Katalóg vzdelávania pre dátových analytikovData Analyst learning catalog

Používate vo vašej organizácii službu Power BI na pomoc s analýzou údajov a vytváraním zostáv a tabúľ?Do you use Power BI to help your organization analyze data, and create reports and dashboards for your organization?

Nasledujúci katalóg obsahuje kľúčové zdroje informácií aj konkrétne domény a je usporiadaný od základných vedomostí po najpokročilejšie.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. Ak obsah existuje vo viacerých formátoch, upozorníme vás, aby ste mohli vybrať ten formát školenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

ZačínameGet started

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Začíname s analýzou údajov od spoločnosti MicrosoftGet started with Microsoft data analytics Podniky dnes potrebujú analýzu údajov viac než kedykoľvek predtým.Businesses need data analysis more than ever. V tomto študijnom programe získate predstavu o práci a kompetenciách dátového analytika, o jeho zručnostiach, úlohách a procesoch, pomocou ktorých transformuje údaje na príbeh, aby bolo možné prijímať dôveryhodné obchodné rozhodnutia.In this learning path, you will learn about the life and journey of a data analyst, the skills, tasks, and processes they go through in order to tell a story with data so trusted business decisions can be made. Zistíte, ako dátový analytik používa balík nástrojov a služieb Power BI, aby prostredníctvom zostáv a tabúľ vyrozprával pútavý príbeh, a spoznáte, prečo sú nástroje BI pre podnik dôležité.You will learn how the suite of Power BI tools and services are used by a data analyst to tell a compelling story through reports and dashboards, and the need to true BI in the enterprise. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 1 h 10 min1 hr 10 min
Príprava údajov na analýzuPrepare data for analysis Preskúmate doplnok Power Query a naučíte sa extrahovať údaje z rôznych zdrojov údajov či vybrať režim úložiska a typ pripojenia.You will explore Power Query as you learn to extract data from different data sources and choose a storage mode and connectivity type. Naučíte sa profilovať, vyčistiť a načítať údaje do služby Power BI v rámci prípady na modelovanie údajov.You will learn to profile, clean, and load data into Power BI in preparation for modeling your data. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 3 h 26 min3 hr 26 min
Modelovanie údajov v službe Power BIModel data in Power BI Úspešné používanie služby Power BI začína skvelým dátovým modelom.Success with Power BI begins with a great data model. V tomto module sa naučíte, ako navrhnúť dátový model, ktorý je intuitívny, vysoko výkonný a jednoducho sa udržiava.In this module, you will learn how to design a data model that is intuitive, high-performing, and simple to maintain. Získate informácie o vytváraní mierok pomocou jazyka DAX.You will learn about using DAX language to create measures. Tieto mierky vám pomôžu vytvoriť širokú škálu analytických riešení.Those measures will help you create a wide variety of analytic solutions. Okrem toho sa dozviete, ako zlepšiť výkon pomocou úloh načítavania údajov v doplnku Power Query.Additionally, you’ll learn how to improve performance with your Power Query data retrieval tasks. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 5 h 31 min5 hr 31 min
Vizualizácia údajov v službe Power BIVisualize data in Power BI Služba Power BI disponuje jedinečnými vizuálmi, ktoré možno použiť v zostavách a na tabuliach služby Power BI.Power BI has extraordinary visuals that can be used on Power BI reports and dashboards. V tomto module sa naučíte, ktorý vizuál je vhodný na riešenie ktorého problému.In this module, you will learn when to use which visual to solve which problem. Naučíte sa tiež navrhovať a formátovať zostavy.You will also learn report design and report formatting. Okrem toho zistíte, ako používať navigáciu v zostave a vyrozprávať pomocou Power BI pútavý príbeh založený na údajoch.Additionally, you will learn how to use report navigation to tell a compelling, data-driven story in Power BI. Tabule pomôžu vašim používateľom zacieliť vizuály zostavy tak, aby spĺňali ich konkrétne potreby.Dashboards will help your users target report visuals to meet their specific needs. Stránkované zostavy vám pomôžu vytvoriť dokonalé artefakty zostavy, ako napríklad obchodné faktúry, nákupné objednávky, zdravotné záznamy, výpisy transakcií a mnohé ďalšie.Paginated reports help you create pixel-perfect report artifacts like sales invoices, purchase orders, medical records, transaction statements, and much more. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 5 h 5 min5 hr 5 min
Analýza údajov v službe Power BIData analysis in Power BI Autori zostáv môžu použiť ďalšie funkcie, ako napríklad Q&A a exportovanie, a vylepšiť svoje zostavy, aby z údajov vytvorili analytické prehľady.Report authors can use additional features to enhance their reports for analytical insights in their data with features like Q&A and exporting. V tomto module podrobne preskúmate svoje údaje a zostavy služby Power BI, následne extrahujete hodnotu na hlbšiu analýzu.In this module, you will closely examine your data and Power BI reports and then extract value with deeper analysis. Okrem toho sa naučíte zoradiť údaje a vhodným spôsobom zostavu prezentovať.Additionally, you will learn how to sort data and how to present the report in a cohesive manner. Dozviete sa, ako získať štatistický súhrn údajov a exportovať údaje zo služby Power BI.You will learn how to get a statistical summary for your data and export data from Power BI. V zostave tiež použijete a vykonáte pokročilú analýzu, aby ste získali podrobnejšie a zmysluplnejšie prehľady o údajoch.You will also apply and perform advanced analytics on the report for deeper and more meaningful data insights. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 1 h 52 min1 hr 52 min
Spravovanie pracovných priestorov a množín údajov v službe Power BIManage workspaces and datasets in Power BI Po vytvorení množín údajov a zostáv služba Power BI je čas nasadiť ich používateľom, aby mohli využiť plody vašej ťažkej práce.Once you have created your Power BI data sets and reports, it’s time to deploy them so the users can take advantage of all of your hard work. V tomto študijnom programe sa naučíte vytvoriť pracovné priestory v službe Power BI.In this Learning Path, you will learn how to create workspaces in the Power BI service. Nasadíte artefakty služby Power BI a zdieľate ich s používateľmi.You will deploy your Power BI artifacts here and share them to your users. Naučíte sa tiež, ako pripojiť zostavy služby Power BI k lokálnym zdrojom údajov.You will also learn how to connect Power BI reports to on-premise data sources. Používatelia oceňujú, keď môžu v zostavách vidieť najnovšie údaje, preto nakonfigurujete automatické obnovovanie množín údajov v službe Power BI.Your users will appreciate seeing the latest data in your reports, so you will configure automatic refresh for your Power BI datasets. Zabezpečenie na úrovni riadkov umožňuje vytvoriť jednu zostavu, ale obmedziť, aby sa používateľom zobrazovali len údaje, ktoré sú pre nich relevantné.Row-level security allows you to create one report, but have users be restricted to see only the data that applies to them. Takýmto spôsobom sa údaje zacieľujú na používateľov bez toho, aby bolo potrebné vytvárať viacero zostáv.This targets data to users, without having to create multiple reports. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 1 h 2 min1 hr 2 min
Deväť trendov, ktoré formujú budúcnosť analýzy Big DataNine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics Zaregistrujte sa na tento webinár a oboznámte sa s deviatimi dôležitými trendmi a výzvami, ktoré sa podľa riaditeľov pre informačné systémy a iných lídrov v oblasti IT týkajú veľkých objemov údajov.Register for this webinar to learn about nine important big data trends and challenges, according to CIOs and other IT leaders. Využite ich prehľady na riešenie problémov s veľkými objemami údajov vo vašej organizácii.Use their insights to improve your organization’s big data issues. WebinárWebinar
Kanál YouTube o službe Microsoft Power BIMicrosoft Power BI YouTube channel Kanál YouTube s obsahom, ktorý vytvoril produktový tím služby Microsoft Power BIYouTube channel with content from Microsoft's Power BI product team VideáVideos
Ako v podniku využívať prehľadyHow to Become an Insights-Driven Business Pre podniky a veľké organizácie je dôležité, aby analyzovali svoje údaje a používali ich na vytváranie prehľadov s akciami.It’s important for enterprises and large organizations to analyze their data and use it to create actionable insights. Podľa spoločnosti Forrester Research sú tieto možnosti kľúčom k tomu, aby podnik dokázal efektívne využívať prehľady.According to Forrester Research, these capabilities are key to becoming an insights-driven business. Pozrite si tento webinár a zistite, prečo by sa podnikové výsledky mali riadiť podľa prehľadov.Watch this webinar to learn why business outcomes should be driven by insights. WebinárWebinar
Tri spôsoby, ako umelá inteligencia mení BIThree Ways AI Is Changing BI Je dôležité, aby analytici skúmali a vizualizovali údaje, a tým pomáhali zainteresovaným stranám rýchlo a efektívne nájsť prehľady.It’s crucial for analysts to investigate and visualize data to help their stakeholders find insights quickly and effectively. Podnikové požiadavky sa vyvinuli z otázok vedúcich pracovníkov o tom, čo a kedy sa stalo, na otázky o tom, prečo sa to stalo a čo sa stane v budúcnosti.Business demands have evolved from executives asking what and when something happened, to asking why it happened—and what will occur in the future. Zaregistrujte sa na tento webinár a oboznámte sa s troma príležitosťami na získanie prehľadov údajov, ktoré spájajú umelú inteligenciu s analytickými nástrojmi (BI).Register for this webinar to learn about three data insight opportunities that blend AI with business intelligence (BI). WebinárWebinar
Power BI a budúcnosť moderného a podnikového nástroja BIPower BI and the Future of Modern and Enterprise BI Pozrite si tento webinár a spoznajte najnovšie možnosti služby Power BI.Watch this webinar to learn about the latest Power BI capabilities. Arun Ulagaratchagan, generálny manažér technického tímu služby Power BI, a Amir Netz, technologický riaditeľ pre službu Power BI, predstavia tieto funkcie a budú diskutovať o tom, čo sa pripravuje.Arun Ulagaratchagan, General Manager of Power BI Engineering, and Amir Netz, Chief Technology Officer of Power BI, will showcase these features and discuss what's coming next. Dozviete sa tiež o vízii zjednotenia moderných a podnikových nástrojov BI v službe Power BI a rozšírení samoobslužných nástrojov BI na veľké objemy údajov.You’ll also learn about the Power BI vision for unifying modern and enterprise BI, and expanding self-service BI for big data. Zistite, ako vám služba Power BI prostredníctvom podpory analytikov a dostupnosti agilných podnikových nástrojov BI umožňuje vytvárať kultúru údajov vo vašej organizácii.Discover how Power BI enables you to build a data culture in your organization by empowering analysts and enabling agile enterprise BI. WebinárWebinar
Použitie jazyka DAX v aplikácii Power BI DesktopUse DAX in Power BI Desktop V tomto študijnom programe sa dozviete základné informácie o jazyku DAX (Data Analysis Expressions) a tiež získate základné zručnosti potrebné na vylepšenie dátových modelov pomocou výpočtov.This learning path introduces Data Analysis Expressions (DAX) and provides you with foundational skills required to enhance data models with calculations. Ide o bezplatný študijný program, ktorým môžete prechádzať vlastným tempomFree, self-paced online learning path 4 h 30 min4 hr 30 min

