ZačínameGetting started

Zoznámte sa s princípmi služby PowerApps – s jej softvérovými prvkami a súvisiacimi technológiami.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Pozrite sa na rôzne spôsoby, ako môžete vytvárať aplikácie, a vygenerujte aplikáciu zo zoznamu služby SharePoint.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.