Vytvorenie databázy služby Common Data Service for AppsCreate a Common Data Service for Apps database

Pomocou služby Common Data Service (CDS) for Apps ako ukladacieho priestora údajov môžete vytvoriť databázu a aplikácie.You can create a database and build apps by using Common Data Service (CDS) for Apps as a data store. Môžete vytvoriť buď vlastné entity, alebo použiť preddefinované entity.You can either create your own custom entities or use the predefined entities. Ak chcete vytvoriť databázu, musíte buď najprv vytvoriť prostredie, alebo musíte byť priradený k existujúcemu prostrediu ako Správca prostredia. Okrem toho musíte mať priradenú príslušnú licenciu.To create a database, you first need to either create an environment, or be assigned to an existing environment as an Environment Admin. In addition, you must be assigned the appropriate license. Informácie o zakúpení plánu na používanie služby CDS for Apps nájdete na stránke Informácie o cenách.For information on purchasing a plan for using CDS for Apps, see Pricing info.

Existujú rôzne spôsoby vytvorenia databázy:There are various ways to create a database:

  • V centre spravovania služby PowerAppsIn the PowerApps admin center
  • Na lokalite powerapps.com v table EntityIn the Entities pane of powerapps.com

Vytvorenie databázy v centre spravovaniaCreate a database in the admin center

  1. V centre spravovania v ľavej navigačnej table kliknite na položku Prostredia.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.

  2. Vyberte prostredie, v ktorom chcete vytvoriť databázu.Select the environment in which you want to create the database.

  3. Na karte Databáza kliknite na položku Vytvoriť databázu.On the Details tab, click Create a database.

  4. Následne vyberte menu a jazyk.Choose currency and language to proceed with database creation.

Vytvorenie databázy na table Entity služby PowerAppsCreate a database in the Entities pane of PowerApps

  1. Na lokalite powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a v ľavej navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Entity.On powerapps.com, expand the Data section and click or tap Entities in the left navigation pane.

  2. Kliknutím na položku Vytvoriť databázu vytvoríte databázu.Click Create Database to create the database.

Poznámka

V súčasnosti nie je možné vytvoriť databázu mimo vašej oblasti Azure AD.Currently, it's not possible to create a database outside your Azure AD region. Vytvorenie databázy v inej oblasti než vo vašej domovskej oblasti Azure AD bude možné čoskoro, zatiaľ však vytvárajte databázy v prostredí, ktoré používa rovnakú oblasť ako vaša domovská oblasť Azure AD.It will be possible to create a database in a different region than your Azure AD home region soon, but for now, make sure you create a database in an environment that has the same region as your Azure AD home region.

Model zabezpečenia pre databázySecurity model for the databases

Po vytvorení databázy si používatelia, ktorí majú pridelené roly prostredia, tieto výhody aj naďalej zachovajú.When a database is created, the users who have environment roles assigned to them, will continue to maintain those priviliges.
Používateľom s rolou Správca prostredia bude pridelená rola Správca systému.Users with Environment Admin role are now assigned to System Administrator role. Používateľom s rolou Tvorca prostredia bude aj naďalej táto rola patriť.Users with Environment Maker continue to possess the same role.

Ďalším používateľom môžete priradiť preddefinované roly alebo dokonca vytvoriť vlastné roly.You can assign additional users to pre-defined roles or even create custom roles. Ďalšie informácie nájdete v časti o zabezpečení databázy.See Database Security for more details.

Poznámka

Pri vytvorení databázy nebude uznaná žiadna skupina zabezpečenia priradená k role Správcu prostredia alebo Tvorcu prostredia.On creating the database, any security group assigned to Environment Admin or Environment Maker role will not be honored any more. Priraďovanie povolení v databáze súčasnosti nepodporuje skupinu zabezpečenia AAD.Currently, assigning permissions in database, do not support AAD security group.

Licenčné povolenia a povolenia zabezpečeniaLicense and security permissions

Ak chcete vytvoriť databázu, musíte byť správcom vo vybranom prostredí a musí vám byť priradená príslušná licencia.To create a database, you must be an administrator in the selected environment, and the appropriate license must be assigned to you. Z tohto prostredia môžete prostredníctvom karty Zabezpečenie konfigurovať povolenia zabezpečenia pre iných používateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia zabezpečenia databázy.From the environment, you can further configure security permissions for other users by using the Security tab. For more information, see Configure database security.

Oznámenie o ochrane osobných údajovPrivacy notice

Prostredníctvom databázy Common Data Model pre Microsoft PowerApps zhromažďujeme a ukladáme názvy vlastných entít a polí v diagnostických systémoch.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Tieto znalosti využívane na zlepšovanie databázy Common Data Model pre našich zákazníkov.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Vlastné názvy entít a polí vytvárané používateľmi nám pomáhajú identifikovať obvyklé scenáre používané v komunite Microsoft PowerApps. Na základe toho môžeme dopĺňať chýbajúce entity služieb, ako sú schémy vzťahujúce sa k organizáciám.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Spoločnosť Microsoft nemá prístup k údajom v databázových tabuľkách pridružených k týmto entitám, tieto údaje nepoužíva a nereplikuje ich mimo oblasti, v ktorej je databáza zriadená.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. K replikácii názvov vlastných entít a polí medzi oblasťami však dôjsť môže a v takom prípade sú tieto údaje v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov odstránené.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, ako je podrobnejšie popísané v našom Centre dôveryhodnosti.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.