Konfigurácia zabezpečenia prostrediaConfigure environment security

Služba Common Data Service (CDS) for Apps používa na zabezpečenie prístupu k databáze model zabezpečenia založený na rolách.Common Data Service (CDS) for Apps uses a role-based security model to help secure access to the database. Táto téma vysvetľuje, ako vytvoriť artefakty zabezpečenia, ktoré aplikácia na zabezpečenie potrebuje.This topic explains how to create the security artifacts that you must have to help secure an app. Roly používateľa riadia prístup k údajom pri spustení a sú oddelené od rolí prostredia, ktoré riadi správca prostredia a tvorca prostredia.The user roles control run-time access to data and are separate from the Environment roles that govern environment administrators and environment makers. Prehľad prostredí nájdete v téme Prehľad prostredí.For an overview of environments, see Environments overview.

Priradenie rolí zabezpečenia používateľomAssign security roles to users

Roly zabezpečenia riadia prístup používateľa k údajom prostredníctvom množiny úrovní prístupu a povolení.Security roles control a user’s access to data through a set of access levels and permissions. Kombinácia úrovní prístupu a povolení, ktoré sú zahrnuté v konkrétnej role zabezpečenia, stanovuje obmedzenia pre používateľa na zobrazenie údajov a na interakciu s nimi.The combination of access levels and permissions that are included in a specific security role sets limits on the user’s view of data and on the user’s interactions with that data.

Ak chcete v role Správcu prostredia priradiť používateľovi alebo skupine zabezpečenia rolu prostredia, vykonajte v Centre spravovania PowerApps nasledujúce kroky:To assign a user or a security group to an environment role, an Environment Admin can take these steps in the PowerApps admin center:

 1. Vyberte prostredie v tabuľke prostredí.Select the environment in the environments table.

 2. Vyberte kartu Zabezpečenie.Select Security tab.

 3. Zobrazte zoznam používateľov v prostredí a pozrite sa, či daný používateľ už v prostredí existuje.View if the user already exists in the environment, by selecting view the list of users in the environment.

 4. Ak používateľ v prostredí neexistuje, môžete ho pridať z centra spravovania služby PowerApps. Zadajte e-mailovú adresu používateľa vo vašej organizácii a vyberte možnosť Pridať používateľa.In case user doesn’t exist, you can add the user from PowerApps admin center Add the user by mentioning the email address of the user, in your organization, and selecting Add user.

  Počkajte niekoľko minút a potom skontrolujte, či je používateľ dostupný v zozname používateľov v prostredí.Wait for a few minutes to check if the user is available in the list of users in the environment.

 5. Vyberte používateľa zo zoznamu používateľov v prostredí.Select the user from the list of users in the environment.

 6. Priraďte rolu používateľovi.Assign the role to the user.

  Poznámka

  V súčasnosti je možné roly priradiť len používateľom.Currently, roles can only be assigned to the users. Priradenie roly skupine zabezpečenia zatiaľ nie je vyriešené.Assigning a role to a security group is in our backlog.

 7. Výberom možnosti OK aktualizujte priradenia k role prostredia.Select OK to update the assignments to the environment role.

Preddefinované roly zabezpečeniaPredefined security roles

Prostredie PowerApps obsahuje preddefinované roly zabezpečenia reflektujúce bežné úlohy používateľa s úrovňami prístupu, ktoré sú definované tak, aby zodpovedali cieľu najvhodnejšieho postupu zabezpečenia, a to poskytovať prístup k minimálnemu množstvu obchodných údajov potrebných na použitie aplikácie.The PowerApps environment includes predefined security roles that reflect common user tasks with access levels defined to match the security best-practice goal of providing access to the minimum amount of business data required to use the app.

Rola zabezpečeniaSecurity role * Oprávnenia databázy*Database Privileges PopisDescription
Správca systémuSystem Administrator Vytváranie, Čítanie, Zapisovanie, Odstraňovanie, Prispôsobenia, Roly zabezpečeniaCreate, Read, Write, Delete, Customizations, Security Roles Má všetky povolenia na prispôsobenie alebo spravovanie prostredia vrátane vytvárania, upravovania a priraďovania rolí zabezpečenia.Has full permission to customize or administer the environment, including creating, modifying, and assigning security roles. Môže zobraziť všetky údaje v prostredí.Can view all data in the environment. Ďalšie informácie: Oprávnenia potrebné na prispôsobenieMore information: Privileges required for customization
Prispôsobovač systémuSystem Customizer Vytváranie (samostatne), Čítanie (samostatne), Zapisovanie (samostatne), Odstraňovanie (samostatne), PrispôsobeniaCreate (self), Read (self), Write (self), Delete (self), Customizations Má všetky povolenia na prispôsobenie prostredia.Has full permission to customize the environment. Môže si však zobraziť len záznamy pre entity prostredia, ktoré vytvorí.However, can only view records for environment entities that they create. Ďalšie informácie: Oprávnenia potrebné na prispôsobenieMore information: Privileges required for customization
Tvorca prostrediaEnvironment Maker ŽiadneNone Môže vytvárať nové zdroje priradené k prostrediu vrátane aplikácií, pripojení, vlastných rozhraní API, brán a postupov v službe Microsoft Flow.Can create new resources associated with an environment including apps, connections, custom APIs, gateways, and flows using Microsoft Flow. Nemá však žiadne oprávnenia na prístup k údajom v rámci prostredia.However, does not have any privileges to access data within an environment. Ďalšie informácie: Prehľad prostredí.More information: Environments overview
Používateľ služby Common Data ServiceCommon Data Service User Čítanie (samostatne), Vytváranie (samostatne), Zapisovanie (samostatne), Odstraňovanie (samostatne)Read (self), Create (self), write (self), delete (self) Môže spustiť aplikáciu v rámci prostredia a vykonávať bežné úlohy pre záznamy, ktoré vlastní.Can run an app within the environment and perform common tasks for the records that they own.
DelegátDelegate Konanie v mene iného používateľaAct on behalf of another user Umožňuje zosobnenie alebo spustenie kódu v mene iného používateľa.Allows code to run as another user or impersonate. Zvyčajne sa používa s ďalšou rolou zabezpečenia na povolenie prístupu k záznamom.Typically used with another security role to allow access to records. Ďalšie informácie: Zosobnenie iného používateľaMore information: Impersonate another user

