Reakcia na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb (DSR) na odstránenie údajov zákazníkov služby PowerAppsResponding to Data Subject Rights (DSR) requests to delete PowerApps customer data

„Právo na vymazanie“ odstránením osobných údajov zo zákazníckych údajov organizácie predstavuje kľúčový ochranný prvok všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) platného v Európskej únii (EÚ).The “right to erasure” by the removal of personal data from an organization’s customer data is a key protection in the European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR). Odstránenie osobných údajov zahŕňa odstránenie denníkov generovaných systémom, nie však informácií z denníkov auditu.Removing personal data includes removing system-generated logs but not audit log information.

PowerApps umožňuje používateľom vytvárať podnikové (LOB) aplikácie, ktoré sú dôležitou súčasťou každodennej prevádzky vašej organizácie.PowerApps allows users to build line-of-business applications that are a critical part of your organization’s day-to-day operations. Keď používateľ odíde z organizácie, budete musieť manuálne skontrolovať a rozhodnúť, či sa majú odstrániť určité údaje a zdroje, ktoré používateľ vytvoril.When a user leaves your organization, you'll need to manually review and determine whether to delete certain data and resources that the user created. Ostatné osobné údaje sa odstránia automaticky pri odstránení používateľského konta zo služby Azure Active Directory.Other personal data will be automatically deleted whenever the user’s account is deleted from Azure Active Directory.

Tu je rozdelenie osobných údajov na tie, ktoré sa odstránia automaticky, a tie, ktoré budú vyžadovať manuálnu kontrolu a odstránenie:Here is the breakdown between which personal data will be automatically deleted and which data will require your manual review and deletion:

Vyžaduje manuálnu kontrolu a odstránenieRequires manual review and deletion Odstráni sa automaticky po odstránení používateľa zo služby Azure Active DirectoryAutomatically deleted when the user is deleted from Azure Active Directory
prostredie**Environment** BránaGateway
povolenia prostredia***Environment permissions*** Povolenia pre brányGateway permissions
aplikácia plátna**Canvas app** oznámenia služby PowerAppsPowerApps notifications
povolenia aplikácie plátnaCanvas-app permissions používateľské nastavenia služby PowerAppsPowerApps user settings
pripojenie**Connection** nastavenia aplikácie používateľa služby PowerAppsPowerApps user-app settings
Povolenia pre pripojeniaConnection permissions
vlastný konektor**Custom connector**
povolenia vlastného konektoraCustom-connector permissions

** Každý z týchto zdrojov obsahuje záznamy „Vytvoril/-a“ a „Upravil/-a“, ktoré zahŕňajú osobné údaje.** Each of these resources contains “Created By” and “Modified By” records that include personal data. Z bezpečnostných dôvodov sa tieto záznamy uchovávajú až do odstránenia zdroja.For security reasons, these records will be retained until the resource is deleted.

*** Pre prostredia obsahujúce databázu služby Common Data Service (CDS) for Apps sa povolenia prostredia (t. j. ktorí používatelia majú priradené roly tvorcu prostredia a správcu) ukladajú ako záznamy v danej databáze.*** For environments that include a Common Data Service (CDS) for Apps database, environment permissions (that is, which users are assigned to the Environment Maker and Admin roles) are stored as records in that database. Pozrite si tému Reagovanie na žiadosti DSR o údaje zákazníkov v súvislosti so službou Common Data Service pre aplikácie, v ktorej nájdete usmernenie, ako reagovať na žiadosti DSR pre používateľov služby CDS for Apps.For guidance on how to respond to DSRs for users of CDS for Apps, see Responding to Data Subject Rights (DSR) requests for Common Data Service for Apps customer data.

Pre údaje a zdroje, ktoré vyžadujú manuálnu kontrolu, ponúka služba PowerApps nasledujúce možnosti na zmenu priradenia (ak je to potrebné) alebo odstránenie osobných údajov pre konkrétneho používateľa:For the data and resources that require manual review, PowerApps offers the following experiences to reassign (if necessary) or delete personal data for a specific user:

Tu je rozdelenie daných možností podľa ich dostupnosti na odstránenie jednotlivých typov zdrojov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje:Here is the breakdown of which experiences are available to delete each type of resource that can contain personal data:

Zdroje obsahujúce osobné údajeResources containing personal data Prístup na webovú lokalituWebsite access Prístup do služby PowerShellPowerShell access
prostredieEnvironment Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
Povolenia prostredia**Environment permissions** Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
aplikácia plátnaCanvas app Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center
PowerAppsPowerApps
Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
povolenia aplikácie plátnaCanvas-app permissions Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
pripojenieConnection tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
Povolenia pre pripojeniaConnection permissions tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
vlastný konektorCustom connector tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
povolenia vlastného konektoraCustom-connector permissions tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available

** Pri používaní služby CDS for Apps sa po vytvorení databázy v prostredí ukladajú povolenia prostredia a povolenia modelom riadených aplikácií ako záznamy v rámci inštancie tejto databázy.** With the introduction of CDS for Apps, if a database is created within the environment, environment permissions and model-driven app permissions are stored as records within the instance of that database. Pozrite si tému Reagovanie na žiadosti DSR o údaje zákazníkov v súvislosti so službou Common Data Service pre aplikácie, v ktorej nájdete usmernenie, ako reagovať na žiadosti DSR pre používateľov služby CDS for Apps.For guidance on how to respond to DSRs for users of CDS for Apps, see Responding to Data Subject Rights (DSR) requests for Common Data Service for Apps customer data.

PredpokladyPrerequisites

Pre používateľovFor users

Každý používateľ s platnou licenciou na službu PowerApps môže vykonávať používateľské operácie uvedené v tomto dokumente pomocou služby PowerApps alebo rutín typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií.Any user with a valid PowerApps license can perform the user operations outlined in this document using the PowerApps or PowerShell cmdlets for app creators.

Nespravovaný nájomníkUnmanaged tenant

Ak ste členom nespravovaného nájomníka, čo znamená, že váš nájomník Azure AD nemá globálneho správcu, potom ešte stále môžete pomocou krokov uvedených v tomto článku odstrániť svoje vlastné osobné údaje.If you are a member of an unmanaged tenant, meaning that your Azure AD tenant does not have global administrator, then you will still be able to follow the steps outlined in this art to remove your own personal data. Vzhľadom na to, že pre vášho nájomníka neexistuje globálny správca, budete musieť postupovať podľa pokynov uvedených nižšie v Kroku 11: Odstránenie používateľa z Azure Active Directory a odstrániť z nájomníka svoje vlastné konto.However, since there is no global administrator for your tenant you will need to follow the instructions outlined in Step 11: Delete the user from Azure Active Directory below to delete your own account from the tenant.

Ak chcete zistiť, či ste členom nespravovaného nájomníka, postupujte nasledovne:In order to determine if you are a member of an unmanaged tenant please follow these steps:

 1. V prehliadači otvorte nasledujúcu URL adresu, pričom v nej nahraďte svoju e-mailovú adresu: https://login.windows.net/common/userrealm/name@contoso.com?api-version=2.1.Open the following URL in a browser, making sure to replace your email address in the URL: https://login.windows.net/common/userrealm/name@contoso.com?api-version=2.1

 2. Ak ste členom nespravovaného nájomníka, zobrazí sa vám odpoveď "IsViral": true.If you are a member of an unmanaged tenant then you will see an "IsViral": true in the response.

{
 ...
 "Login": "name@unmanagedcontoso.com",
 "DomainName": "unmanagedcontoso.com",
 "IsViral": true,
 ...
}
 1. V opačnom prípade patríte do spravovaného nájomníka.Otherwise, you belong to a managed tenant.

Pre správcovFor administrators

Na vykonávanie správcovských operácií uvedených v tomto dokumente pomocou centra spravovania služby PowerApps, centra spravovania Microsoft Flowu alebo rutín typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps budete potrebovať nasledovné:To perform the administrative operations outlined in this document using the PowerApps Admin center, Microsoft Flow admin center, or PowerShell cmdlets for PowerApps administrators, you'll need the following:

Krok č. 1: Odstránenie alebo zmena priradenia všetkých prostredí vytvorených používateľomStep 1: Delete or reassign all environments created by the user

Ako správca musíte pri spracovaní žiadosti DSR o vymazanie urobiť dve rozhodnutia pre jednotlivé prostredia, ktoré používateľ vytvoril:As an administrator, you have two decisions to make when processing a DSR delete request for each environment that the user created:

 1. Ak zistíte, že dané prostredie nepoužíva nikto iný vo vašej organizácii, môžete sa rozhodnúť toto prostredie odstrániť.If you determine that the environment is not being used by anyone else in your organization, you can choose to delete the environment.

 2. Ak zistíte, že dané prostredie je ešte potrebné, môžete sa rozhodnúť neodstrániť ho a ako správcu prostredia pridať seba (alebo iného používateľa vo vašej organizácii).If you determine that the environment is still required, you can choose not to delete the environment and add yourself (or another user in your organization) as an Environment Admin.

Dôležité

Odstránením prostredia sa natrvalo odstránia všetky zdroje v tomto prostredí vrátane všetkých aplikácií, postupov, pripojení atď. Pred odstránením prostredia preto skontrolujte jeho obsah.Deleting an environment will permanently delete all resources within the environment, including all apps, flows, connections, etc. So please review the contents of an environment before deletion.

Poskytnutie prístupu k prostrediam používateľa z centra spravovania služby PowerAppsGive access to a user’s environments from the PowerApps admin center

Správca môže prostredníctvom nasledujúcich krokov udeliť z centra spravovania služby PowerApps správcovský prístup k prostrediu, ktoré vytvoril konkrétny používateľ:An admin can grant administrative access to an environment created by a specific user from the PowerApps admin center by following these steps:

 1. V centre spravovania služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps admin center, select each environment in your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Ak prostredie vytvoril používateľ, na ktorého sa vzťahuje žiadosť DSR, vyberte položku Zabezpečenie a pomocou krokov uvedených v téme Správa prostredí udeľte oprávnenia správcu sebe alebo inému používateľovi vo vašej organizácii.If the environment was created by the user from the DSR request, select Security, and proceed with the steps outlined in Administer environments to give admin privileges to yourself or another user in your organization.

  Zabezpečenie prostredia

Odstránenie prostredí vytvorených používateľom z centra spravovania služby PowerAppsDelete environments created by a user from the PowerApps admin center

Správca môže prostredníctvom nasledujúcich krokov skontrolovať a odstrániť z centra spravovania služby PowerApps prostredia, ktoré vytvoril konkrétny používateľ:An admin can review and delete environments created by a specific user from the PowerApps admin center by following these steps:

 1. V centre spravovania služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps admin center, select each environment in your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Ak prostredie vytvoril používateľ, na ktorého sa vzťahuje žiadosť DSR, vyberte položku Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov na odstránenie prostredia:If the environment was created by the user from the DSR request, select Delete and then proceed with the steps to delete the environment:

  Odstránenie prostredia

Poskytnutie prístupu k prostrediam používateľa pomocou prostredia PowerShellGive access to a user’s environments using PowerShell

Správca môže udeliť sebe (alebo inému používateľovi v organizácii) prístup ku všetkým prostrediam, ktoré vytvoril používateľ, prostredníctvom funkcie Set-AdminEnvironmentRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:An administrator can assign themselves (or another user within their organization) access to all environments created by a user by using the Set-AdminEnvironmentRoleAssignment function in the PowerShell cmdlets for PowerApps administrators:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
$myUserId = $global:currentSession.UserId

#Assign yourself as an admin to each environment created by the user
Get-AdminEnvironment -CreatedBy $deleteDsrUserId | Set-AdminEnvironmentRoleAssignment -RoleName EnvironmentAdmin -PrincipalType User -PrincipalObjectId $myUserId

#Retrieve the environment role assignments to confirm
Get-AdminEnvironment -CreatedBy $deleteDsrUserId | Get-AdminEnvironmentRoleAssignment

Dôležité

Táto funkcia funguje len v prostrediach, ktoré nemajú inštanciu databázy v službe CDS for Apps.This function works only in environments that do not have an instance of a database in CDS for Apps.

Odstránenie prostredí vytvorených používateľom pomocou prostredia PowerShellDelete environments created by a user using PowerShell

Správca môže odstrániť všetky prostredia vytvorené používateľom prostredníctvom funkcie Remove-AdminEnvironment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:An administrator can delete all environments created by a user by using the Remove-AdminEnvironment function in the PowerShell cmdlets for PowerApps administrators:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

# Retrieve all environments created by the user and then delete them
Get-AdminEnvironment -CreatedBy $deleteDsrUserId | Remove-AdminEnvironment

Krok č. 2: Odstránenie povolení používateľa pre všetky ostatné prostrediaStep 2: Delete the user’s permissions to all other environments

Používatelia môžu mať v prostredí priradené povolenia (napríklad správca prostredia a tvorca prostredia), ktoré sú uložené v službe PowerApps ako „priradenie roly“.Users can be assigned permissions (such as Environment Admin and Environment Maker) in an environment, which are stored in the PowerApps service as a “role assignment.” Pri používaní služby CDS for Apps sa po vytvorení databázy v prostredí ukladajú tieto „priradenia rolí“ ako záznamy v rámci inštancie tejto databázy.With the introduction of CDS for Apps, if a database is created within the environment, these “role assignments” are stored as records within the instance of that database. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa prostredí.For more information, see Administer environments.

Pre prostredia bez databázy služby CDS for AppsFor environments without a CDS for Apps database

Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center

Správca môže odstrániť povolenia používateľa v prostredí prostredníctvom nasledujúcich krokov so začiatkom v centre spravovania služby PowerApps:An administrator can delete a user’s environment permissions starting from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization.

  Ak chcete mať možnosť kontrolovať všetky prostredia vytvorené v rámci vašej organizácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo globálnym správcom služby Azure Active Directory.You must be an Office 365 Global Administrator or Azure Active Directory Global Administrator to be able to review all environments that have been created within your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Vyberte možnosť Zabezpečenie.Select Security.

  Ak vaše prostredie nemá databázu služby CDS for Apps, zobrazí sa časť pre Roly prostredia.If your environment does not have a CDS for Apps database, you will see a section for Environment Roles.

 3. V časti Roly prostredia vyberte samostatne obe možnosti Správca prostredia aj Tvorca prostredia a pomocou panela hľadania vyhľadajte meno používateľa.Within Environment Roles, select both Environment Admin and Environment Maker separately and, using the search bar, search for the user’s name.

  Stránka Roly prostredia

 4. Ak má používateľ prístup k niektorej z rolí, na obrazovke Používatelia odstráňte jeho povolenie a vyberte možnosť Uložiť.If the user has access to either role, from within the Users screen, remove their permission, and select Save.

PowerShellPowerShell

Správca môže odstrániť všetky priradenia rolí prostredia pre používateľa v rámci všetkých prostredí bez databázy služby CDS for Apps prostredníctvom funkcie Remove-AdminEnvironmentRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:An administrator can delete all environment role assignments for a user across all environments without a CDS for Apps database by using the Remove-AdminEnvironmentRoleAssignment function in the PowerShell cmdlets for PowerApps administrators:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#find all environment role assignments for the user for environments without a CDS for Apps instance and delete them
Get-AdminEnvironmentRoleAssignment -UserId $deleteDsrUserId | Remove-AdminEnvironmentRoleAssignment

Dôležité

Táto funkcia funguje len pre prostredia, ktoré nemajú inštanciu databázy služby CDS for Apps.This function works only for environments that do not have an instance of a CDS for Apps database.

Pre prostredia S databázou služby CDS for AppsFor environments WITH a CDS for Apps database

Pri používaní služby CDS for Apps sa po vytvorení databázy v prostredí ukladajú tieto „priradenia rolí“ ako záznamy v rámci inštancie tejto databázy.With the introduction of the CDS for Apps, if a database is created within the environment, these “role assignments” are stored as records within the instance of that database. Ak chcete zistiť, ako odstrániť osobné údaje z inštancie databázy v službe CDS for Apps, pozrite si nasledujúcu dokumentáciu: Odstránenie osobných údajov používateľa služby Common Data Service.Please refer to the following documentation on how to remove personal data from an instance of a database in CDS for Apps: Common Data Service User personal data removal

Krok č. 3: Odstránenie alebo zmena priradenia všetkých aplikácií plátna vo vlastníctve používateľaStep 3: Delete or reassign all canvas apps owned by a user

Zmena priradenia aplikácii plátna používateľa pomocou rutín typu cmdlet prostredia PowerShell správcu služby PowerAppsReassign a user’s canvas apps using the PowerApps Admin PowerShell cmdlets

Ak sa správca rozhodne neodstrániť aplikácie plátna používateľa, môže zmeniť priradenie aplikácií vo vlastníctve používateľa prostredníctvom funkcie Set-AdminAppOwner v rutinách typu cdmlet prostredia PowerShell správcu služby PowerApps:If an admin decides not to delete a user’s canvas apps, they can reassign the apps owned by a user by using the Set-AdminAppOwner function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
$newAppOwnerUserId = "72c272b8-14c3-4f7a-95f7-a76f65c9ccd8"

#find all apps owned by the DSR user and assigns them a new owner
Get-AdminApp -Owner $deleteDsrUserId | Set-AdminAppOwner -AppOwner $newAppOwnerUserId

Odstránenie aplikácie plátna používateľa pomocou lokality PowerAppsDelete a user’s canvas app using the PowerApps site

Používateľ môže odstrániť aplikáciu z lokality PowerApps.A user can delete an app from the PowerApps site. Úplné pokyny na odstránenie aplikácie nájdete v časti o odstránení aplikácie.For the full steps on how to delete an app, please see deleting an app.

Odstránenie aplikácie plátna používateľa pomocou centra spravovania služby PowerAppsDelete a user’s canvas app using the PowerApps Admin center

Správca môže odstrániť aplikácie, ktoré vytvoril používateľ, prostredníctvom nasledujúcich krokov so začiatkom v centre spravovania služby PowerApps:An admin can delete apps created by a user starting from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization.

  Ak chcete mať možnosť kontrolovať všetky prostredia vytvorené v rámci vašej organizácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo globálnym správcom služby Azure Active Directory.You must be a Office 365 Global Administrator or Azure Active Directory Global Administrator to be able to review all environments that have been created within your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Vyberte položky Zdroje > Aplikácie.Select Resources > Apps.

 3. Pomocou panela hľadania vyhľadajte meno používateľa, pričom sa zobrazia všetky aplikácie, ktoré tento používateľ vytvoril v rámci daného prostredia:Using the search bar, search for the user’s name, which will bring up any apps that have been created by that user within this environment:

  Vyhľadávanie aplikácií

 4. Pre každú aplikáciu vo vlastníctve používateľa vyberte položku Podrobnosti:Select Details for each of the apps owned by the user:

  Výber podrobností aplikácie

 5. Na odstránenie každej aplikácie vyberte položku Odstrániť:Select Delete to delete each app:

Odstránenie aplikácie plátna používateľa pomocou rutín typu cmdlet prostredia PowerShell správcu služby PowerAppsDelete a user’s canvas app using the PowerApps Admin PowerShell cmdlets

Ak sa správca rozhodne odstrániť všetky aplikácie plátna vo vlastníctve používateľa, môže to urobiť pomocou funkcie Remove-AdminApp v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell správcu služby PowerApps:If an admin decides to delete all canvas apps owned by a user, they can do so using the Remove-AdminApp function in the PowerApps Admin PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#find all apps owned by the DSR user and deletes them
Get-AdminApp -Owner "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea" | Remove-AdminApp

Krok č. 4: Odstránenie povolení používateľa pre aplikácie plátnaStep 4: Delete the user’s permissions to canvas apps

Vždy, keď s používateľom niekto zdieľa aplikáciu, PowerApps uloží záznam s názvom „priradenie roly“, ktorý popisuje povolenia používateľa (CanEdit alebo CanUse) pre túto aplikáciu.Whenever an app is shared with a user, PowerApps stores a record called a “role assignment” that describes the user’s permissions (CanEdit or CanUse) to the application. Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie aplikácie.For more information, see the Share an app article.

Poznámka

Po odstránení aplikácie sa odstránia aj priradenia rolí pre aplikáciu.An app’s role assignments will be deleted when the app is deleted.

Poznámka

Priradenie roly vlastníka aplikácie je možné odstrániť len tak, že sa aplikácii priradí nový vlastník.The app owner's role assignment can only be deleted by assigning a new owner for the app.

Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center

Správca môže odstrániť priradenia rolí aplikácií, ktoré vytvoril používateľ, prostredníctvom nasledujúcich krokov so začiatkom v centre spravovania služby PowerApps:An admin can delete app-role assignments for a user starting from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization.

  Ak chcete mať možnosť kontrolovať všetky prostredia vytvorené v rámci vašej organizácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo globálnym správcom služby Azure Active Directory.You must be an Office 365 Global Administrator or Azure Active Directory Global Administrator to be able to review all environments that have been created within your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Pre každé prostredie vyberte položky Zdroje > Aplikácie.For each environment select Resources > Apps.

 3. Pre každú aplikáciu v prostredí vyberte položku Zdieľať:Select Share for each of the apps in the environment:

  Výber zdieľania aplikácie

 4. Ak má používateľ prístup k aplikácii, na obrazovke zdieľania aplikácie odstráňte jeho povolenie a vyberte možnosť Uložiť.If the user has access to the app, from within the app’s Share screen, remove their permission and select Save.

  Stránka správcu zobrazujúca zdieľanie aplikácie

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správca môže odstrániť všetky priradenia rolí používateľa pre aplikáciu plátna pomocou funkcie Remove-AdminAppRoleAssignmnet v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell správcu služby PowerApps:An admin can delete all of a user’s canvas-app role assignments by using the Remove-AdminAppRoleAssignmnet function in the PowerApps Admin PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#find all app role assignments for the DSR user and deletes them
Get-AdminAppRoleAssignment -UserId $deleteDsrUserId | Remove-AdminAppRoleAssignment

Krok č. 5: Odstránenie pripojení, ktoré vytvoril používateľStep 5: Delete connections created by a user

Pripojenia sa používajú spolu s konektormi pri vytváraní pripojiteľnosti k iným systémom rozhraní API a SaaS.Connections are used in conjunction with connectors when establishing connectivity with other APIs and SaaS systems. Pripojenia obsahujú odkazy na používateľa, ktorý ich vytvoril. Preto je možné ich odstrániť s cieľom odstrániť všetky odkazy na používateľa.Connections do include references to the user who created them and, as a result, can be deleted to remove any references to the user.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používateľ môže odstrániť všetky svoje pripojenia pomocou funkcie Remove-Connection v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií:A user can delete all of their connections by using the Remove-Connection function in the PowerShell cmdlets for app creators:

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connections for the calling user and deletes them
Get-Connection | Remove-Connection

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerAppsPowerShell cmdlets for PowerApps administrators

Správca môže odstrániť všetky priradenia používateľa pomocou funkcie Remove-AdminConnection v rutinách PowerShell pre správcu PowerApps:An admin can delete all of a user’s connections by using the Remove-AdminConnection function in the PowerApps Admin PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#Retrieves all connections for the DSR user and deletes them
Get-AdminConnection -CreatedBy $deleteDsrUserId | Remove-AdminConnection

Krok č. 6: Odstránenie povolení používateľa pre zdieľané pripojeniaStep 6: Delete the user’s permissions to shared connections

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používateľ môže odstrániť všetky svoje priradenia rolí pripojenia pre zdieľané pripojenia pomocou funkcie Remove-ConnectionRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií:A user can delete all of their connection role assignments for shared connections by using the Remove-ConnectionRoleAssignment function in the PowerShell cmdlets for app creators:

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connection role assignments for the calling users and deletes them
Get-ConnectionRoleAssignment | Remove-ConnectionRoleAssignment

Poznámka

Priradené roly používateľa nie je možné odstrániť bez odstránenia zdroja pripojenia.Owner role assignments cannot be deleted without deleting the connection resource.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správca môže odstrániť všetky priradenia rolí pripojenia používateľa pomocou funkcie Remove-AdminConnectionRoleAssignment v rutinách PowerShell pre správcu PowerApps:An admin can delete all of a user’s connection role assignments by using the Remove-AdminConnectionRoleAssignment function in the PowerApps Admin PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#Retrieves all connection role assignments for the DSR user and deletes them
Get-AdminConnectionRoleAssignment -PrincipalObjectId $deleteDsrUserId | Remove-AdminConnectionRoleAssignment

Krok č. 7: Odstránenie vlastných konektorov, ktoré vytvoril používateľStep 7: Delete custom connectors created by the user

Vlastné konektory dopĺňajú existujúce prednastavené konektory a umožňujú pripojenia k iným rozhraniam API, SaaS a vlastným vyvinutým systémom.Custom Connectors supplement the existing out of box connectors and allow for connectivity to other APIs, SaaS and custom-developed systems. Možno budete chcieť previesť vlastníctvo vlastného konektora na iných používateľov v organizácii alebo odstrániť vlastný konektor.You may want to transfer Custom Connector ownership to other users in the organization or delete the Custom Connector.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používateľ môže odstrániť všetky svoje vlastné konektory pomocou funkcie Remove-Connector v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií:A user can delete all of their custom connectors by using the Remove-Connector function in the PowerShell cmdlets for app creators:

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all custom connectors for the calling user and deletes them
Get-Connector -FilterNonCustomConnectors | Remove-Connector

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správca môže odstrániť všetky vlastné konektory vytvorené používateľom pomocou funkcie Remove-AdminConnector v rutinách PowerShell pre správcu PowerApps:An admin can delete all custom connectors created by a user using the Remove-AdminConnector function in the PowerApps Admin PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#Retrieves all custom connectors created by the DSR user and deletes them
Get-AdminConnector -CreatedBy $deleteDsrUserId | Remove-AdminConnector

Krok č. 8: Odstránenie povolení používateľa pre zdieľané vlastné konektoryStep 8: Delete the user’s permissions to shared custom connectors

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používateľ môže odstrániť všetky svoje priradenia rolí konektora pre zdieľané vlastné konektory pomocou funkcie Remove-ConnectorRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií:A user can delete all of their connector role assignments for shared custom connectors with the Remove-ConnectorRoleAssignment function in the PowerShell cmdlets for app creators:

Add-PowerAppsAccount

#Retrieves all connector role assignments for the calling users and deletes them
Get-ConnectorRoleAssignment | Remove-ConnectorRoleAssignment

Poznámka

Priradené roly používateľa nie je možné odstrániť bez odstránenia zdroja pripojenia.Owner role assignments cannot be deleted without deleting the connection resource.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správca môže odstrániť všetky priradenia rolí vlastných konektorov pre používateľa pomocou funkcie Remove-AdminConnectorRoleAssignment v rutinách PowerShell pre správcu PowerApps:An admin can delete all custom connector role assignments for a user using the Remove-AdminConnectorRoleAssignment function in the PowerApps Admin PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
$deleteDsrUserId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"

#Retrieves all custom connector role assignments for the DSR user and deletes them
Get-AdminConnectorRoleAssignment -PrincipalObjectId $deleteDsrUserId | Remove-AdminConnectorRoleAssignment

Krok č. 9: Odstránenie osobných údajov používateľa v Microsoft FloweStep 9: Delete the user’s personal data in Microsoft Flow

Licencie na službu PowerApps vždy obsahujú funkcie služby Microsoft Flow.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. Okrem toho, že je Microsoft Flow súčasťou licencií na službu PowerApps, je tiež k dispozícii ako samostatná služba.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Usmernenia o tom, ako môžete reagovať na žiadosti DSR používateľov, ktorí používajú službu Microsoft Flow, nájdete v článku Reagovanie na žiadosti DSR v súvislosti so smernicou GDPR v Microsoft Flowe.For guidance on how to respond to DSRs for users who use the Microsoft Flow service, see Responding to GDPR Data Subject Requests for Microsoft Flow.

Dôležité

Správcovia by mali dokončiť tento krok pre používateľov služby PowerApps.It is recommended that admins complete this step for a PowerApps user.

Krok č. 10: Odstránenie osobných údajov používateľa v inštanciách služby CDS for AppsStep 10: Delete the user’s personal data in instances of CDS for Apps

Niektoré licencie na službu PowerApps, vrátane plánu PowerApps Community Plan, poskytujú používateľom vo vašej organizácii možnosť vytvárať inštancie služby CDS for Apps a vytvárať a zostavovať aplikácie v službe CDS for Apps.Certain PowerApps licenses, including the PowerApps Community Plan, give the ability for users within your organization to create instances of CDS for Apps and to create and build apps on CDS for Apps. PowerApps Community Plan je bezplatná licencia, ktorá umožňuje používateľom vyskúšať si službu CDS for Apps v individuálnom prostredí.The PowerApps Community Plan is a free license that allows users to try out CDS for Apps in an individual environment. Informácie o tom, ktoré možnosti sú súčasťou jednotlivých licencií na službu PowerApps, nájdete na stránke s cenami služby PowerApps.See the PowerApps pricing page for which capabilities are included in each PowerApps license.

Pozrite si tému Reagovanie na žiadosti DSR o údaje zákazníkov v súvislosti so službou Common Data Service pre aplikácie, v ktorej nájdete usmernenie, ako reagovať na žiadosti DSR pre používateľov služby CDS for Apps.For guidance on how to respond to DSRs for users who use CDS for Apps, see Responding to Data Subject Rights (DSR) requests for Common Data Service for Apps customer data.

Dôležité

Správcovia by mali dokončiť tento krok pre používateľov služby PowerApps.It is recommended that admins complete this step for a PowerApps user.

Krok č. 11: Odstránenie používateľa zo služby Azure Active DirectoryStep 11: Delete the user from Azure Active Directory

Posledným krokom po dokončení vyššie uvedených krokov je odstránenie konta používateľa pre Azure Active Directory.Once the above steps have been complete the final step is to delete the user’s account for Azure Active Directory.

Spravovaný nájomníkManaged tenant

Ako správca spravovaného nájomníka Azure AD môžete odstrániť konto používateľa podľa postupu uvedeného v dokumentácii služby Azure týkajúcej sa žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR, ktorú nájdete na portáli Office 365 Service Trust Portal.As an admin of a managed Azure AD tenant you can delete the user's account by following the steps outlined in the Azure Data Subject Request GDPR documentation that can be found on the Office 365 Service Trust Portal.

Nespravovaný nájomníkUnmanaged tenant

Ak ste členom nespravovaného nájomníka, potom budete musieť na odstránenie konta z nájomníka Azure AD postupovať podľa týchto krokov:If you are a member of an unmanaged tenant then you will need to follow these steps in order to delete your account from your Azure AD tenant:

Poznámka

Prečítajte si oddiel Nespravovaný nájomník uvedený vyššie s cieľom zistiť či ste členom nespravovaného alebo spravovaného nájomníka.Please see the Unmanaged tenant section above to see how to detect if you are a member of an unmanaged or managed tenant.

 1. Prejdite na stránku ochrany osobných údajov v pracovnom a školskom prostredí a prihláste sa pomocou svojho konta Azure AD.Navigate to the Work and School privacy page and sign-in with your Azure AD account.

 2. Vyberte Zrušiť konto a postupujte podľa pokynov na odstránenie konta z nájomníka Azure AD.Select Close account and follow the instructions to delete your account from your Azure AD tenant.

  Výber zdieľania aplikácie