Publikovanie stránkovanej zostavy v službe Power BIPublish a paginated report to the Power BI service

V tomto článku sa dozviete informácie o publikovaní stránkovanej zostavy v službe Power BI nahratím z lokálneho počítača.In this article, you learn about publishing a paginated report to the Power BI service by uploading it from your local computer. Stránkované zostavy môžete nahrať do pracovného priestoru Môj pracovný priestor a iných. Hlavné je, aby bol daný pracovný priestor uložený v kapacite Premium.You can upload paginated reports to your My Workspace or any other workspace, as long as the workspace is in a Premium capacity. Hľadajte ikonu diamantuLook for the diamond icon Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedľa názvu pracovného priestoru.next to the workspace name.

Ak je váš zdroj údajov zostavy lokálny, po nahratí zostavy musíte vytvoriť bránu.If your report data source is on premises, you need to create a gateway after you upload the report. Pozrite časť Vytvorenie brány ďalej v tomto článku.See the Create a gateway section later in this article.

Pridanie pracovného priestoru ku kapacite PremiumAdd a workspace to a Premium capacity

Ak pracovný priestor nemá ikonu diamantuIf the workspace doesn't have the diamond icon Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedľa svojho názvu, najskôr musíte pracovný priestor pridať ku kapacite Premium.next to the name, you need to add the workspace to a Premium capacity.

 1. Vyberte položku Pracovné priestory, vyberte tri bodky ( ... ) vedľa názvu pracovného priestoru a potom vyberte položku Úprava pracovného priestoru.Select Workspaces, select the ellipsis (...) next to the workspace name, then select Edit workspace.

  Vyberte položku Úprava pracovného priestoru

 2. V dialógovom okne Úprava pracovného priestoru rozbaľte položku Rozšírené a potom prepnite položku Vyhradená kapacita do polohy Zapnuté.In the Edit workspace dialog box, expand Advanced, then slide Dedicated capacity to On.

  Vyberte položku Vyhradená kapacita

  Je možné, že ju nebudete môcť prepnúť.You may not be able to change it. Ak ju nemôžete prepnúť, kontaktujte svojho správcu kapacity Premium služby Power BI, aby vám udelil práva na priradenie pracovného priestoru ku kapacite Premium.If not, then contact your Power BI Premium capacity admin to give you assignment rights to add your workspace to a Premium capacity.

Zo Zostavovača zostáv publikujte stránkovanú zostavuFrom Report Builder, publish a paginated report

 1. V Zostavovači zostáv vytvorte svoju stránkovanú zostavu a uložte ju do lokálneho počítača.Create your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. V ponuke Súbor Zostavovača zostáv vyberte položku Uložiť ako.On the Report Builder File menu, select Save as.

  Ponuka Súbor > Uložiť > Uložiť ako

  Ak ste sa ešte neprihlásili do Power BI, musíte sa teraz prihlásiť alebo si vytvoriť konto.If you aren't signed in to Power BI yet, you need to sign in or create an account now. V pravom hornom rohu Zostavovača zostáv vyberte položku Prihlásiť sa a dokončite kroky.In the upper-right corner of Report Builder, select Sign in and complete the steps.

 3. V zozname pracovných priestorov na ľavej strane vyberte pracovný priestor s ikonou diamantu ikona diamantu kapacity Premium služby Power BI vedľa jeho názvu.In the list of workspaces on the left, select a workspace with the diamond icon Power BI Premium capacity diamond icon next to its name. Zadajte do poľa Názov súboru > kliknite na položku Uložiť.Type a File name in the box > Save.

  Výber pracovného priestoru Premium

 4. V prehliadači otvorte službu Power BI a nájdite pracovný priestor Premium, v ktorom ste publikovali stránkovanú zostavu.Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you published the paginated report. Na karte Zostavy sa zobrazí vaša zostava.On the Reports tab, you see your report.

  Stránkovaná zostava v zozname zostáv

 5. Vyberte stránkovanú zostavu, ktorú chcete otvoriť v službe Power BI.Select the paginated report to open it in the Power BI service. Ak má parametre, musíte ich vybrať pred zobrazením zostavy.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  Vyberte parametre

 6. Ak je váš zdroj údajov zostavy lokálny, informácie o tom, ako vytvoriť bránu, nájdete v tomto článku na prístup k zdroju údajov.If your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

V službe Power BI nahrajte stránkovanú zostavuFrom the Power BI service, upload a paginated report

Môžete tiež začať od služby Power BI a nahrať stránkovanú zostavu.You can also start from the Power BI service and upload a paginated report.

 1. V Zostavovači zostáv vytvorte svoju stránkovanú zostavu a uložte ju do lokálneho počítača.Create your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. V prehliadači otvorte službu Power BI a nájdite pracovný priestor Premium, v ktorom chcete svoju zostavu publikovať.Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you want to publish the report. Všimnite si ikonu diamantuNote the diamond icon Ikona diamantu kapacity Power BI Premium vedľa názvu.next to the name.

 3. Vyberte položku Získať údaje.Select Get Data.

  Power BI – Získať údaje

 4. V poli Súbory začiarknite políčko Získať.In the Files box, select Get.

  Power BI – Získať súbory

 5. Vyberte položky Lokálny súbor > nájdite danú stránkovanú zostavu > Otvoriť.Select Local file > browse to the paginated report > Open.

  Vyberte položku Lokálny súbor

 6. Vyberte položky Pokračovať > Upraviť poverenia.Select Continue > Edit credentials.

  Vyberte položku Upraviť poverenia

 7. Nakonfigurujte svoje poverenia > Prihlásiť sa.Configure your credentials > Sign in.

  Upraviť poverenia

  Na karte Zostavy sa zobrazí vaša zostava.On the Reports tab, you see your report.

  Stránkovaná zostava v zozname zostáv

 8. Vybratím ju otvoríte v službe Power BI.Select it to open it in the Power BI service. Ak má parametre, musíte ich vybrať pred zobrazením zostavy.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  Vyberte parametre

 9. Ak je váš zdroj údajov zostavy lokálny, informácie o tom, ako vytvoriť bránu, nájdete v tomto článku na prístup k zdroju údajov.If your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

Vytvorenie brányCreate a gateway

Ak má zdroj údajov zostavy lokálne umiestnenie a chcete získať prístup k údajom, musíte vytvoriť bránu alebo sa k nej pripojiť. Rovnako to funguje aj pri iných zostavách služby Power BI.Just like any other Power BI report, if the report data source is on premises, then you need to create or connect to a gateway to access the data.

 1. Vedľa názvu zostavy vyberte položku Spravovať.Next to the report name, select Manage.

  Správa stránkovanej zostavy

 2. Podrobnosti a ďalšie kroky nájdete v článku služby Power BI: Čo je lokálna brána údajov?.See the Power BI service article What is an on-premises data gateway for details and next steps.

Ďalší postupNext steps