Vykonávanie úloh spoločných dotazov v aplikácii Power BI Desktop

V okne Editora Power Query aplikácie Power BI Desktop sa nachádzajú užitočné, často používané úlohy. Tento článok ich popisuje a ponúka prepojenia na ďalšie informácie.

Medzi bežné úlohy s dotazmi, ktoré sa popisujú v tomto článku, patrí:

  • Pripojenie k údajom
  • Tvarovanie a kombinovanie údajov
  • Zoskupenie údajov
  • Kontingenčné stĺpce
  • Vytvorenie vlastných stĺpcov
  • Vzorce dotazov

Na vykonanie týchto úloh využijeme niekoľko údajových pripojení. Ak si jednotlivé kroky úloh chcete prejsť sami, môžete si údaje stiahnuť alebo sa k nim pripojiť.

Prvým údajovým pripojením je excelový zošit, ktorý si môžete stiahnuť a lokálne uložiť. Druhý je webový zdroj, ktorý sa spomína aj v iných článkoch o aplikácii Power BI Desktop:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

Práca s bežnými úlohami vykonávajúcimi dotazy začína krokmi, ktoré sú potrebné na pripojenie k obom týmto zdrojom údajov.

Pripojenie k údajom

Ak sa chcete pripojiť k údajom v Power BI Desktop, vyberte položku Domov a potom položku Získať údaje. Power BI Desktop zobrazí ponuku s najbežnejšími zdrojmi údajov. Ak chcete zobraziť úplný zoznam zdrojov údajov, ku ktorému sa môžete pripojiť prostredníctvom aplikácie Power BI Desktop, vyberte na konci ponuky tlačidlo Viac. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdroje údajov v aplikácii Power BI Desktop.

Ponuka Najbežnejšie zdroje údajov, tlačidlo Získať údaje, Power BI Desktop

Ak chcete začať, vyberte položku programu Excel, zadajte názov zošita programu Excel uvedený vyššie, a potom vyberte položku Otvoriť. Keď vyberiete tabuľku, dotaz skontroluje zošit a ponúkne údaje nájdené v dialógovom okne Navigátor.

Zdroj údajov programu Excel, dialógové okno Navigátor, tlačidlo Získať údaje, Power BI Desktop

Pred načítaním údajov do aplikácie Power BI Desktop môžete výberom tlačidla Transformovať údaje dané údaje upraviť, prispôsobiť alebo tvarovať. Úpravy sú užitočné najmä vtedy, keď pracujete s veľkými množinami údajov, ktoré chcete pred načítaním zredukovať.

Pripojenie k iným typom údajov je jednoduché. Chceli by ste sa pripojiť aj k webovému zdroju. Vyberte položku Získať > údaje viac a potom vyberte položku Iné > webové > Pripojenie.

Webový zdroj údajov, dialógové okno Získať údaje, Power BI Desktop

Zobrazí sa dialógové okno Z webu, kam môžete zadať URL adresu webovej stránky.

Dialógové okno Z webu, Webový zdroj údajov, Získať údaje, Power BI Desktop

Vyberte tlačidlo OK. Podobne ako predtým aplikácia Power BI Desktop skontroluje údaje webovej stránky a zobrazí možnosti ukážky v dialógovom okne Navigátor. Keď vyberiete tabuľku, zobrazí sa ukážka údajov.

Iné údajové pripojenia sú podobné. Ak sa vytvorenie údajového pripojenia vyžaduje overovanie, Power BI Desktop vás vyzve na zadanie príslušných poverení.

Ukážku toho, ako je možné sa k údajom krok po kroku pripojiť, nájdete v téme Pripojenie k údajom v aplikácii Power BI Desktop.

Tvarovanie a kombinovanie údajov

Údaje možno jednoducho tvarovať a kombinovať pomocou Editora Power Query. Táto sekcia zahŕňa niekoľko príkladov toho, ako možno údaje tvarovať. Ďalšiu úplnú ukážku tvarovania a kombinovania údajov nájdete v téme Tvarovanie a kombinovanie údajov v Power BI Desktop.

V predchádzajúcej sekcii ste sa pripojili k dvom množinám údajov: excelovému zošitu a webovému zdroju. Po načítaní údajov v Editore Power Query vyberte dotaz webovej stránky z dostupných zdrojov na table Dotazy, ako je to znázornené tu:

Tabla Dotazy, Editor Power Query, Power BI Desktop

Pri tvarovaní údajov transformujete zdroj údajov do formy a formátu, ktoré spĺňajú vaše potreby.

V Editore Power Query možno veľa príkazov nájsť na páse s nástrojmi aj v kontextovej ponuke. Ak napríklad kliknete pravým tlačidlom myši na stĺpec, kontextová ponuka vám umožní odstránenie stĺpca. Môžete tiež vybrať stĺpec a potom vybrať tlačidlo Spravovať > stĺpce Odstrániť stĺpce na karte Domov na páse s nástrojmi.

