Katalóg Learning pre konzultantov pre funkčné aplikácieFunctional Application Consultant learning catalog

Ste odborníkom na implementáciu pre podnikové domény?Are you an implementation expert for a business domain?

Nasledujúci katalóg obsahuje kľúčové zdroje informácií aj konkrétne domény a je usporiadaný od základných vedomostí po najpokročilejšie.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. Ak obsah existuje vo viacerých formátoch, upozorníme vás, aby ste mohli vybrať ten formát školenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

V prípade konzultantov riešiacich funkčnosť naša analýza úloh preukázala, že každý z nich potrebuje porozumieť základnému obsahu aj rozsahu domény.For functional consultants, our job-task analysis research showed that everyone must understand the core content set as well as a domain area.

ZačínameGet started

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Sprievodca najpokročilejšími funkciami služby Power BI v údajoch z Hviezdnych vojen – Gil RavivA walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data - Gil Raviv Staňte sa dokonalým rytierom Jedi služby Power BI – Sprievodca najpokročilejšími funkciami služby Power BI v údajoch z Hviezdnych vojen – Gil RavivBe a Full Stack Power BI Jedi - A walk through of Power BI most advanced features through Star Wars data by Gil Raviv Videá na YouTubeYouTube video 58 min. 51 s58 min 51 sec
Začíname so službou Power BIGetting Started with Power BI Rozmýšľate o tom, ako začať pracovať so službou Power BI?Wondering how to get started with Power BI? Ako sa po prvýkrát pripojiť k údajom a vizualizovať ich?How to connect to data and visualize it for the first time? Zistite, ako rýchlo začať pracovať so službou Power BI a čo najskôr získať prehľady z obchodných údajov.Learn how to quickly get started with Power BI and get insights from your business data in no time. WebinárWebinar
Ako v podniku využívať prehľadyHow to Become an Insights-Driven Business Pre podniky a veľké organizácie je dôležité, aby analyzovali svoje údaje a používali ich na vytváranie prehľadov s akciami.It’s important for enterprises and large organizations to analyze their data and use it to create actionable insights. Podľa spoločnosti Forrester Research sú tieto možnosti kľúčom k tomu, aby podnik dokázal efektívne využívať prehľady.According to Forrester Research, these capabilities are key to becoming an insights-driven business. Pozrite si tento webinár a zistite, prečo by sa podnikové výsledky mali riadiť podľa prehľadov.Watch this webinar to learn why business outcomes should be driven by insights. WebinárWebinar
Naučte sa ovládať tabuľu Power BI za 20 minútLearn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes Otvorili ste niekedy tabuľu Power BI a nevedeli, kde začať?Have you ever opened a Power BI Dashboard just to think, now what? Ako sa tu dostanem k tomu, čo je pre mňa dôležité?How do I navigate through this to find the data that’s important to me? Obmedzujete sa v používaní filtrov a rýchlych filtrov zo strachu, že niečo pokazíte?Do you limit your use of filters & slicers for fear of ‘breaking something’? Nemajte obavy, pripojte sa k nám a naučte sa ovládať tabuľu Power BI.Fear not, join us to learn how to navigate your way through a Power BI dashboard. WebinárWebinar
Kanál YouTube o službe Microsoft Power BIMicrosoft Power BI YouTube channel Kanál YouTube s obsahom, ktorý vytvoril produktový tím služby Microsoft Power BIYouTube channel with content from Microsoft's Power BI product team VideáVideos
Deväť trendov, ktoré formujú budúcnosť analýzy Big DataNine Trends Shaping the Future of Big Data Analytics Zaregistrujte sa na tento webinár a oboznámte sa s deviatimi dôležitými trendmi a výzvami, ktoré sa podľa riaditeľov pre informačné systémy a iných lídrov v oblasti IT týkajú veľkých objemov údajov.Register for this webinar to learn about nine important big data trends and challenges, according to CIOs and other IT leaders. Využite ich prehľady na riešenie problémov s veľkými objemami údajov vo vašej organizácii.Use their insights to improve your organization’s big data issues. WebinárWebinar
Power BI a budúcnosť moderného a podnikového nástroja BIPower BI and the Future of Modern and Enterprise BI Pozrite si tento webinár a spoznajte najnovšie možnosti služby Power BI.Watch this webinar to learn about the latest Power BI capabilities. Arun Ulagaratchagan, generálny manažér technického tímu služby Power BI, a Amir Netz, technologický riaditeľ pre službu Power BI, predstavia tieto funkcie a budú diskutovať o tom, čo sa pripravuje.Arun Ulagaratchagan, General Manager of Power BI Engineering, and Amir Netz, Chief Technology Officer of Power BI, will showcase these features and discuss what's coming next. Dozviete sa tiež o vízii zjednotenia moderných a podnikových nástrojov BI v službe Power BI a rozšírení samoobslužných nástrojov BI na veľké objemy údajov.You’ll also learn about the Power BI vision for unifying modern and enterprise BI, and expanding self-service BI for big data. Zistite, ako vám služba Power BI prostredníctvom podpory analytikov a dostupnosti agilných podnikových nástrojov BI umožňuje vytvárať kultúru údajov vo vašej organizácii.Discover how Power BI enables you to build a data culture in your organization by empowering analysts and enabling agile enterprise BI. WebinárWebinar
Power BI: Správna analýzaPower BI: Analytics Done Right Výzva pre všetkých analytikov a vizionárov pracujúcich v Exceli: zistite, ako vytvárať nádherné zostavy, ktoré budú ľudia radi používať, ako zdieľať pútavé prehľady zrozumiteľné pre každého a ako bezpečne zbúrať bariéry komplexných údajov, aby boli prístupnejšie.Calling all Analytics and Excel visionaries: learn how to make beautiful reports people want to use, share appealing insights that are easy to understand, and securely break silos of complex data to make it accessible. Budeme rozprávať o inováciách produktu a našej vízii moderných podnikových služieb BI a samoobslužných funkciách BI, ktoré aj vašej organizácii pomôžu vytvoriť kultúru založenú na údajoch.We'll share new product innovations and our vision for modern enterprise BI and self-service BI; enabling your organization to build a data-driven culture. WebinárWebinar
Tri spôsoby, ako umelá inteligencia mení BIThree Ways AI Is Changing BI Je dôležité, aby analytici skúmali a vizualizovali údaje, a tým pomáhali zainteresovaným stranám rýchlo a efektívne nájsť prehľady.It’s crucial for analysts to investigate and visualize data to help their stakeholders find insights quickly and effectively. Podnikové požiadavky sa vyvinuli z otázok vedúcich pracovníkov o tom, čo a kedy sa stalo, na otázky o tom, prečo sa to stalo a čo sa stane v budúcnosti.Business demands have evolved from executives asking what and when something happened, to asking why it happened—and what will occur in the future. Zaregistrujte sa na tento webinár a oboznámte sa s troma príležitosťami na získanie prehľadov údajov, ktoré spájajú umelú inteligenciu s analytickými nástrojmi (BI).Register for this webinar to learn about three data insight opportunities that blend AI with business intelligence (BI). WebinárWebinar
Využívajte Power BI na maximum – tipy a triky od Philipa SeamarkaUnleash the Power of Power BI – tips and tricks by Philip Seamark Pripojte sa k Philipovi Seamarkovi, ktorý vás prevedie niektorými podrobnosťami o najväčšom nasadení služby Power BI na južnej pologuli a ukáže vám, ako sa služba používa a plní príslušné potreby v oblasti BI.Join Philip Seamark as he walks through some of the details around the largest deployment of Power BI in the Southern Hemisphere, how it's used, and how it meets their BI needs. Súčasťou tejto relácie sú rôzne tipy a triky, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše zostavy Power BI.This session will cover a variety of tips and tricks to help you enhance your Power BI reports. WebinárWebinar 53 min. 47 s53 min 47 sec
Čo je Power BI?What is Power BI? Prehľad služby Power BIOverview of Power BI Webová lokalitaWebsite 3 minúty na čítanie3 minutes to read
Používanie jazyka DAX v aplikácii Power BI DesktopUse DAX in Power BI Desktop V tomto študijnom programe predstavujeme jazyk DAX (Data Analysis Expressions) a poskytuje základné zručnosti potrebné na vylepšenie dátových modelov s výpočtami.This learning path introduces Data Analysis Expressions (DAX) and provides you with foundational skills required to enhance data models with calculations. Je to bezplatné vzdelávacie riešenie, ktoré umožňuje ísť vlastným tempomFree, self-paced online learning path 4 h 30 min4 hr 30 min

Najvhodnejšie postupyBest Practices

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.TipsPower Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips Účinné triky, tipy a nástroje od vlastníkov lokality PowerBI.Tips: Vlastníci lokality PowerBI.Tips a MVP služby Power Seth Bauer a Mike Carlo sa s vami na tejto schôdzi špeciálnej skupiny používateľov podelia o veľkú kopu účinných trikov, tipov a nástrojov, ktoré publikovali na lokalite http://PowerBI.Tips za posledných 18 mesiacov.Power Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips In this very special user group meeting the owners of PowerBI.Tips and Power BI MVPs, Seth Baur and Mike Carlo will share with you their huge grab bag of Power Tricks, Tips and Tools they have published to http://PowerBI.Tips over the last 18 months. Predvedú vám napríklad ich generátor motívov, pridávanie typov údajov v rámci editora dotazov a ich najnovšiu ponuku rozložení v službe Power BI vrátane prehliadky ich najnovšieho rozloženia s názvom Cool Blue.Demo’s to include their theme generator, adding data types within the query editor and their latest offering Power BI layouts (and a tour of their latest layout “Cool Blue”). WebinárWebinar 1 h 7 min. 40 s1 hr 7 min 40 sec
Zlepšite sa v modelovaní údajov so službou Power BIStrengthen Your Data Modeling Skills with Power BI Zaregistrujte sa na webinár, vďaka ktorému posuniete svoje zručnosti modelovania v Power BI na vyššiu úroveň.Register for this webinar to take your Power BI modeling skills to the next level. Získate informácie o nástroji na vnútropamäťovú analýzu v Power BI, spoznáte stratégie na vytváranie a spravovanie vzťahov medzi údajmi a zistíte, ako používať filter Data Analysis Expressions (DAX).Learn about the Power BI in-memory analytics engine, strategies for creating and managing data relationships, and how to use Data Analysis Expressions (DAX) filter context. Naučíte sa zvládnuť akúkoľvek výzvu týkajúcu sa modelovania údajov pomocou Power BI a Azure Analysis Services.Find out how to master any modeling challenge with Power BI or Azure Analysis Services. WebinárWebinar
Ako zmeniť zostavu z dobrej na SKVELÚ... Transforming A Report From Good to GREAT... Neschopnosť vytvoriť dobre navrhnutú zostavu Power BI je pravdepodobne najbežnejším úskalím pri vytváraní zostáv.Failing to deliver a well-designed Power BI Report is perhaps the most common reporting pitfall. Na čo sú dobré kvalitné údaje, ak nie sú prezentované zmysluplným alebo ľahko pochopiteľným spôsobom?What good is quality data if it is not presented in a way that is meaningful or easily understood? Osoba bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí by mala vedieť rýchlo porozumieť zostave bez vysvetľovania a rýchlo sa zamerať na kľúčové prvky, na ktoré ju chcete upriamiť.Someone without any prior knowledge should be able to quickly understand a report without explanation and be quickly drawn to the key elements you want them to view. Tento webinár vás prostredníctvom jednoduchých techník na oživenie údajov prevedie krokmi, ktoré treba robiť a ktorým sa vyhýbať pri vytváraní zostáv.This webinar will walk through the common dos and don’ts of reporting in Power BI, using easy-to-learn techniques that bring data to life. WebinárWebinar

