Úvodné informácie o nástrojoch na učenie funkcie Q&A v službe Power BI (ukážka)Intro to Q&A tooling to train Power BI Q&A (preview)

S nástrojmi funkcie Q&A služby Power BI môžete zlepšiť využívanie prirodzeného jazyka vašimi používateľmi.With Power BI Q&A tooling, you can improve the natural language experience for your users. Ako návrhár alebo správca pracujete s nástrojom prirodzeného jazyka a vylepšujete tri oblasti:As a designer or administrator, you interact with the natural language engine and make improvements in three areas:

 • revízia otázok kladených používateľmi,Review questions your users have asked.
 • učenie funkcie Q&A rozumieť otázkam,Teach Q&A to understand questions.
 • správa výrazov, ktoré ste funkciu Q&A naučili.Manage terms you've taught Q&A.

Okrem týchto špecializovaných možností možno na karte Modelovanie v aplikácii Power BI Desktop nájsť aj ďalšie možnosti:In addition to these dedicated tooling capabilities, the Modeling tab in Power BI Desktop offers more options:

 • SynonymáSynonyms
 • Označenia riadkovRow labels
 • Skrytie vo funkcii Q&AHide from Q&A
 • Konfigurácia jazykovej schémy (pokročilé)Configuring of the linguistic schema (advanced)

Začíname s nástrojmi funkcie Q&AGet started with Q&A tooling

Nástroje funkcie Q&A sú k dispozícii v aplikácii Power BI Desktop a aktuálne podporujú len režim importu.Q&A tooling is only available in Power BI Desktop, and currently only supports import mode.

 1. Otvorte aplikáciu Power BI Desktop a použite funkciu Q&A na vytvorenie vizuálu.Open Power BI Desktop and use Q&A to create a visual.

 2. V rohu vizuálu vyberte ozubené koliesko.From the corner of the visual, select the gear icon.

  Ozubené koliesko funkcie Q&A pre vizuál

  Otvorí sa stránka Začíname.The Getting started page opens.

  Stránka Začíname funkcie Q&A

Synonymá políField Synonyms

Vyberte položku Synonymá polí, aby sa zobrazili všetky tabuľky a stĺpce, ktoré patria do modelu.Select Field Synonyms to see all the tables and columns that belong to the model. Toto zobrazenie umožňuje pridať alternatívne názvy zodpovedajúce daným stĺpcom, čo je nápomocné pre používateľov.This view allows you to add alternative names to match the columns to help users. Môžete tiež vybrať, či má byť stĺpec alebo tabuľka vo funkcii Q&A skrytá alebo nie.You can also choose whether or not a column or table should be hidden from Q&A.

Domovská stránka synoným pre funkciu Q&A

Kliknutím na jednu z tabuliek sa daná tabuľka rozbalí a zobrazí sa dialógové okno podobné tomu, ktoré je znázornené nižšie.Click on one of the tables to expand and you will see a dialog similar to the one below.

Rozbalené synonymá polí vo funkcii Q&A

V dialógovom okne sa zobrazia všetky stĺpce a tabuľky s ich príslušnými výrazmi/synonymami, ktoré môžu používatelia použiť pri kladení otázok týkajúcich sa danej množiny údajov.The dialog will show all the columns and tables and their respective terms/synonyms that users can use when asking questions against the dataset. Všetky výrazy môžete rýchlo zobraziť na jednom mieste a tiež pridávať alebo odstraňovať výrazy pre viaceré stĺpce.You can quickly see all the terms in one place and also add or remove terms for multiple columns.

 • Pridanie výrazov – Ak máte pole s názvom Predaj, môžete sa rozhodnúť pridať výraz s názvom Výnosy, aby používateľ mohol použiť toto slovo namiesto povinnosti použiť slovo Predaj.Add terms - If you have a field called sales, you may decide to add a term called revenue so a user can use this word instead of being required to use the word sales. Nový výraz rýchlo pridáte kliknutím na tlačidlo PridaťClick the add sign to quickly add a new term

 • Zaradenie do funkcie Q&A – táto možnosť povoľuje vynechanie stĺpca alebo tabuľky z funkcie Q&A, čo znamená, že sa nezobrazí a zobraziť sa nebude dať ani výsledok v tomto stĺpci.Include in Q&A - This option allows a column or table to be omitted from Q&A meaning it will not be shown nor a result can be displayed with this column. Stĺpec do funkcie nemusíte zaradiť, ak pracujete s dátumami.A circumstance where you may decide to not include a column is when dealing with dates. Ak existujú početné polia dátumu alebo cudzie kľúče, môžete sa rozhodnúť odstrániť všetky polia dátumov okrem jedného, aby sa vybral správny dátumový stĺpec, ak používateľ položí otázku súvisiacu s dátumom.If there are numerous date fields, or foreign keys, you may decide to remove all but one of the date fields so the correct date column is picked when a user asks a date related question.