Príkaz Odstrániť stĺpce, Editor Power Query, Power BI Desktop

Údaje môžete v tomto dotaze tvarovať mnohými ďalšími spôsobmi. Môžete odstrániť ľubovoľný počet riadkov zhora alebo zdola. Alebo môžete pridať stĺpce, rozdeliť stĺpce, nahradiť hodnoty a skúšať ďalšie tvarovacie úlohy. Vďaka týmto funkciám môžete Editor Power Query nasmerovať tak, aby získaval údaje tak, ako si to želáte.

Zoskupenie údajov

V Editore Power Query môžete zoskupiť hodnoty z mnohých riadkov do jedinej hodnoty. Táto funkcia môže byť užitočná vtedy, keď potrebujete vytvoriť súhrn počtu ponúkaných produktov, celkového predaja alebo počtu študentov.

V tomto príklade zoskupíte riadky v množine údajov týkajúcich sa zápisu študentov. Údaje pochádzajú z excelového zošita. Ak chcete, aby sa načítali len tie stĺpce, ktoré potrebujete, premenujte v Editore Power Query tabuľku a urobte niekoľko ďalších transformácií.

Pozrime sa, koľko agentúr majú jednotlivé štáty. (Agentúry môžu zahŕňať okresné školy a iné vzdelávacie agentúry, ako sú napríklad orgány regionálnej správy a ďalšie.) Vyberieme stĺpec Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year (ID Agentúry – Priradené centru NCES (Oblasť) Posledný dostupný rok) a potom vyberieme tlačidlo Zoskupiť podľa uvedené na karte Transformovať alebo na karte Domov na páse s nástrojmi. (Možnosť Zoskupiť podľa je k dispozícii na obidvoch kartách.)

Snímka obrazovky ukazuje, ako zoskupovať údaje v tabuľke.

Zobrazí sa dialógové okno Zoskupiť podľa. Keď Editor Power Query zoskupí riadky, vytvorí nový stĺpec do ktorého umiestni výsledok funkcie Zoskupiť podľa. Operáciu Zoskupiť podľa možno upraviť nasledovnými spôsobmi:

  1. Neoznačený rozbaľovací zoznam určuje stĺpec, ktorý sa má zoskupiť. Editor Power Query predvolene nastaví túto hodnotu na vybratý stĺpec, ale môžete ju zmeniť na iný stĺpec v tabuľke.
  2. Názov nového stĺpca: Editor Power Query navrhne názov pre nový stĺpec na základe operácie, ktorá sa použije pre zoskupovaný stĺpec. Napriek tomu môžete nový stĺpec nazvať ľubovoľne.
  3. Operácia: Môžete si vybrať operáciu, ktorú Editor Power Query použije, napríklad SUM, Medián alebo Spočítať jedinečné riadky. Predvolená hodnota je Spočítať riadky.
  4. Pridať zoskupenie a Pridať agregáciu: Tieto tlačidlá sú k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosť Rozšírené. V rámci jednej operácie môžete vykonávať operácie zoskupenia (operácie typu Zoskupiť podľa) v mnohých stĺpcoch a pomocou týchto tlačidiel tak vytvoriť hneď niekoľko agregácií. Na základe výberov v tomto okne vytvorí Editor Power Query nový stĺpec, spolupracuje s viacerými stĺpcami.

Vyberte možnosť Pridať zoskupenia alebo Pridať agregáciu a pridajte viacero zoskupení alebo agregácií do operácie Zoskupiť podľa. Ak chcete odstrániť zoskupenie alebo agregáciu, vyberte vpravo od riadka ikonu troch bodiek ( ... ) a potom stlačte tlačidlo Odstrániť. Vyskúšajte si operáciu Zoskupiť podľa s použitím predvolených hodnôt a zistite, čo sa zobrazí.

Snímka obrazovky ukazuje dialógové okno Zoskupiť podľa s vyvolanými možnosťami Pridať zoskupenie a Pridanie agregácie.

Po výbere položky OK vykoná dotaz operáciu Zoskupiť podľa a vráti výsledky. Pozrite sa na to – v každom zo štátov Ohio, Illinois, Texas a Kalifornia je teraz viac ako tisíc agentúr.

Stĺpec Count (Počet), operácia Zoskupiť podľa, Editor Power Query, Power BI Desktop

Vďaka Editoru Power Query môžete kedykoľvek odstrániť poslednú operáciu tvarovania. Na table Nastavenia dotazu v časti Použité kroky jednoducho vyberte položku X vedľa nedávno dokončeného kroku. Pusťte sa teda do experimentovania. Ak sa vám výsledky nepáčia, zopakujte príslušný krok a postupujte tak dovtedy, pokým Editor Power Query nevytvaruje údaje požadovaným spôsobom.

Kontingenčné stĺpce

Pomocou kontingenčných stĺpcov môžete vytvoriť tabuľku agregovaných hodnôt pre každú jedinečnú hodnotu v stĺpci. Ak napríklad potrebujete zistiť, koľko rozličných produktov sa nachádza v jednotlivých kategóriách produktov, môžete rýchlo vytvoriť tabuľku, pomocou ktorej to zistíte.

Pozrime sa na príklad. Nasledovná tabuľka Products_by_Categories (Produkty podľa kategórie) bola tvarovaná tak, aby zobrazovala len jedinečné produkty (podľa názvu) a kategóriu, do ktorej každý z nich spadá. Ak chcete vytvoriť novú tabuľku zobrazujúcu počet produktov v jednotlivých kategóriách (na základe stĺpca CategoryName (NázovKategórie)), vyberte stĺpec a potom vyberte položky Transformovať > Kontingenčný stĺpec.

Príkaz Kontingenčný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Zobrazí sa dialógové okno Kontingenčný stĺpec, v ktorom budete vedieť, ktoré hodnoty stĺpca sa použijú na vytvorenie nových stĺpcov. (Ak sa požadovaný názov stĺpca CategoryName nezobrazuje, vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu.) Keď rozbalíte rozšírené možnosti, môžete vybrať funkciu, ktorá sa použije na agregované hodnoty.

Dialógové okno Kontingenčný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Po výbere tlačidla OK dotaz zobrazí tabuľku podľa pokynov pre transformáciu, ktoré ste poskytli v dialógovom okne Kontingenčný stĺpec.

Výsledok Kontingenčný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Vytvorenie vlastných stĺpcov

V Editore Power Query môžete vytvárať vlastné vzorce, ktoré sa budú spúšťať vo viacerých stĺpcoch v tabuľke. Následne môžete umiestniť výsledky daných vzorcov do nového (vlastného) stĺpca. Editor Power Query umožňuje jednoduché vytváranie vlastných stĺpcov.

Pomocou údajov excelového zošita v Editore Power Query prejdite na páse s nástrojmi na kartu Pridať stĺpec a potom vyberte položku Vlastný stĺpec.

Príkaz Pridať vlastný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno. V tomto príklade vytvoríme vlastný stĺpec s názvom Percent ELL (Percentá – angličtina), ktorý z celkového počtu študentov vypočíta percento tých, ktorí sú študentmi anglického jazyka (Language Learners, ELL).

Dialógové okno Vlastný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Podobne ako v prípade iného kroku použitého v Editore Power Query, ak nový vlastný stĺpec neposkytuje požadované údaje, tento krok môžete odstrániť. Na table Nastavenia dotazu v časti Použité kroky jednoducho vyberte položku X vedľa kroku Pridané vlastné.

Použité kroky, tabla Nastavenia dotazu, Editor Power Query, Power BI Desktop

Vzorce dotazov

Kroky, ktoré Editor Power Query vygeneruje, môžete upraviť. Môžete tiež vytvárať vlastné vzorce, ktoré vám umožnia pripojiť sa k údajom a tvarovať ich oveľa presnejšie. Kedykoľvek Editor Power Query vykoná akciu zahŕňajúcu údaje, v riadku vzorcov sa zobrazí vzorec súvisiaci s danou akciou. Ak chcete zobraziť riadok vzorcov, prejdite na kartu Zobraziť na páse s nástrojmi a následne vyberte položku Riadok vzorcov.

Možnosť Riadok vzorcov, Editor Power Query, Power BI Desktop

Editor Power Query ponechá všetky použité kroky pre jednotlivé dotazy ako text, ktorý možno zobraziť alebo upraviť. Text ktoréhokoľvek dotazu môžete zobraziť alebo upraviť pomocou funkcie Rozšírený editor. Stačí vybrať položku Zobraziť a následne Rozšírený editor.

Príkaz Rozšírený editor, Editor Power Query, Power BI Desktop

Tu je ukážka rozšíreného editora s krokmi priradenými k dotazu USA_ZápisŠtudentov (USA_Zápis študentov). Tieto kroky sú vytvorené v jazyku vzorcov Power Query, ktorý sa často nazýva aj ako jazyk M. Ďalšie informácie nájdete v téme Oboznámenie sa so vzorcami doplnku Power Query. Ak chcete zobraziť samotnú špecifikáciu jazyka, pozrite si Špecifikácia jazyka Power Query M.

Dialógové okno Rozšírený editor, Editor Power Query, Power BI Desktop

Power BI Desktop ponúka širokú množinu kategórií vzorcov. Ďalšie informácie a úplný popis všetkých vzorcov Editora Power Query nájdete v článku Referenčné informácie o funkciách jazyka Power Query M.

Ďalší postup

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete vykonávať najrôznejšie operácie. Ďalšie informácie o jej funkciách nájdete v týchto článkoch: