Pridanie a konfigurácia ovládacieho prvku plátnovej aplikácie v službe PowerAppsAdd and configure a canvas-app control in PowerApps

Pridajte si do plátnovej aplikácie rôzne prvky používateľského rozhrania a nakonfigurujte aspekty ich vzhľadu a správania priamo z panela s nástrojmi, na karte Vlastnosti alebo v riadku vzorcov.Add a variety of UI elements to your canvas app, and configure aspects of their appearance and behavior directly, from the toolbar, in the Properties tab, or in the formula bar. Tieto prvky používateľského rozhrania se označujú ako ovládacie prvky a ich aspekty, ktoré nakonfigurujete, ako vlastnosti.These UI elements are called controls, and the aspects that you configure are called properties.

PredpokladyPrerequisites

 1. Ak ešte nemáte licenciu PowerApps, Zaregistrujtesa a prihlástesa.If you don't already have a PowerApps license, sign up, and then sign in.

 2. V časti vytvoriť vlastnú aplikáciuukážte na položku plátno na plátne z prázdneja potom vyberte položku vytvoriť túto aplikáciu.Under Make your own app, hover over Canvas app from blank, and then select Make this app.

 3. Ak sa zobrazí výzva, aby ste vykonali úvodnú prehliadku, vyberte položku ďalej a Zoznámte sa s kľúčovými oblasťami rozhrania PowerApps (alebo vyberte položku vynechať).If you're prompted to take the intro tour, select Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or select Skip).

  Prehliadku môžete uskutočniť neskôr tak, že vyberiete ikonu otáznika v pravom hornom rohu obrazovky a potom vyberiete položku vziať úvodnú prehliadku.You can always take the tour later by selecting the question-mark icon near the upper-right corner of your screen and then selecting Take the intro tour.

Pridanie a výber ovládacieho prvkuAdd and select a control

Na karte Vložiť vykonajte niektorý z týchto krokov:On the Insert tab, perform either of these steps:

 • Ak chcete pridať jeden z týchto typov ovládacích prvkov, vyberte položku označenie alebo tlačidlo .Select Label or Button to add one of those types of controls.
 • Vyberte kategóriu ovládacích prvkov a potom vyberte typ ovládacieho prvku, ktorý chcete pridať.Select a category of controls, and then select the type of control that you want to add.

Vyberte napríklad položku nová obrazovkaa potom vyberte položku prázdne a pridajte prázdnu obrazovku do aplikácie.For example, select New screen, and then select Blank to add a blank screen to your app. (Obrazovky sú typom ovládacieho prvku, ktorý môže obsahovať iné typy ovládacích prvkov.)(Screens are a type of control that can contain other types of controls.)

Pridať obrazovku

Nová obrazovka sa nazýva obrazovke screen2 a zobrazí sa na ľavej navigačnej table.The new screen is named Screen2 and appears in the left navigation pane. Táto tabla zobrazuje hierarchický zoznam ovládacích prvkov v aplikácii, aby ste mohli jednoducho vyhľadať a vybrať jednotlivé ovládacie prvky.This pane shows a hierarchical list of controls in your app so that you can easily find and select each control.

Obrazovke screen2 v zozname

Ak chcete preukázať, ako tento zoznam funguje, vyberte položku označenie na karte Vložiť . Nový ovládací prvok sa zobrazí v časti obrazovke screen2 v hierarchickom zozname.To demonstrate how this list works, select Label on the Insert tab. The new control appears under Screen2 in the hierarchical list.

Obrazovke screen2 v zozname

Na obrazovke sa predvolene obklopí pole so šiestimi rukoväťami.In the screen, a box with six handles surrounds the label by default. Tento typ boxu obklopuje ktorýkoľvek ovládací prvok.That type of box surrounds whichever control is selected. Ak vyberiete obrazovku kliknutím alebo ťuknutím na ňu (ale mimo označenia), pole zmizne z označenia.If you select the screen by clicking or tapping in it (but outside the label), the box disappears from the label. Ak chcete označenie znova vybrať, môžete naň kliknúť alebo ťuknúť alebo môžete kliknúť alebo ťuknúť na jeho názov v hierarchickom zozname ovládacích prvkov.To select the label again, you can click or tap in it, or you can click or tap its name in the hierarchical list of controls.

Dôležité

Pred konfiguráciou je potrebné vždy vybrať ovládací prvok.You must always select a control before you can configure it.

Premenovanie ovládacieho prvkuRename a control

V hierarchickom zozname ovládacích prvkov ukážte na ovládací prvok, ktorý chcete premenovať, vyberte tlačidlo tri bodky, ktoré sa zobrazí, a potom vyberte položku premenovať.In the hierarchical list of controls, hover over the control that you want to rename, select the ellipsis button that appears, and then select Rename. Potom môžete zadať jedinečný a nezabudnuteľný názov, aby ste zjednodušili vytváranie svojej aplikácie.You can then type a unique, memorable name to make building your app easier.

Premenovanie ovládacieho prvku

Odstránenie ovládacieho prvkuDelete a control

V hierarchickom zozname ovládacích prvkov ukážte na ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť, vyberte tlačidlo tri bodky, ktoré sa zobrazí, a potom vyberte položku odstrániť.In the hierarchical list of controls, hover over the control that you want to delete, select the ellipsis button that appears, and then select Delete. Ak chcete odstrániť ovládací prvok, ktorý nie je na obrazovke, môžete tiež vybrať ovládací prvok na plátne a potom stlačiť kláves DELETE.To delete a control that isn't a screen, you can also select the control on the canvas, and then press the Delete key.

Odstrániť ovládací prvok

Zmena poradia obrazoviekReorder screens

V hierarchickom zozname ovládacích prvkov ukážte na obrazovku, ktorú chcete posunúť nahor alebo nadol, vyberte tlačidlo tri bodky, ktoré sa zobrazí, a potom vyberte položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.In the hierarchical list of controls, hover over a screen that you want to move up or down, select the ellipsis button that appears, and then select Move up or Move down.

Zmena poradia obrazovky

Poznámka

Po otvorení aplikácie sa obrazovka v hornej časti hierarchického zoznamu ovládacích prvkov zvyčajne zobrazí ako prvá.When the app is opened, the screen at the top of the hierarchical list of controls usually appears first. Môžete však zadať inú obrazovku nastavením vlastnosti OnStart na vzorec, ktorý obsahuje funkciu Navigácia .But you can specify a different screen by setting the OnStart property to a formula that includes the Navigate function.

Premiestnenie a zmena veľkosti ovládacieho prvkuMove and resize a control

Ak chcete ovládací prvok premiestniť, vyberte ho, ukážte na jeho stred tak, aby sa zobrazila šípka so štyrmi stĺpcami, a potom presuňte ovládací prvok na iné miesto.To move a control, select it, hover over its center so that the four-headed arrow appears, and then drag the control to a different location.

Premiestniť ovládací prvok

Ak chcete zmeniť veľkosť ovládacieho prvku, vyberte ho, podržte ukazovateľ myši nad akoukoľvek rukoväťou v poli výberu tak, aby sa zobrazila Obojstranná šípka, a potom presuňte rukoväť.To resize a control, select it, hover over any handle in the selection box so that the two-headed arrow appears, and then drag the handle.

Premiestniť ovládací prvok

Poznámka

Keďže táto téma popisuje neskôr, môžete tiež premiestniť a zmeniť veľkosť ovládacieho prvku úpravou ľubovoľnej kombinácie vlastností X , Y , height a width v riadku vzorcov.As this topic describes later, you can also move and resize a control by modifying any combination of its X, Y, Height, and Width properties in the formula bar.

Zmena textu označenia alebo tlačidlaChange the text of a label or a button

Vyberte označenie alebo tlačidlo, dvakrát kliknite na text, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku, a potom zadajte požadovaný text.Select a label or button, double-click the text that appears in the control, and then type the text that you want.

Zmeniť text

Poznámka

Keďže táto téma popisuje neskôr, môžete tiež zmeniť tento text úpravou jeho vlastnosti text v riadku vzorcov.As this topic describes later, you can also change this text by modifying its Text property in the formula bar.

Konfigurácia ovládacieho prvku z panela s nástrojmiConfigure a control from the toolbar

Pri konfigurácii ovládacieho prvku z panela s nástrojmi môžete zmeniť viacero vlastností, než keď ho konfigurujete priamo.By configuring a control from the toolbar, you can specify a wider variety of options than you can by configuring a control directly.

Môžete napríklad vybrať označenie, vybrať kartu domov a potom zmeniť písmo textu v označení.For example, you can select a label, select the Home tab, and then change the font of the text in the label.

Zmeniť písmo

Konfigurácia ovládacieho prvku na karte VlastnostiConfigure a control from the Properties tab

Pomocou karty Vlastnosti môžete určiť širšiu škálu možností, ako môžete nakonfigurovaním ovládacieho prvku z panela s nástrojmi.By using the Properties tab, you can specify a wider variety of options than you can by configuring a control from the toolbar.

Môžete napríklad vybrať ovládací prvok a potom ho zobraziť alebo skryť tak, že zmeníte jeho vlastnosť Visible .For example, you can select a control and then show or hide it by changing its Visible property.

Nastavenie viditeľnosti

Konfigurácia ovládacieho prvku v riadku vzorcovConfigure a control in the formula bar

Namiesto nastavenia ovládacieho prvku priamo z panela s nástrojmi alebo na karte Vlastnosti môžete ovládací prvok nakonfigurovať tak, že vyberiete vlastnosť v zozname vlastností a potom zadáte hodnotu v riadku vzorcov.Instead of configuring a control directly, from the toolbar, or in the Properties tab, you can configure a control by selecting a property in the property list and then specifying a value in the formula bar. Pri použití tohto postupu môžete vlastnosť vyhľadať abecedne a môžete určiť viac typov hodnôt.By taking this approach, you can search for a property alphabetically, and you can specify more types of values.

Môžete napríklad vybrať označenie a potom ho nakonfigurovať nasledujúcimi spôsobmi:For example, you can select a label and then configure it in these ways:

 • Presuňte ho výberom položky X alebo Y v zozname vlastnosti a potom v riadku vzorcov zadajte iné číslo.Move it by selecting X or Y in the properties list and then specifying a different number in the formula bar.

  Vlastnosť set X

 • Zmeňte jeho veľkosť tak, že vyberiete výšku alebo šírku v zozname vlastností a potom v riadku vzorcov zadáte iné číslo.Resize it by selecting Height or Width in the properties list and then specifying a different number in the formula bar.

  Vlastnosť set height

 • Zmeňte jeho text tak, že v zozname vlastností vyberiete položku text a potom v riadku vzorcov zadáte ľubovoľnú kombináciu doslovného reťazca, výrazu alebo vzorca.Change its text by selecting Text in the properties list and then specifying any combination of a literal string, an expression, or a formula in the formula bar.

  • Doslovný reťazec je obklopený úvodzovkami a zobrazí sa presne pri zadávaní.A literal string is surrounded by quotation marks and appears exactly as you type it. "Hello, World" je doslovný reťazec."Hello, world" is a literal string.

   Nastaviť vlastnosť text na doslovný reťazec

  • Výraz nezahŕňa funkciu a často je založený na vlastnosti iného ovládacieho prvku.An expression doesn't include a function and is often based on a property of another control. Screen1. height je výraz, ktorý zobrazuje výšku Screen1.Screen1.Height is an expression that shows the height of Screen1.

   Nastavenie vlastnosti text na výraz

  • Vzorec obsahuje jednu alebo viac funkcií.A formula includes one or more functions. Funkcia Now vráti aktuálny dátum a čas v miestnom časovom pásme a textová funkcia formátuje hodnoty, ako sú napríklad dátumy, časy a mena.The Now function returns the current date and time in your local time zone, and the Text function formats values such as dates, times, and currency.

   Nastavenie vlastnosti text na vzorec

   Vzorce sú zvyčajne oveľa zložitejšie ako v tomto príklade, aby mohli aktualizovať údaje, triediť ich, filtrovať a vykonávať iné operácie.Formulas are usually much more complex than this example so that they can update data, sort it, filter it, and perform other operations. Ďalšie informácie nájdete v téme odkaz na vzorec.For more information, see the formula reference.

Ďalšie krokyNext steps