Aká je rola správcu PowerApps?What's the role of a PowerApps administrator?

Služby PowerApps, Microsoft Flow a Common Data Service (CDS) for Apps sa spravujú prostredníctvom centra spravovania služby PowerApps.Administration of PowerApps, Microsoft Flow, and Common Data Service (CDS) for Apps is done through the PowerApps Admin center.

Snímka obrazovky centra spravovania služby PowerApps.

Úlohy správcuAdministration journey

Rozvoj organizácie implementujúcej služby PowerApps, Microsoft Flow a CDS for Apps začína pri správcovi.The evolution of an organization adopting PowerApps, Microsoft Flow, and CDS for Apps starts with the administrator. Ako správca začnete otázkou ochrany údajov organizácie.As an administrator, you begin your journey asking how you can protect your organization's data. Aké údaje sú prístupné prostredníctvom týchto služieb?What data is accessible through these services? Existujú najvhodnejšie postupy, ktoré možno použiť?Are there best practices to follow? Čo je model zabezpečenia služby PowerApps a ako máte ovládať prístup k údajom?What is the PowerApps security model and how should I control access to data? Keď sa rozhodnete, ako postupovať v otázke prístupu k údajom, budete chcieť vedieť, ako monitorovať a spravovať aktivity, ktoré používatelia s týmito službami vykonávajú.Once you determine how to proceed with data access, you'll then want to know how you can monitor and manage what users are doing with these services.

Po vyriešení riadenia a viditeľnosti bude vaším ďalším krokom nasadenie.When you've figured out control and visibility, the next part of your journey takes you to deployment. Jednotliví používatelia a tímy môžu nasadzovať aplikácie sami. Ako ale môžete centrálne nasadiť riešenia pre celú organizáciu?Individual users and teams can deploy apps on their own, but how do you centrally deploy solutions for your entire organization? A ako môžete plánovať a koordinovať aktualizácie a ako identifikovať a riešiť problémy?And how do you orchestrate updates and identify and fix issues?

Dokumentácia v tejto sekcii, ku ktorej sa dostanete pomocou navigačnej tably vľavo, vám poskytne odpovede na tieto otázky a prevedie vás celým procesom.The documentation in this section, which you can access from the navigation pane on the left, provides answers to these questions and guides you on this journey.

Ďalšie krokyNext steps

Pomoc so začatím spravovania služieb PowerApps, Microsoft Flow a CDS for Apps môžete nájsť v nasledujúcich článkoch:To get you started administering PowerApps, Microsoft Flow, and CDS for Apps, check out the following articles: