Riešenie problémov s plánovaným obnovením v službe Power BI Report Server

Tento článok popisuje prostriedky dostupné na riešenie problémov s plánovaným obnovením v službe Power BI Report Server.

Ako sa budú objavovať ďalšie problémy, tento článok bude aktualizovaný o informácie, ktoré vám pomôžu.

Bežné problémy

K nasledujúcim problémom môže dochádzať úplne bežne, keď sa pokúsite naplánovať obnovenie pre zostavu.

Pripojenie k iným zdrojom údajov môže vyžadovať ovládače iných výrobcov, ktoré musia byť nainštalované, aby bolo možné úspešné pripojenie. Musíte ich nainštalovať nielen do počítača, v torom používate aplikáciu Power BI Desktop, ale ovládač musí byť nainštalovaný aj na serveri zostáv.

Ovládač môže byť v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii. Je potrebné nainštalovať 64-bitový ovládač, pretože služba Power BI Report Server je 64-bitová.

Výrobca vám poskytne podrobné informácie o tom, ako nainštalovať a nakonfigurovať ovládače iných výrobcov.

Preťaženie pamäte

K preťaženiu pamäte môže dôjsť, keď zostavy vyžadujú viac pamäte na spracovanie a vykreslenie. Plánované obnovenie zostáv môže v počítači vyžadovať značné množstvo pamäte. Platí to najmä v prípade väčších zostáv. Preťaženie pamäte môže mať za následok zlyhanie zostavy, ako aj potenciálne zlyhanie samotného servera zostáv.

Ak dochádza k preťaženiu pamäte pravidelne, môže byť vhodné premýšľať o škálovanom nasadení servera zostáv, aby sa rozložilo zaťaženie prostriedkov. V nastavení IsDataModelRefreshService v rámci súboru rsreportserver.config môžete takisto definovať, že sa na obnovenie údajov používa daný server zostáv. S týmto nastavením môžete definovať jeden alebo viacero serverov ako servery front-end na spracovanie zostáv na vyžiadanie a ďalšiu sadu serverov, ktoré sa použijú len na plánované obnovenie.

Informácie o tom, ako sledovať inštancie služby Analysis Services, nájdete v téme Sledovanie inštancie služby Analysis Services.

Informácie o nastavení pamäte v rámci služby Analysis Services nájdete v téme Vlastnosti pamäte.

Konfigurácia protokolu Kerberos

Pri pripojení k zdroju údajov s prihlasovacími údajmi k Windows sa môže na úspešné pripojenie vyžadovať konfigurácia obmedzeného delegovania protokolu Kerberos. Ďalšie informácie o tom, ako konfigurovať obmedzené delegovanie protokolu Kerberos nájdete v téme Konfigurácia protokolu Kerberos na používanie zostáv Power BI.

Známe problémy

Tu budeme uvádzať informácie o známych problémoch, keď budú k dispozícii.

Nastavenie konfigurácie

Pomocou nasledujúcich nastavení môžete ovplyvniť plánované obnovenie. Nastavenia v rámci aplikácie SQL Server Management Studio (SSMS) sa vzťahujú na všetky severy zostáv v rámci škálovaného nasadenia. Nastavenia nakonfigurované v rámci rsreportserver.config platia pre konkrétny server, na ktorom sú nastavené.

Nastavenia v rámci SSMS:

Nastavenie Popis
MaxFileSizeMb Maximálna veľkosť súboru pre nahraté zostavy. Predvolená hodnota je 1 000 MB (1 GB). Maximálna hodnota je 2 000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutes Určuje, ako často sa kontroluje model na účel vyradenia z pamäte. Predvolená hodnota je 15 minút.
ModelExpirationMinutes Určuje, za ako dlho skončí platnosť modelu na základe posledného použitia a jeho vyradenie. Predvolená hodnota je 60 minút.
ScheduleRefreshTimeoutMinutes Určuje, ako dlho môže trvať obnovenie údajov pre režim. Predvolená hodnota je 120 minút. Žiadna horná hranica neexistuje.

Nastavenia v rámci rsreportserver.config:

<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>

Nástroje na riešenie problémov

Denníky, ktoré sú relevantné pre plánované obnovenie zostáv Power BI

Súbory denníka, ktoré obsahujú informácie o plánovanom obnovení, sú RSPowerBI_ logs. Sú umiestnené v priečinku LogFiles v umiestnení inštalácie servera zostáv.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

Podmienka chyby

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded, Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed because not all the data sources are embedde
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Úspešné obnovenie

2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event, SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

Nesprávne poverenia

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName, IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo asDatabaseInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval, Boolean showInExecutionLog)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo refreshInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Povolenie podrobného zapisovania do denníka

Povolenie podrobného zapisovania do denníka je v Power BI Report Server rovnaké ako v prípade služby SQL Server Reporting Services.

 1. Otvorte <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.
 2. V časti <system.diagnostics> zmeňte DefaultTraceSwitch na 4.
 3. V časti <RStrace>, zmeňte Components na all:4.

ExecutionLog

Po každom vykreslení zostavy služby Power BI alebo vykonaní plánovaného obnovenia sa do denníka vykonávania v databáze pridajú nové položky. Tieto položky sú k dispozícii v zobrazení ExecutionLog3 v databáze katalógu servera zostáv.

Položky denníka vykonávania pre zostavy Power BI sa líšia od položiek pre iné typy zostáv.

 • Hodnota stĺpcov TimeRendering je vždy 0. Vykresľovanie zostáv Power BI prebieha v prehliadači, nie na serveri.
 • Existujú 2 typy požiadaviek a následných akcií položiek:
  • Interaktívne: pri každom zobrazení zostavy.
   • ASModelStream: keď je model údajov streamovaný z katalógu do služby Analysis Services.
   • ConceptualSchema: keď používateľ klikne na zobrazenie zostavy.
   • QueryData: vždy, keď klient požaduje údaje.
  • Obnovenie vyrovnávacej pamäte: pri každom vykonaní plánovaného obnovenia.
   • ASModelStream: keď je model údajov streamovaný z katalógu do služby Analysis Services.
   • DataRefresh: keď sú údaje obnovené z jedného alebo viacerých zdrojov údajov.
   • SaveToCatalog: pri každom uložení modelu údajov späť do katalógu.

Analysis Services

Možno budete niekedy chcieť v dôsledku problémov s diagnostikou upraviť službu Analysis Services alebo limity pamäte.

Dôležité

Tieto nastavenia sa obnovia pri každej inovácii servera zostáv. Nezabudnite si uchovať kópiu zmien, aby ste ich v prípade potreby mohli znova použiť.

Umiestnenie inštalácie

Predvolené umiestnenie pre Power BI Report Server a Analysis Services je nasledujúce.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

Konfigurácia nastavení Analysis Services (msmdsrv.ini)

V adresári <install directory>\PBIRS\ASEngine nájdete súbor msmdsrv.ini, ktorý môžete použiť na ovládanie rôznych nastavení služby Analysis Services. Keď otvoríte tento súbor, ihneď zistíte, že neobsahuje všetky nastavenia, ktoré by ste očakávali v súbore msmdsrv.ini.

Dôvodom je, že samotný proces služby Analysis Services, ktorý je spustený v Power BI Report Server, sa spúšťa v priečinku <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces. V tomto priečinku sa zobrazí celý súbor msmdsrv.ini tak, ako ho poznáte. Je dôležité, aby ste neupravovali súbor v priečinku pracovných priestorov, pretože sa prepíše pri každom spustení procesu služby Analysis Services. Ak chcete ovládať nastavenie, urobte to úpravou súbora msmdsrv.ini v adresári <install directory>\PBIRS\ASEngine.

Nasledujúce nastavenia sa obnovia pri každom spustení procesu služby Analysis Services. Všetky zmeny, ktoré vykonáte, sa budú ignorovať.

 • ConfigurationSettings\PrivateProcess
 • ConfigurationSettings\DataDir
 • ConfigurationSettings\LogDir
 • ConfigurationSettings\TempDir
 • ConfigurationSettings\BackupDir
 • ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
 • ConfigurationSettings\CrashReportsFolder
 • ConfigurationSettings\ExtensionDir
 • ConfigurationSettings\Port
 • ConfigurationSettings\DeploymentMode
 • ConfigurationSettings\ServerLocation
 • ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
 • ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

Vytvorenie profilu lokálneho procesu služby Analysis Services

Na diagnostické účely je možné spustiť v lokálnom procese služby Analysis Services sledovanie SQL Profiler. Ak sa chcete pripojiť k lokálnej inštancii služby Analysis Services, postupujte takto.

Sledovanie v SQL Server Profiler je súčasťou aplikácie SQL Server Management Studio (SSMS) na stiahnutie.

 1. Spustite aplikáciu SQL Server Profiler ako správca.
 2. Vyberte tlačidlo New Trace (Nové sledovanie).
 3. V dialógovom okne Connect to server (Pripojenie na server) vyberte možnosť Analysis Services a do poľa pre názov servera zadajte localhost:5132.
 4. V dialógovom okne Trace properties (Vlastnosti sledovania) vyberte udalosti, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte položku Run (Spustiť).

Oprávnenie Uzamknutia stránok v pamäti systému Windows

Ak zistíte, že nie je možné vykresliť zostavu služby Power BI, môže vám pomôcť priradenie oprávnenia Uzamknúť stránky v pamäti ku kontu služby, kde je spustený server pre zostavy Power BI. Ďalšie informácie o tom, ako nakonfigurovať Uzamknutie stránok v pamäti, nájdete v téme Oprávnenia Windows priradené ku kontu služby Analysis Services.

Máte ďalšie otázky? Skúste sa spýtať v komunite Power BI