Vykonávanie úloh spoločných dotazov v aplikácii Power BI DesktopPerform common query tasks in Power BI Desktop

V okne Editora Power Query aplikácie Power BI Desktop sa nachádzajú užitočné, často používané úlohy.In the Power Query Editor window of Power BI Desktop, there are a handful of commonly used tasks. Tento článok ich popisuje a ponúka prepojenia na ďalšie informácie.This article demonstrates those common tasks and provides links for additional information.

Medzi bežné úlohy s dotazmi, ktoré sa popisujú v tomto článku, patrí:The common query tasks demonstrated here are:

  • Pripojenie k údajomConnect to data
  • Tvarovanie a kombinovanie údajovShape and combine data
  • Zoskupenie údajovGroup rows
  • Kontingenčné stĺpcePivot columns
  • Vytvorenie vlastných stĺpcovCreate custom columns
  • Vzorce dotazovQuery formulas

Na vykonanie týchto úloh využijeme niekoľko údajových pripojení.We’ll use a few data connections to complete these tasks. Ak si jednotlivé kroky úloh chcete prejsť sami, môžete si údaje stiahnuť alebo sa k nim pripojiť.The data is available for you to download or connect to, in case you want to step through these tasks yourself.

Prvým údajovým pripojením je excelový zošit, ktorý si môžete stiahnuť a lokálne uložiť.The first data connection is an Excel workbook, which you can download and save locally. Druhý je webový zdroj, ktorý sa spomína aj v iných článkoch o aplikácii Power BI Desktop:The other is a Web resource that's also used in other Power BI Desktop articles:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

Práca s bežnými úlohami vykonávajúcimi dotazy začína krokmi, ktoré sú potrebné na pripojenie k obom týmto zdrojom údajov.Common query tasks begin at the steps necessary to connect to both of those data sources.

Pripojenie k údajomConnect to data

Ak sa chcete pripojiť k údajom v aplikácii Power BI Desktop, vyberte položku Domov a následne položku Získať údaje.To connect to data in Power BI Desktop, select Home and then Get Data. Power BI Desktop zobrazí ponuku s najbežnejšími zdrojmi údajov.Power BI Desktop presents a menu with the most common data sources. Ak chcete zobraziť úplný zoznam zdrojov údajov, ku ktorému sa môžete pripojiť prostredníctvom aplikácie Power BI Desktop, vyberte na konci ponuky tlačidlo Viac.For a complete list of data sources to which Power BI Desktop can connect, select More at the end of the menu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdroje údajov v aplikácii Power BI Desktop.For more information, see Data sources in Power BI Desktop.

Ponuka Bežné zdroje údajov, tlačidlo Získať údaje, Power BI Desktop

Ak chcete začať, vyberte položku programu Excel, zadajte názov zošita programu Excel uvedený vyššie, a potom vyberte položku Otvoriť.To start, select Excel, specify the Excel workbook mentioned earlier, and then select Open. Keď vyberiete tabuľku, dotaz skontroluje zošit a ponúkne údaje nájdené v dialógovom okne Navigátor.Query inspects the workbook, then presents the data it found in the Navigator dialog box after you select a table.

Zdroj údajov programu Excel, dialógové okno Navigátor, tlačidlo Získať údaje, Power BI Desktop

Pred načítaním údajov do aplikácie Power BI Desktop môžete výberom tlačidla Transformovať údaje dané údaje upraviť, prispôsobiť alebo tvarovať.You can select Transform Data to edit, adjust, or shape, the data before you load it into Power BI Desktop. Úpravy sú užitočné najmä vtedy, keď pracujete s veľkými množinami údajov, ktoré chcete pred načítaním zredukovať.Editing is especially useful when you work with large datasets that you want to pare down before loading.

Pripojenie k iným typom údajov je jednoduché.Connecting to different types of data is as easy. Chceli by ste sa pripojiť aj k webovému zdroju.You also want to connect to a Web resource. Vyberte položky Získať údaje > Viac a potom vyberte položky Ďalšie > Web > Pripojiť.Choose Get Data > More, and then select Other > Web > Connect.

Webový zdroj údajov, dialógové okno Získať údaje, Power BI Desktop

Zobrazí sa dialógové okno Z webu, kam môžete zadať URL adresu webovej stránky.The From Web dialog box appears, where you can type in the URL of the Web page.