Najvhodnejšie postupyBest Practices

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Zlepšite sa v modelovaní údajov so službou Power BIStrengthen Your Data Modeling Skills with Power BI Zaregistrujte sa na webinár, vďaka ktorému posuniete svoje zručnosti modelovania v Power BI na vyššiu úroveň.Register for this webinar to take your Power BI modeling skills to the next level. Získate informácie o nástroji na vnútropamäťovú analýzu v Power BI, spoznáte stratégie na vytváranie a spravovanie vzťahov medzi údajmi a zistíte, ako používať filter Data Analysis Expressions (DAX).Learn about the Power BI in-memory analytics engine, strategies for creating and managing data relationships, and how to use Data Analysis Expressions (DAX) filter context. Naučíte sa zvládnuť akúkoľvek výzvu týkajúcu sa modelovania údajov pomocou Power BI a Azure Analysis Services.Find out how to master any modeling challenge with Power BI or Azure Analysis Services. WebinárWebinar
Ako zmeniť zostavu z dobrej na SKVELÚ... Transforming A Report From Good to GREAT... Neschopnosť vytvoriť dobre navrhnutú zostavu Power BI je pravdepodobne najbežnejším úskalím pri vytváraní zostáv.Failing to deliver a well-designed Power BI Report is perhaps the most common reporting pitfall. Na čo sú dobré kvalitné údaje, ak nie sú prezentované zmysluplným alebo ľahko pochopiteľným spôsobom?What good is quality data if it is not presented in a way that is meaningful or easily understood? Osoba bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí by mala vedieť rýchlo porozumieť zostave bez vysvetľovania a rýchlo sa zamerať na kľúčové prvky, na ktoré ju chcete upriamiť.Someone without any prior knowledge should be able to quickly understand a report without explanation and be quickly drawn to the key elements you want them to view. Tento webinár vás prostredníctvom jednoduchých techník na oživenie údajov prevedie krokmi, ktoré treba robiť a ktorým sa vyhýbať pri vytváraní zostáv.This webinar will walk through the common dos and don’ts of reporting in Power BI, using easy-to-learn techniques that bring data to life. WebinárWebinar
Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.TipsPower Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips Vlastníci lokality PowerBI.Tips a MVP služby Power Seth Bauer a Mike Carlo sa s vami na tejto schôdzi špeciálnej skupiny používateľov podelia o kopu účinných trikov, tipov a nástrojov, ktoré publikovali na lokalite http://PowerBI.Tips za posledných 18 mesiacov.In this very special user group meeting the owners of PowerBI.Tips and Power BI MVPs, Seth Bauer and Mike Carlo will share with you their huge grab bag of Power Tricks, Tips and Tools they have published to http://PowerBI.Tips over the last 18 months. Videá na YouTubeYouTube video 1 h 7 min. 40 s1 hr 7 min 40 sec
Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.TipsPower Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.Tips: Vlastníci lokality PowerBI.Tips a MVP služby Power Seth Bauer a Mike Carlo sa s vami na tejto schôdzi špeciálnej skupiny používateľov podelia o veľkú kopu účinných trikov, tipov a nástrojov, ktoré publikovali na lokalite http://PowerBI.Tips za posledných 18 mesiacov.Power Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips In this very special user group meeting the owners of PowerBI.Tips and Power BI MVPs, Seth Baur and Mike Carlo will share with you their huge grab bag of Power Tricks, Tips and Tools they have published to http://PowerBI.Tips over the last 18 months. Predvedú vám napríklad ich generátor motívov, pridávanie typov údajov v rámci editora dotazov a ich najnovšiu ponuku rozložení v službe Power BI vrátane prehliadky ich najnovšieho rozloženia s názvom Cool Blue.Demo’s to include their theme generator, adding data types within the query editor and their latest offering Power BI layouts (and a tour of their latest layout “Cool Blue”). WebinárWebinar 1 h 7 min. 40 s1 hr 7 min 40 sec