 • Navrhované výrazy – Q&A odporučí tiež navrhované výrazy získané z nástroja na návrhov, ktoré vám pomôžu rýchlo pridávať výrazy/synonymá.Suggested Terms - Q&A will also recommend suggested terms retrieved from our suggestions engine to help you quickly add terms/synonyms. Ak sa návrhy nepridajú, budú aj naďalej fungovať, ale používateľovi sa zobrazí oranžová bodkovaná čiara, ktorá naznačuje, že funkcia Q&A má pravdepodobne odpoveď, ale nie je si ňou istá.If the suggestions are not added, They will still function but will give the user an orange dotted line indicating Q&A thinks it has an answer but is not sure. Ak je navrhované synonymum správne, kliknite na ikonu +, aby ste ho mohli použiť ako synonymum.If the suggested synonym is correct, click the + icon so it can be used as a synonym. Ak je návrh nesprávny, kliknite na znak x, ktorý výraz odstráni a zaistí, že sa nebude používať ako výraz/synonymum a nebude fungovať v rámci funkcie Q&A.if the suggestion is incorrect, then click the x which will remove the term and ensure it will not be used as a term/synonym and will not function inside Q&A. Návrhy používajú technológiu slovníka balíka Office a tiež pochádzajú z premenovaných názvov nájdených v zostavách.The suggestions are powered by Office Dictionary and also come from renames found inside a report

Posúdenie otázokReview questions

Výberom položky Posúdiť otázky zobrazte zoznam množín údajov používaných v službe Power BI pre vášho nájomníka.Select Review questions to see a list of datasets being used in the Power BI service for your tenant. Stránka Posúdiť otázky zobrazí aj informácie o vlastníkovi, pracovnom priestore a dátume posledného obnovenia.The Review questions page also displays the dataset owner, workspace, and last refreshed date. Z tohto miesta vyberáte množiny údajov a vidíte, aké otázky používatelia kládli.From here you can select a dataset and see what questions users have been asking. Údaje tiež zobrazujú slová, ktoré neboli rozpoznané.The data also shows words that were not recognized. Všetky údaje, ktoré sú tu zahrnuté, sú informáciami za posledných 28 dní.All data shown here is for the last 28 days.

Otázky funkcie Q&A

Učenie funkcie Q&ATeach Q&A

Sekcia Učiť funkciu Q&A vám umožňuje učiť funkciu Q&A rozpoznávať slová.The Teach Q&A section allows you to train Q&A to recognize words. Začnite zadaním otázky, ktorá obsahuje slovo alebo slová, ktoré funkcia Q&A nerozpoznala.To begin, type a question that contains a word or words that Q&A doesn't recognize. Funkcia Q&A zobrazí výzvu na definovanie výrazu.Q&A prompts you for the definition of that term. Zadajte buď filter alebo názov poľa korešpondujúci s tým, čo slovo predstavuje.Enter either a filter or a field name that corresponds to what that word represents. Funkcia Q&A potom znova interpretuje pôvodnú otázku.Q&A then reinterprets the original question. Ak ste s výsledkami spokojní, uložte ich.If you're happy with the results, you can save your input. Ak chcete zistiť viac, pozrite si tému Učenie funkcie Q&A.To learn more, see Teach Q&A

Ukážka učenia synoným funkcie Q&A

Správa výrazovManage terms

Tu sa zobrazuje všetko, čo ste si uložili v sekcii Učiť funkciu Q&A, takže môžete revidovať alebo odstrániť výrazy, ktoré ste definovali.Anything you've saved from the Teach Q&A section shows up here, so you can review or delete terms you've defined. Momentálne nie je možné upraviť existujúcu definíciu, takže ak chcete opätovne definovať výraz, musíte ho odstrániť a znova vytvoriť.Currently you can't edit an existing definition, so to redefine a term you must delete and recreate that term.

Správa výrazov funkcie Q&A

Navrhnutie otázokSuggest questions

Poznámka

Navrhované otázky sa zobrazia pre všetky inštancie vizuálu Q&A.The suggested questions will show up for all instances of the Q&A visual. Nie je možné vytvoriť samostatnú množinu návrhov pre každý vizuál Q&A.It isn't possible to create a separate set of suggestions for each Q&A visual.

Bez toho, aby bolo potrebné akékoľvek nastavenie, vizuál Q&A navrhne niekoľko otázok, s ktorými môžete začať.Without doing any setup, the Q&A visual will suggest several questions to get started with. Tieto otázky sa vygenerujú automaticky na základe vášho dátového modelu.These questions are automatically generated based on your data model. V sekcii Navrhnúť otázky môžete automaticky vygenerované otázky prepísať vlastnými otázkami.In Suggest questions, you can overwrite the auto-generated questions with your own questions.

Začnite tak, že do textového poľa zadáte otázku, ktorú chcete pridať.To start, type the question you want to add in the text box. V sekcii ukážky uvidíte, ako bude výsledok vyzerať vo vizuáli Q&A.In the preview section, you see what the result will look like in the Q&A visual.

Navrhnutie otázok funkcie Q&A

Ak chcete pridať túto otázku do zoznamu Vaše navrhované otázky, použite tlačidlo Pridať.Select the Add button to add this question to Your suggested questions. Každá ďalšia otázka sa pridá na koniec tohto zoznamu.Every additional question is added to the end of this list. Otázky sa zobrazia vo vizuáli Q&A v rovnakom poradí ako v tomto zozname.The questions will show up in the Q&A visual in the same order as they do in this list.

Uloženie navrhnutých otázok

Nezabudnite použiť tlačidlo Uložiť, aby sa zoznam navrhovaných otázok zobrazil vo vizuáli Q&A.Make sure to select Save to show your list of suggested questions in the Q&A visual.

Ďalšie nastavenia funkcie Q&AOther Q&A settings

Nastavenie označenia riadkaSet a row label

Označenie riadka vám umožňuje definovať, ktorý stĺpec (alebo pole) najlepšie identifikuje jeden riadok tabuľky.A row label allows you to define which column (or field) best identifies a single row in a table. V prípade tabuľky s názvom Zákazník je zvyčajne označením riadka zobrazovaný názov.For example, for a table called 'Customer', the row label is usually 'Display Name'. Poskytnutie týchto dodatočných metaúdajov umožňuje funkcii Q&A vykresliť užitočnejší vizuál, keď používatelia zadajú, aby sa zobrazil predaj podľa zákazníka.Providing this extra metadata allows Q&A to plot a more helpful visual when users type in 'Show me sales by customer'. Namiesto považovania zákazníka za tabuľku sa môže použiť zobrazovaný názov a zobraziť pruhový graf s predajom jednotlivým zákazníkom.Instead of treating 'customer' as a table, it can instead use 'Display Name' and display a bar chart showing each customer's sales. Označenia riadkov možno nastaviť len v zobrazení modelovania.You can only set the row label Modeling view.

 1. V aplikácii Power BI Desktop vyberte zobrazenie modelovania.In Power BI Desktop, select Modeling view.

 2. Výberom tabuľky zobrazte tablu Vlastnosti.Select a table to display the Properties pane.

 3. V poli Označenie riadka vyberte dané pole.In the Row label box, select a field.

Konfigurácia jazykovej schémy (pokročilé)Configure the linguistic schema (advanced)

V službe Power BI môžete učiť a vylepšovať nástroj prirodzeného jazyka v rámci funkcie Q&A, čo zahŕňa aj zmenu hodnotenia základných výsledkov v prirodzenom jazyku.In Power BI, you can completely train and enhance the natural language engine inside Q&A, including changing the scoring and weighting of the underlying natural language results. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si tému Úprava jazykovej schémy funkcie Q&A a pridanie fráz.To learn how, see Edit Q&A linguistic schema and add phrasings.

Ďalšie krokyNext steps

Najvhodnejších postupov na vylepšenie nástroja prirodzeného jazyka je viacero.There are a number of best practices for improving the natural language engine. Ďalšie informácie nájdete v téme Osvedčené postupy optimalizácie funkcie Q&A.For more information, Q&A best practices.