Dialógové okno Z webu, Webový zdroj údajov, Získať údaje, Power BI Desktop

Vyberte tlačidlo OK.Select OK. Podobne ako predtým aplikácia Power BI Desktop skontroluje údaje webovej stránky a zobrazí možnosti ukážky v dialógovom okne Navigátor.Like before, Power BI Desktop inspects the Web page data and shows preview options in the Navigator dialog box. Keď vyberiete tabuľku, zobrazí sa ukážka údajov.When you select a table, it displays a preview of the data.

Iné údajové pripojenia sú podobné.Other data connections are similar. Ak sa vytvorenie údajového pripojenia vyžaduje overovanie, Power BI Desktop vás vyzve na zadanie príslušných poverení.If authentication is required to make a data connection, Power BI Desktop prompts you for the appropriate credentials.

Ukážku toho, ako je možné sa k údajom krok po kroku pripojiť, nájdete v téme Pripojenie k údajom v aplikácii Power BI Desktop.For a step-by-step demonstration of connecting to data in Power BI Desktop, see Connect to data in Power BI Desktop.

Tvarovanie a kombinovanie údajovShape and combine data

Údaje možno jednoducho tvarovať a kombinovať pomocou Editora Power Query.You can easily shape and combine data with Power Query Editor. Táto sekcia zahŕňa niekoľko príkladov toho, ako možno údaje tvarovať.This section includes a few examples of how you can shape data. Ďalšiu úplnú ukážku tvarovania a kombinovania údajov nájdete v téme Tvarovanie a kombinovanie údajov v Power BI Desktop.For a more complete demonstration of shaping and combining data, see Shape and combine Data with Power BI Desktop.

V predchádzajúcej sekcii ste sa pripojili k dvom množinám údajov: excelovému zošitu a webovému zdroju.In the previous section, you connected to two sets of data: an Excel workbook and a Web resource. Po načítaní údajov v Editore Power Query vyberte dotaz webovej stránky z dostupných zdrojov na table Dotazy, ako je to znázornené tu:After the data is loaded in Power Query Editor, select the Web page query from the available queries in the Queries pane, as shown here:

Tabla Dotazy, Editor Power Query, Power BI Desktop

Pri tvarovaní údajov transformujete zdroj údajov do formy a formátu, ktoré spĺňajú vaše potreby.When you shape data, you transform a data source into the form and format that meets your needs.

V Editore Power Query možno veľa príkazov nájsť na páse s nástrojmi aj v kontextovej ponuke.In Power Query Editor, many commands can be found in the ribbon, and in context menus. Ak napríklad kliknete pravým tlačidlom myši na stĺpec, kontextová ponuka vám umožní odstránenie stĺpca.For example, when you right-click a column, the context menu lets you remove the column. Takisto môžete vybrať stĺpec a následne na karte Domov na páse s nástrojmi vybrať tlačidlo Odstrániť stĺpce.You may also select a column and then select the Remove Columns button from the Home tab in the ribbon.

Príkaz Odstrániť stĺpce, Editor Power Query, Power BI Desktop

Údaje môžete v tomto dotaze tvarovať mnohými ďalšími spôsobmi.You can shape the data in many other ways in this query. Môžete odstrániť ľubovoľný počet riadkov zhora alebo zdola.You may remove any number of rows from the top or bottom. Alebo môžete pridať stĺpce, rozdeliť stĺpce, nahradiť hodnoty a skúšať ďalšie tvarovacie úlohy.Or you may add columns, split columns, replace values, and do other shaping tasks. Vďaka týmto funkciám môžete Editor Power Query nasmerovať tak, aby získaval údaje tak, ako si to želáte.With these features, you can direct Power Query Editor to get the data how you want it.

Zoskupenie údajovGroup rows

V Editore Power Query môžete zoskupiť hodnoty z mnohých riadkov do jedinej hodnoty.In Power Query Editor, you can group the values from many rows into a single value. Táto funkcia môže byť užitočná vtedy, keď potrebujete vytvoriť súhrn počtu ponúkaných produktov, celkového predaja alebo počtu študentov.This feature can be useful when summarizing the number of products offered, the total sales, or the count of students.

