Reakcia na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb (DSR) v súvislosti so zákazníckymi údajmi v Integrácii údajov pre službu Common Data Service for AppsResponding to Data Subject Rights (DSR) requests for Data Integration for Common Data Service for Apps customer data

Úvod do žiadostí DSRIntroduction to DSR requests

Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) poskytuje ľuďom (ktorí sa v tomto nariadení označujú ako dotknuté osoby) právo na správu osobných údajov, ktoré o nich zhromažďuje zamestnávateľ alebo iný typ agentúry alebo organizácie (uvádzanej ako kontrolór údajov alebo len prevádzkovateľ).The European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR) gives rights to people (known in the regulation as data subjects) to manage the personal data that's been collected by an employer or other type of agency or organization (known as the data controller or just controller). Osobné údaje sú v nariadení GDPR vymedzené veľmi široko ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.Personal data is defined very broadly under the GDPR as any data that relates to an identified or identifiable natural person. Nariadenie GDPR poskytuje dotknutým osobám v súvislosti s ich osobnými údajmi právo na nasledovné:The GDPR gives data subjects the right to do the following, as it pertains to their personal data:

  • získanie kópie,Obtain copies
  • požadovanie opravy,Request corrections
  • obmedzenie spracovania údajov,Restrict processing
  • odstránenie údajov,Delete it
  • získanie údajov v elektronickej podobe, aby mohli byť presunuté inému prevádzkovateľovi údajov.Receive it in electronic format so it can be moved to another controller

Formálna žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľovi údajov, aby vykonal akciu s príslušnými osobnými údajmi sa nazýva žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb (DSR).A formal request by a data subject to a controller to take an action on his or her personal data is called a Data Subject Rights (DSR) request.

V tomto článku sa dozviete, ako sa Microsoft pripravuje na nariadenie GDPR, a nájdete v ňom kroky, ktoré môžete vykonať pri používaní Integrácia údajov pre správcu prostredníctvom portálu pre správcu v službe CDS for Apps, aby ste tomuto nariadeniu vyhoveli.This article describes how Microsoft is preparing for the GDPR, and also provides examples of steps you can take to support GDPR compliance when using Data Integration for Admins via the administrator portal in CDS for Apps . Naučíte sa, ako používať produkty, služby a nástroje na správu od Microsoftu tak, aby pomohli zákazníkom v pozícii prevádzkovateľov údajov vyhľadať osobné údaje, pristupovať k nim a vykonať akcie v cloude Microsoftu v reakcii na žiadosti DSR.You'll learn how to use Microsoft products, services, and administrative tools to help controller customers find, access, and act on personal data in the Microsoft cloud in response to DSR requests.

Vyhľadávanie a identifikácia osobných údajovSearching for and identifying personal data

Integrácia údajov pre správcov v službe CDS for Apps umožňuje každému používateľovi aplikácie integrátora zobraziť vlastné údaje pomocou karty integrácie údajov na nasledujúcej adrese:Data Integration for Admins in CDS for Apps allows any user of the integrator application to view their data by using the data integration tab at:

https://admin.powerapps.com/dataintegration

Uložené údaje o používateľovi sa zobrazia na portáli.The data stored for the user is shown in the portal. Všetky projekty nájdete na karte Projekty:All projects are visible on the projects tab:

Zobrazenie projektov na karte Projekty

Všetky množiny pripojení nájdete na karte Množiny pripojení:All connection sets are visible on the connection sets tab:

Zobrazenie množín pripojení na karte Množiny pripojení

Všetky šablóny nájdete na karte Šablóny:All Templates are visible on the Templates tab:

Zobrazenie šablón na karte Šablóny

Zabezpečenie osobných údajov a kontrola prístupu k osobným údajomSecuring and controlling access to personal information

V Integrácii údajov pre správcov v službe CDS for Apps môžete získať prístup k údajom uloženým aplikáciou integrácie údajov iba prostredníctvom portálu pre správcov.In the Data Integration for Admins in CDS for Apps, data stored by the data integration application can only be accessed through the administrator portal.

Odstránenie osobných údajovDeleting personal data

V Integrácii údajov pre správcov v službe CDS for Apps môže používateľ odstrániť používateľom vytvorené údaje, projekty a množiny pripojení, ktoré sú k nemu priradené.In Data Integration for Admins in CDS for Apps user-authored data, projects, and connection sets can be deleted by the user the data is associated with. Ak chcú používatelia odstrániť svoje osobné údaje, môžu sa prihlásiť na portál pre správcov na nasledujúcej adrese: https://admin.powerapps.comTo delete their personal data, users can log on to the administrator portal: https://admin.powerapps.com

Používatelia môžu odstrániť projekty tak, že prejdú na kartu Projekty, kliknú na tri bodky vedľa daného projektu a potom vyberú možnosť Odstrániť:Users can delete projects by navigating to the projects tab and clicking on the ellipses next to the project, and then selecting the delete option:

Odstránenie projektov kliknutím na tri bodky

Používatelia môžu odstrániť šablóny tak, že prejdú na kartu Šablóny, kliknú na tri bodky vedľa danej šablóny a potom vyberú možnosť Odstrániť:Users can delete templates by navigating to the templates tab and clicking the ellipses next to the template, and then selecting the delete option:

Odstránenie šablón kliknutím na tri bodky

Používatelia môžu odstrániť množiny pripojení tak, že prejdú na kartu Množiny pripojení, kliknú na tri bodky vedľa danej množiny pripojení a potom vyberú možnosť Odstrániť:Users can delete connection sets by navigating to the connection sets tab and clicking on the ellipses next to the connection set, and then selecting the delete option:

Odstránenie množín pripojení kliknutím na tri bodky

Exportovanie osobných údajovExporting personal data

V Integrácii údajov pre správcov v službe CDS for Apps môže používateľ exportovať používateľom vytvorené údaje, ktoré sú k nemu priradené.In Data Integration for Admins in CDS for Apps, user-authored data can be exported by the user the data is associated with. Ak chcú používatelia exportovať svoje osobné údaje, môžu sa prihlásiť na portál pre správcov:To export their personal data, users can log on to the administrator portal:

https://admin.powerapps.com

Používatelia môžu exportovať projekty alebo projekty s históriou spracovania tak, že prejdú na kartu Projekty, kliknú na tri bodky vedľa daného projektu a potom vyberú požadovanú možnosť exportu:To export projects or projects with execution history, users can navigate to the projects tab and click the ellipses next to the project, and then select the desired export option:

Exportovanie projektov kliknutím na tri bodky

Používatelia môžu exportovať šablóny tak, že prejdú na kartu Šablóny, kliknú na tri bodky vedľa danej šablóny a potom vyberú požadovanú možnosť exportu:To export templates, users can navigate to the templates tab and click on the ellipses next to the template, and then select the export option:

Exportovanie šablón kliknutím na tri bodky

Používatelia môžu exportovať množiny pripojení tak, že prejdú na kartu Množiny pripojení, kliknú na tri bodky vedľa danej množiny pripojení a potom vyberú požadovanú možnosť exportu:To export connection sets, users can navigate to the connection set tab and click on the ellipses next to the connection set, and then select the export option:

Exportovanie množín pripojení kliknutím na tri bodky