Sprievodca optimalizáciou pre službu Power Bi

V tomto článku nájdete sprievodný materiál, ktorý vývojárom a správcom pomôže pri tvorbe a údržbe optimalizovaných riešení Power BI. Riešenie môžete optimalizovať v rámci rôznych vrstiev architektúry. Medzi tieto vrstvy patria:

  • zdroje údajov,
  • dátový model,
  • vizualizácie vrátane tabúľ, zostáv služby Power BI a stránkovaných zostáv služby Power BI,
  • prostredie vrátane kapacít, brán údajov a siete.

Optimalizácia dátového modelu

Dátový model tvorí podporu pre celú vizualizáciu. dátové modely môžu byť hosťované externe alebo interne a v službe Power BI sa označujú ako množiny údajov. Dôležité je porozumieť dostupným možnostiam a vybrať vhodný typ množiny údajov pre konkrétne riešenie. Existujú tri režimy množín údajov: import, DirectQuery a zložený. Ďalšie informácie nájdete v témach Množiny údajov v službe Power BI a Režimy množiny údajov v službe Power BI.

Sprievodný materiál pre konkrétny režim množiny údajov nájdete tu:

Optimalizácia vizualizácií

Vizualizáciami v Power BI môžu byť tabule, zostavy služby Power BI alebo stránkované zostavy služby Power BI. Každá z nich má odlišnú architektúru, preto je pre každú k dispozícii samostatný sprievodný materiál.

Tabule

Je dôležité pochopiť, že Power BI spravuje vyrovnávaciu pamäť pre dlaždice tabule – okrem dlaždíc s dynamickými zostavami a správami a dlaždíc na streamovanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie údajov v Power BI (časť Obnovenie dlaždice). Ak vaša množina údajov vynucuje dynamické zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS), treba porozumieť aj vplyvu na výkon, pretože dlaždice sa budú ukladať do vyrovnávacej pamäte podľa jednotlivých používateľov.

Keď pripnete dynamické dlaždice zostavy na tabuľu, nie sú spracovávané vo vyrovnávacej pamäti dotazu. Namiesto toho sa správajú ako zostavy a priebežne odosielajú dotazy do serverových jadier.

Ako napovedá názov, načítavanie údajov z vyrovnávacej pamäte dotazov má za následok lepší a konzistentnejší výkon, ako len používanie zdroja údajov. Túto funkciu možno napríklad využiť tak, že tabule budú pre používateľov stránkami prvého kontaktu. Na tabule pripnite často používané a žiadané vizuály. Takto sa môžu tabule stať dôležitými miestami prvého kontaktu, ktoré budú poskytovať konzistentný výkon s menšou záťažou kapacity. Používatelia majú stále možnosť kliknúť na zostavu a analyzovať podrobnosti.

V prípade režimu DirectQuery a množín údajov dynamického pripojenia je vyrovnávacia pamäť pravidelne aktualizovaná dotazovaním zdroja údajov. Tento proces predvolene prebieha každú hodinu, v nastaveniach množiny údajov však môžete nakonfigurovať aj inú frekvenciu. Každá aktualizácia vyrovnávacej pamäte odošle dotazy do základného zdroja údajov na aktualizáciu vyrovnávacej pamäte. Počet dotazov, ktoré sa generujú, závisí od počtu vizuálov pripnutých na tabuľu, ktorá sa spolieha na zdroj údajov. Všimnite si, že zabezpečenie na úrovni riadkov je povolené a dotazy sa vytvárajú pre každý kontext zabezpečenia zvlášť. Predpokladajme napríklad, že existujú dve rôzne roly, ktoré kategorizujú vašich používateľov, a na základe toho sú k dispozícii dve rôzne zobrazenia údajov. Pri obnovení vyrovnávacej pamäte dotazov služba Power BI vygeneruje dve množiny dotazov.

Zostavy Power BI

Na optimalizáciu návrhov zostáv služby Power BI existuje viacero odporúčaní.

Poznámka

Ak sú zostavy založené na množine údajov režimu DirectQuery, informácie o ďalších optimalizáciách návrhu zostavy nájdete v téme Sprievodný materiál k modelu DirectQuery v Power BI Desktope (časť Optimalizácia návrhov zostáv).

Použitie najprísnejších filtrov

Čím viac údajov sa musí zobraziť vo vizuáli, tým pomalšie sa daný vizuál načítava. Tento princíp sa zdá samozrejmým, ale ľahko sa naň zabúda. Predpokladajme napríklad, že máte veľkú množinu údajov. Z množiny údajov vytvoríte zostavu s tabuľkou. Koncoví používatelia, ktorí sa chcú dostať ku konkrétnym riadkom, používajú na strane rýchle filtre. Väčšinou potrebujú iba niekoľko desiatok riadkov.

Bežnou chybou je ponechanie nefiltrovaného predvoleného zobrazenia tabuľky, čo je viac ako 100 miliónov riadkov. Údaje z týchto riadkov sa načítavajú do pamäte a pri každom obnovení sa dekomprimujú. Toto spracovanie spôsobuje obrovské zaťaženie pamäte. Riešením je zníženie maximálneho počtu položiek, ktoré sa zobrazujú v tabuľke, pomocou filtra Top N. Môžete nastaviť oveľa väčší počet položiek ako je maximálny počet položiek, ktoré používatelia potrebujú, napríklad 10 000 položiek. Výsledkom je, že prostredie koncového používateľa sa nezmení, ale využitie pamäte sa výrazne znižuje. A čo je najdôležitejšie, zlepší sa výkon.

Podobný prístup k návrhu, ako je uvedený vyššie, sa odporúča pri všetkých vizuáloch v zostave. Položte si otázku, či sú všetky údaje v tomto vizuáli potrebné. Existujú spôsoby, ako filtrovať množstvo údajov vo vizuáli s minimálnym vplyvom na používanie zostavy koncovým používateľom? Pamätajte, že najmä tabuľky môžu byť rozsiahle.

Obmedzenie vizuálov na stranách zostavy

Vyššie uvedený princíp sa rovnako týka vizuálov pridaných na stranu zostavy. Dôrazne sa odporúča obmedziť počet vizuálov na konkrétnej strane zostavy iba na tie, ktoré sú nevyhnutné. Strany s podrobnými analýzami a popisy strán zostavy sú výborným spôsobom, ako poskytnúť ďalšie podrobnosti bez nutnosti vkladať na stranu ďalšie vizuály.

Vyhodnotenie výkonu vlastného vizuálu

Ak chcete zabezpečiť vysoký výkon vlastného vizuálu, otestujte ho. Nedostatočne optimalizované vizuály Power BI môžu negatívne ovplyvniť výkon celej zostavy.

Stránkované zostavy v službe Power BI

Návrhy stránkovanej zostavy v službe Power BI možno optimalizovať uplatnením návrhu najvhodnejších postupov pri načítavaní údajov zostavy. Ďalšie informácie nájdete v téme Sprievodný materiál na načítanie údajov pre stránkované zostavy.

Nezabudnite tiež vyhradiť v kapacite dostatok pamäte na stránkované zostavy.

Optimalizácia prostredia

Prostredie služby Power BI môžete optimalizovať konfiguráciou nastavení kapacity, nastavením veľkosti brán údajov a znížením latencie siete.

Nastavenia kapacity

Pri používaní kapacít – k dispozícii s licenciami Premium služby Power BI (P SKU), licenciami premum na používateľa (PPU) alebo Power BI Embedded (A SKUs, A4-A6)– môžete spravovať nastavenia kapacity. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie kapacít Premium. Sprievodný materiál k optimalizácii kapacity nájdete v téme Optimalizácia kapacít Premium.

Nastavenie veľkosti brány

Brána sa vyžaduje vždy, keď musí služba Power BI získavať prístup k údajom, ktoré nie sú dostupné priamo cez internet. Lokálnu bránu údajov možno nainštalovať na lokálnom serveri alebo v infraštruktúre na virtuálnom počítači poskytovanej vo forme služby (Infrastructure-as-a-Service, IaaS).

Informácie o vyťaženiach brány a odporúčaných nastaveniach veľkosti brány nájdete v téme Zmena veľkosti lokálnej brány údajov.

Latencia siete

Latencia siete môže ovplyvniť výkon zostavy zvýšením času, ktorý je potrebný nato, aby požiadavky dorazili do služby Power BI, a na doručenie odpovedí. Nájomníci v službe Power BI sú priradení do konkrétnych oblastí.

Tip

Ak chcete určiť, kde sa váš nájomník nachádza, pozrite si tému Kde sa nachádza môj nájomník služby Power BI?

Keď používatelia z nájomníka pristupujú k službe Power BI, ich žiadosti vždy smerujú do tejto oblasti. Po doručení požiadaviek do služby Power BI môže služba odoslať dodatočné požiadavky, napríklad do základného zdroja údajov alebo brány, na ktoré má tiež vplyv latencia siete.

Nástroje, ako napríklad Azure Speed Test, môžu indikovať latenciu siete medzi klientom a oblasťou Azure. Vo všeobecnosti platí, že ak chcete minimalizovať vplyv latencie siete, usilujte sa mať zdroje údajov, brány a klaster Power BI čo najbližšie pri sebe. Ak je to možné, mali by byť v tej istej oblasti. Ak je latencia siete problémom, skúste umiestniť brány a zdroje údajov bližšie ku klastru Power BI tak, že ich umiestnite do virtuálnych počítačov hosťovaných v cloude.

Monitorovanie výkonu

Monitorovaním výkonu môžete identifikovať kritické miesta. Ďalšia optimalizácia by sa mala zamerať na pomalé dotazy alebo vizuály zostáv. Monitorovanie sa dá vykonať počas navrhovania v aplikácii Power BI Desktop alebo v rámci vyťažení v produkčnom prostredí v kapacitách Power BI Premium. Ďalšie informácie nájdete v téme Monitorovanie výkonu zostavy v službe Power BI.

Ďalší postup

Ďalšie informácie o tomto článku nájdete v nasledujúcich zdrojoch: