vo funkcii Q&AFeatured questions in Q&A
 • Režim zobrazenia na celú obrazovku v novom okne pre vizualizácie zostávFull screen pop-out mode for report visualizations

Všetky podrobnosti nájdete na blogu o službe Power BI.For all the details, visit the Power BI blog

13. október 2015October 13, 2015

 • Režim zobrazenia na celej obrazovke na zobrazenie zostáv a tabúľ na televízoroch s veľkou obrazovkouFull screen mode to display your dashboards and reports on big screen TVs
 • Podpora prispôsobenia obrazovky v režime zobrazenia na celú obrazovku na zobrazenie celej tabule v dostupnom priestore'Fit to screen' support in full screen mode to display your entire dashboard in the available space
 • Režim so zameraním na získanie podrobnejších informácií o dlaždiciach tabúľIn-focus mode to get more details on dashboard tiles
 • Možnosť zobrazenia času poslednej aktualizácie pre každú dlaždicuAbility to view last update time for each tile
 • Možnosť zobrazenia zdroja pre každú dlaždicuAbility to view the source for each tile
 • Planview Enterprise je komplexné riešenie na správu portfólia a zdrojov, ktoré spája stratégiu a realizáciu a zlepšuje rozhodovací proces v celom podniku.Planview Enterprise is an end-to-end portfolio and resource management solution that connects strategy to execution, improving decision-making across the enterprise. Balík obsahu Planview Enterprise pre Power BI umožňuje vizualizovať údaje zdrojov a správy úplne novým spôsobom.The Planview Enterprise content pack for Power BI allows you to visualize your resource and work management data in an entirely new way. Stačí sa prihlásiť pomocou svojich poverení a začať interaktívne skúmať vynaložené investície portfólia, stav rozpočtu a zosúladenie projektov so strategickými prioritami.Simply sign in with your credentials and begin to interactively explore your portfolio investment spend, budget status, and how well your projects align with strategic priorities.

Ďalšie informácie nájdete na našom blogu a v online dokumentácii.View our blog and online documentation to learn more.

6. október 2015October 6, 2015

 • Pomocou funkcie Q&A v Power BI môžete preskúmať svoje údaje pomocou jednoduchých, intuitívnych otázok a získania odpovedí vo forme interaktívnych grafov a diagramov.With Power BI Q&A, you can explore your data using simple, intuitive questions and receive answers in the form of interactive charts and graphs. V tejto verzii sme pridali funkciu, ktorá vám pomáha začať pracovať s funkciou Q&A v Power BI, aj keď neviete nič o údajoch.With this release, we have added a feature to help you get started with Power BI Q&A, even when you do not know anything about the data. Ak ju chcete začať používať, prejdite na ktorúkoľvek tabuľu a kliknite na prepojenie Ako sa opýtať (How to ask) vedľa poľa na zadanie otázky funkcie Q&A.To get started with this, navigate to any dashboard and click the "How to ask" link near the Q&A question box. Power BI vám zobrazí niekoľko návrhov na základe údajov.Power BI presents you with a number of suggestions based on your data.
 • Pred dvoma týždňami sme zaviedli podporu pre vkladanie tvarov na plátno zostavy v Power BI Desktop.Two weeks ago, we introduced support for inserting shapes into the report canvas in Power BI Desktop. Tento týždeň s radosťou oznamuje, že teraz môžete pridávať tvary na plátno zostavy, keď vytvárate a/alebo upravujete zostavy vo webovej aplikácii Power BI.This week, we are happy to announce that you can now add shapes to your report canvas when you are authoring and/or editing reports in the Power BI web app.
 • Pridali sme možnosť vypnúť e-mailové oznámenia pri zdieľaní tabule.We have added the option to turn off email notification when you share a dashboard. Jednoducho zrušte začiarknutie políčka Odoslať e-mailové oznámenie príjemcom v dialógovom okne zdieľania Power BI.Simply uncheck the "Send email notification to recipients" check box in the Power BI share dialog. Zobrazí sa vám URL adresa, ktorú skopírujte a zdieľajte so svojimi kolegami, aby ste im umožnili prístup k tabuli.You will be presented with a URL – copy and share this URL to your colleagues to give them access to the dashboard.
 • Microsoft Dynamics NAV je riešenie firemnej správy pre malé a stredné organizácie.Microsoft Dynamics NAV is a business management solution for small to medium organizations. Zákazníkom ponúka komplexné riešenie pre ich podnikanie s väčšou kontrolou nad ich finančnými a obchodnými procesmi.It offers customers a full solution for their business with greater control over their financials and business processes. Balík obsahu Power BI poskytuje dodávané zostavy pre používateľov Dynamics NAV, ako sú predaj a zisk, kanál príležitostí, ziskovosť a ďalšie.The Power BI content pack provides out-of-box reports for Dynamics NAV users, such as sales and profit, opportunities pipeline, profitability and more. Tieto metriky sú usporiadané na tabuli, ktorú je možné úplne prispôsobiť, čo vám umožní jednoducho pripojiť a okamžite začať skúmať svoje údaje.These metrics are organized on a dashboard that can be fully customized, allowing you to easily connect and immediately start exploring your data.

Ďalšie informácie nájdete na blogu a v online dokumentácii.Check out the blog and online documentation for more information.

29. september 2015September 29, 2015

 • Po tohtotýždňovej aktualizácii si teraz môžete pri vytváraní novej zostavy vybrať z viacerých veľkostí stránok, ako aj definovať vlastnú veľkosť stránky.With this week's service update, when creating new reports you can now choose from multiple page sizes as well as define your own page size. Týmto si riadite veľkosť a pomer strán každej stránky v zostave.This controls the size and aspect ratio of each page in the report.
 • Pridali sme ďalšiu podporu vizuálneho formátovania pre obrázky a bublinové grafy.We added additional visual formatting support for images and bubble charts. Pri zmene veľkosti obrázkov si môžete zamknúť pomer strán, aby sa predišli deformácii obrázku, a bubliny bodového grafu je možné nakonfigurovať tak, aby sa vyplnili alebo nevyplnili.You can lock the aspect while resizing images to avoid image distortion and scatter chart bubbles can be configured to be filled or not.
 • V súčasnej dobe vám Power BI odošle pozvánky na zdieľanie na alternatívny e-mail.Today, Power BI will send sharing invites to an alternate email address. Ak s vami niekto zdieľa tabuľu, pošleme prepojenie na pozvánku na zdieľanie na pôvodnú e-mailovú adresu, ako aj na alternatívnu e-mailovú adresu (ak ste si ju nastavili).When a dashboard is shared with you, we will send the sharing invite link both to your original email address and to your alternate email address (if you have it configured).
 • Power BI je k dispozícii pre všetkých zákazníkov vrátane tých, ktorí používajú architektúru O365 DonMT (Dedicated on Multitenant) služby Microsoft 365.Power BI is available to all customers including those on the Dedicated on Multitenant (DonMT) Microsoft 365 architecture. Power BI budete používať ako zdieľanú službu v režime s viacerými nájomníkmi.You will be using Power BI as a shared service in multi-tenant mode. Vo väčšine prípadov sa môžete v Power BI zaregistrovať na pomocou jednoduchého samoobslužného postupu registrácie – jednoducho zadajte pracovnú e-mailovú adresu, zadajte svoje meno a heslo a môžete začať.In most cases, you can register for Power BI by following the simple self-service-signup process – just enter your work email address, enter your name and password to get started. Ak ste správcom nájomníkov, môžete svojim používateľom priradiť licencie podľa pokynov uvedených tu.If you are the tenant administrator, you can assign licenses to your users using the instructions here.
 • Denníky auditu Azure umožňujú zobraziť prevádzkové denníky na úrovni riadenia v rámci predplatného Azure.Azure Audit Logs allows you to view control-plane operational logs in your Azure subscription. Balík obsahu denníkov auditu Power BI Azure vám môže pomôcť jednoducho analyzovať a vizualizovať obrovské množstvo informácií uvedených v týchto denníkoch.The Power BI Azure Audit Logs content pack can help you easily analyze and visualize the wealth of information contained in these logs. Balík obsahu vám umožní pripojiť sa k svojim údajom a začať s prieskumom prehľadov pomocou dodanej tabule a zostáv.The content pack allows you to connect to your data and begin to discover insights with the out-of-the box dashboard and reports. Ďalšie informácie si prečítajte na blogu a v online dokumentácii.Read our blog and online documentationfor more information.

Viac sa dozviete na našom blogu.Learn more in our blog.

22. september 2015September 22, 2015

 • Máte väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní tabule pomocou ďalších veľkostí dlaždíc, od 1 x 1 po 5 x 5.Have more flexibility on your dashboard to customize your dashboards with additional tile sizes, ranging from 1x1 to 5x5.
 • Teraz môžete zdieľať (a zrušiť zdieľanie) tabuľu zo svojho priestoru skupiny úplne rovnakým spôsobom ako vo svojom vlastnom priestore.You can now share (and un-share) a dashboard from your group space exactly the way you would do it in your own space. Keď kolegovia prijmú pozvanie na zdieľanie, zdieľaná tabuľa (a jej priradené zostavy) sa pridá do ich vlastného priestoru s povolením iba na čítanie.Once colleagues accept your sharing invitation, the shared dashboard (and their associated reports) will be added in their own space with read-only permission.
 • Do Power BI sme pridali 5 ďalších odvetví súvisiacich s ukážkami: Ziskovosť zákazníka, ľudské zdroje, analýza príležitostí, analýza obstarávania a príklad predaja a marketingu.We added 5 additional industry related samples to Power BI: Customer Profitability, Human Resources, Opportunity Analysis, Procurement Analysis, and Sales and Marketing Sample.
 • Stripe je rozšírená platobná platforma pre online firmy.Stripe is an advanced payment platform for online businesses. Tisíce firiem z celého sveta, od startupov po spoločnosti z rebríčka Fortune 500, používajú Stripe na prijímanie platieb vo viac ako 130 menách.From start-ups to Fortune 500 companies, thousands of businesses use Stripe to accept payments in over 130 currencies, from anyone in the world. Po pripojení Power BI s existujúcim kontom Stripe budete môcť pomocou balíka obsahu Power BI Stripe monitorovať, preskúmať a vizualizovať činnosť Stripe.By connecting Power BI with your existing Stripe account, you'll be able to use the Power BI Stripe content pack to monitor, explore, and visualize your Stripe activity.

Viac sa dozviete na našom blogu.Learn more in our blog.

15. september 2015September 15, 2015

 • Teraz si môžete vybrať, ktorú tabuľu chcete pripnúť k vizuálu.You can now choose which dashboard you want to pin your visual to! Môžete si vybrať cieľovú tabuľu z existujúcej tabule alebo si dokonca vytvoriť novú tabuľu a pripnúť ju k vizuálu v jednom kroku.You can choose the target dashboard from your existing dashboards, or even create a new dashboard and pin the visual to it in one shot.
 • Okrem toho môžete ovládať farby vizuálov na tabuli.Additionally, you can control your visual colors in the dashboard. Ak zostava používa iný motív ako tabuľa, môžete určiť, či si vizuál zachová aktuálny motív alebo či použije predvolený motív tabule s cieľom dosiahnuť súlad medzi vizuálmi z rôznych zdrojov.If your report is using a different theme from the dashboard theme, you can control whether the visual retains current theme, or uses the default dashboard theme to achieve consistency across visuals from various sources.
 • Teraz môžete dlaždicu z jednej tabule jednoducho pripnúť na inú rovnakým spôsobom, ako by ste pripli vizuál zostavy na tabuľu.You can now simply pin the tile from one dashboard to another, the same way you would pin a report visual to a dashboard.
 • Ak vaše 60-dňové skúšobné obdobie služby Power BI Pro onedlho uplynie, môžete sa na nás obrátiť so žiadosťou o predĺženie skúšobnej verzie.If your 60-day Power BI Pro trial period is close to expiration, you can contact us to request an extension to your trial. V prípade schválenia sa vaša skúšobná verzia predĺžilo o ďalších 60 dní.If approved, your trial will be extended for another 60 days.
 • comScore Digital Analytix je online riešenie, ktoré poskytuje prehľad o vašej používateľskej základni prostredníctvom najvhodnejšej analýzy a demografie cieľovej skupiny.comScore Digital Analytix is an online solution that provides insights into your user base through the best of analytics and audience demographics. Pomocou balíka obsahu Power BI comScore sa môžete rýchlo pripojiť a začať získavať prehľady o údajoch webovej analýzy.With the Power BI comScore content pack, you can quickly connect and begin gaining insights into your web analytics data. Tento balík obsahu zahŕňa dodanú tabuľu, skupinu zostáv a vytvorenú množinu zostáv, ktoré vám umožnia preskúmať a rozoberať údaje.This content pack includes an out-of-the box dashboard, a set of reports, and a curated data set to help you explore and drill into your data. Ďalšie informácie o balíkoch obsahu nájdete na našom blogu a v téme Pomocník.Learn more about the content pack in our blog and help topic.

8. september 2015September 8, 2015

 • Popisné hypertextové prepojenia umožňujú poskytovať používateľom prepojenia bez potreby zobraziť celú adresu URL v textovom poli.Friendly Hyperlinks now allow you to provide links for your users without needing to display the entire URL in the textbox.
 • Do zostáv Power BI bola pridaná podpora prechodu.Drill Support has been added to Power BI Reports. Môžete si vytvoriť cestu prechodu, ktorá používateľom umožňuje prechádzať z jednej úrovne údajov na súvisiace údaje.You can create a Drill path that enables users to navigate from one level of data to related data.
 • Do časti s ukážkami v prostredí Získať údaje sme pridali dve nové ukážky súvisiace s odvetvím: analýzy výdavkov na IT a analýza kvality dodávateľa.Two new Industry Related Samples, It Spend Analysis and Supplier Quality Analysis, have been added under the samples section of the Get Data experience. Tieto ukážky predstavujú skvelé príklady toho, ako môžete pomocou údajov vytvoriť prehľadné zostavy a tabule.These samples are great examples of how you can use your data to create insightful reports and dashboards.
 • Máme nový balík obsahu pre tyGraph, ktorý umožňuje jednoducho získať podrobnejší prehľad o údajoch Yammer.We have a new content pack for tyGraph, which allows you to easily gain deeper insights into your Yammer data. Balík obsahu zahŕňa tabuľu, množinu zostáv a vytvorenú množinu údajov, aby ste mohli preskúmať a poskytovať prehľady, ako je miera aktívneho zapojenia (skóre MAE), a metriky využitia obsahu, ako sú zobrazenia súborov a stiahnutia súborov.The content pack includes a dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide insights such as the Measure of Active Engagement (The MAE Score) and content consumption metrics such as File Views and File Downloads. Ďalšie informácie nájdete na našom blogu a v téme Pomocník.Learn more on our blog and help topic.

1. september 2015September 1, 2015

 • Služba Webtrends pomáha spoločnostiam vyznať sa v údajoch o zákazníkoch na zvýšenie úspešnosti kampaní digitálneho marketingu.Webtrends helps companies make sense of their customer data to drive digital marketing success. Používatelia majú možnosť sledovať, analyzovať a poskytovať prehľady podľa toho, ako sa návštevníci pohybujú na webových, sociálnych, mobilných a SharePointových kanáloch.Users have the ability to observe, analyze and deliver insights on the visitor journey across web, social, mobile and SharePoint channels. Vydaním tohto balíka obsahu Webtrends budú mať používatelia teraz možnosť používať Power BI na sledovanie, analyzovanie a vizualizovanie svojich údajov analýzy Webtrends.With the release of the Webtrends content pack, users will now have the ability to use Power BI to monitor, analyze, and visualize their Webtrends analytics data. Ďalšie informácie nájdete na stránke Pomocníka balíka obsahu Webtrends pre Power BI.The Webtrends content pack for Power BI help page has more information.
 • S funkciou Q&A začneme ešte jednoduchšie.Getting started with Q&A is even simpler. Vo chvíli, keď kurzor umiestnite do textového poľa funkcie Q&A, okamžite sa zobrazí zoznam otázok a kľúčovej metriky, ktoré sú relevantné pre vaše údaje.The moment you put your cursor inside the Q&A text box, we instantly display a list of questions and key metrics that are relevant to your data. V predvolenom nastavení sa v rozbaľovacom zozname zobrazia otázky na dlaždice, ktoré sú už pripnuté na tabuľu, ako aj na položku pre jednotlivé tabuľky v množine údajov.In the drop down, by default, you will see the questions for tiles already pinned to the dashboard as well as an entry for each table you have in your dataset.
 • Predvolená dynamická veľkosť plátna umožňuje vykresliť všetky položky zostavy s optimálnymi rozmermi pre danú veľkosť okna prehliadača.The dynamic canvas size we display by default renders all our report items with optimal dimensions for the browser window size. Ak chcete zamknúť pomer strán alebo chcete zostavu prispôsobiť inak, teraz máte ďalšie tri možnosti: Prispôsobiť strane, Prispôsobiť šírke a Skutočná veľkosť.If you want to lock in the aspect ratio, or want to fit your report in a different way, we now support another three options for you: Fit to Page, Fit to Width, and Actual Size.
 • Zvýšili sme aj limit počtu množín údajov a zostáv, ktoré môžete mať.We also Increased the limit on the number of datasets and reports you can have. Teraz môžete mať až 200 množín údajov a 200 zostáv pre každú množinu údajov v konte Power BI.You can now have up to 200 datasets and 200 reports for each dataset in your Power BI account.

18. august 2015August 18, 2015

11. august 2015August 11, 2015

 • Mandrill je služby e-mailovej infraštruktúry vyvinutá spoločnosťou MailChimp, ktorá vám umožní analyzovať svoje e-mailové kampane zo širokého spektra informácií.Mandrill is an email infrastructure service developed by MailChimp that lets you analyze your email campaigns from a wide variety of information. S balíkom obsahu Mandrill pre Power BI sa môžete rýchlo pripojiť ku svojim údajom Mandrill a okamžite získať prehľad o bulletinovej alebo marketingovej kampani.With the Power BI Mandrill content pack, you can quickly connect to your Mandrill data and immediately gain insights into your newsletter or marketing campaign. Ďalšie informácie o tom, ako začať pracovať, si prečítajte na stránke pomocníka balíka obsahu Mandrill pre Power BI .For additional details on how to get started, please see the Mandrill content pack for Power BI help page.

4. august 2015August 4, 2015

 • Power BI teraz ponúka Circuit ID, ktorý používateľom umožňuje sledovať a monitorovať všetky ich cloudové komunikačné služby Circuit ID a pomáha im tak uskutočňovať správne obchodné rozhodnutia.Power BI now offers Circuit ID users the ability to track and monitor all their Circuit ID cloud communications services, empowering them to make the right business decisions. Ďalšie informácie o tom, ako začať pracovať, si prečítajte na stránke pomocníka balíka obsahu Circuit ID pre Power BI .For additional details on how to get started, please see the Circuit ID content pack for Power BI help page.
 • Dnes sme vydali doplnok pre funkciu zdieľania tabule, aby bolo jej používanie ešte jednoduchšie.Today we've released an enhancement to the Share Dashboard feature to make it even easier to use. Ak vaša organizácia používa Microsoft 365 pre e-mailové služby, teraz môžete zdieľať s e-mailovou distribučnou skupinou rovnakým spôsobom ako pri posielaní e-mailu v Outlooku.If your organization uses Microsoft 365 for email, you can now share to an email distribution group just the same way you would send an email in Outlook. Stačí zadať adresu distribučnej skupiny a kliknúť na Zdieľať.Just enter the address of the distribution group and click Share. Všetci členovia distribučnej skupiny dostanú e-mailovú pozvánku na zobrazenie tabule.All members of the distribution group will receive an email invitation to view the dashboard.

28. júl 2015July 28, 2015

 • S nadšením oznamujeme, že aktualizácia Power BI z tohto týždňa teraz ponúka sledovanie výkonu databázy pomocou balíka obsahu SQL Sentry.We're excited to announce that this week's update to Power BI now offers database performance tracking with the SQL Sentry content pack. Tento balík obsahu zahŕňa tabuľu a zostavy, ktoré vám pomôžu monitorovať nasadenie sledovaného SQL Sentry pomocou cloudu SQL Sentry.This content pack includes a dashboard and reports that help you monitor the SQL Server deployments you track using the SQL Sentry Cloud. Ďalšie informácie o tom, ako začať pracovať, si prečítajte na stránke pomocníka balíka obsahu SQL Sentry pre Power BI .For additional details on how to get started, please see the SQL Sentry content pack for Power BI help page.

24. júl 2015July 24, 2015

 • S nadšením oznamujeme vydanie všeobecne dostupnej verzie Power BI.We're excited to announce our "general availability" (GA) release of Power BI. Zaregistrujte sa ešte dnes do služby Power BI Pro.Sign up today for Power BI Pro. V rámci všeobecne dostupnej verzie vám ponúkame niekoľko skvelých nových funkcií:As part of the GA release, we are offering some great new features:
 • Nové prostredie na vizualizácie a vytváranie zostáv: Nové plátno na vytváranie zostáv ponúka väčší výber vizualizácií, viac kontroly nad formátovaním dlaždíc, legendy, osi, farby, pozadia a ďalšie.A new visualization and report creation experience: The new reporting canvas has a larger selection of visualizations, more control over formatting of titles, legends, axes, colors, backgrounds, and more.
 • Skupiny v Power BI : Skupiny ponúkajú výkonné prostredie na spoluprácu postavené na skupinách v Microsoft 365.Power BI groups: groups offer a powerful collaborative experience built on Microsoft 365 groups.
 • Balíky obsahu organizácie: Power BI umožňuje mimoriadne jednoduché vytváranie tabúľ a zostáv a používatelia teraz môžu tento obsah publikovať do galérie obsahu organizácie.Organizational content packs: Power BI makes creating dashboards and reports extremely simple, and now users can publish this content to the organizational content gallery.
 • Prenos celých excelových súborov: Do Power BI si môžete preniesť všetky excelové zošity uložené vo OneDrive for Business a zobraziť celý zošit presne ako v programe Excel Online.Bring in whole Excel files: You can bring any Excel workbook stored on OneDrive for Business into Power BI and view the entire workbook, exactly as you would in Excel Online.
 • Prenos súborov CSV: Rovnako ako súbory Excelu alebo Power BI Desktop môže množinu údajov pre tabule a zostavy Power BI tvoriť aj textový súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV).Bring in CSV files: Just like Excel or Power BI Desktop file, a comma-separated values text (CSV) file can also be a dataset for your Power BI dashboards and reports.
 • Nahradenie excelových súborov, súborov Power BI Desktop a súborov CSV: Do Power BI môžete nahrať aktualizovanú verziu súboru, čím sa nahradí existujúca množina údajov.Replace Excel, Power BI Desktop, and CSV files: you can upload an updated version of a file to Power BI and it will replace the existing dataset. Všetky zostavy a tabule, ktoré sú pripojené k tejto množine údajov teraz automaticky používajú novú verziu.All the reports and dashboards that are connected to this dataset now automatically use the new version.
 • S nadšením oznamujeme, že aktualizácia Power BI z tohto týždňa teraz ponúka sledovanie pracovných položiek v balíku obsahu Visual Studio Online.We're excited to announce that this week's update to Power BI now offers work item tracking in the Visual Studio Online content pack. Okrem dôležitej metriky týkajúcej sa úložiska Git, žiadostí o prijatie zmien a obsahu riadenia verzií zahrnutých v pôvodnej verzii nájdete v tejto aktualizácii aj novú tabuľu, zostavu a aktualizovanú množinu údajov, ktorá ponúka prehľady o pracovných položkách.This update includes a new dashboard, report and an updated data set offering insights on your work items in addition to important metrics about your Git repository, pull requests, and version control content included in the initial version. Ďalšie informácie o tom, ako začať pracovať, si prečítajte na stránke pomocníka balíka obsahu Visual Studio Online pre Power BI .For additional details on how to get started, please see the Visual Studio Online content pack for Power BI help page.

14. júl 2015July 14, 2015

 • Cloud Acumatica ERP prináša sadu plne integrovaných aplikácií na správu firmy, ako sú financie, distribúcia, CRM a projektové účtovníctvo, ktoré využívajú výkonnú a flexibilnú platformu.Acumatica Cloud ERP delivers a suite of fully integrated business management applications such as Financials, Distribution, CRM and Project Accounting, powered by a robust and flexible platform. Pomocou balíka obsahu Acumatica pre Power BI sa môžete rýchlo pripojiť a okamžite získať prehľad o údajoch týkajúcich sa príležitostí.With the Power BI Acumatica content pack, you can quickly connect and immediately gain insights into your opportunity data. Tento obsah zahŕňa dodanú tabuľu, množinu zostáv a vytvorenú množinu údajov, ktoré umožňujú preskúmať a poskytnúť podrobnosti, ako je celkový počet získaných príležitostí podľa dátumu.This content includes an out-of-box dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide details such as your total won opportunities by date. Ďalšie informácie nájdete tu.Read more here.
 • Azure HDInsight teraz ponúka plne spravovanú službu Spark.Azure HDInsight now offers a fully managed Spark service. Táto funkcia umožňuje scenáre, ako je iteračné strojové učenie a interaktívna analýza údajov.This capability allows for scenarios such as iterative machine learning and interactive data analysis. Power BI umožňuje priame pripojenie k údajom v službe Spark na HDInsight, ktoré ponúka jednoduchý a dynamický prieskum.Power BI allows you to directly connect to the data in Spark on HDInsight offering simple and live exploration. Ďalšie informácie si prečítajte v dokumente pomocníka.Read our help doc for more information.
 • Navigácia a integrácia spustenia aplikácií v službe Microsoft 365.Microsoft 365 navigation and application launcher integration. Jediným kliknutím teraz môžete prejsť na všetky aplikácie služby Microsoft 365.With a single click, you can now navigate to all of your Microsoft 365 applications.
 • Zadanie vlastnej adresy URL, na ktorú používatelia prejdú po kliknutí na dlaždicu.Specifying a custom URL that users navigate to when they click a tile. Teraz máte možnosť určiť, kam používatelia prechádzajú: konkrétnu zostavu, inú tabuľu, zostavu SSRS alebo externú webovú lokalitu.You now have the ability to control exactly where users go: a specific report, another dashboard, an SSRS report, or an external website.
 • Viditeľnosť a správa úložiska, ktoré používate v Power BIVisibility and management of the storage you are consuming in Power BI
 • Konfigurácia vizuálu a polí zobrazovaných vo funkcii Q&AConfiguring the visual and fields displayed in Q&A

