Google Analytics

Súhrn

Položka Description
Stav vydania Všeobecná dostupnosť
Produkty Power BI (množiny údajov)
Power Apps (toky údajov)
Podporované typy overovania Konto Google
Referenčná dokumentácia k funkcii GoogleAnalytics.Accounts

Poznámka

Niektoré možnosti môžu byť prítomné v jednom produkte, ale nie v iných z dôvodu plánov nasadenia a možností špecifických pre hostiteľa.

Poznámka

Od júla 2021 spoločnosť Google prestane podporovať prihlasovanie do kont Google z vložených rámcov prehliadača. Z dôvodu tejto zmeny bude potrebné aktualizovať verziu aplikácie z júna 2021 Power BI Desktop z júna 2021, aby sa podporovalo prihlásenie do služby Google.

Požiadavky

Pred prihlásením sa do služby Google Analytics musíte mať konto služby Google Analytics (meno používateľa/heslo).

Podporované možnosti

 • Importovať

Pripojenie aplikácie Power Query Desktop do údajov Google Analytics

Pripojenie k údajom Google Analytics:

 1. V aplikácii Power BI Desktop na páse s nástrojmi Domov vyberte položku Získať údaje. V zozname kategórií vľavo vyberte položku Online služby a potom vyberte možnosť Google Analytics. Potom vyberte položku Pripojenie.

  Získanie údajov zo služby Google Analytics.

 2. Ak údaje dostávate prostredníctvom konektora Služby Google Analytics prvýkrát, zobrazí sa oznámenie tretej strany. Vyberte položku Pre tento konektor už upozornenie, ak nechcete, aby sa táto správa znova zobrazovať. Potom vyberte položku Pokračovať.

 3. Ak sa chcete prihlásiť do konta služby Google Analytics, vyberte tlačidlo Prihlásiť sa.

  Vyberte tlačidlo Prihlásiť sa.

 4. V zobrazenom okne Prihlásiť sa pomocou Google zadajte svoje poverenia na prihlásenie do konta služby Google Analytics. Môžete buď odoslať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Potom vyberte položku Ďalej.

  Prihláste sa do služby Adobe Analytics.

 5. Zadajte heslo služby Google Analytics a vyberte položku Ďalej.

  Zadajte svoje heslo.

 6. Keď sa zobrazí otázka, či Power BI Desktop chcete získať prístup k vášmu kontu Google, vyberte položku Povoliť.

  Povoliť prístup ku kontu Google.

 7. Po úspešnom prihlásení vyberte položku Pripojenie.

  Prihláste sa a môžete sa pripojiť.

Po pripojení sa zobrazí zoznam kont, ku ktorých máte prístup. Ak chcete zobraziť výber hodnôt kategorizovaných v zobrazovaných priečinkoch, môžete prejsť na detaily konta, vlastností a zobrazení.

Môžete Načítať vybratú tabuľku a zobraziť ju tak celú do tabuľky Power BI Desktop alebo výberom položky Transformovať údaje upraviť dotaz, ktorý sa otvorí v Power Query Editor. Následne môžete množinu údajov, ktorú chcete použiť, filtrovať a spresniť a následne načítať spresnené množiny údajov do Power BI Desktop.

Načítať alebo transformovať údaje.

Pripojenie do údajov Google Analytics z Power Query Online

Pripojenie k údajom Google Analytics:

 1. Na stránke výberu zdroja údajov Power Query Google Analytics.

 2. Na stránke pripojenia zadajte názov pripojenia a v prípade potreby vyberte lokálnu bránu údajov.

  Obrázok znázorňujúci stránku pripojenia s názvom pripojenia a žiadnu vybratú bránu.

 3. Vyberte položku Prihlásiť sa, ak sa chcete prihlásiť do konta Google.

 4. V zobrazenom okne Prihlásiť sa pomocou Google zadajte svoje poverenia na prihlásenie do konta služby Google Analytics. Môžete buď odoslať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Potom vyberte položku Ďalej.

  Poznámka

  V súčasnosti dialógové okná prihlásenia Google Analytics označujú, že sa prihlasujete do aplikácie Power Query Desktop. Toto znenie sa v budúcnosti zmení.

  Prihláste sa do služby Adobe Analytics zo služby Power Query Online.

 5. Zadajte heslo služby Google Analytics a vyberte položku Ďalej.

  Zadajte svoje heslo z Power Query Online.

 6. Keď sa zobrazí otázka, či Power BI Desktop chcete získať prístup k vášmu kontu Google, vyberte položku Povoliť.

  Povoľte prístup ku kontu Google z Power Query Online.

 7. Po úspešnom prihlásení vyberte položku Ďalej.

  Po pripojení sa zobrazí zoznam kont, ku ktorých máte prístup. Ak chcete zobraziť výber hodnôt kategorizovaných v zobrazovaných priečinkoch, môžete prejsť na detaily konta, vlastností a zobrazení.

 8. Ak chcete dotaz upraviť v editore dotazov, Power Query transformovať údaje. Následne môžete množinu údajov, ktorú chcete použiť, filtrovať a spresniť a následne načítať spresnené množiny údajov do Power Apps.

Obmedzenia a problémy

Mali by ste poznať nasledujúce obmedzenia a problémy súvisiace s prístupom k údajom Adobe Analytics.

Obmedzenia kvóty služby Google Analytics pre službu Power BI

Štandardné obmedzenia a kvóty pre požiadavky rozhrania Google Analytics API sú zdokumentované v časti Limity a kvóty na žiadostiach rozhrania API. Ale Power BI Desktop and služba Power BI umožňujú používať tento vylepšený počet dotazov.

Power BI Desktop:

 • Dotazy za deň — 250 000
 • Dotazy za 100 — sekúnd 2 000

služba Power BI:

 • Dotazy za deň — 1 500 000
 • Dotazy za 100 — sekúnd 4 000

Riešenie problémov

Overenie neočakávaných údajov

Keď sú rozsahy údajov veľmi veľké, služba Google Analytics vráti iba podmnožinu hodnôt. Proces popísaný v tejto časti môžete použiť na pochopenie dátumov, ktoré sa načítajú, a manuálne ich upraviť. Ak potrebujete viac údajov, môžete pripojiť viacero dotazov s rôznymi rozsahmi dátumov. Ak si nie ste istí, či vraciate údaje, ktoré očakávate, môžete použiť aj profilovanie údajov a získať rýchly prehľad o vrátených údajoch.

Ak sa chcete uistiť, že údaje, ktoré vidíte, sú rovnaké ako údaje zo služby Google Analytics, môžete dotaz vykonať sami v interaktívnom nástroji spoločnosti Google. Ak chcete pochopiť, Power Query údaje, ktoré sa načítavajú, môžete použiť diagnostiku dotazov, aby ste pochopili, ktoré parametre dotazu sa odosielajú do služby Google Analytics.

Ak budete postupovať podľa pokynov na diagnostiku dotazov a spustíte krok Diagnostika pre všetky pridané položky, vygenerované výsledky nájdete v stĺpci Dotaz zdroja údajov diagnostiky. Odporúčame spustiť tieto s čo najrýchálnejšie operácie v hornej časti počiatočného pripojenia k službe Google Analytics, aby ste sa uistili, že nestratite údaje v transformácii Power Query, a nie z toho, čo sa načítava zo služby Google Analytics.

V závislosti od dotazu sa riadok obsahujúci vynechané volanie rozhrania API službe Google Analytics nemusí nachádzať na rovnakom mieste. Ale v prípade jednoduchého dotazu iba pre Google Analytics sa vo všeobecnosti zobrazí ako posledný riadok s obsahom v tomto stĺpci.

V stĺpci Dotaz zdroja údajov nájdete záznam s nasledujúcim vzorom:

Request:
GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:<GA Id>&metrics=ga:users&dimensions=ga:source&start-date=2009-03-12&end-date=2020-08-11&start-index=1&max-results=1000&quotaUser=<User>%40gmail.com HTTP/1.1

<Content placeholder>

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: -1

<Content placeholder>

V tomto zázname môžete vidieť ID zobrazenia Analýzy (profil),váš zoznam metrík (v tomto prípade len ), váš zoznam dimenzií (v tomto prípade je to len súhlasný zdroj), počiatočný dátum a koncový dátum, počiatočný index , maximálny počet výsledkov (predvolene nastavený na ga:users 1000 pre editor) a kvótuPoužívateľ.

Tieto hodnoty môžete skopírovať do Prieskumníka dotazov Google Analytics a overiť, či rozhranie API vracia rovnaké údaje, ktoré vidíte ako váš dotaz.

Ak sa chyba bude nachádzať v rozsahu dátumov, môžete ju jednoducho opraviť. Prejdite do úsudu Rozšírený editor. Budete mať dotaz M, ktorý vyzerá asi takto (minimálne na ňom — môžu byť iné transformácie).

let
  Source = GoogleAnalytics.Accounts(),
  #"<ID>" = Source{[Id="<ID>"]}[Data],
  #"UA-<ID>-1" = #"<ID>"{[Id="UA-<ID>-1"]}[Data],
  #"<View ID>" = #"UA-<ID>-1"{[Id="<View ID>"]}[Data],
  #"Added Items" = Cube.Transform(#"<View ID>",
    {
      {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "ga:source", {"ga:source"}, {"Source"}},
      {Cube.AddMeasureColumn, "Users", "ga:users"}
    })
in
  #"Added Items"

Môžete urobiť jednu z dvoch vecí. Ak máte stĺpec Dátum, môžete filtrovať údaje v stĺpci Dátum. Toto je jednoduchšia možnosť. Ak vám nezáleží na tom, aby ste to rozdali podľa dátumu, môžete sa potom zoskupiť.

Ak nemáte stĺpec Dátum, môžete dotaz v rozšírenom editore manuálne manipulovať a pridať ho a filtrovať ho. Napríklad.

  let
   Source = GoogleAnalytics.Accounts(),
   #"<ID>" = Source{[Id="<ID>"]}[Data],
   #"UA-<ID>-1" = #"<ID>"{[Id="UA-<ID>-1"]}[Data],
   #"<View ID>" = #"UA-<ID>-1"{[Id="<View ID>"]}[Data],
   #"Added Items" = Cube.Transform(#"<View ID>",
     {
       {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "ga:date", {"ga:date"}, {"Date"}},
       {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "ga:source", {"ga:source"}, {"Source"}},
       {Cube.AddMeasureColumn, "Organic Searches", "ga:organicSearches"}      
     }),
   #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Added Items", each [Date] >= #date(2019, 9, 1) and [Date] <= #date(2019, 9, 30))
  in
   #"Filtered Rows"

Ďalšie kroky