Migrácia aplikácií medzi prostrediami a nájomníkmi prostredníctvom baleníEnvironment and tenant app migration through Packaging

Naučte sa migrovať prostriedky z jedného prostredia do druhého prostredníctvom balení.Learn how to migrate resources from one environment to another with packaging. Tieto prostredia môžu byť v rovnakom nájomníkovi alebo v rôznych nájomníkoch.These environments can be within the same tenant or across different tenants.

ScenárThe scenario

Jeden bežný scenár migrácie prostriedkov zahrnuje testovacie alebo vývojové prostredie a produkčné prostredie.One common scenario where you may want to migrate resources is where you have Test or Dev environments and a Production environment. Vývojári a testeri majú k aplikáciám vo svojich prostriedkoch prakticky neobmedzený prístup.Developers and testers have wide access to the apps in their environments. Vo vzťahu k migrácii nových aplikácií do produkčného prostredia však platia v prostredí prísne pravidlá pre udeľovanie povolení k aktualizáciám a zmenám.But when it comes time to migrate a new app to production, that environment has rigorous control over permissions to update and change it.

Iný scenár predstavuje situáciu, kedy každý zákazník má svoje vlastné prostredie a údaje.Another scenario is one where each customer has their own environment and data. Keď dôjde k pridaniu nového zákazníka, vytvorí sa preň nové prostredie a vy môžete do tohto prostredia migrovať aplikácie.When a new customer is added, a new environment is created for them, and you would migrate apps into their environment.

Ktoré prostriedky môžem migrovať prostredníctvom balenia?Which resources can I migrate through packaging?

Pri exporte aplikácie sa do balíka exportujú tiež závislé prostriedky pre vašu aplikáciu.When you export an app, the dependent resources for your app will also get exported into the package. Najprv bude podporovaná iba podmnožina všetkých možných typov prostriedkov, ako je to popísané v nasledujúcej tabuľke.Initially only a subset of all possible resource types will be supported as outlined in the table below.

Typ prostriedkuResource type PodporovanéSupported Možnosti importuImport options
AplikáciaApp ÁnoYes Existujú dve možnosti importu aplikácie do prostredia:There are two options to import an app into an environment:
 1. Vytvoriť nový – aplikácia sa vytvorí ako nová aplikácia v prostredí, do ktorého sa naimportuje balík.Create new – The app will be created as a new app in the environment where the package is imported.
 2. Aktualizovať – aplikácia už v prostredí existuje a po naimportovaní tohto balíka sa aktualizuje.Update - the app already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
TokFlow ÁnoYes Existujú dve možnosti, ako do prostredia importovať tok:There are two options to import a flow into an environment:
 1. Vytvoriť nový – tok sa vytvorí ako nový tok v prostredí, do ktorého sa naimportuje balík.Create new – The flow will be created as a new flow in the environment where the package is imported.
 2. Aktualizovať – tok už v prostredí existuje a po naimportovaní tohto balíka sa aktualizuje.Update - The flow already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
Poznámka: Všetky prostriedky, od ktorých tok závisí, budú tiež zahrnuté do balíka aplikácie na export a bude ich potrebné nakonfigurovať s balíkom na import.Note: All resources that the flow depends on will also be included within the app package that is exported and will need to be configured with the package is imported.
Vlastné konektoryCustom Connectors NieNo V prípade aplikácií závislých od vlastného konektora momentálne nepodporujeme export konektorov v rámci balíka.If an app depends on a custom connector we do not currently support exporting the connector as a part of the package.

Ak máte aplikáciu závislú od vlastného konektora, máte v súčasnosti k dispozícii jedinú možnosť: tento konektor v cieľovom prostredí znova ručne vytvoriť alebo aktualizovať a pri importe balíka ho potom vybrať.If you have an app that relies on a custom connector, your only current option is to manually re-create or update the connector in your target environment and select that connector when you import the package.

PripojeniaConnections NieNo V prípade aplikácií závislých od pripojenia (napríklad od pripojenia SQL s prihlasovacími údajmi) momentálne nepodporujeme export pripojení a prihlasovacích údajov v rámci balíka.If an app depends on a connection (such as a SQL connection w/ credentials), we do not currently support exporting the connection or credentials as a part of the package.