7. júl 2015July 7, 2015

 • Teraz je v Power BI dostupná jedna z najviac očakávaných a požadovaných funkcií.One of the most awaited and requested feature is now available in Power BI. Od dnešného dňa v Power BI môžete obnovovať množiny údajov, ktoré sa pripájajú k vašim lokálnych zdrojom, ako je SQL Server.Starting today, in Power BI you can refresh datasets connecting to your on-premises sources such as SQL Server. Môžete obnoviť množinu údajov, ktorú ste vytvorili zo súboru Power BI Designer alebo excelového zošita s údajmi importovanými do zošita pomocou Power Query alebo Power Pivot.You can refresh a dataset that has been created from a Power BI Designer file or an Excel workbook with data imported into the workbook using Power Query or Power Pivot.

30. jún 2015June 30, 2015

 • Vydali sme nový balík obsahu Power BI UserVoice, ktorý vám môže pomôcť pri sledovaní a vizualizácii údajov UserVoice a okamžite o nich získať prehľad pomocou pripravenej tabule a zostavy.We released a new Power BI UserVoice content pack that can help you monitor and visualize your UserVoice data and immediately gain insights into it with the ready-to-use dashboard and report.

23. jún 2015June 23, 2015

 • Po nahratí do služby Power BI je možné súbory Power BI Desktop obnoviť (pomocou plánovaného obnovenia a obnoviť).Power BI Desktop files can be refreshed (scheduled refresh & refresh now) when uploaded to the Power BI service.
 • Vydávame najväčšiu vizuálnu zmenu Power BI od decembra: prehľadnejšie a jednoduchšie prostredie pre Získať údaje.We are releasing the biggest visual change to Power BI since December: a cleaner and simpler experience to Get Data. Po kliknutí na Získať údaje sa teraz zobrazí jedna obrazovka s množinou kategórií na výber.When you click on Get Data, you are now presented a single screen with a set of categories to choose from. Jednoduchšie tak nájdete obsah, ktorý vás zaujíma.This will make it even easier to find the content that matters to you.
 • Azure SQL Data Warehouse ponúka pružné a masívne paralelné spracovanie.Azure SQL Data Warehouse offers elastic scale and massive parallel processing. V obmedzenej verzii verejnej ukážky, ktorá dnes bola oznámená, vám Power BI umožňuje priamo sa pripojiť k údajom uloženým v službe SQL Azure Data Warehouse, ktorá ponúka jednoduché a dynamické preskúmanie.With the limited public preview announced today, Power BI allows you to directly connect to the data stored in your Azure SQL Data Warehouse offering simple and dynamic exploration. Po vytvorení pripojenia k skladu údajov sa dotazy generujú v reálnom čase a odosielajú späť k zdroju pri prehliadaní údajov.After creating a connection to your data warehouse, queries are generated in real time and sent back to the source as you explore the data. Týmto sa odstraňuje potreba vytvoriť a nahrať vlastný dátový model a ponúka sa interaktívny prieskum údajov.This removes the need to create and upload a custom data model and offers interactive exploration of your data.

16. jún 2015June 16, 2015

 • SweetIQ vám umožňuje jednoducho sledovať miestne zoznamy tým, že poskytuje údaje o umiestnení a údaje kontroly z lokálneho ekosystému vyhľadávania.SweetIQ lets you easily track your local listings by providing location and review data from your local search ecosystem. Power BI umožňuje analyzovať a sledovať tieto údaje tým, že ponúka dodávaný obsah vytvorený z údajov SweetIQ.Power BI allows you to analyze and monitor that data, by offering out of box content built from your SweetIQ data. Ďalšie informácie o tom, ako začať pracovať, si prečítajte na stránke pomocníka balíka obsahu SweetIQ pre Power BI .For additional details on how to get started, please see the SweetIQ content pack for Power BI help page.

2. jún 2015June 2, 2015

 • S Power BI a balíkom obsahu appFigures je teraz sledovanie dôležitých štatistík o aplikáciách jednoduché.Now tracking important statistics about your apps is easy with Power BI and the appFigures content pack. Ďalšie informácie o tom, ako sa pripojiť a začať pracovať, si prečítajte dokumentáciu pre balík obsahu appFigures pre Power BI.For additional details on how to connect and get started, see the documentation for appFigures content pack for Power BI.

28. máj 2015May 28, 2015

 • Pomocou nášho balíka obsahu získajte rýchly prehľad o údajoch konta QuickBooks Online.Get quick insights into your QuickBooks Online account data using our content pack. Ďalšie informácie o tom, ako sa pripojiť a začať pracovať, si prečítajte dokumentáciu pre balík obsahu QuickBooks Online pre Power BI.For additional details on how to connect and get started, see the QuickBooks Online content pack for Power BI documentation.

13. máj 2015May 13, 2015

 • Môžete sa pripojiť priamo k údajom uloženým vo svojej databáze Azure SQL Database.You can connect directly to data stored in your Azure SQL Database. Dynamicky generujeme a posielame dotazy k zdroju, čím sa umožňuje vytvárať interaktívne zostavy priamo cez databázu.We dynamically generate and send down queries to the source, allowing you to create interactive reports directly over your database. Ďalšie informácie si môžete prečítať v blogovom príspevku a dokumentácii.You can read the blog post and documentation for more information.

7. mája 2015May 7, 2015

 • Aktualizovali sme vzhľad na nový moderný dizajn, ktorý je svieži a výrazný, no zároveň sa sústredí na to, čo je dôležité: vaše údaje a prehľady.We updated our look to a new modern design, a look that is fresh and distinctive while keeping your focus on what matters: your data and your insights.

28. apríl 2015April 28, 2015

 • Power BI je teraz k dispozícii v 44 jazykoch.Power BI is now available in 44 languages. Celý zoznam nájdete v našom blogovom príspevku.Read our blog post to see the full list.

23. apríl 2015April 23, 2015

 • Teraz môžete pomocou nového balíka obsahu vizualizovať a preskúmať údaje Microsoft Dynamics Marketing.You can now visualize and explore your Microsoft Dynamics Marketing data with our new content pack! Ďalšie informácie nájdete v našom blogovom príspevku.You can read our blog post for more information.

15. apríl 2015April 15, 2015

 • Teraz môžete pomocou nového balíka obsahu vizualizovať a preskúmať údaje Google Analytics.You can now visualize and explore your Google Analytics data with our new content pack! S balíkom obsahu Google Analytics získate tabuľu, zostavu a množinu údajov, ktoré umožňujú získať prehľad o používaní vašej webovej stránky za posledných 6 mesiacov.With the Google Analytics content pack you will get a dashboard, report and dataset that allow you to gain insights into the usage of your site in the last 6 months. Môžete si prečítať náš blogový príspevok.You can read our blog post.
 • Teraz môžete pripnúť všetky karty s výnimkou kariet obsahujúcich kľúčové ukazovatele výkonu a obrázky z funkcie Q&A a zostáv.You can now pin all cards expect those containing KPIs and Images from Q&A and reports
 • Teraz môžete vo funkcii Q&A používať karty tak, že na koniec dotazu pridáte slovné spojenie „ako karta“.You can now use cards in Q&A by using the phrase 'as card' at the end of your query

31. marec 2015March 31, 2015

 • Tabule GitHub majú nové vizuály zamerané na tvorbu komunity, vylepšené výpočty a vylepšené rozloženie.GitHub dashboards have new visuals that focus on community building, improved calculations, and improved layout
 • Tabule SendGrid majú nové vizuály a nové rozloženie, ktoré vám pomôžu získať lepší prehľad.SendGrid dashboards have new visuals and a new layout to help you find better insights
 • Teraz môžete použiť stromové mapy vo funkcii Q&A tak, že na koniec dotazu pridáte slovné spojenie „ako stromová mapa“.You can now use treemaps in Q&A by using the phrase 'as treemap' at the end of your query
 • Teraz môžete pripnúť stromové mapy z funkcie Q&A a zostáv.You can now pin treemaps from Q&A and reports
 • Veľa opráv chýb.Lots of bug fixes!

25. február 2015February 25, 2015

 • Opravy chýb a vylepšenia používateľského prostredia a spoľahlivosti.Bug fixes and improvements to user experience and reliability.

26. január 2015January 26, 2015

 • Zlepšenie použiteľnosti a spoľahlivosti služby prostredníctvom opráv rôznych chýb.Service usability and reliability have been improved through various bug fixes.

20142014

11. december 2014December 11, 2014

 • Vylepšenie spoľahlivosti obnovovania pomocou OneDrivu.Reliability of refresh with OneDrive has been improved. Vyriešenie niektorých situácií, kde sa zošity neobnovili z OneDrivu.Some situations where workbooks were not refreshing from OneDrive have been resolved.

Ďalší postupNext steps

Čo je Power BI?What is Power BI?

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BITry asking the Power BI Community