Čo je Common Data Model?What is the Common Data Model?

Ak sa už u vás niekedy vyskytli problémy s takmer rovnakými údajmi, ktoré by mali spolupracovať, a potom ste vynaložili nemalé úsilie na transformáciu polí a tabuliek, aby fungovali s vašimi ďalšími údajmi, viete, že prvky modelu CDM vám môžu ušetriť námahu, zjednodušiť budúci vývoj a umožniť rýchlejšiu analýzu.If you’ve ever run into challenges with data that’s nearly the same or should work together – then spent significant effort transforming fields and tables to work with your other data – you know that common data elements can save effort, streamline future development, and enable faster analytics. Model Common Data Model (CDM) vám môže poskytnúť nie len tieto, ale aj ďalšie funkcie.These capabilities and more are what the Common Data Model (CDM) can provide.

Model Common Data Model (CDM) je štandardizovaná, modulárna, rozšíriteľná kolekcia schém údajov publikovaná spoločnosťou Microsoft. Schémy sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili vytváranie, používanie a analýzu údajov.The Common Data Model (CDM) is a standardized, modular, extensible collection of data schemas published by Microsoft that are designed to make it easier for you to build, use, and analyze data. Táto kolekcia preddefinovaných schém pozostávajúca z entít, atribútov, sémantických metaúdajov a vzťahov predstavuje bežne používané koncepty a aktivity, ako napríklad Konto a Kampaň, a slúži na zjednodušenie vytvárania, agregovania a analýzy údajov.This collection of predefined schemas—consisting of entities, attributes, semantic metadata and relationships—represent commonly used concepts and activities, such as Account and Campaign, to simplify the creation, aggregation, and analysis of data. Ďalšie informácie: Odkladací priestor modelu CDM v službe GitHubMore information: CDM repo on GitHub

Common Data Model

Ďalšie informácie: Plagát modelu CDMMore information: CDM poster

Prečo používať Common Data Model?Why use the Common Data Model?

Model CDM zjednodušuje správu údajov a vývoj aplikácií zjednocovaním údajov do známej formy a tiež použitím štruktúrnej a sémantickej konzistentnosti medzi viacerými aplikáciami a nasadeniami.The CDM simplifies data management and application development by unifying data into a known form, and by applying structural and semantic consistency across multiple applications and deployments. Inými slovami, pokiaľ máte údaje v modeli CDM, môžete ich použiť v mnohých rôznych aplikáciách, zjednodušiť vytváranie alebo používanie iných aplikácií, využiť existujúce údaje a vytvárať zostavy jednoducho pre každý údaj (alebo pre všetky údaje).In other words, once your data is in the CDM, you can use it in many different applications, streamline the creation or use of other applications to make use of that existing data, and easily build reports for each of them (or all of them). Integrátori údajov, ktorí presúvajú údaje z rôznych systémov, sa navyše môžu zamerať na uloženie údajov v modeli CDM namiesto vytvárania nových modelov pre každú aplikáciu.In addition, data integrators who bring data from a variety of systems can focus on landing the data in the CDM, instead of building a new model for each application.

Predstavte si, že máte tri podnikové aplikácie, a to aplikáciu pre materiály, výrobu a aplikáciu pre predaj.Imagine you have three business applications – a materials app, a manufacturing app, and a sales app. Aplikácie by sa zvyčajne vytvorili jednotlivo, s odlišnými štruktúrami predstavujúcimi entitu, ako napríklad Konto, ktorá je takmer rovnaká (ale nie úplne).Often each of the applications would be created independently, with different structures representing an entity, such as Account, that are nearly the same (but not) . Vďaka modelu CDM môžete svoje údaje vytvárať v štandardizovanom formáte (pomocou entít, atribútov a vzťahov CDM) a potom každá z týchto troch aplikácií môže používať rovnaké údaje ako základ.With the CDM, you could build your data in a standardized format (using the CDM entities, attributes, and relationships), and then each of those three apps could use the same data as a basis. Samozrejme, každá aplikácia by mohla mať vlastné dodatočné údaje a schémy založené na funkciách jednotlivých aplikácií.Of course each app could have its own additional data and schemas, based on the functionality of each app. Ale pokiaľ ide o vývoj, vaše aplikácie a zostavy by mohli zostaviť prvky modelu CMD rýchlo, správne a s istotou.But when it comes to development, your applications and reports could pull the common data elements quickly, cleanly, and with confidence.

A čo potreba vytvorenia štvrtej aplikácie?And what about the need to create a fourth app? Vaše údaje sú pripravené v schéme CDM, aby ste úsilie venované vývoju mohli zamerať na obchodnú logiku, nie na ťažkosti s údajmi a nepríjemné transformácie.Your data is ready, in the CDM schema, so your development efforts can concentrate on business logic, not data quagmires and sticky transformations.

Inými slovami, model CDM ponúka pre vaše údaje nasledujúce funkcie:In other words, the CDM offers the following for your data:

  • Štruktúrna a sémantická konzistentnosť vo všetkých aplikáciách a nasadeniach.Structural and semantic consistency across applications and deployments.

  • Zjednodušenie integrácie a riešenie nejednoznačnosti údajov, ktoré sú zhromaždené z procesov, digitálnych interakcií, telemetrie produktov, interakcie s ľuďmi atď.Simplified integration and disambiguation of data that’s collected from processes, digital interactions, product telemetry, people interactions, and so on.

  • Jednotný tvar keďže integrácie údajov môžu kombinovať existujúce podnikové údaje s inými zdrojmi a komplexné použitie údajov na vývoj nových aplikácií alebo odvodenie prehľadov.A unified shape where data integrations can combine existing enterprise data with other sources, and use that data holistically to develop new applications or derive insights.

  • Možnosť rozšíriť schémy a entity modelu CDM, a teda možnosť prispôsobiť model Common Data Model vašej organizácii.Ability to extend the schema and CDM entities to tailor the Common Data Model to your organization.

Model CDM môžete použiť na vytvorenie nových odkladacích priestorov, ktoré zodpovedajú schéme, a môžete tiež transformovať svoje existujúce údaje do schémy Common Data Model.You can use the CDM to create new data repositories that match the schema, and you can also transform your existing data into the Common Data Model schema. V oboch prípadoch môže efektivita, ktorú vďaka štandardizácii získate, urýchliť a zjednodušiť ďalšie činnosti s údajmi.Either way, the efficiency you get from standardization can expedite and streamline whatever you do next with your data.

Kto používa Common Data Model?Who uses the Common Data Model?

Model CDM používajú rôzni zákazníci, partneri a rôzne produkty. Spoločným cieľom je pritom zjednotenie údajov do dobre známeho formulára so sémantickým významom.The CDM is used by a variety of customers, partners and products all with the same goal of unifying data in well-known form with semantic meaning.

  • Tvorcovia aplikácií/vývojári: Bez ohľadu na to, č títo používatelia využívajú platformy založené na kóde, platformy bez kódu alebo s minimálnym použitím kódu, ako napríklad PowerApps, potrebujú ukladať a spravovať údaje pre svoje aplikácie.Application Makers/Developers: Whether these users leverage code-based platforms or a low-code/no-code platform like PowerApps, they need to store and manage data for their applications.

  • Integrátori údajov: Títo používatelia sú zodpovední za prenos údajov z rôznych systémov, údaje budú následne prístupné pre aplikácie na používanie.Data Integrators: These users are responsible for bringing data from a variety of systems to make it accessible for Applications to use.

V minulosti boli práce na vytváraní aplikácie pevne spojené s integráciou údajov. Vďaka modelu CDM a platformám, ktoré ho podporujú, možno tieto dva kroky vykonať nezávisle od seba.Historically, the work to build an application has been tightly tied with data integration, but with the CDM and the platforms that support it, the two can happen independently.

Použitie modelu Common Data ModelCommon Data Model in action

Spoločnosť Microsoft a jej partneri používajú model CDM pre svoje vlastné aplikácie a ponuky a vytvárajú ďalšie služby a ponuky založené na schémach CDM.Microsoft and its partners use the CDM for their own applications and offerings, and are building additional services and offering based on CDM schemas. Nasledujúce príklady ukazujú, akým spôsobom organizácie model CDM používajú:The following examples show how organizations use the CDM:

  • Služba Common Data Service (CDS) for Apps, ktorá podporuje služby Dynamics a PowerApps, ukladá údaje v súlade s definíciou CDM.Common Data Service (CDS) for Apps, which supports Dynamics and PowerApps, stores data in conformances with the CDM definition. V skutočnosti mnohé pôvodne obchodné entity vrátane CDM pochádzajú z ponúk Dynamics, napríklad služby Dynamics 365 for Sales a Dynamics 365 for Marketing.In fact, many of the original business entities including in the CDM came from Dynamics offerings such as Dynamics 365 for Sales and Dynamics 365 for Marketing.

  • Vertikálne odvetvia, ako napríklad zdravotná starostlivosť, úzko spolupracujú so spoločnosťou Microsoft na rozšírení modelu CDM na ich konkrétne obchodné koncepty, ako napríklad Pacient a Plán starostlivosti, aby mohli zdieľať údaje a vytvárať služby, pomocou ktorých si partneri môžu jednoducho vymieňať údaje, vytvárať vzájomne spolupracujúce aplikácie a služby a vytvárať rýchle analýzy, ktoré sa dajú jednoducho zdieľať.Industry verticals such as Healthcare are working closely with Microsoft to extend the CDM to their specific business concepts, such as Patient and Care Plan, so they can share data and build services so partners can easily exchange data, create interoperable apps and services, and create quick analytics that are easy to share.

Ďalší krokNext step

Téma Ako používať Common Data Model Podrobne popisuje model CDM a rozoberá prípady použitia na vytvorenie nových údajov v modeli CDM alebo transformáciu existujúcich údajov do modelu CDM.How to use the Common Data Model: Describes the CDM in details, and discusses use cases for creating new data in CDM or transforming your existing data into CDM.