Transformácia pomocou funkcií BI od spoločnosti Microsoft

Tento článok sa zameriava na profesionálov v oblasti IT a IT manažérov. Dozviete sa o našej stratégii a vízii používania funkcií BI, ktorá nám umožňuje kontinuálne využívať naše údaje ako aktívum. Dozviete sa tiež, ako úspešne uplatňovať kultúru údajov pri prijímaní obchodných rozhodnutí pomocou služby Power BI.

Najprv niekoľko základných informácií: Explózia údajov má v súčasnej dobe závratný vplyv na spotrebiteľov a podniky. Úspech v tomto prostredí intenzívneho využívania údajov vyžaduje analytikov a vedúcich pracovníkov, ktorí dokážu spracovať obrovské množstvo údajov do stručných prehľadov. Revolúcie v nástrojoch BI od spoločnosti Microsoft zmenili spôsob, akým spoločnosť Microsoft skúma údaje a získava správne prehľady potrebné na zvyšovanie vplyvu v spoločnosti.

Ako teda môže aj vaša organizácia dosiahnuť zásadný zlom v spôsobe, akým pracuje s údajmi? Pomôžeme vám porozumieť tomu a podelíme sa s vami o príbeh našej cesty transformácie BI.

Cesta spoločnosti Microsoft

Pred niekoľkými rokmi sme v rámci našej podnikovej kultúry v spoločnosti Microsoft podporovali jednotlivcov v úsilí dosiahnuť úplné vlastníctvo údajov a prehľadov. Zaznamenali sme tiež silný kultúrny odpor voči tomu, aby sa veci robili štandardizovaným spôsobom. Podniková kultúra tak smerovala k problémom pri tvorbe zostáv a analýz. Presnejšie povedané, viedlo to k nasledujúcim problémom:

 • nekonzistentné definície údajov, hierarchie, metriky a kľúčové ukazovatele výkonu (KPI). Každá krajina mala napríklad svoj vlastný spôsob tvorby zostáv nových výnosov. Neexistovala v tom žiadna konzistentnosť a bolo v tom veľa zmätku.
 • Analytici trávili 75 % času zhromažďovaním a zostavovaním údajov.
 • 78 % zostáv sa vytváralo v „offline prostredí“.
 • Viac ako 350 centralizovaných nástrojov a systémov financovania.
 • Približne 30 miliónov dolárov ročných výdavkov na „tieňové aplikácie“.

Tieto problémy nás podnietili k tomu, aby sme uvažovali nad tým, ako by sme mohli veci robiť lepšie. Oddelenie financií a iné interné tímy získali podporu vedenia pri transformácii procesu obchodnej recenzie, čo viedlo k vytvoreniu zjednotenej platformy BI ako nášho jediného objektívneho zdroja pravdy. (Ďalšie informácie o platforme BI nájdete ďalej v tomto článku.) V konečnom dôsledku tieto inovácie viedli k tomu, že procesy obchodnej recenzie sa transformovali z neprehľadných tabuľkových zobrazení na jednoduchšie a prehľadnejšie vizuály zamerané na kľúčové témy podniku.

Ako sa nám podarilo dosiahnuť tento úspešný výsledok? Poskytnutie centralizovaného BI riadeného IT a jeho rozšírenie o samoobslužné BI (SSBI) viedlo k úspechu. Možno ho opísať dvomi kreatívnymi spôsobmi: disciplína v jadre a flexibilita na okraji.

Disciplína v jadre

Disciplína v jadre znamená, že IT si nad ním ponecháva kontrolu spravovaním jediného hlavného zdroja údajov. Súčasťou tejto disciplíny je poskytovanie štandardizovaného podnikového BI a definovanie konzistentných taxonómií a hierarchií kľúčových ukazovateľov výkonu. Dôležité je, že povolenia údajov sa udeľujú centrálne, aby sa zaistilo, že naši ľudia budú čítať len tie údaje, ktoré potrebujú.

V prvom rade sme pochopili, že naša transformácia BI nepredstavuje technologický problém. Na dosiahnutie úspechu sme sa najprv naučili zadefinovať úspech a potom sme ho previedli do kľúčových metrík. Nemožno podceniť fakt, aké dôležité pre nás bolo dosiahnuť konzistentnosť definícií naprieč všetkými údajmi.

Naša transformácia sa neuskutočnila naraz. Našou prioritou bolo poskytnutie pomocného prehľadu ukazovateľov výkonu, ktorý zahŕňal približne 30 kľúčových ukazovateľov výkonu. Následne sme v priebehu niekoľkých rokov postupne rozšírili počet a hĺbku zamerania jednotlivých oblastí a vytvorili sme komplexnejšie hierarchie KPI. Dnes nám to umožňuje posunúť nižšie kľúčové ukazovatele výkonu na úrovni zákazníka medzi vyššie, na úrovni spoločnosti. Náš celkový počet KPI teraz presahuje 2 000. Každý z nich je kľúčovým meradlom úspechu a je v súlade s cieľmi spoločnosti. V súčasnosti sú v celej spoločnosti, v podnikových zostavách a riešeniach SSBI prezentované kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sú dobre zadefinované, konzistentné a bezpečné.

Flexibilita na okraji

Na okraji jadra sa naši analytici na oddelení financií, predaja a marketingu stali flexibilnejšími a agilnejšími. Teraz profitujú zo schopnosti analyzovať údaje rýchlejšie. Formálnejšie je tento scenár opísaný ako spravované samoobslužné BI (SSBI) . Teraz chápeme, že spravované SSBI je pre pracovníkov z oddelenia IT a analytikov vzájomným prínosom. Dôležité je, že sme zavedením štandardizácie s využitím vedomostí a opakovaného používania našich dát a riešení BI prešli fázou optimalizácie. A ako spoločnosť sme tým synergicky získali ešte vyššiu hodnotu, pretože sme našli tú správnu rovnováhu medzi centralizovaným BI a spravovaným SSBI.

Naše riešenie

Starlight. Tak sme pomenovali našu internú platformu na zjednotenie údajov a analýzu, ktorá slúži na podporu oddelenia financií, predaja, marketingu a technického oddelenia. Jej poslaním je poskytovať masívnu, zdieľanú a škálovateľnú platformu údajov. Celá táto platforma bola vybudovaná oddelením financií a dnes pokračuje v prevádzke s využitím najnovších produktov spoločnosti Microsoft.

KPI Lake nie je Azure Data Lake. Ide skôr o tabuľkový sémantický model služby BI používajúci systém Starlight, ktorý je hosťovaný v službe Azure IaaS s využitím služby Microsoft SQL Server Analysis Services. Tento sémantický model služby BI poskytuje údaje pochádzajúce z viac ako 100 interných zdrojov a definuje početné hierarchie a kľúčové ukazovatele výkonu. Jeho poslaním je umožniť vytváranie zostáv a analýz výkonnosti podniku všetkým tímom na oddelení financií, marketingu a predaja. Jeho cieľom je získavanie včasných, presných a dobre fungujúcich prehľadov prostredníctvom zjednotených sémantických modelov služby BI z relevantných zdrojov.

Pri jeho prvom nasadení to bolo veľmi vzrušujúce, pretože tabuľkový sémantický model služby priniesol okamžité merateľné výhody. Prvá verzia centralizovala platformy C + E Finance a Marketing BI. Za posledných šesť rokov sa potom rozšírila o ďalšie riešenia podnikových prehľadov, ktoré zlúčila. Dnes sa ďalej rozvíja a je hybnou silou procesov hodnotenia našej globálnej a obchodnej činnosti ako aj štandardnej tvorby zostáv a SSBI. Jej prijatie sa od jej vydania 5 násobne zvýšilo – čo výrazne prekračuje naše prvotné očakávania.

Tu je prehľad jej kľúčových výhod:

 • Pomáha zlepšovať náš pomocný prehľad ukazovateľov výkonu, obchodné recenzie po celom svete, finančné, marketingové a predajné zostavy a analýzy.
 • Podporuje samoobslužnú analýzu, ktorá analytikom umožňuje objavovať prehľady skryté v údajoch.
 • Je hnacou silou vytvárania zostáv a analýzy kompenzačných stimulov, marketingovej a prevádzkovej analýzy, metriky výkonnosti predaja, recenzie vedúcich pracovníkov a procesu ročného plánovania.
 • Poskytuje automatizované a dynamické zostavy a analýzy z jediného objektívneho zdroja pravdy.

KPI Lake je skvelým úspešným príbehom. Našim zákazníkom ho často prezentujeme ako príklad toho, ako efektívne sa dajú využívať naše najnovšie technológie. Niet divu, že mnohých z nich veľmi oslovuje.

Ako to funguje

Platforma Starlight spravuje tok údajov od ich získania cez spracovanie až po publikáciu:

 1. Robustná a agilná integrácia údajov sa uskutočňuje plánovane, pričom sa konsolidujú údaje z viac ako 100 rôznych nespracovaných zdrojov. Zdrojové dátové systémy zahŕňajú relačné databázy, Azure Data Lake Storage a databázy Azure Synapse. Oblasti zamerania zahŕňajú financie, marketing, predaj a techniku.
 2. Po preskúmaní sa údaje zosúladia a doplnia použitím hlavných údajov a obchodnej logiky. Potom sa načítajú do tabuliek skladu údajov. Tabuľkový sémantický model služby BI sa následne obnoví.
 3. Analytici v celej spoločnosti používajú Excel a Power BI na poskytovanie prehľadov a analýz z tabuľkového sémantického modelu služby BI. A vlastníkom podnikov to umožňuje presadzovať definície metrík pre ich vlastné podnikanie. V prípade potreby sa zmena mierky dosiahne pomocou služby Azure IaaS, vyrovnaním zaťaženia.

Stratégia úspechu

Humorne povedané, každý chce mať len jednu verziu pravdy... pokiaľ je to tá jeho. Ale v niektorých organizáciách je to skutočne tak. Majú viac verzií pravdy v dôsledku toho, že jednotlivci sa snažia dosiahnuť úplné vlastníctvo údajov a prehľadov. Takýto nespravovaný prístup pravdepodobne nebude pre tieto organizácie cestou k obchodnému úspechu.

Preto veríme, že potrebujete Centrum excelentnosti (CE) . CE je ústredný tím zodpovedný za definovanie metrík a definícií na úrovni celého podniku a ešte oveľa viac. Je to tiež obchodná funkcia, ktorá organizuje ľudí, procesy a technologické súčasti do komplexného súboru obchodných kompetencií a zručností.

Mnohé dôkazy nás presvedčili o tom, že komplexné a robustné CE je rozhodujúce pre prinášanie hodnoty a maximalizáciu obchodného úspechu. Môže obsahovať iniciatívy na zmenu, štandardné procesy, roly, usmernenia, osvedčené postupy, podporu, školenia a ešte oveľa viac.

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte články v tomto seriáli CE. Pomôžeme vám zistiť, ako môže vaša organizácia zvládnuť tieto zmeny na ceste k úspechu.

Ďalší postup

Ďalšie informácie o tomto článku nájdete v nasledujúcich zdrojoch:

nasledujúcom článku v tomto seriáli sa dozviete, ako CE pomohlo v spoločnosti Microsoft vytvoriť štandardizovanú analytickú a údajovú platformu na odomknutie prehľadov z údajov.

Profesionálne služby

Certifikovaní partneri služby Power BI sú vám k dispozícii, aby pomohli vašej organizácii úspešne nastaviť CE. Môžu vám poskytnúť nákladovo efektívnu odbornú prípravu alebo audit údajov. Ak chcete zapojiť partnera služby Power BI, navštívte portál partnerov služby Power BI.

Môžete sa tiež spojiť so skúsenými konzultačnými partnermi. Môžu vám pomôcť posúdiť, vyhodnotiť alebo implementovať službu Power BI.