Zdroje informácií pre vývojárov pre toky údajov v službe Power BIDeveloper resources for Power BI dataflows

Existuje mnoho spôsobov, ako používať toky údajov bez kódu, a to vytváraním entít alebo pripojením sa k nim v službe Power BI, ako aj pripojením sa k nim v službe Power BI Desktop.There are many ways to use dataflows with no code, by creating or connecting to entities in the Power BI service and connecting to them in Power BI Desktop. Mnohé organizácie chcú mať možnosť rozvíjať svoje vlastné riešenia.Many organizations want the flexibility to develop their own solutions. Tento článok obsahuje informácie o rozhraní REST API služby Power BI a ďalších zdrojoch informácií pre vývojárov.This article provides information about the Power BI REST API and other developer resources.

Zdroje informácií pre vývojárovDeveloper resources

K dispozícii sú nasledujúce zdroje informácií pre vývojárov k práci s tokmi údajov služby Power BI:The following developer resources are available for working with Power BI dataflows:

Zdroj toku údajovDataflow resource DescriptionDescription
Referenčné údaje k toku údajov rozhrania REST API služby Power BIPower BI dataflow REST API Reference Kompletná referenčná príručka k toku údajov rozhrania REST API.A complete reference guide to the dataflow REST API.

Ďalšie krokyNext Steps

Tento článok vás oboznámil so zdrojmi informácií pre vývojárov k tokom údajov.This article provided information about developer resources for dataflows. Ak potrebujete viac informácií o tokoch údajov, mohli by vám pomôcť tieto články:For more information about dataflows, the following articles may be helpful:

Informácie o vývoji CDM a študijné zdroje nájdete v nasledujúcom článku:For information about CDM development and tutorial resources, see the following:

Ďalšie informácie o Power Query a plánovanom obnovovaní nájdete v týchto článkoch:For more information about Power Query and scheduled refresh, you can read these articles: