Prehľad oblastí v službe PowerAppsRegions overview in PowerApps

Ako zistím, kde je moja aplikácia nasadená?How do I find out where my app is deployed?

Aplikácia je nasadená v oblasti, ktorá je hostiteľom daného prostredia.Your app is deployed in the region that hosts the environment. Ak je vaše prostredie vytvorené napríklad v oblasti Európa, potom sa vaša aplikácia nasadí v dátových centrách v Európe.For example, if your environment is created in the Europe region, then your app is deployed in Europe data centers.

Ak ste správca, môžete určiť oblasť pre každé prostredie v centre pre správu PowerApps.If you're an administrator, you can determine the region of each environment in the PowerApps admin center.

 • Prejdite do centra spravovania a prihláste sa použitím svojho pracovného konta.Go to the admin center, and sign in with your work account.

  V centre spravovania sú všetky existujúce prostredia uvedené na karte Prostredia. Tento zoznam uvádza oblasť, v ktorej je vaša aplikácia nasadená:In the admin center, all existing environments are listed on the Environments tab. This list shows the Region where your app is deployed:

  Karta Prostredí

Aké oblasti sú k dispozícii?What regions are available?

 • Spojené štátyUnited States
 • KanadaCanada
 • EurópaEurope
 • ÁziaAsia
 • AustráliaAustralia
 • IndiaIndia
 • JaponskoJapan
 • Spojené kráľovstvoUnited Kingdom

Aké funkcie sú špecifické pre príslušnú oblasť?What features are specific to a given region?

Prostredia je možné vytvoriť v rôznych oblastiach a sú viazané k danej zemepisnej polohe.Environments can be created in different regions, and are bound to that geographic location. Keď v prostredí vytvoríte aplikáciu, nasadí sa do dátových centier v danej geografickej oblasti.When you create an app in an environment, that app is deployed in datacenters in that geographic location. To platí pre všetky položky, ktoré vytvoríte v tomto prostredí, vrátane databáz v službe Common Data Service, aplikácií, pripojení, brán a vlastných konektorov.This applies to any items you create in that environment, including databases in the Common Data Service, apps, connections, gateways, and custom connectors.

Na optimálny výkon je potrebné, aby ste v prípade, že sú vaši používatelia napríklad v Európe, vytvorili a používali prostredie v oblasti Európa.For optimal performance, if your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Ak sú vaši používatelia v Spojených štátoch, vytvorte a používajte prostredie v USA.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

Poznámka

V súčasnosti môžete vytvoriť databázu iba v produkčnom alebo skúšobnom prostredí, ktoré je v rovnakej oblasti, ako je domovská oblasť vášho nájomníka Office 365 alebo Azure AD.Currently, you can only create a database in a Production or Trial environment, which is in the same region as your Azure AD or Office 365 tenant's home region. Pracujeme na tom, aby sme umožnili vytvorenie databázy v prostrediach vytvorených v inej oblasti, ako je domovské umiestnenie vášho nájomníka.We are working on enabling creation of database in environments created in a different region than your tenant's home location. Momentálne tiež nemôžete databázu vytvoriť v predvolenom prostredí ani v individuálnom prostredí (vytvorenom s komunitným plánom PowerApps).Also, you currently cannot create a database in the default environment and an individual environment (created with PowerApps Community Plan).

Poznámka

Miestne údajové brány nie sú k dispozícii v oblasti India ani vo vlastných prostrediach.On-premises data gateways aren't available in the India region or in custom environments. Brány musíte vytvoriť v predvolenom prostredí.You must create gateways in the default environment.