Zobrazenie analytických zostáv aplikácieView analytics reports for your app

Vytvorili ste aplikáciu a zdieľali ju so svojou organizáciou?Have you built an app and shared it out to your organization? Zaujíma vás, koľko kolegov ju denne používa?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Predstavujeme prvú analytickú zostavu PowerApps, ktorá je teraz k dispozícii na webe web.powerapps.com v časti App usage report (Zostava využití aplikácie).Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Zostava využití aplikácie vám umožňuje sledovať, koľko používateľov aplikáciu za posledných 30 dní použilo, pričom sa môžete zamerať na jednotlivé dni, platformy zariadenia a miesta.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Zostava využívania aplikácie

Ako získam prístup k zostavám svojej aplikácie?How do I get access to my app's reports?

Zostavy sú prístupné všetkým používateľom s povolením Môžu upraviť, prístup je však podmienený tarifou PowerApps Plan 2 alebo jeho skúšobnou verziou.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Kde nájdem zostavy aplikácie?Where do I find my app's reports?

Zostavy aplikácie môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Prejdite na web web.powerapps.com.Go to web.powerapps.com.

 2. V ľavom navigačnom paneli vyberte položku AplikácieSelect Apps from the left navigation bar

  Ľavý navigačný panel

 3. Pre požadovanú aplikáciu vyberte možnosť AnalýzaSelect Analytics for the app

  Vstupný bod analýzy

Môžem si stiahnuť údaje, z ktorých sa vytvárajú zostavy?Can I download the data behind my reports?

Áno, nasledujúcim postupom si môžete stiahnuť súbory CSV s údajmi ľubovoľného grafu:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Vyberte symbol troch bodiek v pravom hornom rohu grafuSelect the ellipses in the top right corner of the chart

 2. Vyberte možnosť Exportovať údajeSelect Export data

  Stiahnutie údajov grafu

Sú pripravované nejaké ďalšie zostavy?Are there going to be any other reports?

Áno!Yes! V skutočnosti plánujeme vyvinúť podobné zostavy na základe výkonnosti aplikácie a hlásení chýb.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Ak máte konkrétne pripomienky, otázky alebo požiadavky, radi si ich vypočujeme v našom fóre PowerApps Ideas.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.