Prípadové štúdieCase Studies

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Dosiahnutie vzájomnej spokojnosti výrobcov a predajcov baleného spotrebného tovaruAchieving a Win-Win for Consumer Packaged Goods Manufacturers and Retailers Vzhľadom na exponenciálny rast objemov údajov technológia zásadným spôsobom pomáha výrobcom pochopiť a reagovať na potreby spotrebiteľov.With data volumes growing exponentially, technology is critical in helping manufacturers understand and react to the needs of consumers. Pomáha im tiež vytvárať efektívnejšie vzťahy s ich zákazníkmi – maloobchodníkmi a distribútormi.It also helps them forge more effective relationships with their customers—the retailers and distributors. Zaregistrujte sa na tento webinár s nezávislou poradenskou spoločnosťou Thorogood, ktorá sa špecializuje na analytické nástroje a analýzu.Register for this webinar featuring Thorogood, an independent consultancy specializing in business intelligence and analytics. Zistite, ako spoločnosť v spolupráci s globálnymi výrobcami vyvinula riešenie založené na službe Power BI, ktoré využíva údaje na zlepšenie strategických rozhodnutí.Learn how the company has worked with global manufacturers to develop a Power BI-based solution, which utilizes data to improve strategic decisions. WebinárWebinar
Aplikovaná inteligencia pre oblasť predaja a služiebApplied Intelligence for Sales & Service Skúsenosti zákazníkov sú nové konkurenčné bojisko.Customer experiences are the new competitive battleground. Konzistentné a relevantné interakcie prinášajú novú hodnotu, zvyšujú angažovanosť a lojalitu zákazníkov a rovnako aj výnosy.Consistent and relevant interactions unlock new value, increasing customer engagement, loyalty, and revenue. Zistite, ako spoločnosť Avanade s využitím kombinácie modernej analýzy, umelej inteligencie a automatizácie zisťuje najlepší ďalší krok v príslušnom kontexte – či už ide o marketingovú kampaň, samoobslužný zákaznícky online portál alebo interakcie pri predaji a poskytovaní služieb.Learn how Avanade combines modern analytics, artificial intelligence, and automation to surface Next Best Action in context-whether in a marketing campaign, online customer self-service portal, or sales and service interactions. WebinárWebinar
Vytváranie pôsobivých finančných tabúľ pomocou služby Microsoft Power BIBuild Impactful Financial Dashboards Using Microsoft Power BI Keď ste finančným analytikom, nechceli by ste sa namiesto zápasenia s údajmi a dotazmi radšej zameriavať na jadro vašej činnosti – slúženie zákazníkovi tým, že mu budete poskytovať inteligentnú analýzu, prehľady a finančné poradenstvo?As a Financial analyst, rather than wrestling with data and queries, wouldn't you rather focus on serving your customer—the business—by providing smart analysis, insights and financial guidance? Zoznámte sa so službou Microsoft Power BI: najnovším a najlepším nástrojom BI od spoločnosti Microsoft, ktorý vzbudzuje veľký záujem.Meet Microsoft Power BI: the latest and greatest BI tool by Microsoft that's making waves. Power BI umožňuje veľmi jednoducho vyčistiť neusporiadané údaje, kombinovať údaje z viacerých zdrojov (napr. hlavnej účtovnej knihy, personálnych materiálov), definovať všade použiteľné čarovné mierky, vďaka ktorým môžete dať zbohom vypĺňaniu hárkov nekonečnými vzorcami, a vytvárať nádherné a pôsobivé vizualizácie, s ktorými môžete pracovať a klásť im otázky (už žiadne ďalšie odchody zo schôdzí s dvadsiatimi úlohami).Power BI makes it super easy to clean up messy data; combine data from multiple sources (e.g., general ledger, personnel); define magical measures that you can use everywhere—say goodbye to filling your sheets with endless formulas; and create beautiful and impactful visualizations that you can interact with and ask questions (no more walking out of meetings with twenty action items). Oboznámte sa so všetkými týmito a mnohými ďalšími vecami na našom webinári, v rámci ktorého vás prevedieme vytváraním skutočnej finančnej tabule pomocou služby Power BI.Discover all of this and more as we walk through building an actual financial dashboard using Power BI. WebinárWebinar 1 h 34 s1 hr 34 sec
Rozprávanie príbehov s údajmi pomocou služby Power BI s Tristanom MalherbemData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Rozprávanie príbehov s údajmi pomocou služby Power BI s Tristanom MalherbemData Storytelling with Power BI by Tristan Malherbe Videá na YouTubeYouTube video 59 min. 54 s59 min 54 sec
Digitálna transformácia vo výrobe – využitie analýzy na maximalizáciu ziskovostiDigital transformation in Manufacturing - leverage analytics to maximize profitability Najrýchlejším spôsobom zlepšenia efektivity a ziskovosti vo výrobe je poskytovať všetkým od generálneho riaditeľa až po linkového technika analýzu výkonu v reálnom čase.The fastest way to improve efficiency and profitability in manufacturing is to empower everyone, from the CEO to the line-technician, with real-time analysis of performance. Zaznamenávanie údajov o objednávkach na vyplácanie nestačí.Capturing your order-to-cash data isn't enough. Ak chcete, aby tieto údaje fungovali, potrebujete transformovať každodenné transakcie do vizuálnych prvkov, ktoré idú priamo k podstate.Putting that data to work requires turning day-to-day transactions into visual elements that "touch a nerve.” V tomto webinári spoločnosti Microsoft a Blue Margin, Inc. (Gold Partner v službách Data Analytics a Data Platform) predvedú, ako možno spoločnosti v priebehu niekoľkých týždňov transformovať na organizácie riadené údajmi.In this webinar, Microsoft and Blue Margin, Inc. (Gold Partner in Data Analytics and Data Platform) will demonstrate how companies can transform into data-driven organizations in a matter of weeks. Vypočujte si priamo od výrobcu s obratom viac ako 100 miliónov USD, ktorý pomocou analýzy vyrieši odpovede na zložité otázky a napraví nezrovnalosti medzi výrobou a dopytom.Hear directly from a $100M+ manufacturer who uses analytics to uncover the answers to difficult questions, and fix misalignments between production and demand." WebinárWebinar
Ako získať prehľady údajov o ľudských zdrojoch v rámci pracovných dníHow to Get Insights from Your Workday HR Data Systémom riadenia ľudských zdrojov (HCM) často chýba pružnosť v súvislosti s poskytovaním prehľadov na strategické rozhodovanie a analýzou riadenia pracovnej sily.Human capital management (HCM) systems often lack flexibility when providing insights for strategic decision-making and analyzing workforce management. Pripojte sa k tomuto webináru a zistite, ako spoločnosť Agile Analytics, ktorá je partnerom spoločnosti Microsoft, vytvorila svoje riešenie na analýzu ľudských zdrojov pomocou služby Power BI.Join this webinar to find out how Microsoft partner Agile Analytics created its HR Analytics solution using Power BI. Toto riešenie umožňuje vytiahnuť informácie priamo z pracovného dňa a po ich jednoduchom skombinovaní s inými údajmi získať prehľady v reálnom čase, ktoré možno použiť na účely optimalizácie, prognóz a vytvárania zostáv.The solution enables you to pull information directly from Workday and easily combine it with other data to get real-time insights for optimization, forecasting, and reporting. WebinárWebinar
Microsoft beží na službe Power BI: Jednoduché finančné plánovanie a analýzaMicrosoft Runs on Power BI: Financial Planning & Analysis Made Easy Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako vám Power BI pomáha jednoduchšie a účinnejšie spravovať finančné plánovanie a analýzu.Register for this webinar to learn how Power BI helps you manage financial planning and analysis more easily and effectively. Využite rýchle pripojenie k svojim údajom a spravujte a prispôsobte ich pomocou obsahu prispôsobeného vášmu publiku – to všetko bez akéhokoľvek kódovania.Connect to your data quickly, manage it, and customize it using content tailored to your audience—all with no coding. WebinárWebinar
Microsoft beží na službe Power BI: používanie služby Power BI v modernej pokladniciMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako skupina Microsoft Treasury premiestnením svojich aplikácií do cloudu a na základe analýzy a vizualizácie pomocou služby Power BI zmenila spôsob, akým analyzuje svoju obchodnú činnosť, ktorá zahŕňa spravovanie aktív v hodnote 150 miliárd USD a podporu prevádzok vo vyše 190 krajinách.Register for this webinar to learn how the Microsoft Treasury group changed how they analyze their business, managing $150 billion in assets and supporting operations in over 190 countries, by moving their applications to the cloud, using Power BI for analytics and visualization. WebinárWebinar
Časová inteligencia v službe Power BI pre maloobchod a veľkoobchod s Mattom AllingtonomPower BI time intelligence for retail and wholesale industries w/ Matt Allington Informácie zamerané na možnosti použitia časovej inteligencie na analýzu v týchto odvetviach.Focusing on how time intelligence can be used for analysis in these industries. WebinárWebinar 59 min.59 min
Osvedčené riešenia zdravotnej starostlivosti na zlepšenie výsledkov pacientoch aj ziskovostiProven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability Organizácie zdravotnej starostlivosti čelia výzve premeny obrovského množstva údajov na prehľady o pacientoch a premeny týchto prehľadov na akcie.Healthcare organizations face the challenge of turning vast amounts of data into patient insights, and those insights into action. Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako navrhovať zmysluplné zostavy o zdravotnej starostlivosti, ktoré pomôžu vašej organizácii premeniť údaje na užitočné prehľady o pacientoch.Register for this webinar to learn how to design meaningful healthcare reports that will help your organization convert data into useful patient insights. Získajte odborné stratégie a rady od zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti US Medical IT Stephena Cracknella, riaditeľa spoločnosti Healthcare IT Stuarta Macanlissa a texaského reumatológa Dr. Johna P. Laveryho.Get expert strategies and advice from US Medical IT founder and CEO Stephen Cracknell, Director of Healthcare IT Stuart Macanliss, and Texas-based rheumatologist Dr. John P. Lavery. WebinárWebinar
Zistite, ako môžu služby PowerApps a Power BI poskytnúť učiteľom aplikácie so zostavamiSee how PowerApps and Power BI can provide school teachers apps with reports Vzdelávanie by malo mať najvyššiu prioritu a učitelia by mali mať k dispozícii všetky nástroje, ktoré potrebujú.Education should be the #1 priority and school teachers should be provided all the tools they need. Súčasťou týchto nástrojov môžu byť služby PowerApps, Flow a Power BI.PowerApps, Flow and Power BI can be part of those tools. MVP spoločnosti Microsoft Daniel Christian na tomto webinári predvedie, ako môže jeho vzdelávacia aplikácia spolu s jeho zostavou pomôcť učiteľom monitorovať výsledky ich študentov.In this webinar Daniel Christian, Microsoft MVP will demonstrate how his educational app and report can help school teachers monitor the performance of their students. Daniel vám ukáže, ako jeho zostava v službách PowerApp a Power BI poskytuje užitočné prehľady s využitím serverových údajov.Daniel will demonstrate his PowerApp and Power BI report leverages the back end data to provide valuable insights. WebinárWebinar 43 min. 38 s43 min 38 sec
Transformovanie zákazníckych údajov do maloobchodného úspechuTransform Your Customer Data into Retail Success Zaregistrujte sa na tento webinár a začnite nasadzovať pri práci analýzu.Register for this webinar and start putting your analytics to work. Podnikový architekt zo spoločnosti Hitachi Solutions Angad Soni vám ukáže, ako maloobchodní zákazníci používajú analýzu na dosiahnutie lepšieho celkového výsledku spoločnosti a zároveň vyššej spokojnosti zákazníkov.Angad Soni, an Enterprise Architect with Hitachi Solutions, will demonstrate how retail customers use analytics to improve both the bottom line and the customer experience. Zistite, ako zlepšiť cenovú stratégiu, optimalizáciu zásob a používanie sociálnych údajov.Find out how to enhance your pricing strategy, inventory optimization, and use of social data. WebinárWebinar