Ak máte aplikáciu závislú od zdieľaného pripojenia (napríklad SQL), máte v súčasnosti k dispozícii jedinú možnosť: toto pripojenie aj s príslušnými prihlasovacími údajmi v cieľovom prostredí vytvoriť znova ručne a pri importe balíka ho potom vybrať.If you have an app that relies on a shared connection (like SQL), your only current option is to manually re-create that connection with the appropriate credentials in your target environment and select that connection when you import the package.

Prispôsobenia CDSCDS Customizations NieNo Export prispôsobení CDS už nie je podporovaný v rámci balenia.Exporting CDS customizations is no longer supported as a part of packaging. Teraz je to podporované prostredníctvom exportu a importu predvoleného riešenia prostredia, ako je uvedené v tomto článku nižšie.This is now supported through export and importing the environment default solution as outlined in the article below.
BrányGateways NieNo Brány sú podporované iba v predvolených prostrediach (a prostrediach {názov nájomníka} (z ukážky)). Export a migrácia sa preto nepodporujú.Gateways are only supported in the default (and {tenant name} (from preview) ) environments, so export/migration is not supported.

Ako získam prístup k baleniu pre moju aplikáciu?How do I get access to packaging for my app?

Aplikáciu môže exportovať ktokoľvek, kto má k tejto aplikácii povolenie Môže upraviť.The ability to export an app is available to any user with "Can edit" permission to the app.

Aplikáciu môže importovať ktokoľvek, kto má v cieľovom prostredí povolenie Tvorca prostredia.The ability to import an app is available to any user with "Environment Maker" permission in the destination environment.

Na to, aby mohol používateľ exportovať alebo importovať aplikáciu, musí mať Plán 2 pre PowerApps alebo skúšobnú licenciu Plánu 2 pre PowerApps.A user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to export or import any app.

Poznámka

Balenie je vo verzii ukážky a každý používateľ s platnou licenciou PowerApps si ho môže na svojich aplikáciách a prostrediach vyskúšať.While packaging is in preview, any user with a valid PowerApps license will be able to try out packaging for their apps and environments.

Export aplikácieExporting an app

 1. Na webe http://web.powerapps.com kliknite alebo ťuknite na položku Aplikácie, vyberte symbol troch bodiek pri aplikácii, ktorú chcete migrovať, a potom vyberte položku Exportovať (ukážka).In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, select the ellipses for the app you want to migrate, and then select Export (preview).

  Výber možnosti Export

 2. Keď sa otvorí stránka na exportovanie balíka, zadajte názov a popis balíka.When the export package page opens, enter a Name and Description for the package.

  Kontrola podrobností balíka

 3. V časti Skontrolovať obsah balíka môžete podľa potreby pridať komentáre alebo poznámky alebo nastaviť, ako majú byť jednotlivé prostriedky do cieľového prostredia pri importe balíka naimportované.Within the ‘Review Package Content’ section you can optionally add comments or notes or change the setting for how each individual resource will be imported into the target environment during package import.

  Konfigurácia obsahu balíka

 4. Po dokončení vyberte položku Exportovať a súbor balíka sa začne o niekoľko sekúnd sťahovať.When you are done select Export and the package file will begin downloading within a few seconds.

Importovanie aplikácieImporting an app

 1. Na webe http://web.powerapps.com kliknite alebo ťuknite na položku Aplikácie a potom vyberte možnosť Importovať balík (ukážka).In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, and then select Import package (preview).

  Výber možnosti Import

 2. Vyberte položku Nahrať a vyberte súbor balíka aplikácie, ktorý chcete importovať.Select Upload and select the app package file that you want to import.

  Výber súbora balíka

 3. Keď sa balík nahrá, je potrebné skontrolovať jeho obsah. Ak budú niektoré položky označené červenou ikonou, je potrebné vybrať pri každej takejto položke ikonu kľúča a doplniť požadované informácie.Once the package has been uploaded you will need to review the package contents and will need to provide additional input for any item marked with a red icon by selecting the wrench icon for each item and entering the required information.

  Kontrola obsahu balíka

 4. Po doplnení všetkých požadovaných informácií vyberte položku Importovať.Once you have provided all of the required information select Import.

  Aktualizovaný obsah balenia

 5. Po dokončení importu vás automaticky presmerujeme na stránku (podobnú tej nasledujúcej), ktorá bude uvádzať, či bola operácia importu úspešná.When import completes you will be automatically redirected to a page (similar to the one below) that outlines whether or not the import operation was successful.