* Oprávnenie má globálny rozsah, pokiaľ nie je uvedené inak.*Privilege is global scope unless specified otherwise.

 • Rola tvorcu prostredia môže nielen vytvoriť zdroje v rámci prostredia, ale tiež distribuovať aplikácie, ktoré v prostredí vytvorí iným používateľom v organizácii.The Environment Maker role can not only create resources within an environment, but can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization. Aplikáciu môže zdieľať s jednotlivými používateľmi.They can share the app with individual users. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie aplikácie v PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

 • Používateľom vytvárajúcim aplikácie, ktoré sa pripájajú k databáze a potrebujú vytvoriť alebo aktualizovať entity a roly zabezpečenia, by sa mala priradiť aj rola prispôsobovača systému k role tvorcu prostredia, pretože rola tvorcu prostredia nemá žiadne oprávnenia v databáze.For the users making apps which are connecting to the database and needs to create or update entities and security roles, should be assigned System Customizer role as well, along with the Environment Maker as Environment Maker role, has no priviliges on the database.

Vytvorenie alebo konfigurácia vlastnej roly zabezpečeniaCreate or configure a custom security role

Ak je aplikácia založená na vlastnej entite, skôr ako budú môcť používatelia s aplikáciou pracovať, musia byť explicitne určené oprávnenia.If your app is based on a custom entity, privileges must be explicitly specified before users may work on it. Tie môžete určiť pomocou niektorého z nasledujúcich krokov.To do this, you can choose to do one of the following.

 • Rozšírte už existujúcu preddefinovanú rolu zabezpečenia, aby obsahovala oprávnenia týkajúce sa záznamov na základe vlastnej entity.Expand an existing predefined security role, so that it includes privileges on records based on the custom entity.
 • Vytvorte vlastnú rolu zabezpečenia na spravovanie oprávnení používateľov aplikácie.Create a custom security role for the purpose of managing privileges for users of the app.

Prostredie môže udržiavať záznamy, ktoré môžu používať viaceré aplikácie. Pravdepodobne budete potrebovať viacero rolí zabezpečenia na prístup k údajom pomocou rôznych oprávnení.The environment might maintain the records which can be used by multiple apps, you might need multiple security roles to access the data with different priviliges. Napr.e.g.

 • Niektorí používatelia (typ A) budú pravdepodobne potrebovať len čítať, aktualizovať a prikladať ďalšie záznamy, takže ich rola zabezpečenia bude mať oprávnenia na čítanie, zapisovanie a pripájanie.Some of the users (Type A) might only need to read, update, and attach other records so their security role will have read, write, and append privileges.
 • Ďalší používatelia budú pravdepodobne potrebovať všetky oprávnenia používateľov typu A, ako aj možnosť vytvárať, pripájať, odstraňovať a zdieľať, takže ich rola zabezpečenia bude mať oprávnenia na vytváranie, čítanie, zapisovanie, pripájanie, odstraňovanie, priraďovanie, pripájanie k a zdieľanie.Other users might need all the privileges that users of Type A has, plus the ability to create, append to, delete, and share, so their security role will have create, read, write, append, delete, assign, append to, and share privileges.

Ďalšie informácie o prístupe a rozsahu oprávnení nájdete v téme Roly zabezpečenia.For more information about access and scope privileges, see Security roles.

 1. Centre spravovania služby PowerApps vyberte prostredie, v ktorom chcete aktualizovať rolu zabezpečenia.In PowerApps admin center select the environment where you want to update a security role.

 2. Kliknite na prepojenie na karte Podrobnosti, pomocou krotého môžete spravovať prostredie v Centre spravovania služby Dynamics 365.Click on the link in Details tab to manage the environment in Dynamics 365 admin center.

 3. Vyberte inštanciu (s rovnakým názvom prostredia) a kliknite na tlačidlo Otvoriť.Select the instance (with the same name of environment) and click on Open

 4. V hlavičke kliknite na položku Nastavenia a vyberte položku Zabezpečenie.In the header, click on the Settings and select Security

 5. Vyberte položku Roly zabezpečenia.Select Security roles

 6. Kliknite na položku Nové.Click on New

 7. Z Návrhára rolí zabezpečenia môžete vybrať akcie, ako je napríklad čítanie, zapisovanie alebo odstránenie, a rozsah vykonania danej akcie.From the security role designer, you select the actions, such as read, write, or delete, and the scope for performing that action.

 8. Vyberte kartu a vyhľadajte svoju entitu (napríklad na karte Vlastné entity) a môžete nastaviť povolenia pre vlastnú entitu.Select the tab and search for your entity e.g. Custom Entities tab, for setting permissions on a custom entity.

 9. Vyberte oprávnenia na čítanie, zapisovanie a pripájanie.Select the privileges Read, Write, Append

 10. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.Select Save and Close.