Prípadové štúdieCase studies

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Microsoft beží na službe Power BI: Jednoduché finančné plánovanie a analýzaMicrosoft Runs on Power BI: Financial Planning & Analysis Made Easy Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako vám Power BI pomáha jednoduchšie a účinnejšie spravovať finančné plánovanie a analýzu.Register for this webinar to learn how Power BI helps you manage financial planning and analysis more easily and effectively. Využite rýchle pripojenie k svojim údajom a spravujte a prispôsobte ich pomocou obsahu prispôsobeného vášmu publiku – to všetko bez akéhokoľvek kódovania.Connect to your data quickly, manage it, and customize it using content tailored to your audience—all with no coding. WebinárWebinar
Microsoft beží na službe Power BI: používanie služby Power BI v modernej pokladniciMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako skupina Microsoft Treasury premiestnením svojich aplikácií do cloudu a na základe analýzy a vizualizácie pomocou služby Power BI zmenila spôsob, akým analyzuje svoju obchodnú činnosť, ktorá zahŕňa spravovanie aktív v hodnote 150 miliárd USD a podporu prevádzok vo vyše 190 krajinách.Register for this webinar to learn how the Microsoft Treasury group changed how they analyze their business, managing $150 billion in assets and supporting operations in over 190 countries, by moving their applications to the cloud, using Power BI for analytics and visualization. WebinárWebinar
Dosiahnutie vzájomnej spokojnosti výrobcov a predajcov baleného spotrebného tovaruAchieving a Win-Win for Consumer Packaged Goods Manufacturers and Retailers Vzhľadom na exponenciálny rast objemov údajov technológia zásadným spôsobom pomáha výrobcom pochopiť a reagovať na potreby spotrebiteľov.With data volumes growing exponentially, technology is critical in helping manufacturers understand and react to the needs of consumers. Pomáha im tiež vytvárať efektívnejšie vzťahy s ich zákazníkmi – maloobchodníkmi a distribútormi.It also helps them forge more effective relationships with their customers—the retailers and distributors. Zaregistrujte sa na tento webinár s nezávislou poradenskou spoločnosťou Thorogood, ktorá sa špecializuje na analytické nástroje a analýzu.Register for this webinar featuring Thorogood, an independent consultancy specializing in business intelligence and analytics. Zistite, ako spoločnosť v spolupráci s globálnymi výrobcami vyvinula riešenie založené na službe Power BI, ktoré využíva údaje na zlepšenie strategických rozhodnutí.Learn how the company has worked with global manufacturers to develop a Power BI-based solution, which utilizes data to improve strategic decisions. WebinárWebinar
Transformovanie zákazníckych údajov do maloobchodného úspechuTransform Your Customer Data into Retail Success Zaregistrujte sa na tento webinár a začnite nasadzovať pri práci analýzu.Register for this webinar and start putting your analytics to work. Podnikový architekt zo spoločnosti Hitachi Solutions Angad Soni vám ukáže, ako maloobchodní zákazníci používajú analýzu na dosiahnutie lepšieho celkového výsledku spoločnosti a zároveň vyššej spokojnosti zákazníkov.Angad Soni, an Enterprise Architect with Hitachi Solutions, will demonstrate how retail customers use analytics to improve both the bottom line and the customer experience. Zistite, ako zlepšiť cenovú stratégiu, optimalizáciu zásob a používanie sociálnych údajov.Find out how to enhance your pricing strategy, inventory optimization, and use of social data. WebinárWebinar
Webinár o vyrozprávaní príbehu: Vyrozprávanie príbehu o ropnom a plynárenskom priemysle pomocou služby Power BIData Storytelling Webinar: Telling a Story about the Oil and Gas Industry with Power BI Môže byť ťažké vyrozprávať dôležité príbehy o zložitých odvetviach, ako je napríklad ropný a plynárenský priemysel.Important stories about complex industries such as oil & gas can be difficult to tell. Tieto príbehy sú našťastie často veľmi bohaté na údaje, ktoré možno použiť na interaktívne znázornenie príbehu pre čitateľov tak, aby bol pútavejší a zmysluplnejší.Thankfully, they often are also very rich in data – data which can be used to interactively illustrate the story for readers, making it more engaging and meaningful. Vypočujte si, ako odborník na vizualizáciu údajov a priemyselné odvetvia Dallas Salazar v spolupráci s MVP služby Power BI Gregom Decklerom nedávno s použitím údajov a služby Power BI vtiahli čitateľov do zložitého príbehu a vzbudili v nich záujem o jeho ďalšie pokračovanie.Come hear how data visualization and industries expert, Dallas Salazar, collaborating with Power BI MVP Greg Deckler, recently used data and Power BI to draw readers into a complicated story and leave them wanting more. WebinárWebinar 37 min. 20 s37 min 20 sec
Časová inteligencia v službe Power BI pre maloobchod a veľkoobchod s Mattom AllingtonomPower BI time intelligence for retail and wholesale industries w/ Matt Allington Informácie zamerané na možnosti použitia časovej inteligencie na analýzu v týchto odvetviach.Focusing on how time intelligence can be used for analysis in these industries. WebinárWebinar 59 min.59 min

TabuleDashboards

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Vývoj v službe Power BI so streamovanými množinami údajov a tabuľami v reálnom časeDeveloping in Power BI with Streaming Datasets and Real-time Dashboards Tento webinár, ktorého autorom je MVP služby Power BI Ted Pattision, skúma tri rôzne typy množín údajov v reálnom čase vrátane streamovaných množín údajov, množín údajov na zobrazovanie a hybridných množín údajov.This webinar by Power BI MVP, Ted Pattision, examines the three different types of real-time datasets including streaming datasets, push datasets and hybrid datasets. Ukáže vám, ako vytvoriť všetky tri typy množín údajov v reálnom čase pomocou rozhrania API služby Power BI a ako navrhnúť tabule v reálnom čase s použitím dlaždíc streamovaných údajov.It shows how to create all three types of real-time datasets using the Power BI Service API as well as how to design real-time dashboards using streaming data tiles. Webinár vás tiež prevedie procesom vytvorenia centra udalostí Azure a úlohy v službe Azure Streaming Analytics a ich nakonfigurovaním tak, aby zobrazovali riadky v hybridnej množine údajov vnútri pracovného priestoru aplikácie v službe Power BI.The webinar also walks through the process of creating an Azure event hub and an Azure Streaming Analytics job and configuring them to push rows to a hybrid dataset inside an App workspace in Power BI. WebinárWebinar 1 h 14 s1 hr 14 sec
Z nuly na tabuľu za hodinuZero to Dashboard in an Hour Počas tejto relácie vás prevedieme procesom vytvorenia dátového modelu v aplikácii Power BI Desktop a jeho publikovania do služieb Power BI a SharePoint Online.During this session, we will walk thru the process of creating a data model in Power BI Desktop and publishing it to the Power BI Service and SharePoint Online. WebinárWebinar 1 h 20 min. 11 s1 hr 20 min 11 sec

VizualizácieVisualizations

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Jednoducho pútavé – tipy pre lepší návrh vizualizácieSimply Compelling—Tips for Better Visualization Design Ľudský vizuálny systém má svoje vlastné pravidlá – dokážeme jednoducho vidieť vzory, ktoré sú nám prezentované určitými spôsobmi, no pri prezentovaní inými spôsobmi sú pre nás neviditeľné.The human visual system has its own rules—we can easily see patterns presented to us in certain ways, but in other ways they're invisible. Preto môžeme uplatniť pravidlá na zobrazenie informácií tak, aby vynikli dôležité a informatívne vzory. Táto relácia vás prevedie sériou prípadových štúdií typu pred a po a naučí vás, ako v rámci návrhu vizualizácie údajov zamerať pozornosť publika s využitím vizuálneho vnímania.Therefore, we can apply rules for displaying information so that the important and informative patterns stand out. This session will walk you through a series of before-and-after case studies and teach you how to use visual perception to influence audience attention in data visualization design. WebinárWebinar
Vizualizácia vašich údajov v Power BI: Základné typy grafov a ich použitieMake Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them Typ grafu je jedným z najzákladnejších stavebných kameňov vizuálnej analýzy.Chart type is one the most fundamental building blocks of visual analytics. Správnym používaním grafov dokážeme vytvoriť správne vzory, dosiahnuť zrozumiteľnosť a poskytnúť našim používateľom správne odpovede.With the right usage of charts, we create the right patterns and clarity, and provide the right answers for our users. WebinárWebinar
Tvorba vizualizácií z verejných a súkromných množín údajov vďaka novej službe Power BI a konektoru data.worldVisualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector Spoločnosť Microsoft v spolupráci so spoločnosťou data.world vydala nový konektor údajov, ktorý umožňuje importovať množiny údajov data.world do aplikácie Power BI Desktop.In collaboration with data.world, Microsoft has released a new data connector that allows you to import data.world datasets into Power BI Desktop. Sme radi, že spolu so spoločnosťou data.world pomôžeme dátovým nadšencom jednoduchšie zhromažďovať, spravovať, skúmať a vizualizovať prehľady a zdieľať ich s ostatnými.Together with data.world, we’re excited to help data fans more easily collect, manage, explore, visualize and share insights with others. WebinárWebinar
Získanie prehľadov s akciami pomocou reálnych vizualizácií na tabuli služby Power BIGet actionable insights using real-world visualizations in your Power BI dashboard Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Shakunovi Groverovi, ktorí vás oboznámia s používaním reálnych vizualizácií na tabuli služby Power BI.Join Charles Sterling and Shakun Grover as they walk through using real-world visualizations in your Power BI dashboard. Microsoft Visio ponúka ideálne plátno na vizuálne uvedenie údajov do kontextu a zobrazenie postupov procesu.Microsoft Visio offers the perfect canvas for visually contextualizing data and depicting process flows. Pomocou nového vizuálu Visia pre Power BI môžete jednoducho preniesť živé a výkonné možnosti vizualizácie Visia priamo do tabúľ služby Power BI, a tým obohatiť prehľady a akcie.Using the new Visio visual for Power BI, you can easily bring alive Visio's powerful visualization capabilities right within your Power BI dashboards to drive insights and action. WebinárWebinar 34 min. 19 s34 min 19 sec

Riadenie a nasadenieGovernance and Deployment

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Vzory analýzy scenárov v službe Power BI s využitím jazyka DAX – bezplatný vzdelávací workshopScenario Analysis Patterns in Power BI using DAX - Free Training Workshop Pozrieme sa na niekoľko špeciálnych techník týkajúcich sa analýzy scenárov v službe Power BI.We'll be reviewing a number of techniques specifically around scenarios analysis in Power BI. Power BI nemožno považovať len za pomôcku na vizualizáciu. Je to výkonný analytický nástroj, ktorý dokáže vytvárať úžasné prehľady vrátane spúšťania vlastných scenárov s nespracovanými údajmi.Don't just think Power BI is just a visualization tool, it is a powerful analytical engine that can produce amazing insights including running custom scenarios on your raw data. WebinárWebinar 42 min. 34 s42 min 34 sec
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 1. časť: Prijatie kultúry postavenej na údajochPower BI Adoption Framework Webinar Part 1: Adoption Adopt a data-driven culture Nastavte svoju organizáciu na kultúru postavenú na údajoch a zaregistrujte sa do série webinárov, ktoré vám ponúknu rámec na osvojenie služby Power BI od spoločnosti Microsoft.Shift your organization’s mindset to a data-driven culture and register for the Webinar series that gives you an adoption framework for Power BI from Microsoft. Osvojenie samoobslužných funkcií BI je náročný proces a získanie tých správnych nástrojov je iba prvým krokom.Self-service business intelligence (BI) adoption is challenging and getting the tools is only the first step of your journey. Úspešné osvojenie vyžaduje zmenu myslenia, procesov aj technológií.Successful adoption requires a change in people, processes, and technology. Toto je prvý zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI.This webinar is the first in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 1. časti sa dozviete, ako vytvoriť štruktúrovaný prístup na podporu prijatia služby Power BI a prechodu vašej organizácie na model postavený na údajoch.In Part 1, learn how to build a structured approach to drive Power BI adoption and shift to a data-driven model for your organization. WebinárWebinar
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 2. časť: RiadeniePower BI Adoption Framework Webinar Part 2: Governance Zaveďte úspešné prijatie samoobslužných analytických nástrojov (BI) služby Microsoft Power BI.Roll out your self-service business intelligence (BI) adoption of Microsoft Power BI with success. Zúčastnite sa na webinári, ktorý vymedzuje rolu riadenia v rámci prijatia služby Power BI.Attend the webinar that outlines the role of governance in Power BI adoption. Oboznámte sa s rôznymi prístupmi k riadeniu pre rôzne typy riešení BI a rolami a zodpovednosťami potrebnými na účinné postupy týkajúce sa samoobslužných nástrojov BI.Learn the different governance approaches for different types of BI solutions, as well as the roles and responsibilities needed for an effective self-service BI practice. WebinárWebinar
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 3. časť: Správa služby Power BI Adoption Framework Webinar Part 3: Service Management Naplánujte efektívne zavedenie služby Power BI pre svoju organizáciu a preskúmajte nuansy účinnej správy softvéru ako služby (SaaS).Plan an effective rollout of Power BI for your organization and explore the nuances of effective software as a service (SaaS) management. Toto je tretí zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI.This webinar is the third in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 3. časti sa dozviete, ako spravovať prvky správy nájomníka a správy brány a ako naplánovať plynulé a úspešné zavedenie služby Power BI.In Part 3, learn how to manage elements of tenant administration and gateway management and plan a smooth and successful rollout of Power BI. WebinárWebinar
Rozšírené možnosti prípravy údajov s tokmi údajov v službe Power BIAdvanced data prep with Power BI data flows Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Antonovi Fritzovi a oboznámte sa s tokom údajov v službe Power BI, ktorý bude už čoskoro k dispozícii vo verzii Public Preview.Join Charles Sterling and Anton Fritz as they walk through Power BI data flow, whose public preview is just around the corner. V tejto relácii vám produktový tím predstaví nové a rozšírené možnosti prípravy údajov v službe Power BI.In this session the product team will introduce you to the new and advanced capabilities for data prep in Power BI. WebinárWebinar 56 min. 2 s56 min 2 sec

IntegráciaIntegration

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Automatizácia každodenných obchodných procesov so službami Power BI, PowerApps a Microsoft FlowAutomate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow Power BI umožňuje miliónom ľudí v priebehu niekoľkých minút konvertovať údaje na cenné podnikové prehľady.Power BI enables millions of people to convert data into valuable business insights in minutes. Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako vám Power BI v kombinácii so službami PowerApps a Microsoft Flow – ostatnými súčasťami platformy Microsoft Power – umožňuje dosiahnuť ešte vyššiu produktivitu.Register for this webinar to learn how Power BI combines PowerApps and Microsoft Flow—the other components of the Microsoft Power platform—to help you do even more. Zistite, ako vytvoriť vlastné podnikové aplikácie a automatizovať každodenné obchodné procesy, a tým zjednodušiť podnikanie a urýchliť inovácie.Find out how to create your own business apps and automate your day-to-day business processes to streamline your business and accelerate innovation. WebinárWebinar
Používanie služby Power BI s Dynamics 365 Finance and OperationsUsing Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako možno riešenia vytvárania zostáv v službe Power BI vložiť a spravovať v rámci Dynamics 365 Finance and Operations pomocou služby Azure Data Lake.Register for this webinar to learn how Power BI reporting solutions can be embedded and managed within Dynamics 365 Finance and Operations using Azure Data Lake. Zistite, ako môžete rýchlo vytvoriť prehľady s akciami bez prerušení poskytovania služieb a zdieľať analytické riešenia v podniku pomocou služby Power BI.Find out how to quickly deliver actionable insights without service disruptions and share analytical solutions to the enterprise using Power BI. WebinárWebinar
Power BI, Excel a Microsoft 365: Optimalizujte svoje podnikové údajePower BI, Excel, and Microsoft 365: Optimize Your Enterprise Data V tejto relácii s množstvom ukážok sa dozviete, ako využiť jedinečné prednosti Microsoft Excelu na zefektívnenie obchodnej analýzy a prehľadov v službe Power BI.In this demo-rich session, learn how to use the unique strength of Microsoft Excel in Power BI to boost your business analytics and insights. WebinárWebinar
Viac hláv, viac rozumu: 5 výhod, ktoré používateľom Excelu ponúka služba Power BIBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI Excel je jedným z najpopulárnejších programov na svete.Excel is one of the most popular programs in the world. Milióny jednotlivcov a podnikov ho používajú na všetko od jednoduchého zadávania údajov a účtovníctva až po pokročilejšie štatistické a dátové analýzy.Millions of individuals and businesses use it for everything from simple data entry and accounting to more advanced statistical and data analytics. Mnohí ľudia si však neuvedomujú, že funkčnosť Excelu môžu výrazne rozšíriť a zároveň ušetriť čas a zvýšiť svoju efektivitu tým, že ho spoja s iným programom spoločnosti Microsoft: Power BI.However, many people don’t realize that they can dramatically extend the functionality of Excel—as well as save time and increase their efficiency—when they pair it with another Microsoft program: Power BI. V tomto webinári preskúmame päť rôznych dôvodov, prečo môže byť pre vás a váš podnik prínosné používať Excel spolu so službou Power BI.We’re going to explore five distinct reasons why you and your business can benefit from using Excel and Power BI together. Po jeho absolvovaní by ste mali mať všetky potrebné vedomosti na to, aby ste pustili do rozvoja schopnosti vašej organizácie analyzovať, interpretovať a využívať vaše údaje.By the end, you should have all the knowledge you need to jumpstart your organization’s ability to analyze, interpret, and capitalize on your data. WebinárWebinar
Nad rámec tabuľkyBeyond the Spreadsheet Výzva pre všetkých používateľov Excelu a analytikov: pracujte inteligentnejšie, vytvárajte väčšiu hodnotu a sústreďte sa na to, čo je dôležité.Calling all Excel users and Analysts: work smarter, deliver more value, and focus on what matters. Zistite, ako vytvárať nádherné zostavy, ktoré budú ľudia radi používať, ako vizuálne zdieľať údaje tak, aby boli zrozumiteľné pre kolegov bez vysvetľovania, a ako vytvárať prehľady prístupné pre všetkých používateľov, ktorí sa potrebujú zorientovať v informáciách, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.Learn how to make beautiful reports people want to use, share data visually in a way that colleagues can understand without an explanation, and make insights accessible to everyone that needs to make sense of information - wherever they are. Pozrite sa na službu Microsoft Power BI v akcii v tejto online relácii.See Microsoft Power BI in action in this online session. WebinárWebinar
Kreslenie správnych prehľadov pomocou služby Power BI a programu VisioDraw the right insights with Power BI and Visio Pripojte sa k nám na tomto webinári a zistite, ako vďaka kombinácii tabúľ Power BI a diagramov Microsoft Visio vytvárať pôsobivé vizuálne prehľady.Join us for this webinar to learn how to combine Power BI dashboards and Microsoft Visio diagrams to create powerful visual insights. Visio a Power BI sú mimoriadne vizuálne a navzájom sa prirodzene dopĺňajú.Visio and Power BI are highly visual and naturally complementary. Visio umožňuje vytvárať ilustratívne diagramy, ako sú napríklad navzájom prepojené pracovné postupy a reálne rozloženia.Visio lets you create illustrative diagrams, such as interconnected workflows and real-world layouts. Power BI uľahčuje vytváranie intuitívnych tabúľ pomocou grafov a máp na meranie kľúčových ukazovateľov výkonu a sledovanie cieľov.Power BI helps you build intuitive dashboards using charts and maps to measure key performance indicators and track goals. WebinárWebinar
Pokročilé analýzy s Excelom a Power BIAdvanced Analytics with Excel and Power BI Pripojte sa k nám na tomto webinári a zistite, ako Microsoft Excel a Power BI prinášajú do každodenného procesu obchodného rozhodovania pokročilú analýzu a umožňujú používateľom extrahovať z údajov užitočné poznatky, ktoré im pomôžu pri riešení problémov.Join us for this webinar to learn how Microsoft Excel and Power BI bring advanced analytics to the daily business decision process, allowing users to extract useful knowledge from data to solve problems. WebinárWebinar

ZabezpečenieSecurity

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Ako spoločnosť Microsoft mení ochranu údajov BIHow Microsoft Is Changing BI Data Protection Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako zabezpečiť ochranu vašich údajov BI dokonca aj pri ich exportovaní.Register for this webinar to learn how to help keep your BI data protected even when it is exported. Definujte povolenia na prístup zapnutím klasifikácií citlivosti a analýzy rizík v reálnom čase.Enable sensitivity classifications and real-time risk analysis to define access permissions. WebinárWebinar 18 min. 49 s18 min 49 sec