TabuleDashboards

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Vývoj v službe Power BI so streamovanými množinami údajov a tabuľami v reálnom časeDeveloping in Power BI with Streaming Datasets and Real-time Dashboards Tento webinár, ktorého autorom je MVP služby Power BI Ted Pattision, skúma tri rôzne typy množín údajov v reálnom čase vrátane streamovaných množín údajov, množín údajov na zobrazovanie a hybridných množín údajov.This webinar by Power BI MVP, Ted Pattision, examines the three different types of realtime datasets including streaming datasets, push datasets and hybrid datasets. Ukáže vám, ako vytvoriť všetky tri typy množín údajov v reálnom čase pomocou rozhrania API služby Power BI a ako navrhnúť tabule v reálnom čase s použitím dlaždíc streamovaných údajov.It shows how to create all three types of realtime datasets using the Power BI Service API as well as how to design realtime dashboards using streaming data tiles. Webinár vás tiež prevedie procesom vytvorenia centra udalostí Azure a úlohy v službe Azure Streaming Analytics a ich nakonfigurovaním tak, aby zobrazovali riadky v hybridnej množine údajov vnútri pracovného priestoru aplikácie v službe Power BI.The webinar also walks through the process of creating an Azure event hub and an Azure Streaming Analytics job and configuring them to push rows to a hybrid dataset inside an App workspace in Power BI. WebinárWebinar 1 h 14 s1 hr 14 sec
Z nuly na tabuľu za hodinuZero to Dashboard in an Hour Počas tejto relácie vás prevedieme procesom vytvorenia dátového modelu v aplikácii Power BI Desktop a jeho publikovania do služieb Power BI a SharePoint Online.During this session, we will walk through the process of creating a data model in Power BI Desktop and publishing it to the Power BI Service and SharePoint Online. WebinárWebinar 1 h 20 min. 11 s1 hr 20 min 11 sec

Riadenie a nasadenieGovernance and deployment

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Virtuálna udalosť Analýza v Azure: Skrátenie času potrebného na získanie prehľadu so službou Azure Synapse AnalyticsAnalytics in Azure virtual event: Accelerate time to insight with Azure Synapse Analytics Zaregistrujte sa na túto virtuálnu udalosť a zistite, ako zjednodušiť svoje riešenia dátového jazera a skladu údajov pomocou služby Azure Synapse Analytics.Register for this virtual event to learn how to simplify your data lake and data warehousing solutions with Azure Synapse Analytics. Dotazujte údaje podľa svojich požiadaviek s použitím zdrojov na požiadanie alebo zriadených zdrojov.Query data on your terms using on-demand or provisioned resources. Využívajte analytickú službu s neobmedzenými možnosťami, ktorá slúži na prijímanie, prípravu, spravovanie a obsluhovanie údajov a umožňuje vám dostať sa rýchlejšie k prehľadom.Experience a limitless analytics service built to ingest, prep, manage, and serve data, accelerating your time to insight. WebinárWebinar
Začíname s mobilnou aplikáciou Power BIGet Started with the Power BI Mobile App Pozrite si tento webinár a zistite, ako si udržať aktuálny prehľad o svojich údajoch pomocou mobilného zariadenia.Watch this webinar to learn how to stay up to date with your data using your mobile device. Dozviete sa, ako získať lepšie možnosti na prácu s použitím rozložení optimalizovaných pre mobilné zariadenia, pracovať s údajmi na cestách, dostávať push oznámenia, keď si údaje vyžadujú vašu pozornosť, a zdieľať a spolupracovať s kolegami z mobilného zariadenia.Find out how to improve your experience by using mobile-optimized layouts, interact with your data on the go, get push notifications when your data needs attention, and share and collaborate with your colleagues from your mobile device. WebinárWebinar
Analýza polohy a údajov novej generácie pomocou služieb MapBox a Power BINext Generation Location and Data Analysis using Mapbox and Power BI Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Samovi Gehretovi, ktorí vám predvedú, ako môžu MapBox a Power BI pomocou údajov o polohe vyrozprávať príbeh s použitím máp novej generácie.Join Charles Sterling and Sam Gehret as they walk through how Mapbox and Power BI can use location data to tell your story using next generation maps. WebinárWebinar 36 min. 32 s36 min 32 sec
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 1. časť: Prijatie kultúry postavenej na údajochPower BI Adoption Framework Webinar Part 1: Adoption Adopt a data-driven culture Nastavte svoju organizáciu na kultúru postavenú na údajoch a zaregistrujte sa do série webinárov, ktoré vám ponúknu rámec na osvojenie služby Power BI od spoločnosti Microsoft.Shift your organization’s mindset to a data-driven culture and register for the Webinar series that gives you an adoption framework for Power BI from Microsoft. Osvojenie samoobslužných funkcií BI je náročný proces a získanie tých správnych nástrojov je iba prvým krokom.Self-service business intelligence (BI) adoption is challenging and getting the tools is only the first step of your journey. Úspešné osvojenie vyžaduje zmenu myslenia, procesov aj technológií.Successful adoption requires a change in people, processes, and technology. Toto je prvý zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI.This webinar is the first in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 1. časti sa dozviete, ako vytvoriť štruktúrovaný prístup na podporu prijatia služby Power BI a prechodu vašej organizácie na model postavený na údajoch.In Part 1, learn how to build a structured approach to drive Power BI adoption and shift to a data-driven model for your organization. WebinárWebinar
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 2. časť: RiadeniePower BI Adoption Framework Webinar Part 2: Governance Zaveďte úspešné prijatie samoobslužných analytických nástrojov (BI) služby Microsoft Power BI.Roll out your self-service business intelligence (BI) adoption of Microsoft Power BI with success. Zúčastnite sa na webinári, ktorý vymedzuje rolu riadenia v rámci prijatia služby Power BI.Attend the webinar that outlines the role of governance in Power BI adoption. Oboznámte sa s rôznymi prístupmi k riadeniu pre rôzne typy riešení BI a rolami a zodpovednosťami potrebnými na účinné postupy týkajúce sa samoobslužných nástrojov BI.Learn the different governance approaches for different types of BI solutions, as well as the roles and responsibilities needed for an effective self-service BI practice. WebinárWebinar
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 3. časť: Správa služby Power BI Adoption Framework Webinar Part 3: Service Management Naplánujte efektívne zavedenie služby Power BI pre svoju organizáciu a preskúmajte nuansy účinnej správy softvéru ako služby (SaaS).Plan an effective rollout of Power BI for your organization and explore the nuances of effective software as a service (SaaS) management. Toto je tretí zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI.This webinar is the third in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 3. časti sa dozviete, ako spravovať prvky správy nájomníka a správy brány a ako naplánovať plynulé a úspešné zavedenie služby Power BI.In Part 3, learn how to manage elements of tenant administration and gateway management and plan a smooth and successful rollout of Power BI. WebinárWebinar
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 4. časť: ZabezpečeniePower BI Adoption Framework Webinar Part 4: Security Toto je štvrtý zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI.This webinar is the fourth in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 4. časti sa dozviete, ako uchovať svoje údaje v bezpečí a ako spravovať vhodný prístup k údajom.In Part 4, learn how to keep your data secure and to manage appropriate access to your data. WebinárWebinar
Webinár architektúry prijatia služby Power BI, 5. časť: ZavedeniePower BI Adoption Framework Webinar Part 5: Rollout Zmeňte svoje možnosti prijímania rozhodnutí tak, aby boli dostupné celej organizácii, a získajte úplnú architektúru prijatia pre službu Power BI od spoločnosti Microsoft.Transform your decision-making capabilities organization-wide and gain a complete adoption framework for Power BI from Microsoft. Toto je posledný zo série piatich webinárov, ktoré vašej organizácii predstavia plný potenciál služby Power BI.This webinar is the final session in a five-part series that unlocks the potential of Power BI for your organization. V 5. časti získate jasné pokyny na prechod vašej organizácie z existujúcich nástrojov a vykonanie úspešného zavedenia tak, aby ste zároveň umožnili jednotlivcom prejsť na kultúru postavenú na údajoch.In Part 5, get clear guidance on your organization’s transition and drive a successful rollout from existing tools while empowering individuals to shift to a data-driven culture. WebinárWebinar
Rozšírené možnosti prípravy údajov s tokmi údajov v službe Power BIAdvanced data prep with Power BI data flows Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Antonovi Fritzovi a oboznámte sa s tokom údajov v službe Power BI, ktorý bude už čoskoro k dispozícii vo verzii Public Preview.Join Charles Sterling and Anton Fritz as they walk through Power BI data flow, whose public preview is just around the corner. V tejto relácii vám produktový tím predstaví nové a rozšírené možnosti prípravy údajov v službe Power BI.In this session the product team will introduce you to the new and advanced capabilities for data prep in Power BI. WebinárWebinar 56 min. 2 s56 min 2 sec
Vzory analýzy scenárov v službe Power BI s využitím jazyka DAX – bezplatný vzdelávací workshopScenario Analysis Patterns in Power BI using DAX - Free Training Workshop Pozrieme sa na niekoľko špeciálnych techník týkajúcich sa analýzy scenárov v službe Power BI.We'll be reviewing a number of techniques specifically around scenarios analysis in Power BI. Power BI nemožno považovať len za pomôcku na vizualizáciu. Je to výkonný analytický nástroj, ktorý dokáže vytvárať úžasné prehľady vrátane spúšťania vlastných scenárov s nespracovanými údajmi.Don't just think Power BI is just a visualization tool, it is a powerful analytical engine that can produce amazing insights including running custom scenarios on your raw data. WebinárWebinar 42 min. 34 s42 min 34 sec

IntegráciaIntegration

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Pokročilé analýzy s Excelom a Power BIAdvanced Analytics with Excel and Power BI Pripojte sa k nám na tomto webinári a zistite, ako Microsoft Excel a Power BI prinášajú do každodenného procesu obchodného rozhodovania pokročilú analýzu a umožňujú používateľom extrahovať z údajov užitočné poznatky, ktoré im pomôžu pri riešení problémov.Join us for this webinar to learn how Microsoft Excel and Power BI bring advanced analytics to the daily business decision process, allowing users to extract useful knowledge from data to solve problems. WebinárWebinar
Automatizácia každodenných obchodných procesov so službami Power BI, PowerApps a Microsoft FlowAutomate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow Power BI umožňuje miliónom ľudí v priebehu niekoľkých minút konvertovať údaje na cenné podnikové prehľady.Power BI enables millions of people to convert data into valuable business insights in minutes. Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako vám Power BI v kombinácii so službami PowerApps a Microsoft Flow – ostatnými súčasťami platformy Microsoft Power – umožňuje dosiahnuť ešte vyššiu produktivitu.Register for this webinar to learn how Power BI combines PowerApps and Microsoft Flow—the other components of the Microsoft Power platform—to help you do even more. Zistite, ako vytvoriť vlastné podnikové aplikácie a automatizovať každodenné obchodné procesy, a tým zjednodušiť podnikanie a urýchliť inovácie.Find out how to create your own business apps and automate your day-to-day business processes to streamline your business and accelerate innovation. WebinárWebinar
Viac hláv, viac rozumu: 5 výhod, ktoré používateľom Excelu ponúka služba Power BIBetter Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI Excel je jedným z najpopulárnejších programov na svete.Excel is one of the most popular programs in the world. Milióny jednotlivcov a podnikov ho používajú na všetko od jednoduchého zadávania údajov a účtovníctva až po pokročilejšie štatistické a dátové analýzy.Millions of individuals and businesses use it for everything from simple data entry and accounting to more advanced statistical and data analytics. Mnohí ľudia si však neuvedomujú, že funkčnosť Excelu môžu výrazne rozšíriť a zároveň ušetriť čas a zvýšiť svoju efektivitu tým, že ho spoja s iným programom spoločnosti Microsoft: Power BI.However, many people don’t realize that they can dramatically extend the functionality of Excel—as well as save time and increase their efficiency—when they pair it with another Microsoft program: Power BI. V tomto webinári preskúmame päť rôznych dôvodov, prečo môže byť pre vás a váš podnik prínosné používať Excel spolu so službou Power BI.We’re going to explore five distinct reasons why you and your business can benefit from using Excel and Power BI together. Po jeho absolvovaní by ste mali mať všetky potrebné vedomosti na to, aby ste pustili do rozvoja schopnosti vašej organizácie analyzovať, interpretovať a využívať vaše údaje.By the end, you should have all the knowledge you need to jumpstart your organization’s ability to analyze, interpret, and capitalize on your data. WebinárWebinar
Nad rámec tabuľkyBeyond the Spreadsheet Výzva pre všetkých používateľov Excelu a analytikov: pracujte inteligentnejšie, vytvárajte väčšiu hodnotu a sústreďte sa na to, čo je dôležité.Calling all Excel users and Analysts: work smarter, deliver more value, and focus on what matters. Zistite, ako vytvárať nádherné zostavy, ktoré budú ľudia radi používať, ako vizuálne zdieľať údaje tak, aby boli zrozumiteľné pre kolegov bez vysvetľovania, a ako vytvárať prehľady prístupné pre všetkých používateľov, ktorí sa potrebujú zorientovať v informáciách, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.Learn how to make beautiful reports people want to use, share data visually in a way that colleagues can understand without an explanation, and make insights accessible to everyone that needs to make sense of information - wherever they are. Pozrite sa na službu Microsoft Power BI v akcii v tejto online relácii.See Microsoft Power BI in action in this online session. WebinárWebinar
Kreslenie správnych prehľadov pomocou služby Power BI a programu VisioDraw the right insights with Power BI and Visio Pripojte sa k nám na tomto webinári a zistite, ako vďaka kombinácii tabúľ Power BI a diagramov Microsoft Visio vytvárať pôsobivé vizuálne prehľady.Join us for this webinar to learn how to combine Power BI dashboards and Microsoft Visio diagrams to create powerful visual insights. Visio a Power BI sú mimoriadne vizuálne a navzájom sa prirodzene dopĺňajú.Visio and Power BI are highly visual and naturally complementary. Visio umožňuje vytvárať ilustratívne diagramy, ako sú napríklad navzájom prepojené pracovné postupy a reálne rozloženia.Visio lets you create illustrative diagrams, such as interconnected workflows and real-world layouts. Power BI uľahčuje vytváranie intuitívnych tabúľ pomocou grafov a máp na meranie kľúčových ukazovateľov výkonu a sledovanie cieľov.Power BI helps you build intuitive dashboards using charts and maps to measure key performance indicators and track goals. WebinárWebinar
Power BI, Excel a Microsoft 365: Optimalizujte svoje podnikové údajePower BI, Excel, and Microsoft 365: Optimize Your Enterprise Data V tejto relácii s množstvom ukážok sa dozviete, ako využiť jedinečné prednosti Microsoft Excelu na zefektívnenie obchodnej analýzy a prehľadov v službe Power BI.In this demo-rich session, learn how to use the unique strength of Microsoft Excel in Power BI to boost your business analytics and insights. WebinárWebinar
Používanie služby Power BI s Dynamics 365 Finance and OperationsUsing Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako možno riešenia vytvárania zostáv v službe Power BI vložiť a spravovať v rámci Dynamics 365 Finance and Operations pomocou služby Azure Data Lake.Register for this webinar to learn how Power BI reporting solutions can be embedded and managed within Dynamics 365 Finance and Operations using Azure Data Lake. Zistite, ako môžete rýchlo vytvoriť prehľady s akciami bez prerušení poskytovania služieb a zdieľať analytické riešenia v podniku pomocou služby Power BI.Find out how to quickly deliver actionable insights without service disruptions and share analytical solutions to the enterprise using Power BI. WebinárWebinar

