Stiahnutie zoznamu aplikácií vytvorených vo vašich prostrediachDownload a list of apps created in your environments

Ak ste správcom prostredia, môžete zobraziť a stiahnuť zoznam aplikácií vytvorených v prostrediach, ktoré spravujete.If you're an Environment admin, you can view and download a list of apps created in the environments that you're administering. Ak ste globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom nájomníka služby Azure Active Directory, môžete zobraziť a stiahnuť zoznam aplikácií vytvorených vo všetkých prostrediach vo vašej organizácii.If you're a 365 Global admin or Azure Active Directory Tenant admin, you can view and download a list of apps created in all of the environments in your organization.

V tejto téme sa dozviete, ako si do .csv súboru stiahnuť zoznam aplikácií vytvorených v jednom prostredí a potom tento zoznam zobraziť v Exceli.In this topic, you'll learn how to download a list of apps created in a single environment to a .csv file, and then view that list in Excel.

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete pokračovať podľa týchto krokov, sú potrebné nasledujúce položky:To follow the steps, the following items are required:

Prihlásenie do Centra spravovania služby PowerAppsSign in to the PowerApps Admin center

Prihláste sa do Centra spravovania na adrese https://admin.powerapps.com.Sign in to the Admin center at https://admin.powerapps.com.

Stiahnutie zoznamu aplikáciíDownload the list of apps

  1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom kliknite alebo ťuknite na prostredie, pre ktoré si chcete stiahnuť zoznam aplikácií.In the navigation pane, click or tap Environments, and then click or tap the environment for which you want to download the list of apps.

    Súbor a zdieľanie

  2. Na karte Zdroje kliknite alebo ťuknite na položku Aplikácie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Stiahnuť zoznam aplikácií.On the Resources tab, click or tap Apps, and then click or tap Download the list of apps.

    Súbor a zdieľanie

    Zoznam aplikácií sa stiahne do súboru .csv.The list of apps is downloaded into a .csv file. Môže to trvať niekoľko minút.This process could take several minutes. Nezatvárajte okno, kým sa celý zoznam nestiahne. Inak budete musieť spustiť celý proces od začiatku.Make sure that you don't close the window before the list completely downloads or you may have to restart the process.

Zobrazenie zoznamuView the list

Keď sa súbor .csv vytvorí, otvorte ho v Exceli.After the .csv file is created, open it in Excel. Zoznam obsahuje zobrazovaný názov aplikácie, vlastníka aplikácie, konektory, ktoré aplikácia používa na pripojenie k zdrojom údajov, a ďalšie informácie.The list contains the app display name, the owner of the app, any connectors that the app uses to connect to data sources, and other information.

Súbor a zdieľanie

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste sa dozvedeli, ako stiahnuť a zobraziť zoznam aplikácií vytvorených v prostredí vašej organizácie.In this topic, you learned how to download and view a list of apps created in an environment within your organization. Ďalej sa naučíte, ako spravovať aplikácie vytvorené vo vašej organizácii.Next, learn how to manage the apps created in your organization.