Spravovanie politík ochrany pred únikom údajovManage data loss prevention (DLP) policies

Pre úspech organizácie sú veľmi dôležité jej údaje.An organization's data is critical to its success. V záujme rozhodovania musia byť tieto údaje ľahko dostupné, ale zároveň by mali byť chránené pred zdieľaním s osobami, ktoré k nim nemajú mať prístup.Its data needs to be readily available for decision-making, but it needs to be protected so that it isn't shared with audiences that shouldn't have access to it. Aby ste mohli údaje vo svojej organizácii chrániť, služba PowerApps vám umožňuje vytvárať a vynucovať politiky ochrany pred únikom údajov, ktoré určujú, s ktorými spotrebiteľskými konektormi sa budú konkrétne obchodné údaje zdieľať.To protect this data, PowerApps lets you create and enforce data loss prevention (DLP) policies that define which consumer connectors specific business data can be shared with. Napríklad organizácia, ktorá používa službu PowerApps nemusí chcieť, aby sa jej obchodné údaje uložené v službe SharePoint automaticky publikovali v informačnom kanáli Twitter.For example, an organization that uses PowerApps may not want its business data that's stored in SharePoint to be automatically published to its Twitter feed.

Na vytvorenie, úpravu alebo odstránenie politík ochrany pred únikom údajov musíte mať buď povolenie správcu prostredia, alebo správcu nájomníka Azure Active Directory.To create, edit, or delete DLP policies, you must have either Environment Admin or Azure Active Directory Tenant Admin permissions. Ďalšie informácie nájdete v článku Spravovanie prostredí v službe PowerApps.For more information, see Environments administration in PowerApps.

Pokyny na vytvorenie politiky DLP nájdete v časti Vytvorenie politiky ochrany pred únikom údajov (DLP).For instructions on how to create a DLP policy, see Create a data loss prevention (DLP) policy.

Vyhľadanie politiky ochrany pred únikom údajovFind a DLP policy

 1. Prihláste sa do Centra spravovania na adrese https://admin.powerapps.com.Sign in to the Admin center at https://admin.powerapps.com.

 2. V navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Politiky pre údaje.In the navigation pane, click or tap Data policies. Ak je zoznam politík dlhý, použite na vyhľadanie konkrétnej politiky ochrany pred únikom údajov pole Hľadať.If you have a long list of policies, use the Search box to find specific DLP policies.

Úprava politiky ochrany pred únikom údajovEdit a DLP policy

 1. V zozname politík ochrany pred únikom údajov kliknite alebo ťuknite na ikonu ceruzky vedľa politiky, ktorú chcete upraviť.In the list of data loss prevention policies, click or tap the pencil icon next to the policy you want to edit.

  Prihlásenie

 2. Urobte zmeny a potom kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť politiku.Make your changes, and then click or tap Save Policy.

  Poznámka

  Politiky ochrany pred únikom údajov platné pre prostredie nemôžu prepísať politiky ochrany pred únikom údajov platné pre nájomníka.Environment DLP policies cannot override tenant-wide DLP policies.

  Ak chcete skontrolovať vykonané zmeny, vyhľadajte politiku ochrany pred únikom údajov v zozname politík, kliknite alebo ťuknite na ňu a skontrolujte vlastnosti, ktoré sa zobrazia.To review the changes, find the DLP policy in the list of data loss prevention policies and click or tap it to review its properties.

Odstránenie politiky ochrany pred únikom údajovDelete a DLP policy

 1. V zozname politík ochrany pred únikom údajov kliknite alebo ťuknite na ikonu koša vedľa politiky, ktorú chcete odstrániť.In the list of data loss prevention policies, click or tap the trash can icon next to the policy you want to delete.

  Prihlásenie

 2. V dialógovom okne pre potvrdenie kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť.In the confirmation dialog box, click or tap Delete.

  Táto politika sa odstráni a už sa nebude zobrazovať na zozname politík ochrany pred únikom údajov.The policy is deleted and no longer appears in the list of data loss prevention policies.

Ďalšie krokyNext steps