Rozšírený nástroj na výpočetThe enhanced compute engine

Rozšírený nástroj na výpočet v službe Power BI umožňuje predplatiteľom služby Power BI Power využiť ich kapacitu na optimalizáciu používania tokov údajov.The enhanced compute engine in Power BI enables Power BI Premium subscribers to use their capacity to optimize the use of dataflows. Používanie rozšíreného nástroja na výpočet poskytuje nasledujúce výhody:Using the enhanced compute engine provides the following advantages:

 • výrazné zníženie času obnovenie potrebného na dlhotrvajúce kroky ETL v prípade vypočítavaných entít, napríklad na vykonanie spojenia, odlíšenia, filtrovania a zoskupenia podľa kategórie;Drastically reduces the refresh time required for long-running ETL steps over computed entities, such as performing joins, distinct, filters, and group by
 • vykonávanie dotazov DirectQuery v prípade entít (február 2020).Perform DirectQuery queries over entities (in February 2020)

V nasledujúcich častiach sa popisuje, ako zapnúť rozšírený nástroj na výpočet, a nájdete v nich odpovede na bežné otázky.The following sections describe how to enable the enhanced compute engine, and answer common questions.

Používanie rozšíreného nástroja na výpočetUsing the enhanced compute engine

Rozšírený nástroj na výpočet povolíte na stránke Nastavenia kapacity služby Power BI v sekcii tokov údajov.The enhanced compute engine is enabled from the Capacity Settings page in the Power BI service, in the dataflows section. Rozšírený nástroj na výpočet je predvolene vypnutý.By default, the enhanced compute engine is Off. Ak ho chcete zapnúť, prepnite prepínač na hodnotu Zapnuté, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, a uložte nastavenia.To turn it on switch the toggle to On, as shown in the following image, and save your settings.

Zapnutie rozšíreného nástroja na výpočet

Dôležité

Rozšírený nástroj na výpočet funguje iba pre kapacity služby Power BI A3 a vyššie.The enhanced compute engine works only for Power BI capacities of A3 and above.

Po zapnutí rozšíreného nástroja na výpočet sa vráťte k tokom údajov. Malo by dôjsť k zlepšeniu výkonu v každej vypočítavanej entite, ktorá vykonáva komplexné operácie, napríklad spájanie alebo zoskupovanie podľa kategórie, pre toky údajov vytvorené z existujúcich prepojených entít tej istej kapacity.Once you turn on the enhanced compute engine, return to dataflows and you should see a performance improvement in any computed entity that performs complex operations, such as joins or group by operations for dataflows created from existing linked entities on the same capacity.

Na to, aby ste rozšírený nástroj na výpočet využili čo najlepšie, by ste fázu ETL mali nasledujúcim spôsobom rozdeliť na dva samostatné toky údajov:To make best use of the compute engine, you should split the ETL stage into two separate dataflows in the following way:

 • Tok údajov 1 – tento tok údajov by mal len prijímať všetko, čo je požadované, zo zdroja údajov a umiestniť to do toku údajov 2.Dataflow 1 - this dataflow should only be ingesting all of the required from a data source, and placing it into dataflow 2.
 • Tok údajov 2 – všetky operácie ETL vykonajte v tomto druhom toku údajov, no uistite sa, že odkazujete na tok údajov 1, ktorý by sa mal nachádzať v rámci tej istej kapacity.Dataflow 2 - perform all ETL operations in this second dataflow, but ensure you're referencing Dataflow 1, which should be on the same capacity. Uistite sa tiež, že vykonávate operácie, ktoré sa dajú vypočítať pred ostatnými operáciami (filtrovanie, zoskupenie podľa kategórie, odlíšenie, spojenie), aby sa využil nástroj na výpočet.Also ensure you perform operations that can fold (filter, group by, distinct, join) first, before any other operation, to ensure the compute engine is utilized.

Bežné otázky a odpovedeCommon questions and answers

Otázka: Mám zapnutý rozšírený nástroj na výpočet, no obnovenia sú pomalšie.Question: I've enabled the enhanced compute engine, but my refreshes are slower. Prečo?Why?

Odpoveď: Ak ste zapli rozšírený nástroj na výpočet, existujú dve možnosti, ktoré môžu viesť k pomalšiemu obnovovaniu:Answer: If you enable the enhanced compute engine, there are two possible explanations that could lead to slower refresh times:

 • Keď je rozšírený nástroj na výpočet zapnutý, na jeho správne fungovanie sa vyžaduje využívanie časti pamäte.When the enhanced compute engine is enabled, it requires some memory to function properly. Pamäť, ktorá je na vykonanie obnovenia k dispozícii, je preto menšia a zvyšuje sa pravdepodobnosť zaradení obnovení do frontu. Týmto sa znižuje počet tokov údajov, ktoré sa môžu súbežne obnovovať.As such, memory available to perform a refresh is reduced and therefore increases the likelihood of refreshes to be queued, which in turn reduces the number of dataflow dataflows that can refresh concurrently. Ak chcete tento problém riešiť, zvýšte pri zapnutí rozšíreného nástroja množstvo pamäte priradenej tokom údajov, aby ste zaistili, že pamäť dostupná na súbežné obnovenie tokov údajov zostane rovnaká.To address this, when enabling enhanced compute, increase the memory assigned for dataflows to ensure the memory available for concurrent dataflow refreshes remains the same.

 • Ďalším dôvodom, pre ktorý môže dôjsť k pomalšiemu obnoveniu, je, že nástroj na výpočet funguje len v rámci existujúcich entít. Ak váš tok údajov odkazuje na zdroj údajov, ktorý nie je tokom údajov, neuvidíte zlepšenie.Another reason you may encounter slower refreshes is that the compute engine only works on top of existing entities, if your dataflow references a data source that's not a dataflow you won't see an improvement. K zlepšeniu výkonu nedôjde, pretože v niektorých prípadoch rozsiahlych údajov bude počiatočné načítanie zo zdroja údajov pomalšie, a to z toho dôvodu, že údaje je potrebné odovzdať rozšírenému nástroju na výpočet.There will be no performance increase, since in some big data scenarios, the initial read from a data source would be slower because the data needs to be passed to the enhanced compute engine.

Otázka: Nevidím prepínač rozšíreného nástroja na výpočet.Question: I cannot see the enhanced compute engine toggle. Prečo?Why?

Odpoveď: Rozšírený nástroj na výpočet sa pre jednotlivé oblasti sveta vydáva vo fázach.Answer: The enhanced compute engine is being released in stages to regions around the world. Očakávame, že pre všetky oblasti bude k dispozícii do konca roka 2020.We anticipate all regions will supported by the end of 2020.

Otázka: Aké sú podporované typy údajov pre nástroj na výpočet?Question: What are the supported data types for the compute engine?

Odpoveď: Rozšírený nástroj na výpočet a toky údajov aktuálne podporujú nasledujúce typy údajov.Answer: The enhanced compute engine and dataflows currently support the following data types. Ak váš tok údajov nepoužíva niektorý z nasledujúcich typov údajov, vyskytne sa počas obnovenia chyba.If your dataflow doesn't use one of the following data types, an error occurs during refresh:

 • Dátum a časDate/Time
 • Desatinné čísloDecimal Number
 • TextText
 • Celé čísloWhole number
 • Dátum/čas/pásmoDate/Time/Zone
 • True/FalseTrue/False
 • DátumDate
 • ČasTime

Ďalší postupNext steps

V tomto článku sú uvedené informácie o používaní rozšíreného nástroja na výpočet pre toky údajov.This article provided information about using the enhanced compute engine for dataflows. Nasledujúce články môžu byť tiež užitočné:The following articles may also be helpful:

Ďalšie informácie o Power Query a plánovanom obnovovaní nájdete v týchto článkoch:For more information about Power Query and scheduled refresh, you can read these articles:

Ďalšie informácie o modeli Common Data Model nájdete v článku s jeho prehľadom:For more information about the Common Data Model, you can read its overview article: