Podpora prostredia PowerShell pre PowerApps (ukážka)PowerShell support for PowerApps (preview)

Spustením ukážky rutín typu cmdlet pre tvorcov a správcov aplikácií v prostredí PowerShell môžete zautomatizovať množstvo úloh monitorovania a správy, ktoré v súčasnosti možno vykonávať len manuálne v službe PowerApps alebo v centre spravovania služby PowerApps.With the preview launch of the PowerShell cmdlets for app creators and administrators, you can automate many of the monitoring and management tasks that are only possible manually today in PowerApps or the PowerApps Admin center.

InštaláciaInstallation

Ak chcete spustiť rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií, postupujte takto:To run the PowerShell cmdlets for app creators, do the following:

 1. Stiahnite súbor skriptov prostredia PowerShell.Download the PowerShell scripts file.

 2. Rozbaľte súbor do priečinka.Unzip the file into a folder.

 3. V tom istom priečinku otvorte príkazové okno prostredia PowerShell ako správca.Open a PowerShell command window (as administrator) in that same folder.

 4. Spustite nasledujúci jednorazový príkaz prostredia PowerShell (predpokladá sa, že ste ešte nikdy nespustili príkazy prostredia PowerShell na tomto počítači):Run the following one-time PowerShell command (this presumes you've never run PowerShell commands on the current machine):

  Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
  
 5. Importujte potrebné moduly pomocou nasledujúcich príkazov:Import the necessary modules using the following commands:

  Import-Module .\Microsoft.PowerApps.Administration.PowerShell.psm1 -Force
  Import-Module .\Microsoft.PowerApps.PowerShell.psm1 -Force
  
 6. Známy problém, ktorý sa v súčasnosti môže vyskytnúť, je, že možno budete musieť manuálne odblokovať súbory v prostredí PowerShell pomocou nasledujúceho príkazu:There is a known issue today that may also require you to manually unblock the PowerShell files using the following command:

  dir . | Unblock-File
  
 7. Ešte pred tým ako získate prístup k niektorým príkazom, zadajte svoje poverenia pomocou nasledujúceho príkazu.Before accessing any of the commands, provide your credentials using the following command. Tieto poverenia sa obnovia na približne 8 hodín. Potom sa budete musieť prihlásiť znova, ak chcete pokračovať v používaní rutín typu cmdlet.These credentials are refreshed for up to ~8 hours before you're required to sign in again to continue using the cmdlets.

  # This call will open a prompt to collect the credentials (AAD account & password) that will be used by the commands
  Add-PowerAppsAccount
  
  # Here is how you can pass in credentials (avoiding opening a prompt)
  $pass = ConvertTo-SecureString "password" -AsPlainText -Force
  Add-PowerAppsAccount -Username foo@bar.com -Password $pass
  

Rutiny typu cmdlet služby PowerApps pre tvorcov aplikácií (ukážka)PowerApps cmdlets for app creators (preview)

PožiadavkaPrerequisite

Používatelia s platnou licenciou služby PowerApps môžu vykonávať operácie v týchto rutinách typu cmdlet, ale budú mať prístup iba k zdrojom (napríklad k aplikáciám, postupom atď.), ktoré boli vytvorené nimi alebo boli s nimi zdieľané.Users with a valid PowerApps license can perform the operations in these cmdlets, but they will only have access to the resources (for example, apps, flows, etc.) that have been created or shared with them.

Zoznam rutín typu cmdletCmdlet list

Poznámka

V najnovšom vydaní sme aktualizovali niektoré názvy funkcií rutín typu cmdlet s cieľom pridať vhodné predpony na predchádzanie vzniku kolízií.We have updated some of the cmdlets function names in the latest release in order to add appropriate prefixes to prevent collisions. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad zmien.See the table below for an overview of what has changed.

ÚčelPurpose Rutina typu cmdletCmdlet
Načítavanie prostredíRead environments Get-PowerAppEnvironment (predtým Get-PowerAppsEnvironment)Get-PowerAppEnvironment (previously Get-PowerAppsEnvironment)
Get-FlowEnvironmentGet-FlowEnvironment
Načítať, aktualizovať a odstrániť aplikáciu plátnaRead, update, and delete a canvas app Get-PowerApp (predtým Get-App)Get-PowerApp (previously Get-App)
Remove-PowerApp (predtým Remove-App)Remove-PowerApp (previously Remove-App)
Publish-PowerApp (predtým Publish-App)Publish-PowerApp (previously Publish-App)
Set-AppDisplayName (predtým Set-PowerAppDisplayName)Set-AppDisplayName (previously Set-PowerAppDisplayName)
Get-PowerAppVersion (predtým Get-AppVersion)Get-PowerAppVersion (previously Get-AppVersion)
Restore-PowerAppVersion (predtým Restore-AppVersion)Restore-PowerAppVersion (previously Restore-AppVersion)
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia aplikácie plátnaRead, update, and delete canvas app permissions Get-PowerAppRoleAssignment (predtým Get-AppRoleAssignment)Get-PowerAppRoleAssignment (previously Get-AppRoleAssignment)
Set-PowerAppRoleAssignment (predtým Set-AppRoleAssignment)Set-PowerAppRoleAssignment (previously Set-AppRoleAssignment)
Remove-PowerAppRoleAssignment (predtým Remove-AppRoleAssignment)Remove-PowerAppRoleAssignment (previously Remove-AppRoleAssignment)
Načítať, aktualizovať a odstrániť postupRead, update, and delete a flow Get-FlowGet-Flow
Get-FlowRunGet-FlowRun
Enable-FlowEnable-Flow
Disable-FlowDisable-Flow
Remove-FlowRemove-Flow
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia postupuRead, update, and delete flow permissions Get-FlowOwnerRoleGet-FlowOwnerRole
Set-FlowOwnerRoleSet-FlowOwnerRole
Remove-FlowOwnerRoleRemove-FlowOwnerRole
Načítať a odpovedať na schválenia postupuRead and respond to flow approvals Get-FlowApprovalRequestGet-FlowApprovalRequest
Get-FlowApprovalGet-FlowApproval
RespondTo-FlowApprovalRequestRespondTo-FlowApprovalRequest
Načítať a odstrániť pripojeniaRead and delete connections Get-PowerAppConnection (predtým Get-Connection)Get-PowerAppConnection (previously Get-Connection)
Remove-PowerAppConnection (predtým Remove-Connection)Remove-PowerAppConnection (previously Remove-Connection)
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia pripojeniaRead, update, and delete connection permissions Get-PowerAppConnectionRoleAssignment (predtým Get-ConnectionRoleAssignment)Get-PowerAppConnectionRoleAssignment (previously Get-ConnectionRoleAssignment)
Set-PowerAppConnectionRoleAssignment (predtým Set-ConnectionRoleAssignment)Set-PowerAppConnectionRoleAssignment (previously Set-ConnectionRoleAssignment)
Remove-PowerAppConnectionRoleAssignment (predtým Remove-ConnectionRoleAssignment)Remove-PowerAppConnectionRoleAssignment (previously Remove-ConnectionRoleAssignment)
Načítať a odstrániť konektoryRead and delete connectors Get-PowerAppConnector (predtým Get-Connector)Get-PowerAppConnector (previously Get-Connector)
Remove-PowerAppConnector (predtým Remove-Connector)Remove-PowerAppConnector (previously Remove-Connector)
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia vlastného konektoraRead, update, and delete custom connector permissions Get-PowerAppConnectorRoleAssignment (predtým Get-ConnectorRoleAssignment)Get-PowerAppConnectorRoleAssignment (previously Get-ConnectorRoleAssignment)
Set-PowerAppConnectorRoleAssignment (predtým Set-ConnectorRoleAssignment)Set-PowerAppConnectorRoleAssignment (previously Set-ConnectorRoleAssignment)
Remove-PowerAppConnectorRoleAssignment (predtým Remove-ConnectorRoleAssignment)Remove-PowerAppConnectorRoleAssignment (previously Remove-ConnectorRoleAssignment)

Poznámka

Nasledujúce príkazy možno použiť na pochopenie syntaxe a zobrazenie ukážok každej rutiny typu cmdlet:Use the following commands to understand syntax and view samples for each of the cmdlets:

Get-Help Get-PowerAppEnvironment
Get-Help Get-PowerAppEnvironment -Examples
Get-Help Get-PowerAppEnvironment -Detailed

Rutiny typu cmdlet služby PowerApps pre správcov (ukážka)PowerApps cmdlets for administrators (preview)

PožiadavkaPrerequisite

Ak chcete vykonať operácie správy v rutinách typu cmdlet pre správcov, budete potrebovať nasledovné:To perform the administration operations in the admin cmdlets, you'll need the following:

Zoznam rutín typu cmdletCmdlet list

Poznámka

V najnovšom vydaní sme aktualizovali niektoré názvy funkcií rutín typu cmdlet s cieľom pridať vhodné predpony na predchádzanie vzniku kolízií.We have updated some of the cmdlets function names in the latest release in order to add appropriate prefixes to prevent collisions. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad zmien.See the table below for an overview of what has changed.

ÚčelPurpose Rutiny typu cmdletCmdlets
Načítanie, aktualizácia a odstránenie prostredí a databáz služby Common Data Service for AppsRead, update, and delete environments & Common Data Service for Apps databases Nové-AdminPowerAppEnvironment *Nové*New-AdminPowerAppEnvironment *New*
Set-AdminPowerAppEnvironmentDisplayName *Nové*Set-AdminPowerAppEnvironmentDisplayName *New*
Get-AdminPowerAppEnvironment (predtým Get-AdminEnvironment)Get-AdminPowerAppEnvironment (previously Get-AdminEnvironment)
Remove-AdminPowerAppEnvironment (predtým Remove-AdminEnvironment)Remove-AdminPowerAppEnvironment (previously Remove-AdminEnvironment)
New-AdminPowerAppCdsDatabase *Nové*New-AdminPowerAppCdsDatabase *New*
Get-AdminPowerAppCdsDatabaseLanguages *Nové*Get-AdminPowerAppCdsDatabaseLanguages *New*
Get-AdminPowerAppCdsDatabaseCurrencies *Nové*Get-AdminPowerAppCdsDatabaseCurrencies *New*
Get-AdminPowerAppEnvironmentLocations *Nové*Get-AdminPowerAppEnvironmentLocations *New*
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia prostrediaRead, update, and delete environment permissions