  Kontrola výsledkov importu

Poznámka

Ak importujete aplikáciu a rozhodli ste sa aktualizovať existujúcu aplikáciu, uložia sa nové zmeny ako koncept aplikácie.If you are importing an app and chose to Update an existing app, the new changes will be saved as a draft of the applications. Ak chcete, aby boli tieto zmeny k dispozícii všetkým ostatným používateľom aplikácie, budete ich musieť publikovať.You will need to publish those changes in order for them to be available all other users of the applications.

Exportovanie prispôsobení CDS a modelom riadených aplikáciíExporting CDS customizations and model-driven apps

Exportovanie prispôsobení nastavenia entity alebo možností alebo modelom riadených aplikácií, ktoré ste zostavili na stránke https://web.powerapps.com, je podporované exportovaním predvoleného riešenia prostredia nasledovne:Exporting any entity or option set customizations or any model-driven apps that you have built in https://web.powerapps.com is supported by exporting the default environment solution as follows:

Poznámka

Ďalšie informácie o riešeniach v službe PowerApps si môžete pozrieť v téme Zoznámenie sa s riešeniami.If you would like to learn more about solutions in PowerApps, please see Introduction to solutions.

 1. Na stránke http://web.powerapps.com vyberte režim návrhu Riadené modelom (ukážka) vo vašom prostredí.In http://web.powerapps.com, select the Model-driven (preview) design mode in your environment.

  Výber režimu návrhu Riadené modelom

 2. Vyberte položku Rozšírené v ľavom navigačnom paneli a spustite prieskumníka riešení pre toto predvolené riešenie prostredia.Select Advanced in the left-navigation bar to launch the solution explorer for this environment's default solution

  Výber položky Rozšírené

 3. Vyberte položku Exportovať riešenie a vykonajte požadované kroky.Select Export Solution and complete the required steps. Súbor balíka riešenia sa začne sťahovať v priebehu pár sekúnd.A solution package file will begin downloading within a few seconds.

  Výber možnosti Export

Importovanie prispôsobení CDS a modelom riadených aplikáciíImporting CDS customization and model-driven apps

Importovanie balíka riešenia CDS žiaľ vyžaduje manuálne alternatívne riešenie v používateľskom prostredí. Na oprave tohto problému aktívne pracujeme:Importing a CDS solution package unfortunately requires a manual workaround in the experience, one that we are actively working to fix:

 1. Na stránke http://web.powerapps.com vyberte režim návrhu Riadené modelom (ukážka) vo vašom prostredí.In http://web.powerapps.com, select the Model-driven (preview) design mode in your environment.

  Výber režimu návrhu Riadené modelom

 2. Vyberte položku Rozšírené v ľavom navigačnom paneli a spustite prieskumníka riešení pre toto predvolené riešenie prostredia.Select Advanced in the left-navigation bar to launch the solution explorer for this environment's default solution.

  Výber položky Rozšírené

 3. Skopírujte URL adresu z prehliadača, vykonajte nasledujúce zmeny a potom prejdite na novú URL adresu v prehliadači:Copy the Url from your browser, make the following changes and then navigate to the new URL in your browser:

  • Aktuálna štruktúra URL adresy: https://{orguniquename}.crm.dynamics.com/tools/solution/edit.aspx?id={solutionname}Current URL structure: https://{orguniquename}.crm.dynamics.com/tools/solution/edit.aspx?id={solutionname}

   Upraviť URL adresu

  • Nová štruktúra URL adresy: https://{orguniquename}.crm.dynamics.com/tools/solution/SolutionImportWizard.aspxNew URL structure: https://{orguniquename}.crm.dynamics.com/tools/solution/SolutionImportWizard.aspx

   Výber balíka

 4. Vyberte súbor balíka riešenia CDS, ktorý chcete importovať, a dokončite sprievodcu.Select the CDS solution package file that you want to import, and complete the wizard.

 5. Ak je import úspešný, zobrazí sa nasledujúce potvrdzujúce dialógové okno.If import is successful you will see the following confirmation dialog. Dostupnosť zmien riešenia pre ďalších prispôsobovačov prostredia zabezpečíte výberom položky Publikovať všetky prispôsobeniaIn order for the solution changes to be available to other customizers within the environment select Publish All Customizations

  Úspešný import