Skupiny údajovData groups

Skupiny údajov predstavujú jednoduchý spôsob ako kategorizovať služby v rámci politiky ochrany pred únikom údajov (DLP).Data groups are a simple way to categorize services within a data loss prevention (DLP) policy. K dispozícii sú dve skupiny údajov, skupina Iba pracovné údaje a skupina Pracovné údaje nie sú povolené.The two data groups available are the Business data only group and the No business data allowed group. Organizácie môžu rozhodnúť o tom, ktoré služby sa umiestnia do konkrétnej skupiny údajov.Organizations are free to determine which services are placed into a particular data group. Dobrý spôsob, ako kategorizovať služby, je ich rozdelenie do skupín na základe vplyvu na organizáciu.A good way to categorize services is to place them in groups, based on the impact to the organization. Predvolene sa všetky služby umiestnia do skupiny údajov Pracovné údaje nie sú povolené.By default, all services are placed into the No business data allowed data group. Služby v skupine údajov spravujete pri vytváraní alebo úpravách vlastností politiky DLP v centre spravovania.You manage the services in a data group when you create or modify the properties of a DLP policy from the admin center.

Ako sa údaje zdieľajú medzi skupinami údajovHow data is shared between data groups

Údaje sa nedajú zdieľať medzi službami, ktoré sa nachádzajú v rôznych skupinách.Data cannot be shared among services located in different groups. Ak napríklad umiestnite SharePoint a Salesforce do skupiny Iba pracovné údaje a Facebook a Twitter do skupiny Pracovné údaje nie sú povolené, nemôžete vytvoriť aplikáciu PowerApp, ktorá premiestňuje údaje medzi SharePointom a Facebookom.For example, if you place SharePoint and Salesforce in the Business data only group and you place Facebook and Twitter in the No business data allowed group, you cannot create a PowerApp that moves data between SharePoint and Facebook. Zatiaľ čo údaje nie je možné zdieľať medzi službami v rôznych skupinách, môžete zdieľať údaje medzi službami v rámci konkrétnej skupiny.While data cannot be shared among services in different groups, you can share data among the services within a specific group. Vráťme sa teda k predchádzajúcemu príkladu. Keďže SharePoint a Salesforce boli umiestnené do tej istej skupiny údajov, môžu aplikácie PowerApps, ktoré vaši koncoví používatelia vytvoria, zdieľať údaje medzi SharePointom a službou Salesforce.So, going back to the earlier example, since SharePoint and Salesforce were placed in the same data group, PowerApps that your end users create can share data between SharePoint and Salesforce. Kľúčovým bodom teda je, že služby v konkrétnej skupine môžu zdieľať údaje, zatiaľ čo služby v rôznych skupinách údaje zdieľať nemôžu.The key point is that services in a specific group can share data, while services in different groups cannot share data.

Okrem toho musí jedna skupina označená ako predvolená skupina.Additionally, one data group must be designated as the default group. Pôvodne je skupina Pracovné údaje nie sú povolené predvolenou skupinou a všetky služby sú v tejto skupine údajov.Initially, the No business data allowed group is the default group and all services are in the data group. Správca môže zmeniť predvolenú skupinu údajov na skupinu Iba pracovné údaje.An administrator can change the default data group to the business data only data group.

Poznámka

Každá nová služba, ktorá sa pridá do služby PowerApps, bude umiestnená do určenej predvolenej skupiny.Any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Z tohto dôvodu vám odporúčame ponechať skupinu Pracovné údaje nie sú povolené ako predvolenú skupinu a manuálne pridávať služby do skupiny Iba pracovné údaje po tom, ako vaša organizácia vyhodnotí vplyv zdieľania pracovných údajov s novou službou.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group after your organization has evaluated the impact of allowing business data to be shared with the new service.

Pridanie služieb do skupiny údajovAdd services to a data group

V tomto návode pridáme SharePoint a Salesforce do skupiny údajov Iba pracovné údaje v politike ochrany pred únikom údajov (DLP).In this walk-through, we'll add SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a data loss prevention (DLP) policy.

 1. Vyberte odkaz + Pridať, ktorý sa nachádza v okne skupiny Iba pracovné údaje politiky DLP:Select the + Add link located inside the Business data only group box of a DLP policy:
  Obrázok tlačidla PridaťAdd image
 2. Vyberte položky SharePoint a Salesforce a potom príkaz Pridať služby, aby ste obe služby pridali do skupiny Iba pracovné údaje:Select SharePoint and Salesforce then select Add services to add both to the business data only group:
  Obrázok Pridať službyAdd services image
 3. V ponuke v hornej časti vyberte príkaz Uložiť politiku:Select Save Policy from the menu at the top:
  Uložiť politikuSave policy
 4. SharePoint aj Salesforce sa teraz nachádzajú v skupine Iba pracovné údaje:Notice that both SharePoint and Salesforce are now in the business data only group:
  aktualizovaná skupina Iba pracovné údaje

V tomto návode ste pridali SharePoint a Salesforce do skupiny údajov Iba pracovné údaje politiky DLP.In this walk-through, you've added SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a DLP policy. Ak niektorá z osôb, ktoré sú súčasťou prostredia politiky DLP, vytvorí aplikáciu, ktorá zdieľa údaje medzi SharePointom alebo službou Salesforce a ktoroukoľvek službou v skupine údajov Pracovné údaje nie sú povolené, túto aplikáciu nebude možné spustiť.If one of the person who is part of the DLP policy's environment create an app shares data between SharePoint or Salesforce and any service in the No business data allowed data group, the app will not be allowed to run.

Odstránenie služieb zo skupiny údajovRemove services from a data group

Keďže všetky služby sa musia nachádzať v niektorej zo skupín údajov, ak chcete odstrániť službu z konkrétnej skupiny, stačí ju pridať do inej skupiny a potom uložiť politiku.Since all services must be in one of the available data groups, to remove a service from a specific group, simply add the service to another group then save the policy.

Zmena predvolenej skupiny údajovChange the default data group

V tomto návode zmeníme predvolenú skupinu údajov zo skupiny Pracovné údaje nie sú povolené na skupinu Iba pracovné údaje.In this walk-through, we will change the default data group from the no business data allowed data group to the business data only data group.

Dôležité

Každá nová služba, ktorá sa pridá do služby PowerApps, bude umiestnená do určenej predvolenej skupiny.Any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Z tohto dôvodu vám odporúčame ponechať skupinu Pracovné údaje nie sú povolené ako predvolenú skupinu a manuálne pridávať služby do skupiny Iba pracovné údaje.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group.

 1. Vyberte položku ..., ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu skupiny údajov, ktorú chcete určiť ako predvolenú:Select the ... located at the top right corner of the data group you wish to designate as the default data group:
  zmena predvolenej skupinychange default group
 2. Vyberte príkaz Nastaviť ako predvolenú skupinu:Select Set as default group:
  zmena predvolenej skupinychange default group
 3. V ponuke v hornej časti vyberte príkaz Uložiť politiku:Select Save Policy from the menu at the top:
  zmena predvolenej skupinychange default group
 4. Táto skupina údajov je teraz označená ako predvolená skupina údajov:Notice the data group is now designated as the default data group:
  zmena predvolenej skupiny

Ďalšie krokyNext steps