ZabezpečenieSecurity

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Ako spoločnosť Microsoft mení ochranu údajov BIHow Microsoft Is Changing BI Data Protection Zaregistrujte sa na tento webinár a zistite, ako zabezpečiť ochranu vašich údajov BI dokonca aj pri ich exportovaní.Register for this webinar to learn how to help keep your BI data protected even when it is exported. Definujte povolenia na prístup zapnutím klasifikácií citlivosti a analýzy rizík v reálnom čase.Enable sensitivity classifications and real-time risk analysis to define access permissions. WebinárWebinar 18 min. 49 s18 min 49 sec
Podrobný prehľad zabezpečenia služby Power BI s Kasperom de JongemPower BI security deep dive by Kasper de Jonge Zabezpečenie je jednou z horúcich tém služby Power BI a v tejto relácii sa podrobne pozrieme na všetky aspekty zabezpečenia v službe Power BI.One hot topic with Power BI is security, and in this deep dive session we will look at all the aspects of security of Power BI. Kasper objasní, ako sa do denníka zapisuje miesto a spôsob ukladania vašich údajov, a pozrie sa na to, ako využiť ďalšie služby Azure na ďalšie zvýšenie zabezpečenia vašich informácií.Kasper will discuss logging where and how your data is stored, and look at how to leverage additional Azure services to make your information even more secure. WebinárWebinar 1 h 7 min. 38 s1 hr 7 min 38 sec

VizualizácieVisualizations

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DĺžkaLength
Získanie prehľadov s akciami pomocou reálnych vizualizácií na tabuli služby Power BIGet actionable insights using real-world visualizations in your Power BI dashboard Pripojte sa ku Charlesovi Sterlingovi a Shakunovi Groverovi, ktorí vás oboznámia s používaním reálnych vizualizácií na tabuli služby Power BI.Join Charles Sterling and Shakun Grover as they walk through using real-world visualizations in your Power BI dashboard. Microsoft Visio ponúka ideálne plátno na vizuálne uvedenie údajov do kontextu a zobrazenie postupov procesu.Microsoft Visio offers the perfect canvas for visually contextualizing data and depicting process flows. Pomocou nového vizuálu Visia pre Power BI môžete jednoducho preniesť živé a výkonné možnosti vizualizácie Visia priamo do tabúľ služby Power BI, a tým obohatiť prehľady a akcie.Using the new Visio visual for Power BI, you can easily bring alive Visio's powerful visualization capabilities right within your Power BI dashboards to drive insights and action. WebinárWebinar 34 min. 19 s34 min 19 sec
Vizualizácia vašich údajov v Power BI: Základné typy grafov a ich použitieMake Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them Typ grafu je jedným z najzákladnejších stavebných kameňov vizuálnej analýzy.Chart type is one the most fundamental building blocks of visual analytics. Správnym používaním grafov dokážeme vytvoriť správne vzory, dosiahnuť zrozumiteľnosť a poskytnúť našim používateľom správne odpovede.With the right usage of charts, we create the right patterns and clarity, and provide the right answers for our users. WebinárWebinar
Jednoducho pútavé – tipy pre lepší návrh vizualizácieSimply Compelling—Tips for Better Visualization Design Ľudský vizuálny systém má svoje vlastné pravidlá – dokážeme jednoducho vidieť vzory, ktoré sú nám prezentované určitými spôsobmi, no pri prezentovaní inými spôsobmi sú pre nás neviditeľné.The human visual system has its own rules—we can easily see patterns presented to us in certain ways, but in other ways they're invisible. Preto môžeme uplatniť pravidlá na zobrazenie informácií tak, aby vynikli dôležité a informatívne vzory. Táto relácia vás prevedie sériou prípadových štúdií typu pred a po a naučí vás, ako v rámci návrhu vizualizácie údajov zamerať pozornosť publika s využitím vizuálneho vnímania.Therefore, we can apply rules for displaying information so that the important and informative patterns stand out. This session will walk you through a series of before-and-after case studies and teach you how to use visual perception to influence audience attention in data visualization design. WebinárWebinar
Tvorba vizualizácií z verejných a súkromných množín údajov vďaka novej službe Power BI a konektoru data.worldVisualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector Spoločnosť Microsoft v spolupráci so spoločnosťou data.world vydala nový konektor údajov, ktorý umožňuje importovať množiny údajov data.world do aplikácie Power BI Desktop.In collaboration with data.world, Microsoft has released a new data connector that allows you to import data.world datasets into Power BI Desktop. Sme radi, že spolu so spoločnosťou data.world pomôžeme dátovým nadšencom jednoduchšie zhromažďovať, spravovať, skúmať a vizualizovať prehľady a zdieľať ich s ostatnými.Together with data.world, we’re excited to help data fans more easily collect, manage, explore, visualize and share insights with others. WebinárWebinar