V tomto príklade zoskupíte riadky v množine údajov týkajúcich sa zápisu študentov.In this example, you group rows in an education enrollment dataset. Údaje pochádzajú z excelového zošita.The data is from the Excel workbook. Ak chcete, aby sa načítali len tie stĺpce, ktoré potrebujete, premenujte v Editore Power Query tabuľku a urobte niekoľko ďalších transformácií.It's been shaped in Power Query Editor to get just the columns you need, rename the table, and make a few other transforms.

Pozrime sa, koľko agentúr majú jednotlivé štáty.Let’s find out how many Agencies each state has. (Agentúry môžu zahŕňať okresné školy a iné vzdelávacie agentúry, ako sú napríklad orgány regionálnej správy a ďalšie.) Vyberieme stĺpec Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year (ID Agentúry – Priradené centru NCES (Oblasť) Posledný dostupný rok) a potom vyberieme tlačidlo Zoskupiť podľa uvedené na karte Transformovať alebo na karte Domov na páse s nástrojmi.(Agencies can include school districts, other education agencies such as regional service districts, and more.) Select the Agency ID - NCES Assigned [District] Latest available year column, then select the Group By button in the Transform tab or the Home tab of the ribbon. (Možnosť Zoskupiť podľa je k dispozícii na obidvoch kartách.)(Group By is available in both tabs.)

Snímka obrazovky ukazuje, ako zoskupovať údaje v tabuľke.

Zobrazí sa dialógové okno Zoskupiť podľa.The Group By dialog box appears. Keď Editor Power Query zoskupí riadky, vytvorí nový stĺpec do ktorého umiestni výsledok funkcie Zoskupiť podľa.When Power Query Editor groups rows, it creates a new column into which it places the Group By results. Operáciu Zoskupiť podľa možno upraviť nasledovnými spôsobmi:You can adjust the Group By operation in the following ways:

  1. Neoznačený rozbaľovací zoznam určuje stĺpec, ktorý sa má zoskupiť.The unlabeled dropdown list specifies the column to be grouped. Editor Power Query predvolene nastaví túto hodnotu na vybratý stĺpec, ale môžete ju zmeniť na iný stĺpec v tabuľke.Power Query Editor defaults this value to the selected column, but you can change it to be any column in the table.
  2. Názov nového stĺpca: Editor Power Query navrhne názov pre nový stĺpec na základe operácie, ktorá sa použije pre zoskupovaný stĺpec.New column name: Power Query Editor suggests a name for the new column, based on the operation it applies to the column being grouped. Napriek tomu môžete nový stĺpec nazvať ľubovoľne.You can name the new column anything you want, though.
  3. Operácia: Môžete si vybrať operáciu, ktorú Editor Power Query použije, napríklad SUM, Medián alebo Spočítať jedinečné riadky.Operation: You may choose the operation that Power Query Editor applies, such as Sum, Median, or Count Distinct Rows. Predvolená hodnota je Spočítať riadky.The default value is Count Rows.
  4. Pridať zoskupenie a Pridať agregáciu: Tieto tlačidlá sú k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosť Rozšírené.Add grouping and Add aggregation: These buttons are available only if you select the Advanced option. V rámci jednej operácie môžete vykonávať operácie zoskupenia (operácie typu Zoskupiť podľa) v mnohých stĺpcoch a pomocou týchto tlačidiel tak vytvoriť hneď niekoľko agregácií.In a single operation, you can make grouping operations (Group By actions) on many columns and create several aggregations using these buttons. Na základe výberov v tomto okne vytvorí Editor Power Query nový stĺpec, spolupracuje s viacerými stĺpcami.Based on your selections in this dialog box, Power Query Editor creates a new column that operates on multiple columns.

Vyberte možnosť Pridať zoskupenia alebo Pridať agregáciu a pridajte viacero zoskupení alebo agregácií do operácie Zoskupiť podľa.Select Add grouping or Add aggregation to add more groupings or aggregations to a Group By operation. Ak chcete odstrániť zoskupenie alebo agregáciu, vyberte vpravo od riadka ikonu troch bodiek ( ... ) a potom stlačte tlačidlo Odstrániť.To remove a grouping or aggregation, select the ellipsis icon (...) to the right of the row, and then Delete. Vyskúšajte si operáciu Zoskupiť podľa s použitím predvolených hodnôt a zistite, čo sa zobrazí.Go ahead and try the Group By operation using the default values to see what occurs.

Snímka obrazovky ukazuje dialógové okno Zoskupiť podľa s vyvolanými možnosťami Pridať zoskupenie a Pridanie agregácie.

Po výbere položky OK vykoná dotaz operáciu Zoskupiť podľa a vráti výsledky.When you select OK, Query does the Group By operation and returns the results. Pozrite sa na to – v každom zo štátov Ohio, Illinois, Texas a Kalifornia je teraz viac ako tisíc agentúr.Whew, look at that – Ohio, Illinois, Texas, and California now each have over a thousand agencies!

Stĺpec Count (Počet), operácia Zoskupiť podľa, Editor Power Query, Power BI Desktop

Vďaka Editoru Power Query môžete kedykoľvek odstrániť poslednú operáciu tvarovania.And with Power Query Editor, you can always remove the last shaping operation. Na table Nastavenia dotazu v časti Použité kroky jednoducho vyberte položku X vedľa nedávno dokončeného kroku.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the step recently completed. Pusťte sa teda do experimentovania.So go ahead and experiment. Ak sa vám výsledky nepáčia, zopakujte príslušný krok a postupujte tak dovtedy, pokým Editor Power Query nevytvaruje údaje požadovaným spôsobom.If you don’t like the results, redo the step until Power Query Editor shapes your data the way you want.

Kontingenčné stĺpcePivot columns

Pomocou kontingenčných stĺpcov môžete vytvoriť tabuľku agregovaných hodnôt pre každú jedinečnú hodnotu v stĺpci.You can pivot columns and create a table that contains aggregated values for each unique value in a column. Ak napríklad potrebujete zistiť, koľko rozličných produktov sa nachádza v jednotlivých kategóriách produktov, môžete rýchlo vytvoriť tabuľku, pomocou ktorej to zistíte.For example, to find out how many different products are in each product category, you can quickly create a table to do that.

Pozrime sa na príklad.Let’s look at an example. Nasledovná tabuľka Products_by_Categories (Produkty podľa kategórie) bola tvarovaná tak, aby zobrazovala len jedinečné produkty (podľa názvu) a kategóriu, do ktorej každý z nich spadá.The following Products_by_Categories table has been shaped to only show each unique product (by name), and which category each product falls under. Ak chcete vytvoriť novú tabuľku zobrazujúcu počet produktov v jednotlivých kategóriách (na základe stĺpca CategoryName (NázovKategórie)), vyberte stĺpec a potom vyberte položky Transformovať > Kontingenčný stĺpec.To create a new table that shows a count of products for each category (based on the CategoryName column), select the column, then select Transform > Pivot Column.

Príkaz Kontingenčný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Zobrazí sa dialógové okno Kontingenčný stĺpec a vďaka nemu budete vedieť, ktoré hodnoty stĺpca sa použijú na vytvorenie nových stĺpcov (1).The Pivot Column dialog box appears, letting you know which column’s values will be used to create new columns (1). (Ak sa požadovaný názov stĺpca v stĺpci CategoryName nezobrazuje, vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu.) Po rozbalení položky Rozšírené možnosti (2) môžete vybrať funkciu, ktorá sa použije na agregované hodnoty (3).(If the wanted column name of CategoryName isn't shown, select it from the dropdown list.) When you expand Advanced options (2), you can select the function that will be applied to the aggregated values (3).

Dialógové okno Kontingenčný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Po výbere tlačidla OK dotaz zobrazí tabuľku podľa pokynov pre transformáciu, ktoré ste poskytli v dialógovom okne Kontingenčný stĺpec.When you select OK, Query displays the table according to the transform instructions provided in the Pivot Column dialog box.

Výsledok Kontingenčný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Vytvorenie vlastných stĺpcovCreate custom columns

V Editore Power Query môžete vytvárať vlastné vzorce, ktoré sa budú spúšťať vo viacerých stĺpcoch v tabuľke.In Power Query Editor, you can create custom formulas that operate on multiple columns in your table. Následne môžete umiestniť výsledky daných vzorcov do nového (vlastného) stĺpca.Then you may place the results of such formulas into a new (custom) column. Editor Power Query umožňuje jednoduché vytváranie vlastných stĺpcov.Power Query Editor makes it easy to create custom columns.

Pomocou údajov excelového zošita v Editore Power Query prejdite na páse s nástrojmi na kartu Pridať stĺpec a potom vyberte položku Vlastný stĺpec.With the Excel workbook data in Power Query Editor, go to the Add Column tab on the ribbon, and then select Custom Column.

Príkaz Pridať vlastný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.The following dialog box appears. V tomto príklade vytvoríme vlastný stĺpec s názvom Percent ELL (Percentá – angličtina), ktorý z celkového počtu študentov vypočíta percento tých, ktorí sú študentmi anglického jazyka (Language Learners, ELL).In this example, create a custom column called Percent ELL that calculates the percentage of total students that are English Language Learners (ELL).

Dialógové okno Vlastný stĺpec, Editor Power Query, Power BI Desktop

Podobne ako v prípade iného kroku použitého v Editore Power Query, ak nový vlastný stĺpec neposkytuje požadované údaje, tento krok môžete odstrániť.As with any other applied step in Power Query Editor, if the new custom column doesn’t provide the data you’re looking for, you can delete the step. Na table Nastavenia dotazu v časti Použité kroky jednoducho vyberte položku X vedľa kroku Pridané vlastné.In the Query Settings pane, under Applied Steps, just select the X next to the Added Custom step.

Použité kroky, tabla Nastavenia dotazu, Editor Power Query, Power BI Desktop

Vzorce dotazovQuery formulas

Kroky, ktoré Editor Power Query vygeneruje, môžete upraviť.You can edit the steps that Power Query Editor generates. Môžete tiež vytvárať vlastné vzorce, ktoré vám umožnia pripojiť sa k údajom a tvarovať ich oveľa presnejšie.You can also create custom formulas, which let you connect to and shape your data more precisely. Kedykoľvek Editor Power Query vykoná akciu zahŕňajúcu údaje, v riadku vzorcov sa zobrazí vzorec súvisiaci s danou akciou.Whenever Power Query Editor does an action on data, the formula associated with the action is displayed in the formula bar. Ak chcete zobraziť riadok vzorcov, prejdite na kartu Zobraziť na páse s nástrojmi a následne vyberte položku Riadok vzorcov.To view the formula bar, go to the View tab of the ribbon, and then select Formula Bar.

Možnosť Riadok vzorcov, Editor Power Query, Power BI Desktop

Editor Power Query ponechá všetky použité kroky pre jednotlivé dotazy ako text, ktorý možno zobraziť alebo upraviť.Power Query Editor keeps all applied steps for each query as text that you can view or modify. Text ktoréhokoľvek dotazu môžete zobraziť alebo upraviť pomocou funkcie Rozšírený editor.You can view or modify the text for any query using the Advanced Editor. Stačí vybrať položku Zobraziť a následne Rozšírený editor.Just select View and then Advanced Editor.

Príkaz Rozšírený editor, Editor Power Query, Power BI Desktop

Tu je ukážka rozšíreného editora s krokmi priradenými k dotazu USA_ZápisŠtudentov (USA_Zápis študentov).Here's a look at the Advanced Editor, with the query steps associated with the USA_StudentEnrollment query displayed. Tieto kroky sú vytvorené v jazyku vzorcov Power Query, ktorý sa často nazýva aj ako jazyk M. Ďalšie informácie nájdete v téme Oboznámenie sa so vzorcami doplnku Power Query.These steps are created in the Power Query Formula Language, often referred to as M. For more information, see Learn about Power Query formulas. Ak chcete zobraziť samotnú špecifikáciu jazyka, pozrite si Špecifikácia jazyka Power Query M.To view the language specification itself, see Power Query M language specification.

Dialógové okno Rozšírený editor, Editor Power Query, Power BI Desktop

Power BI Desktop ponúka širokú množinu kategórií vzorcov.Power BI Desktop provides an extensive set of formula categories. Ďalšie informácie a úplný popis všetkých vzorcov Editora Power Query nájdete v článku Referenčné informácie o funkciách jazyka Power Query M.For more information, and a complete reference of all Power Query Editor formulas, see Power Query M function reference.

Ďalší postupNext steps

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete vykonávať najrôznejšie operácie.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Ďalšie informácie o jej funkciách nájdete v týchto článkoch:For more information on its capabilities, see the following resources: