Použitie podrobnej analýzy strany zostavyUse report page drillthrough

Tento článok je určený pre autorov zostáv, ktorí navrhujú zostavy služby Power BI.This article targets you as a report author who designs Power BI reports. Poskytuje návrhy a odporúčania pri vytváraní podrobnej analýzy strany zostavy.It provides suggestions and recommendations when creating report page drillthrough.

Zostavu sa odporúča navrhnúť tak, aby používatelia zostavy mohli uplatniť nasledujúci postup:It's recommended that you design your report to allow report users to achieve the following flow:

 1. Zobrazenie strany zostavy.View a report page.
 2. Identifikácia vizuálneho prvku na hlbšiu analýzu.Identify a visual element to analyze more deeply.
 3. Podrobná analýza kliknutím pravým tlačidlom myši na vizuálny prvok.Right-click the visual element to drillthrough.
 4. Vykonanie doplnkovej analýzy.Perform complimentary analysis.
 5. Návrat na stranu zdrojovej zostavy.Return to the source report page.

NávrhySuggestions

Odporúča sa zvážiť dva typy scenárov podrobnej analýzy:We suggest that you consider two types of drillthrough scenarios:

Väčšia hĺbkaAdditional depth

Keď strana zostavy zobrazuje súhrnné výsledky, strana s podrobnou analýzou môže priviesť používateľov zostavy k podrobnostiam na úrovni transakcie.When your report page displays summarized results, a drillthrough page can lead report users to transaction-level details. Tento prístup k návrhu im umožňuje zobraziť podporné transakcie, a to len v prípade potreby.This design approach allows them to view supporting transactions, and only when needed.

Nasledujúci príklad ukazuje, čo sa stane, keď používateľ zostavy prejde na podrobnú analýzu zo súhrnu mesačného predaja.The following example shows what happens when a report user drills through from a monthly sales summary. Strana podrobnej analýzy obsahuje podrobný zoznam objednávok za konkrétny mesiac.The drillthrough page contains a detailed list of orders for a specific month.

Vizuál matice s názvom Súhrn predaja zoskupuje predaj podľa roka a mesiaca v riadkoch a krajiny v stĺpcoch.

Širšia perspektívaBroader perspective

Strana s podrobnou analýzou môže dosiahnuť opak väčšej hĺbky.A drillthrough page can achieve the opposite of additional depth. Tento scenár je ideálny pre podrobnú analýzu vedúcu k holistickému pohľadu.This scenario is great for drilling through to a holistic view.

Nasledujúci príklad ukazuje, čo sa stane, keď používateľ zostavy prejde na podrobnú analýzu z PSČ.The following example shows what happens when a report user drills through from a zip code. Strana s podrobnou analýzou zobrazuje všeobecné informácie o príslušnom PSČ.The drillthrough page displays general information about that zip code.

Vizuál tabuľky má tri stĺpce: PSČ, Priemer trestných bodov a Priemer hodnotenia.

OdporúčaniaRecommendations

V čase návrhu zostavy sa odporúča uplatniť nasledujúce postupy:At report design time, we recommend the following practices:

 • Štýl: Stranu s podrobnou analýzou sa odporúča navrhnúť tak, aby používala rovnaký motív a štýl ako zostava.Style: Consider designing your drillthrough page to use the same theme and style as the report. Používatelia tak budú mať pocit, že sú v rovnakej zostave.This way, users feel like they are in the same report.
 • Filtre podrobnej analýzy: Filtre podrobnej analýzy nastavte tak, aby ste pri navrhovaní strany s podrobnou analýzou mohli zobraziť ukážku reálneho výsledku.Drillthrough filters: Set drillthrough filters so you can preview a realistic result as you design the drillthrough page. Pred publikovaním zostavy nezabudnite tieto filtre odstrániť.Be sure to remove these filters before you publish the report.
 • Ďalšie možnosti: Strana s podrobnou analýzou je rovnaká ako akákoľvek iná strana zostavy.Additional capabilities: A drillthrough page is like any report page. Môžete ju dokonca rozšíriť o ďalšie interaktívne možnosti vrátane rýchlych filtrov alebo filtrov.You can even enhance it with additional interactive capabilities, including slicers or filters.
 • Prázdne údaje: Nepridávajte vizuály, ktoré by mohli zobraziť prázdne údaje alebo spôsobiť chyby pri použití filtrov podrobnej analýzy.Blanks: Avoid adding visuals that could display BLANK, or produce errors when drillthrough filters are applied.
 • Viditeľnosť strany: Zvážte skrytie strán s podrobnou analýzou.Page visibility: Consider hiding drillthrough pages. Ak sa rozhodnete ponechať stranu s podrobnou analýzou viditeľnú, nezabudnite pridať tlačidlo, pomocou ktorého môžu používatelia vymazať všetky predtým nastavené filtre podrobnej analýzy.If you decide to keep a drillthrough page visible, be sure to add a button that allows users to clear any previously-set drillthrough filters. Priraďte k tlačidlu záložku.Assign a bookmark to the button. Záložka by mala byť nakonfigurovaná tak, aby odstránila všetky filtre.The bookmark should be configured to remove all filters.
 • Tlačidlo Späť: Pri priradení filtra podrobnej analýzy sa automaticky pridá tlačidlo Späť.Back button: A back button is added automatically when you assign a drillthrough filter. Toto tlačidlo je vhodné zachovať.It's a good idea to keep it. Používatelia zostavy sa týmto spôsobom môžu jednoducho vrátiť na zdrojovú stranu.This way, your report users can easily return to the source page.
 • Zisťovanie: Zvýšte povedomie o strane s podrobnou analýzou nastavením textu ikony hlavičky vizuálu alebo pridaním pokynov do textového poľa.Discovery: Help promote awareness of a drillthrough page by setting visual header icon text, or adding instructions to a text box. Môžete tiež navrhnúť prekrývajúci prvok podľa popisu v tomto blogovom príspevku.You can also design an overlay, as described in this blog post.

Tip

Podrobnú analýzu tiež možno nakonfigurovať na stránkované zostavy služby Power BI.It's also possible to configure drillthrough to your Power BI paginated reports. Môžete to urobiť pridaním prepojení do zostáv služby Power BI.You can do this be adding links to Power BI reports. Prepojenia môžu definovať parametre URL adresy.Links can define URL parameters.

Ďalší postupNext steps

Ďalšie informácie súvisiace s týmto článkom nájdete v nasledujúcich zdrojoch:For more information related to this article, check out the following resources: