Kurz: Vytvorenie vlastných mierok v aplikácii Power BI DesktopTutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Pomocou mierok môžete vytvoriť niektoré z najúčinnejších riešení analýzy údajov v aplikácii Power BI Desktop.By using measures, you can create some of the most powerful data analysis solutions in Power BI Desktop. Mierky vám pomôžu tak, že vykonávajú výpočty s údajmi počas vašej práce so zostavami.Measures help you by performing calculations on your data as you interact with your reports. Tento kurz vám pomôže pochopiť mierky a vytváranie vlastných základných mierok v aplikácii Power BI Desktop.This tutorial will guide you through understanding measures and creating your own basic measures in Power BI Desktop.

PredpokladyPrerequisites

 • Tento kurz je určený pre používateľov služby Power BI, ktorí už majú skúsenosti s vytváraním pokročilejších modelov pomocou aplikácie Power BI Desktop.This tutorial is intended for Power BI users already familiar with using Power BI Desktop to create more advanced models. Mali by ste už vedieť používať možnosti Získať údaje a Editor dotazov na importovanie údajov, pracovať s viacerými súvisiacimi tabuľkami a pridávať polia na plátno zostavy.You should already be familiar with using Get Data and Query Editor to import data, work with multiple related tables, and add fields to the report canvas. Ak s aplikáciou Power BI Desktop ešte len začínate, pozrite si tému Začíname s aplikáciou Power BI Desktop.If you’re new to Power BI Desktop, be sure to check out Getting Started with Power BI Desktop.

 • V tomto kurze sa používa súbor Contoso Sales Sample for Power BI Desktop (Ukážky predaja spoločnosti Contoso pre aplikáciu Power BI Desktop), ktorý obsahuje údaje o online predaji z fiktívnej spoločnosti Contoso.This tutorial uses the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop file, which includes online sales data from the fictitious company, Contoso. Tieto údaje boli importované z databázy, takže sa nebudete môcť pripojiť k zdroju údajov ani zobraziť údaje v Editore dotazov.Because this data is imported from a database, you can't connect to the datasource or view it in Query Editor. Stiahnite si súbor do počítača a rozbaľte ho.Download and extract the file on your computer.

Automatické mierkyAutomatic measures

Keď Power BI Desktop vytvorí mierku, najčastejšie sa vytvorí automaticky.When Power BI Desktop creates a measure, it's most often created for you automatically. Ak chcete zistiť, ako Power BI Desktop vytvorí mierku, postupujte podľa týchto krokov:To see how Power BI Desktop creates a measure, follow these steps:

 1. V aplikácii Power BI Desktop vyberte položky Súbor > Otvoriť, prejdite na súbor Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix a vyberte položku Otvoriť.In Power BI Desktop, select File > Open, browse to the Contoso Sales Sample for Power BI Desktop.pbix file, and then select Open.

 2. Na table Polia rozbaľte tabuľku Sales (Predaj).In the Fields pane, expand the Sales table. Potom buď začiarknite políčko vedľa poľa SalesAmount (ObjemPredaja), alebo pole SalesAmount (ObjemPredaja) presuňte myšou na plátno zostavy.Then, either select the check box next to the SalesAmount field or drag SalesAmount onto the report canvas.

  Zobrazí sa nová vizualizácia stĺpcového grafu, ktorá zobrazuje celkový súčet všetkých hodnôt v stĺpci SalesAmount (ObjemPredaja) tabuľky Sales (Predaj).A new column chart visualization appears, showing the sum total of all values in the SalesAmount column of the Sales table.

  Stĺpcový graf SalesAmount (ObjemPredaja)

Všetky polia (stĺpce) na table Polia s ikonou písmena sigma Ikona písmena sigma sú numerické a ich hodnoty sa dajú agregovať.Any field (column) in the Fields pane with a sigma icon Sigma icon is numeric, and its values can be aggregated. Namiesto zobrazenia tabuľky so všetkými dvomi miliónmi riadkov s hodnotami pre SalesAmount (ObjemPredaja) aplikácia Power BI Desktop automaticky vytvorí a vypočíta mierky na agregáciu údajov, keď zistí číselný typ údajov.Rather than display a table with many values (two million rows for SalesAmount), Power BI Desktop automatically creates and calculates a measure to aggregate the data if it detects a numeric datatype. Súčet je predvolenou agregáciou pre číselný typ údajov, môžete však jednoducho použiť iné agregácie ako priemer alebo počet.Sum is the default aggregation for a numeric datatype, but you can easily apply different aggregations like average or count. Pochopenie agregácií je základom pre pochopenie mierok, pretože každá mierka vykonáva určitý typ agregácie.Understanding aggregations is fundamental to understanding measures, because every measure performs some type of aggregation.

Ak chcete zmeniť agregáciu grafu, postupujte podľa týchto krokov:To change the chart aggregation, follow these steps:

 1. Vyberte vizualizáciu SalesAmount (ObjemPredaja) na plátne zostavy.Select the SalesAmount visualization in the report canvas.

 2. V oblasti Hodnota na table Vizualizácie vyberte šípku nadol napravo od položky SalesAmount (ObjemPredaja).In the Value area of the Visualizations pane, select the down arrow to the right of SalesAmount.

 3. Z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Priemer.From the menu that appears, select Average.

  Vizualizácia sa zmení na priemer všetkých hodnôt predaja v poli SalesAmount (ObjemPredaja).The visualization changes to an average of all sales values in the SalesAmount field.

  Graf priemerov pre objem predaja

V závislosti od požadovaného výsledku môžete zmeniť typ agregácie.Depending on the result you want, you can change the type of aggregation. Nie všetky typy agregácie sa však vzťahujú na každý numerický typ údajov.However, not all types of aggregation apply to every numeric datatype. Pre pole SalesAmount (ObjemPredaja) sú napríklad užitočné agregácie Súčet a Priemer, zmysel majú aj agregácie Minimum a Maximum.For example, for the SalesAmount field, Sum and Average are useful, and Minimum and Maximum have their place as well. Agregácia Počet však nebude mať pre pole SalesAmount (ObjemPredaja) veľký zmysel, pretože hoci sú hodnoty číselné, v skutočnosti ide o meny.However, Count doesn't make sense for the SalesAmount field, because while its values are numeric, they’re really currency.

Hodnoty vypočítané pomocou mierok sa menia na základe vašich úkonov v zostave.Values calculated from measures change in response to your interactions with your report. Ak napríklad presuniete pole RegionCountryName (NázovKrajinyOblasti) z tabuľky Geography (Geografia) do existujúceho grafu SalesAmount (ObjemPredaja), zmení sa tak, aby sa zobrazili priemerné objemy predaja pre každú krajinu.For example, if you drag the RegionCountryName field from the Geography table onto your existing SalesAmount chart, it changes to show the average sales amounts for each country.

Objem predaja podľa krajiny

Keď sa výsledok mierky zmení z dôvodu práce so zostavou, znamená to, že ste ovplyvnili kontext mierky.When the result of a measure changes because of an interaction with your report, you've affected your measure’s context. Pri každej práci s vizualizáciami zostavy meníte kontext, na základe ktorého mierka vypočítava a zobrazuje výsledky.Every time you interact with your report visualizations, you're changing the context in which a measure calculates and displays its results.

Vytváranie a používanie vlastných mierokCreate and use your own measures

Vo väčšine prípadov Power BI Desktop automaticky vypočítava a vracia hodnoty podľa typov polí a agregácií, ktoré vyberiete.In most cases, Power BI Desktop automatically calculates and returns values according to the types of fields and aggregations you choose. V niektorých prípadoch však možno budete chcieť vytvoriť vlastné mierky, aby ste mohli vykonať zložitejšie, jedinečné výpočty.However, in some cases you might want to create your own measures to perform more complex, unique calculations. V aplikácii Power BI Desktop si môžete vytvárať vlastné mierky pomocou jazyka vzorcov DAX (Data Analysis Expressions).With Power BI Desktop, you can create your own measures with the Data Analysis Expressions (DAX) formula language.

Pri vzorcoch DAX sa používa množstvo rovnakých funkcií, operátorov a syntaxe ako pri vzorcoch v Exceli.DAX formulas use many of the same functions, operators, and syntax as Excel formulas. Funkcie DAX sú však navrhnuté na prácu s relačnými údajmi a vykonávanie dynamickejších výpočtov počas práce so zostavami.However, DAX functions are designed to work with relational data and perform more dynamic calculations as you interact with your reports. Existuje viac ako 200 funkcií DAX, ktoré dokážu vykonávať všetko, od jednoduchých agregácií ako súčet alebo priemer, až po zložitejšie štatistické funkcie a funkcie filtrovania.There are over 200 DAX functions that do everything from simple aggregations like sum and average to more complex statistical and filtering functions. Existuje mnoho zdrojov, z ktorých sa môžete dozvedieť viac o jazyku DAX.There are many resources to help you learn more about DAX. Po dokončení tohto kurzu si pozrite tému Základy výrazov DAX v aplikácii Power BI Desktop.After you've finished this tutorial, see DAX basics in Power BI Desktop.

Keď vytvoríte vlastnú mierku, pridá sa do zoznamu Polia vybratej tabuľky pod názvom mierka modelu.When you create your own measure, it's called a model measure, and it's added to the Fields list for the table you select. Medzi výhody mierok modelu patrí, že im môžete zadať ľubovoľný názov, aby ste ich vedeli jednoduchšie identifikovať. Môžete ich potom použiť ako argumenty v iných výrazoch DAX aj na rýchle vykonávanie zložitých výpočtov.Some advantages of model measures are that you can name them whatever you want, making them more identifiable; you can use them as arguments in other DAX expressions; and you can make them perform complex calculations quickly.

Rýchle meraniaQuick measures

Od vydania aplikácie Power BI Desktop vo februári 2018 sú mnohé bežné výpočty k dispozícii ako rýchle merania, ktoré napíšu vzorce DAX za vás na základe vstupov zadaných do okna.Starting with the February 2018 release of Power BI Desktop, many common calculations are available as quick measures, which write the DAX formulas for you based on your inputs in a window. Tieto rýchle a výkonné výpočty sú tiež dobrým prostriedkom na učenie sa jazyka DAX alebo prvým krokom na vytváranie vlastných prispôsobených mierok.These quick, powerful calculations are also great for learning DAX or seeding your own customized measures.

Rýchle meranie vytvoríte pomocou niektorého z týchto spôsobov:Create a quick measure using one of these methods:

 • V tabuľke na table Polia kliknite pravým tlačidlom myši na položku Ďalšie možnosti ( ... ) (alebo ju vyberte) a potom zo zoznamu vyberte položku Nová rýchla mierka.From a table in the Fields pane, right-click or select More options (...), and then select New quick measure from the list.

 • V časti Výpočty na karte Domov na páse s nástrojmi aplikácie Power BI Desktop vyberte položku Nové rýchle meranie.Under Calculations in the Home tab of the Power BI Desktop ribbon, select New Quick Measure.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní rýchlych meraní nájdete v téme Použitie rýchlych meraní.For more information about creating and using quick measures, see Use quick measures.

Vytvorenie mierkyCreate a measure

Predpokladajme, že chcete analyzovať čistý predaj pomocou odpočítania zliav a refundácií od celkových čiastok predaja.Suppose you want to analyze your net sales by subtracting discounts and returns from total sales amounts. Vzhľadom na kontext vo vizualizácii potrebujete mierku, ktorá od súčtu SalesAmount (ObjemPredaja) odpočíta súčet polí DiscountAmount (ObjemZliav) a ReturnAmount (ObjemRefundácií).For the context that exists in your visualization, you need a measure that subtracts the sum of DiscountAmount and ReturnAmount from the sum of SalesAmount. V zozname Polia neexistuje žiadne pole pre čistý predaj, ale máte k dispozícii stavebné prvky na vytvorenie vlastnej mierky na výpočet čistého predaja.There's no field for Net Sales in the Fields list, but you have the building blocks to create your own measure to calculate net sales.

Ak chcete vytvoriť mierku, postupujte podľa týchto krokov:To create a measure, follow these steps:

 1. Na table Polia kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku Sales (Predaj) alebo ukážte kurzorom na tabuľku a vyberte položku Ďalšie možnosti ( ... ).In the Fields pane, right-click the Sales table, or hover over the table and select More options (...).

 2. Z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Nová mierka.From the menu that appears, select New measure.

  Týmto krokom sa nová mierka uloží do tabuľky Sales (Predaj), kde ju možno jednoducho nájsť.This action saves your new measure in the Sales table, where it's easy to find.

  Nová mierka zo zoznamu

  Novú mierku môžete vytvoriť aj tak, že v skupine Výpočty na karte Domov na páse s nástrojmi aplikácie Power BI Desktop vyberiete položku Nová mierka.You can also create a new measure by selecting New Measure in the Calculations group on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

  Nová mierka pomocou pása s nástrojmi

  Tip

  Keď vytvárate mierku pomocou pása s nástrojmi, môžete ju vytvoriť v ľubovoľnej z tabuliek, ale ak ju vytvoríte tam, kde ju plánujete použiť, bude sa vám jednoduchšie hľadať.When you create a measure from the ribbon, you can create it in any of your tables, but it's easier to find if you create it where you plan to use it. V tomto prípade najprv vyberte tabuľku Sales (Predaj), aby ste ju aktivovali, a potom vyberte položku Nová mierka.In this case, select the Sales table first to make it active, and then select New measure.

  V hornej časti plátna zostavy sa zobrazí riadok vzorcov, kde môžete mierku premenovať a zadať vzorec DAX.The formula bar appears along the top of the report canvas, where you can rename your measure and enter a DAX formula.

  Riadok vzorcov

 3. Nová mierka má predvolene názov Mierka.By default, each new measure is named Measure. Ak ju nepremenujete, ďalšie nové mierky budú mať názvy Mierka 2, Mierka 3 a tak ďalej.If you don’t rename it, additional new measures are named Measure 2, Measure 3, and so on. Ak chcete mierky lepšie identifikovať, zvýraznite názov Mierka v riadku vzorcov a potom zadajte názov Čistý predaj.Because we want this measure to be more identifiable, highlight Measure in the formula bar, and then change it to Net Sales.

 4. Začnite zadávať vzorec.Begin entering your formula. Za znamienkom rovnosti začnite písať slovo Sum (Súčet).After the equals sign, start to type Sum. Keď začnete písať, zobrazí sa rozbaľovací zoznam s návrhmi, ktorý obsahuje všetky funkcie DAX začínajúce na zadané písmená.As you type, a drop-down suggestion list appears, showing all the DAX functions, beginning with the letters you type. Ak je to potrebné, posuňte sa v zozname nadol, vyberte položku SUM a potom stlačte kláves Enter.Scroll down, if necessary, to select SUM from the list, and then press Enter.

  Výber položky SUM zo zoznamu

  Zobrazí sa ľavá zátvorka spolu s rozbaľovacím zoznamom návrhov všetkých dostupných stĺpcov, ktoré možno odovzdať do funkcie SUM.An opening parenthesis appears, along with a drop-down suggestion list of the available columns you can pass to the SUM function.

  Výber stĺpca

 5. Výrazy sa vždy zobrazujú medzi ľavou a pravou zátvorkou.Expressions always appear between opening and closing parentheses. V tomto príklade výraz obsahuje jeden argument, ktorý sa odovzdáva do funkcie SUM: stĺpec SalesAmount (ObjemPredaja).For this example, your expression contains a single argument to pass to the SUM function: the SalesAmount column. Začnite písať výraz SalesAmount (ObjemPredaja), až kým nezostane v zozname len jedna hodnota: Sales(SalesAmount) (Predaj(ObjemPredaja)).Begin typing SalesAmount until Sales(SalesAmount) is the only value left in the list.

  Uvedenie názvu stĺpca pred názvom tabuľky sa nazýva úplný názov stĺpca.The column name preceded by the table name is called the fully qualified name of the column. Úplný názov stĺpca zjednodušuje čítanie vzorcov.Fully qualified column names make your formulas easier to read.

  Výber položky SalesAmount (ObjemPredaja)

 6. Vyberte položku Sales[SalesAmount] (Predaj[ObjemPredaja]) a potom zadajte pravú zátvorku.Select Sales[SalesAmount] from the list, and then enter a closing parenthesis.

  Tip

  Syntaktické chyby sú najčastejšie spôsobené chýbajúcou alebo nesprávne umiestnenou pravou zátvorkou.Syntax errors are most often caused by a missing or misplaced closing parenthesis.

 7. Odčítanie ďalších dvoch stĺpcov v rámci vzorca:Subtract the other two columns inside the formula:

  a.a. Za pravú zátvorku prvého výrazu zadajte medzeru, operátor odčítania (-) a ďalšiu medzeru.After the closing parenthesis for the first expression, type a space, a minus operator (-), and then another space.

  b.b. Zadajte ďalšiu funkciu SUM a začnite písať DiscountAmount (ObjemZľavy), až kým sa stĺpec Sales[DiscountAmount] (Predaj[ObjemZľavy]) nezobrazí ako argument na výber.Enter another SUM function, and start typing DiscountAmount until you can choose the Sales[DiscountAmount] column as the argument. Pridajte pravú zátvorku.Add a closing parenthesis.

  c.c. Zadajte medzeru, operátor odčítania, ďalšiu funkciu SUM s argumentom Sales[ReturnAmount] (Predaj[ObjemRefundácie]) a nakoniec pravú zátvorku.Type a space, a minus operator, a space, another SUM function with Sales[ReturnAmount] as the argument, and then a closing parenthesis.

  Dokončenie vzorca

 8. Stlačením klávesu Enter alebo výberom položky Potvrdiť (ikona znaku začiarknutia) v riadku vzorcov dokončite a overte vzorec.Press Enter or select Commit (checkmark icon) in the formula bar to complete and validate the formula.

  Overená mierka Čistý predaj je teraz pripravená na použitie v tabuľke Sales (Predaj) na table Polia.The validated Net Sales measure is now ready to use in the Sales table in the Fields pane.

  Mierka Čistý predaj v tabuľke Sales (Predaj) v zozname polí

 9. Ak sa vám minie priestor na zadanie vzorca alebo ho chcete umiestniť do samostatných riadkov, výberom šípky nadol na pravej strane riadka vzorcov zobrazíte viac miesta.If you run out of room for entering a formula or want it on separate lines, select the down arrow on the right side of the formula bar to provide more space.

  Šípka nadol sa zmení na šípku nahor a zobrazí sa veľké pole.The down arrow turns into an up arrow and a large box appears.

  Šípka nahor pri vzorci

 10. Časti vzorca môžete rozdeliť na samostatné riadky stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter, pomocou klávesu Tab pridáte medzery tabulátora.Separate parts of your formula by pressing Alt + Enter for separate lines, or pressing Tab to add tab spacing.

  Rozbalený vzorec

Použitie vlastnej mierky v zostaveUse your measure in the report

Teraz môžete mierku Čistý predaj pridať na plátno zostavy a vypočítať čistý predaj pre ľubovoľné ďalšie polia, ktoré pridáte do zostavy.Add your new Net Sales measure to the report canvas, and calculate net sales for whatever other fields you add to the report.

Ak chcete zobraziť čistý predaj podľa krajiny:To look at net sales by country:

 1. V tabuľke Sales (Predaj) vyberte mierku Čistý predaj alebo ju myšou presuňte na plátno na vytváranie zostáv.Select the Net Sales measure from the Sales table, or drag it onto the report canvas.

 2. V tabuľke Geography (Geografia) vyberte pole RegionCountryName (NázovKrajinyOblasti) alebo ho myšou presuňte do grafu Čistý predaj.Select the RegionCountryName field from the Geography table, or drag it onto the Net Sales chart.

  Čistý predaj podľa krajiny

 3. Ak chcete zobraziť rozdiel medzi čistým predajom a celkovým predajom podľa krajiny, vyberte pole SalesAmount (ObjemPredaja) alebo ho myšou presuňte do grafu.To see the difference between net sales and total sales by country, select the SalesAmount field or drag it onto the chart.

  Objem predaja a čistý predaj podľa krajiny

  Graf teraz používa dve mierky: SalesAmount (ObjemPredaja), ktorú Power BI sčíta automaticky, a mierku Čistý predaj, ktorú ste manuálne vytvorili.The chart now uses two measures: SalesAmount, which Power BI summed automatically, and the Net Sales measure, which you manually created. Obe mierky boli vypočítané v kontexte ďalšieho poľa, RegionCountryName (NázovKrajinyOblasti).Each measure was calculated in the context of another field, RegionCountryName.

Použitie mierky s rýchlym filtromUse your measure with a slicer

Pridaním rýchleho filtra môžete ďalej filtrovať čistý predaj a objemy predaja podľa kalendárneho roka:Add a slicer to further filter net sales and sales amounts by calendar year:

 1. Vyberte prázdnu oblasť vedľa grafu.Select a blank area next to the chart. Na table Vizualizácie vyberte vizualizáciu Tabuľka.In the Visualizations pane, select the Table visualization.

  Týmto krokom sa na plátne zostavy vytvorí vizualizácia s prázdnou tabuľkou.This action creates a blank table visualization on the report canvas.

  Nová vizualizácia s prázdnou tabuľkou

 2. Presuňte pole Year (Rok) z tabuľky Calendar (Kalendár) do novej vizualizácie s prázdnou tabuľkou.Drag the Year field from the Calendar table onto the new blank table visualization.

  Keďže Year (Rok) je číselné pole, Power BI Desktop sčíta jeho hodnoty.Because Year is a numeric field, Power BI Desktop sums up its values. Toto sčítanie nie je vhodné ako agregácia, budete sa tomu venovať v ďalšom kroku.This summation doesn’t work well as an aggregation; we'll address that in the next step.

  Agregácia roka

 3. V poli Hodnoty na table Vizualizácie vyberte šípku nadol vedľa položky Year (Rok) a potom zo zoznamu vyberte položku Nevytvárať súhrn.In the Values box in the Visualizations pane, select the down arrow next to Year, and then select Don't summarize from the list. V tabuľke sa zobrazia jednotlivé roky.The table now lists individual years.

  Výber položky Nevytvárať súhrn

 4. Výberom ikony Rýchly filter na table Vizualizácie skonvertujte tabuľku na rýchly filter.Select the Slicer icon in the Visualizations pane to convert the table to a slicer. Ak vizualizácia namiesto zoznamu zobrazí jazdec, z rozbaľovacieho zoznamu šípky nadol pri jazdci vyberte položku Zoznam.If the visualization displays a slider instead of a list, select List from the down arrow in the slider.

  Konvertovanie tabuľky na rýchly filter

 5. V rýchlom filtri Year (Rok) vyberte ľubovoľnú hodnotu, podľa ktorej chcete filtrovať graf Čistý predaj a objem predaja podľa názvu krajiny/oblasti.Select any value in the Year slicer to filter the Net Sales and Sales Amount by RegionCountryName chart accordingly. Mierky Čistý predaj a SalesAmount (ObjemPredaja) prepočítajú a zobrazia výsledky v kontexte vybratého poľa Year (Rok).The Net Sales and SalesAmount measures recalculate and display results in the context of the selected Year field.

  Graf filtrovaný podľa rokov

Použitie vlastnej mierky v inej mierkeUse your measure in another measure

Predpokladajme, že potrebujete zistiť, ktoré produkty majú najvyšší čistý predaj na počet predaných jednotiek.Suppose you want to find out which products have the highest net sales amount per unit sold. Potrebujete mierku, ktorá vydelí čistý predaj množstvom predaných jednotiek.You'll need a measure that divides net sales by the quantity of units sold. Vytvorte novú mierku, ktorá vydelí výsledok vašej mierky Čistý predaj súčtom poľa Sales[SalesQuantity] (Predaj[MnožstvoPredaja]).Create a new measure that divides the result of your Net Sales measure by the sum of Sales[SalesQuantity].

 1. Na table Polia v tabuľke Sales (Predaj) vytvorte novú mierku s názvom Čistý predaj na jednotku.In the Fields pane, create a new measure named Net Sales per Unit in the Sales table.

 2. V riadku vzorcov začnite písať net sales (čistý predaj).In the formula bar, begin typing Net Sales. Zobrazí sa zoznam s návrhmi, ktoré môžete pridať.The suggestion list shows what you can add. Vyberte možnosť [Net Sales] ([Čistý predaj]).Select [Net Sales].

  Vzorec s využitím čistého predaja

 3. Na mierky môžete tiež odkazovať jednoducho zadaním ľavej hranatej zátvorky ( [ ).You can also reference measures by just typing an opening bracket ([). V zozname návrhov sa zobrazia len tie mierky, ktoré je možné pridať do vzorca.The suggestion list shows only measures to add to your formula.

  V zátvorkách sú uvedené iba mierky

 4. Zadajte medzeru, operátor delenia (/), ďalšiu medzeru, funkciu SUM a potom zadajte výraz Quantity (Množstvo).Enter a space, a divide operator (/), another space, a SUM function, and then type Quantity. V zozname návrhov sa zobrazia všetky stĺpce, ktoré majú v názve výraz Quantity (Množstvo).The suggestion list shows all the columns with Quantity in the name. Vyberte položku Sales[SalesQuantity] (Predaj[MnožstvoPredaja]), vložte pravú zátvorku a stlačením klávesu ENTER alebo výberom položky Potvrdiť (ikona znaku začiarknutia) overte vzorec.Select Sales[SalesQuantity], type the closing parenthesis, and press ENTER or select Commit (checkmark icon) to validate your formula.

  Výsledný vzorec by mal vyzerať takto:The resulting formula should appear as:

  Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])

 5. V tabuľke Sales (Predaj) vyberte mierku Čistý predaj na jednotku alebo ju myšou presuňte do prázdnej oblasti na plátne zostavy.Select the Net Sales per Unit measure from the Sales table, or drag it onto a blank area in the report canvas.

  Graf zobrazuje sumu čistého predaja na jednotku pre všetky predané produkty.The chart shows the net sales amount per unit over all products sold. Tento graf nie je veľmi informatívny – budeme sa tomu venovať v ďalšom kroku.This chart isn't very informative; we'll address it in the next step.

  Celkový čistý predaj na jednotku

 6. Ak chcete získať iný pohľad, zmeňte typ vizualizácie grafu na stromovú mapu.For a different look, change the chart visualization type to Treemap.

  Zmena na stromovú mapu

 7. Vyberte pole ProductCategory (KategóriaProduktov) alebo ho presuňte do stromovej mapy alebo do poľa Skupina na table Vizualizácie.Select the Product Category field, or drag it onto the treemap or the Group field of the Visualizations pane. Teraz máte zaujímavé informácie!Now you have some good info!

  Stromová mapa podľa kategórie produktov

 8. Skúste odstrániť pole ProductCategory (KategóriaProduktov) a presunúť namiesto neho do grafu pole ProductName (NázovProduktu).Try removing the ProductCategory field, and dragging the ProductName field onto the chart instead.

  Stromová mapa podľa názvu produktov

  Teraz sa síce len hráme, ale musíte uznať, že je to zábava!Ok, now we're just playing, but you have to admit that's cool! Skúste experimentovať s inými spôsobmi filtrovania a formátovania vizualizácie.Experiment with other ways to filter and format the visualization.

Čo ste sa naučiliWhat you've learned

Mierky sú výkonným nástrojom, ktorý umožňuje získať z údajov prehľady podľa vašich požiadaviek.Measures give you the power to get the insights you want from your data. Dozvedeli ste sa, ako vytvárať mierky pomocou riadka vzorcov, ako ich zmysluplne pomenovať a ako vyhľadať a vybrať tie správne prvky vzorcov pomocou zoznamov návrhov jazyka DAX.You've learned how to create measures by using the formula bar, name them whatever makes most sense, and find and select the right formula elements by using the DAX suggestion lists. Zoznámili ste sa tiež s kontextom, kde sa výsledky výpočtov v mierkach menia podľa iných polí alebo iných výrazov vo vzorci.You've also been introduced to context, where the results of calculations in measures change according to other fields or other expressions in your formula.

Ďalší postupNext steps