Tieto rutiny typu cmdlet fungujú len dnes pre prostredia, ktoré nemajú databázu služby Common Data Service (CDS) pre aplikácie.These cmdlets only work today for environments that do not have a Common Data Service (CDS) for Apps database.
Get-AdminPowerAppEnvironmentRoleAssignment (predtým Get-AdminEnvironmentRoleAssignment)Get-AdminPowerAppEnvironmentRoleAssignment (previously Get-AdminEnvironmentRoleAssignment)
Set-AdminPowerAppEnvironmentRoleAssignment (predtým Set-AdminEnvironmentRoleAssignment)Set-AdminPowerAppEnvironmentRoleAssignment (previously Set-AdminEnvironmentRoleAssignment)
Remove-AdminPowerAppEnvironmentRoleAssignment (predtým Remove-AdminEnvironmentRoleAssignment)Remove-AdminPowerAppEnvironmentRoleAssignment (previously Remove-AdminEnvironmentRoleAssignment)
Načítanie, aktualizácia a odstránenie aplikácií plátnaRead, update, and remove canvas apps Get-AdminPowerApp (predtým Get-AdminApp)Get-AdminPowerApp (previously Get-AdminApp)
Remove-AdminPowerApp (predtým Remove-AdminApp)Remove-AdminPowerApp (previously Remove-AdminApp)
Get-AdminPowerAppConnectionReferences *Nové*Get-AdminPowerAppConnectionReferences *New*
Set-AdminPowerAppAsFeatured *Nové*Set-AdminPowerAppAsFeatured *New*
Clear-AdminPowerAppAsFeatured *Nové*Clear-AdminPowerAppAsFeatured *New*
Set-AdminPowerAppAsHero *Nové*Set-AdminPowerAppAsHero *New*
Clear-AdminPowerAppAsHero *Nové*Clear-AdminPowerAppAsHero *New*
Set-AdminPowerAppApisToBypassConsent *Nové*Set-AdminPowerAppApisToBypassConsent *New*
Clear-AdminPowerAppApisToBypassConsent *Nové*Clear-AdminPowerAppApisToBypassConsent *New*
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia aplikácie plátnaRead, update, and delete canvas app permissions Get-AdminPowerAppRoleAssignment (predtým Get-AdminAppRoleAssignment)Get-AdminPowerAppRoleAssignment (previously Get-AdminAppRoleAssignment)
Remove-AdminPowerAppRoleAssignment (predtým Remove-AdminAppRoleAssignment)Remove-AdminPowerAppRoleAssignment (previously Remove-AdminAppRoleAssignment)
Set-AdminPowerAppRoleAssignment (predtým Set-AdminAppRoleAssignment)Set-AdminPowerAppRoleAssignment (previously Set-AdminAppRoleAssignment)
Set-AdminPowerAppOwner (predtým Set-AdminAppOwner)Set-AdminPowerAppOwner (previously Set-AdminAppOwner)
Načítať, aktualizovať a odstrániť postupyRead, update, and delete flows Get-AdminFlowGet-AdminFlow
Enable-AdminFlowEnable-AdminFlow
Disable-AdminFlowDisable-AdminFlow
Remove-AdminFlowRemove-AdminFlow
Remove-AdminFlowApprovals *Nové*Remove-AdminFlowApprovals *New*
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia postupuRead, update, and delete flow permissions Get-AdminFlowOwnerRoleGet-AdminFlowOwnerRole
Set-AdminFlowOwnerRoleSet-AdminFlowOwnerRole
Remove-AdminFlowOwnerRoleRemove-AdminFlowOwnerRole
Načítať a odstrániť pripojeniaRead and delete connections Get-AdminPowerAppConnection (predtým Get-AdminConnection)Get-AdminPowerAppConnection (previously Get-AdminConnection)
Remove-AdminPowerAppConnection (predtým Remove-AdminConnection)Remove-AdminPowerAppConnection (previously Remove-AdminConnection)
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia pripojeniaRead, update, and delete connection permissions Get-AdminPowerAppConnectionRoleAssignment (predtým Get-AdminConnectionRoleAssignment)Get-AdminPowerAppConnectionRoleAssignment (previously Get-AdminConnectionRoleAssignment)
Set-AdminPowerAppEnvironmentConnectionRoleAssignment (predtým Set-AdminConnectionRoleAssignment)Set-AdminPowerAppEnvironmentConnectionRoleAssignment (previously Set-AdminConnectionRoleAssignment)
Remove-AdminPowerAppConnectionRoleAssignment (predtým Remove-AdminConnectionRoleAssignment)Remove-AdminPowerAppConnectionRoleAssignment (previously Remove-AdminConnectionRoleAssignment)
Načítať a odstrániť vlastné konektoryRead and delete custom connectors Get-AdminPowerAppConnector (predtým Get-AdminConnector)Get-AdminPowerAppConnector (previously Get-AdminConnector)
Remove-AdminPowerAppConnector (predtým Remove-AdminConnector)Remove-AdminPowerAppConnector (previously Remove-AdminConnector)
Načítať, aktualizovať a odstrániť povolenia vlastného konektoraRead, update, and delete custom connector permissions Get-AdminPowerAppConnectorRoleAssignment (predtým Get-AdminConnectorRoleAssignment)Get-AdminPowerAppConnectorRoleAssignment (previously Get-AdminConnectorRoleAssignment)
Set-AdminPowerAppConnectorRoleAssignment (predtým Set-AdminConnectorRoleAssignment)Set-AdminPowerAppConnectorRoleAssignment (previously Set-AdminConnectorRoleAssignment)
Remove-AdminPowerAppConnectorRoleAssignment (predtým Remove-AdminConnectorRoleAssignment)Remove-AdminPowerAppConnectorRoleAssignment (previously Remove-AdminConnectorRoleAssignment)
Načítať používateľské nastavenia služby PowerApps, nastavenia používateľa aplikácie a oznámeniaRead a user's PowerApps user settings, user-app settings, and notifications Get-AdminPowerAppsUserDetailsGet-AdminPowerAppsUserDetails
Načítať a odstrániť používateľské nastavenia služby Microsoft Flow, ktoré sa používateľovi nezobrazujú, ale ktoré podporujú spúšťanie postupovRead & delete a user's Microsoft Flow settings, which are not visible to user, but that support flow execution Get-AdminFlowUserDetailsGet-AdminFlowUserDetails
Remove-AdminFlowUserDetailsRemove-AdminFlowUserDetails
Vytvoriť, čítať, aktualizovať a odstrániť politiky ochrany pred únikom údajov pre organizáciuCreate, read, update & delete data loss prevention policies for your organization Get-AdminDlpPolicy (predtým Get-AdminApiPolicy)Get-AdminDlpPolicy (previously Get-AdminApiPolicy)
Add-AdminDlpPolicy (predtým Add-AdminApiPolicy)Add-AdminDlpPolicy (previously Add-AdminApiPolicy)
Remove-AdminDlpPolicy (predtým Remove-AdminApiPolicy)Remove-AdminDlpPolicy (previously Remove-AdminApiPolicy)
Set-AdminDlpPolicy (predtým Set-AdminApiPolicy)Set-AdminDlpPolicy (previously Set-AdminApiPolicy)
Add-ConnectorToBusinessDataGroupAdd-ConnectorToBusinessDataGroup
Remove-ConnectorFromBusinessDataGroupRemove-ConnectorFromBusinessDataGroup

Poznámka

Nasledujúce príkazy možno použiť na pochopenie syntaxe a zobrazenie ukážky každej rutiny typu cmdlet:Use the following commands to understand syntax and view sample for each of the cmdlets:

Get-Help Get-AdminPowerAppEnvironment
Get-Help Get-AdminPowerAppEnvironment -Examples
Get-Help Get-AdminPowerAppEnvironment -Detailed

História verziíVersion History

VerziaVersion DateDate AktualizácieUpdates
1.01.0 23.04.201804/23/2018
 1. Počiatočné uvedenie rutín typu cmdlet služby PowerApps pre tvorcov aplikácií (ukážka) vrátane rutín typu cmdlet na správu prostredí, aplikácií, postupov, postupov schválenia, pripojení a vlastných konektorovInitial launch of the PowerApps cmdlets for app creators (preview) including management cmdlets for Environments, Apps, Flows, Flow approvals, Connections, and Custom Connectors
 2. Počiatočné uvedenie rutín typu cmdlet služby PowerApps pre správcov(ukážka) vrátane administratívnych rutín typu cmdlet na správu prostredí, aplikácií a postupovInitial launch of the PowerApps cmdlets for administrators (preview) including administrative cmdlets for Environments, Apps, and Flows
2.02.0 24.05.201805/24/2018
 1. Drobné opravy chýb v rutinách typu cmdlet pre tvorcov aj správcovMinor bug fixes in both the cmdlets for app creators and administrators
 2. Pridané nasledujúce nové rutiny typu cmdlet na správu:Added the following new administrative cmdlets:
  Get-AdminConnectionGet-AdminConnection
  Remove-AdminConnectionRemove-AdminConnection
  Get-AdminConnectionRoleAssignmentGet-AdminConnectionRoleAssignment
  Set-AdminConnectionRoleAssignmentSet-AdminConnectionRoleAssignment
  Remove-AdminConnectionRoleAssignmentRemove-AdminConnectionRoleAssignment
  Get-AdminConnectorGet-AdminConnector
  Remove-AdminConnectorRemove-AdminConnector
  Set-AdminConnectorRoleAssignmentSet-AdminConnectorRoleAssignment
  Get-AdminConnectorRoleAssignmentGet-AdminConnectorRoleAssignment
  Remove-AdminConnectorRoleAssignmentRemove-AdminConnectorRoleAssignment
  Get-AdminPowerAppsUserDetailsGet-AdminPowerAppsUserDetails
  Get-AdminFlowUserDetailsGet-AdminFlowUserDetails
  Remove-AdminFlowUserDetailsRemove-AdminFlowUserDetails
  Get-AdminApiPolicyGet-AdminApiPolicy
  Add-AdminApiPolicyAdd-AdminApiPolicy
  Remove-AdminApiPolicyRemove-AdminApiPolicy
  Set-AdminApiPolicySet-AdminApiPolicy
  Add-ConnectorToBusinessDataGroupAdd-ConnectorToBusinessDataGroup
  Remove-ConnectorFromBusinessDataGroupRemove-ConnectorFromBusinessDataGroup
3.03.0 30.07.201807/30/2018
 1. Pridaná možnosť odovzdať poverenia prvku Add-PowerAppsAccount (na povolenie opakovaného skriptovania)Added the ability to pass-in credentials to the Add-PowerAppsAccount (to enable recurring scripting)
 2. Drobné opravy chýb v rutinách typu cmdlet pre tvorcov aj správcovMinor bug fixes in both the cmdlets for app creators and administrators
 3. Pridané predpony PowerApp alebo Flow do každej rutiny cmdlet pre tvorcov aplikáciíAdded the "PowerApp" or "Flow" prefix to each cmdlet for app creators
 4. Pridané predpony AdminPowerApp alebo AdminFlow do každej rutiny cmdlet pre správcovAdded the "AdminPowerApp" or "AdminFlow" prefix to each cmdlet for administrators
 5. Pridané nasledujúce nové rutiny typu cmdlet na správu:Added the following new administrative cmdlets:
  New-AdminPowerAppEnvironmentNew-AdminPowerAppEnvironment
  Set-AdminPowerAppEnvironmentDisplayNameSet-AdminPowerAppEnvironmentDisplayName
  New-AdminPowerAppCdsDatabaseNew-AdminPowerAppCdsDatabase
  Get-AdminPowerAppCdsDatabaseLanguagesGet-AdminPowerAppCdsDatabaseLanguages
  Get-AdminPowerAppCdsDatabaseCurrenciesGet-AdminPowerAppCdsDatabaseCurrencies
  Get-AdminPowerAppEnvironmentLocationsGet-AdminPowerAppEnvironmentLocations
  Get-AdminPowerAppConnectionReferencesGet-AdminPowerAppConnectionReferences
  Set-AdminPowerAppAsFeaturedSet-AdminPowerAppAsFeatured
  Clear-AdminPowerAppAsFeaturedClear-AdminPowerAppAsFeatured
  Set-AdminPowerAppAsHeroSet-AdminPowerAppAsHero
  Clear-AdminPowerAppAsHeroClear-AdminPowerAppAsHero
  Set-AdminPowerAppApisToBypassConsentSet-AdminPowerAppApisToBypassConsent
  Clear-AdminPowerAppApisToBypassConsentClear-AdminPowerAppApisToBypassConsent
  Remove-AdminFlowApprovalsRemove-AdminFlowApprovals
4.04.0 15.08.201808/15/2018 Pridaný voliteľný parameter do prvku New-AdminPowerAppCdsDatabase, aby bola funkcia predvolene synchrónna (t. j. nevráti sa, kým nie je databáza zriadená úspešne)Added an optional parameter to the New-AdminPowerAppCdsDatabase to make the function synchronous, by default (i.e. it will not return until the database is successfully provisioned)
5.05.0 24.08.201808/24/2018 Opravená chyba, kde rutina postupov typu cmdlet pre správcov v niektorých prípadoch nezabezpečila vrátenie údajov na základe ich nastavenia zabezpečeniaFixed an issue where the Flow admin cdmlets where not returning data for some using based on their security settings

Máte otázky?Questions?

Ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo otázky, uverejnite ich na paneli komunity pre správu služby PowerApps.If you have any comments, suggestions, or questions, post them on the Administering PowerApps community board.