Správa prostredí v službe PowerAppsAdminister environments in PowerApps

V Centre spravovania služby PowerApps môžete spravovať prostredia, ktoré ste vytvorili, a prostredia, pre ktoré máte pridelenú rolu Správcu prostredia alebo Správcu systému.In the PowerApps admin center, manage environments that you've created and those for which you have been added to the Environment Admin or System Administrator role. Z Centra spravovania môžete vykonávať tieto správcovské úkony:From the admin center, you can perform these administrative actions:

 • Vytvárať prostredia.Create environments.
 • Premenovať prostredia.Rename environments.
 • Pridávať alebo odstraňovať jednotlivých používateľov a skupiny z roly Správcu prostredia alebo Tvorcu prostredia.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.
 • Vytvoriť databázu služby Common Data Service pre prostredie.Provision a Common Data Service database for the environment.
 • Nastavovať pravidlá ochrany pred únikom informácií.Set Data Loss Prevention policies.
 • Nastavovať pravidlá zabezpečenia databázy (otvorené alebo obmedzené rolami databázy).Set database security policies (as open or restricted by database roles).
 • Členovia roly Globálneho správcu nájomníka služby Azure AD (vrátane Globálnych správcov služby Office 365) tiež môžu spravovať všetky prostredia, ktoré boli vytvorené v rámci nájomníka a nastavovať všetky pravidlá pre nájomníka.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies.

Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad prostredí.For more information, see Environments overview.

Prístup do Centra spravovania služby PowerAppsAccess the PowerApps admin center

Do Centra spravovania služby PowerApps môžete získať prístup takto:To access the PowerApps admin center:

Aby ste mohli spravovať prostredie v Centre spravovania služby PowerApps, musíte mať jednu z týchto rolí:To manage an environment in the PowerApps admin center, you must have one of these roles:

 • Rolu Správcu prostredia alebo Správcu systému v prostredí, ALEBOThe Environment Admin or System Administrator role of the environment, OR

 • Rolu Globálneho správcu nájomníka služby Azure AD alebo Office 365.The Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant.

Na prístup do Centra spravovania potrebujete aj licenciu na Plán 2 pre PowerApps alebo na Plán 2 pre Microsoft Flow.You also need either a PowerApps Plan 2 or Microsoft Flow Plan 2 license to access the admin center. Ďalšie informácie nájdete na stránke s cenami plánov PowerApps.For more information, see the PowerApps pricing page.

Dôležité

Všetky zmeny, ktoré vykonáte v Centre spravovania služby PowerApps, sa prejavia v Centre spravovania služby Microsoft Flow a naopak.Any changes that you make in PowerApps admin center affect the Microsoft Flow admin center and vice versa.

Vytvorenie prostrediaCreate an environment

Pokyny na vytvorenie prostredia nájdete v téme Vytvorenie prostredia.For instructions on how to create an environment, see Create an environment.

Zobrazenie prostredíView your environments

Keď otvoríte Centrum spravovania, v predvolenom nastavení sa zobrazí karta Prostredia so zoznamom všetkých prostredí, pre ktoré máte pridelenú rolu Správcu prostredia (ako je to zobrazené nižšie):When you open the admin center, the Environments tab appears by default and lists all the environments for which you are an Environment Admin (as shown below):

Ak ste členom roly Globálneho správcu nájomníka služby Azure AD alebo Office 365, zobrazia sa všetky prostredia, ktoré boli vytvorené používateľmi vo vašom nájomníkovi, pretože sa automaticky stávate Správcom prostredia pre všetky takto vytvorené prostredia.If you are a member of the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant, all the environments that have been created by users in your tenant appear, because you're automatically an Environment Admin for all of them.

Premenovanie prostrediaRename your environment

 1. Otvorte Centrum spravovania služby PowerApps, v zozname nájdite prostredie, ktoré chcete premenovať, a potom naň kliknite alebo ťuknite.Open the PowerApps admin center, find the environment to be renamed in the list, and click or tap it.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Podrobnosti.Click or tap Details.

 3. Do textového poľa Názov zadajte nový názov a potom kliknite na Uložiť.in the Name text box, enter the new name, then click Save.

  Ak ste v prostredí vytvorili databázu, táto možnosť sa nezobrazí.If you have created the database in the environment, then you will not see this option. Keď kliknete na prepojenie na karte Podrobnosti, môžete prostredie v Centre spravovania služby Dynamics 365 premenovať.You can rename the environment from Dynamics 365 Admin center by clicking on the link in Details tab.

Odstránenie prostrediaDelete your environment

 1. V Centre spravovania služby PowerApps kliknite alebo ťuknite na prostredie, ktoré chcete odstrániť.In the PowerApps admin center, click or tap the environment that you want to delete.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Podrobnosti.Click or tap Details.

 3. Kliknutím alebo ťuknutím na Odstrániť prostredie prostredie odstránite.Click or tap Delete environment to delete your environment.

Vytvorenie databázy služby Common Data Service pre prostredieCreate a Common Data Service database for an environment

Ak prostredie ešte nemá databázu, môže ju Správca prostredia vytvoriť v Centre spravovania služby PowerApps nasledujúcim postupom.If an environment doesn't already have a database, an Environment Admin can create one in the PowerApps admin center by following these steps. Databázy služby Common Data Service môžu vytvárať iba používatelia s licenciou na Plán 2 pre PowerApps.Only users with a PowerApps Plan 2 license can create Common Data Service databases.

 1. Vyberte prostredie v tabuľke prostredí.Select an environment in the environments table.

 2. Vyberte kartu Podrobnosti.Select the Details tab.

 3. Vyberte možnosť Vytvoriť databázu.Select Create a database.

Po vytvorení databázy vyberte model zabezpečenia.After you create a database, choose a security model. Ďalšie informácie nájdete v článku Konfigurácia zabezpečenia databázy.For more information, see Configure database security.

Správa zabezpečenia pre vaše prostredieManage security for your environments

Povolenia prostrediaEnvironment permissions

V danom prostredí sú všetci používatelia v nájomníkovi služby Azure AD používateľmi tohto prostredia.In an environment, all the users in the Azure AD tenant are users of that environment. Ak im chcete prideliť nejakú privilegovanejšiu rolu, musíte ich do danej roly prostredia pridať.However, for them to play a more privileged role, they need to be added to a specific environment role. Prostredia majú dve vstavané funkcie, ktoré poskytujú prístup k povoleniam v rámci prostredia:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Rola Správcu prostredia (alebo rola Správcu systému) môže vykonávať všetky akcie správy v prostredí vrátane nasledujúcich:The Environment Admin role (or System Administrator role) can perform all administrative actions on an environment including the following:

  • Pridávať alebo odstraňovať jednotlivých používateľov z roly Správcu prostredia alebo Tvorcu prostredia.Add or remove a user from either the Environment Admin or Environment Maker role.

  • Vytvoriť databázu služby Common Data Service pre prostredie.Provision a Common Data Service database for the environment.

  • Zobrazovať a spravovať všetky prostriedky vytvorené v rámci prostredia.View and manage all resources created within an environment.

  • Nastavovať pravidlá ochrany pred únikom informácií.Set data loss prevention policies. Ďalšie informácie nájdete v téme Pravidlá ochrany pred únikom informácií.For more information, see Data loss prevention policies.

  Poznámka

  Ak prostredie obsahuje databázu, musíte používateľom priradiť namiesto roly Správcu prostredia rolu Správcu systému.If the environment has the database, then you need to assign users the System Administrator role, instead of the Environment Admin role.

 • Rola Tvorcu prostredia môže vytvárať prostriedky v rámci prostredia vrátane aplikácií, pripojení, vlastných konektorov, brán a tokov spracovania v Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow. Tvorcovia prostredí môžu tiež distribuovať aplikácie, ktoré v prostredí vytvoria, iným používateľom vo vašej organizácii.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization. Môžu zdieľať aplikácie s jednotlivými používateľmi, skupinami zabezpečenia alebo so všetkými používateľmi v organizácii.They can share the app with individual users, security groups, or all users in the organization. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie aplikácie v PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Ak chcete v role Správcu prostredia priradiť používateľovi alebo skupine zabezpečenia rolu prostredia, vykonajte v Centre spravovania služby PowerApps nasledujúce kroky:To assign a user or a security group to an environment role, an Environment Admin can take these steps in the PowerApps admin center:

 1. Vyberte prostredie v tabuľke prostredí.Select the environment in environments table.

 2. Vyberte kartu Zabezpečenie.Select Security tab.

 3. Ak v prostredí nie je vytvorená databáza:If there is no database created in the environment:

  a.a. Vyberte buď rolu Správca prostredia, alebo rolu Tvorca prostredia.Select either the Environment Admin or Environment Maker role.

  b.b. Zadajte mená jedného alebo viacerých používateľov alebo skupín zabezpečenia v Azure Active Directory, prípadne zadajte, že chcete pridať celú organizáciu.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to add your entire organization.

  c.c. Výberom možnosti Uložiť aktualizujte priradenie k role prostredia.Select Save to update the assignments to the environment role.

 4. Ak v prostredí je vytvorená databáza:If database is created in the environment:

  a.a. Pridajte používateľa do prostredia a kliknutím na prepojenie mu priraďte rolu.Add the user to the environment and click on the link to assign the user a role.

  b.b. Vyberte používateľa v zozname používateľov v prostredí alebo inštancii.Select the user from the list of users in the environment / instance.

  c.c. Priraďte rolu používateľovi.Assign the role to the user.

  d.d. Výberom možnosti OK aktualizujte priradenia k role prostredia.Select OK to update the assignments to the environment role.

Poznámka

Používatelia alebo skupiny priradené k týmto rolám prostredia nemajú automatický prístup do databázy prostredia (ak existuje) a tento prístup im musí byť samostatne udelený Vlastníkom databázy.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia zabezpečenia databázy.For more information, see Configure database security.

Zabezpečenie databázyDatabase security

Možnosť vytvárania a upravovania schémy databázy a pripájania k údajom uloženým v databáze zriadenej v prostredí určujú roly používateľov databázy a množiny povolení.The ability to create and modify a database schema and to connect to the data stored within a database that is provisioned in your environment is controlled by the database's user roles and permission sets. Roly používateľov a množiny povolení pre databázu vášho prostredia môžete spravovať v sekciách Roly používateľov a Množiny povolení na karte Zabezpečenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia zabezpečenia databázy.You can manage the user roles and permission sets for your environment's database from the User roles and Permission sets section of the Security tab. For more information, see Configure database security.

Pravidlá údajovData policies

Údaje organizácie musia byť chránené tak, aby k nim nemali prístup cieľové skupiny, pre ktoré tieto údaje nie sú určené.An organization's data must be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. Ak chcete tieto údaje chrániť, môžete vytvoriť a vynucovať pravidlá, ktoré určia, s ktorými spotrebiteľskými službami bude možné tieto obchodné údaje pre konkrétne konektory zdieľať.To protect this data, you can create and enforce policies that define which consumer services and connector-specific business data can be shared with. Pravidlá, ktoré určujú spôsob, akým môžu byť údaje zdieľané, sa označujú ako pravidlá ochrany pred únikom informácií.Policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies. Pravidlá ochrany pred únikom informácií pre vaše prostredie môžete spravovať v sekcii Pravidlá údajov v Centre spravovania služby PowerApps.You can manage the DLP policies for your environments from the Data Policies section of the PowerApps admin center. Ďalšie informácie nájdete v téme Pravidlá ochrany pred únikom informácií.For more information, see Data loss prevention policies.

Najčastejšie otázkyFrequently asked questions

Koľko prostredí a databáz môžem vytvoriť?How many environments and databases can I create?

V závislosti od licencie môžete vytvoriť až dve skúšobné prostredia a dve produkčné prostredia.You can create up to two Trial environments and two Production environments, depending on their license. Ďalšie podrobnosti získate tu.Read here for more details. Každý používateľ môže v závislosti od licencie vytvoriť databázy v dvoch skúšobných prostrediach a v dvoch produkčných prostrediach.Each user can provision databases in two Trial environments and two Production environments, depending on their license.

Ktorá licencia obsahuje službu Common Data Service?Which license includes Common Data Service?

Plán 2 pre PowerApps.PowerApps Plan 2. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o všetkých plánoch, ktoré táto licencia obsahuje, navštívte stránku s cenami plánov PowerApps.See PowerApps pricing page for details on all the plans that include this license.

Keď sa snažím vytvoriť nové prostredie, zobrazí sa chyba.While trying to create a new environment, I am getting an error. Ako ju môžem odstrániť?How should I resolve it?

Ak sa zobrazuje chyba: „Plán nepodporuje vybratý typ prostredia alebo ste pre daný typ prostredia dosiahli limit.“, môže to znamenať dve veci:If you are getting the following error message: "Either your plan doesn’t support the environment type selected or you’ve reached the limit for that type of environment.", it can mean one of the two things:

 1. Máte už využitú kvótu na vytvorenie konkrétneho typu prostredia.You have already utilized your quota to create a specific type of environments. Povedzme, že sa toto hlásenie zobrazí pri vytváraní skúšobného prostredia.Say you were creating a Trial environment and you get this error message. To znamená, že už máte vytvorené dve skúšobné prostredia.That means, that you have already provisioned two Trial environments. Všetky prostredie môžete zobraziť v Centre spravovania služby PowerApps.You can view all the environments in PowerApps admin center. Ak chcete, môžete odstrániť existujúce prostredie daného konkrétneho typu a vytvoriť nové.If you want, you can delete an existing environment of that specific type and create a new one. Dávajte však pozor, aby ste neprišli o údaje, aplikácie, toky a iné prostriedky, ktoré chcete zachovať.But, please make sure that you don't lose your data, apps, flows and other resources which you want to retain.

 2. Nemáte kvótu na vytvorenie daného konkrétneho typu prostredia.You do not have a quota to create that specific type of the environment. Tu zistíte, aký typ prostredia môžete vytvoriť.Check what type of environment you can create here.

Ak sa zobrazí akékoľvek iná chybové hlásenie alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás tu.If you are getting any other error message or have more questions, please connect with us here.

Keď sa snažím vytvoriť databázu v prostredí, zobrazí sa chyba.While trying to create a database in an environment, I am getting an error. Ako ju môžem odstrániť?How should I resolve it?

Pri vytváraní databázy sa chyba môže zobraziť v nasledujúcich situáciách:In following scenarios, you can get an error while trying to create a database:

Predvolené prostredie: Vytvorenie databázy momentálne nie je podporované v predvolenom prostredí nájomníka.Default environment: Creating a database is currently not supported in a default environment of the tenant.

Pracujeme na tam, aby sme všetky vyššie spomenuté situácie umožnili.We are working on enabling all of the above scenarios. Ak sa zobrazí akékoľvek iná chybové hlásenie alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás tu.If you are getting any other error message or have more questions, please connect with us here

Kedy uplynie platnosť môjho skúšobného prostredia?When will my Trial environment expire?

Platnosť skúšobného prostredia uplynie po 30 dňoch od vytvorenia.Trial environment expires after 30 days of its creation. Ak nechcete, aby vášmu prostredie uplynula platnosť, budete ho môcť previesť na produkčné prostredie.If you don't want your environment to expire, there will be ways to convert it into a Production environment. Táto funkčnosť bude čoskoro dostupná a zaistíme, aby platnosť skúšobných prostredia dovtedy neuplynula.This functionality, will be coming soon and we will not expire Trial environments till then.

Započítava sa do kvóty aj moja aktuálna databáza (vytvorená pomocou predchádzajúcej verzie služby Common Data Service)?Does my current database (created with previous version of the Common Data Service) also gets counted in the quota?

Ak ste mali databázu (vytvorenú pomocou predchádzajúcej verzie služby Common Data Service), takisto sa započíta do kvóty produkčného prostredia.If you had a database (created with previous version of the Common Data Service), they will also get counted with your Production environment quota. Ak teraz vytvoríte databázu v niektorom prostredí (vytvorenom pred 15. marcom 2018), takisto sa započíta ako produkčné prostredie.If you now create a database in an environment (created prior to March 15, 2018) then it will also get counted as Production environment.

Môžem prostredie premenovať?Can I rename an environment?

Áno, táto funkcia je dostupná v Centre spravovania služby PowerApps.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Ďalšie informácie nájdete v článku Správa prostredí.See Environments Administration for more details.

Môžem prostredie odstrániť?Can I delete an environment?

Áno, táto funkcia je dostupná v Centre spravovania služby PowerApps.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Ďalšie informácie nájdete v článku Správa prostredí.See Environments Administration for more details. V súčasnosti nie je možné odstrániť produkčné prostredie s databázou (s najnovšou verziou služby Common Data Service).Please note that you currently can't delete a Production environment with a database (with latest version of the Common Data Service). Táto funkcia bude čoskoro k dispozícii.This will be coming soon!

Môžem ako Správca prostredia zobrazovať a spravovať všetky prostriedky (aplikácie, toky spravovania, rozhrania API a podobne) pre moje prostredie?As an Environment Admin, can I view and manage all resources (apps, flows, APIs, etc.) for an environment?

Áno, možnosť zobrazovania aplikácií a tokov spracovania pre dané prostredie je dostupná v Centre spravovania služby PowerApps.Yes, the ability to view the apps and flows for an environment is available from the PowerApps admin center. Ďalšie informácie nájdete v článku Zobrazenie aplikácií.See View Apps for more details.