Zobrazenie zoznamu položiek v PowerAppsShow a list of items in PowerApps

Zobrazte zoznam položiek z ľubovoľného zdroja údajov pridaním ovládacieho prvku Galéria do plátnovej aplikácie.Show a list of items from any data source by adding a Gallery control to your canvas app. Túto tému používa ako zdroj údajov Excel.This topic uses Excel as the data source. Zoznam môžete filtrovať nakonfigurovaním ovládacieho prvku Galéria tak, aby zobrazoval iba tie položky, ktoré spĺňajú kritéria filtra v ovládacom prvku Textový vstup.Filter the list by configuring the Gallery control to show only those items that match the filter criterion in a Text input control.

PožiadavkyPrerequisites

 1. Otvorte PowerApps a potom v blízkosti ľavého okraja kliknite alebo ťuknite na položku Nový.Open PowerApps, and then click or tap New near the left edge.

 2. Na dlaždici Prázdna aplikácia kliknite alebo ťuknite na Rozloženie pre telefón.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

 3. V dialógovom okne Víta vás PowerApps Studio kliknite alebo ťuknite na položku Preskočiť.In the Welcome to PowerApps Studio dialog box, click or tap Skip.

 4. K tabuľke FlooringEstimates v excelovom súbore pridajte pripojenie.Add a connection to the FlooringEstimates table in the Excel file.

 5. (voliteľné) Pridajte ovládací prvok Galéria na predvolenú obrazovku. Kliknite alebo ťuknite na kartu Vloženie, potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Galéria a nakoniec kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Galéria, ktorý je prázdny alebo obsahuje predvolenú sadu ovládacích prvkov.(optional) Add a Gallery control to the default screen by clicking or tapping the Insert tab, clicking or tapping Gallery, and then clicking or tapping a Gallery control that's empty (blank) or that contains a default set of controls.

  Medzi tieto možnosti patria ovládacie prvky Galérie, ktoré umožňujú vodorovné alebo zvislé posúvanie.These options include Gallery controls that scroll horizontally or vertically. Môžete tiež pridať ovládací prvok Galérie, ktorý svoju veľkosť upravuje automaticky podľa obsahu každej položky.You can also add a Gallery control that automatically bases its size on the amount of content in each item.

  Pridanie galérie

 6. Na karte Domov kliknite alebo ťuknite na možnosť Nová obrazovka.On the Home tab, click or tap New screen.

  Môžete pridať obrazovku, ktorá je prázdna, umožňuje posúvanie, obsahuje ovládací prvok Galéria alebo obsahuje formulár.You can add a screen that's empty, that scrolls, that contains a Gallery control, or that contains a form.

 7. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Obrazovka so zoznamom, aby ste pridali obrazovku, ktorá obsahuje ovládací prvok Galéria a ďalšie prvky, ako napr. panel hľadania.Click or tap List screen to add a screen that contains a Gallery control and other controls such as a search bar.

  Poznámka

  Keď pridávate ovládací prvok Galéria na novú alebo existujúcu obrazovku, môžete ovládací prvok Galéria vybrať kliknutím alebo ťuknutím na jeho dolnú časť, kliknúť alebo tuknúť na Flooring Estimates na pravej table a potom kliknúť alebo ťuknúť na iné rozloženie na table Údaje.Whether you add a Gallery control to a new screen or an existing one, you can click or tap near the bottom of the Gallery control to select it, click or tap Flooring Estimates in the right-hand pane, and then click or tap a different layout in the Data pane. V tomto kurze ponechajte predvolené rozloženie.For this tutorial, leave the default layout.

  Výber rozloženia galérie

 8. Kliknite alebo ťuknite na ovládací prvok Galéria na práve pridanej obrazovke.Click or tap the Gallery control in the screen that you just added.

 9. Na karte Vlastnosti na pravej table kliknite alebo ťuknite na položku CustomGallerySample.On the Properties tab of the right-hand pane, click or tap CustomGallerySample.

 10. Na table Údaje kliknite alebo ťuknite na položku CustomGallerySample a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť FlooringEstimates.In the Data pane, click or tap CustomGallerySample, and then click or tap FlooringEstimates.

  Výber zdroja údajov

  Ovládací prvok Galéria zobrazí vzorové údaje.The Gallery control shows the sample data.

  Zobrazenie údajov

  Zoradenie a hľadanie nakonfigurujete v tejto téme neskôr.You'll configure sort and search later in this topic.

Pred akýmkoľvek prispôsobením sa rozhodnite, aké chcete pre ovládací prvok Galéria rozloženie.Before you do any customization, decide on a Gallery control layout. Prvou sadou ovládacích prvkov v ovládacom prvku Galéria je šablóna, ktorá určuje, ako sa budú všetky údaje v ovládacom prvku Galéria zobrazovať.The first set of controls in a Gallery control is the template, which determines how all data in the Gallery control appears.

 1. Kliknutím alebo ťuknutím do dolnej časti ovládacieho prvku Galéria vyberte šablónu a potom kliknite alebo ťuknite v ľavom hornom rohu na ikonu ceruzky.Select the template by clicking or tapping near the bottom of the Gallery control and then clicking or tapping the pencil icon in the upper-left corner.

  Úprava šablóny galérie

 2. Keď je šablóna stále vybratá, pridajte ovládací prvok Označenie a potom ho presuňte a zmeňte jeho veľkosť tak, aby neprekrýval iné ovládacie prvky v šablóne.With the template still selected, add a Label control, and then move and resize it so that it doesn't overlap with other controls in the template.

  Pridanie označenia

 3. Vybratím šablóny a kliknutím alebo ťuknutím na položku Flooring Estimates na pravej table otvorte tablu Data.Open the Data pane by selecting the template and then clicking or tapping Flooring Estimates in the right-hand pane.

 4. Vyberte predtým pridané označenie a potom otvorte zvýraznený zoznam na table Data.Select the label that you added earlier in this procedure, and then open the highlighted list in the Data pane.

  Otvorenie rozbaľovacieho zoznamu

 5. V tomto zozname kliknite alebo ťuknite na možnosť Price.In that list, click or tap Price.

  Zmena viazania označenia

  Ovládací prvok Galéria zobrazí nové hodnoty.The Gallery control shows the new values.

  Konečná verzia galérie

Vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria určuje, ktoré položky sa zobrazia.The Items property of a Gallery control determines which items it shows. V tomto postupe môžete túto vlastnosť nakonfigurovať tak, aby ovládací prvok Galéria zobrazoval iba také položky, ktorých produktový názov sa zhoduje s textom v poli TextSearchBox1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows only those items for which the product name contains the text in TextSearchBox1.

Textové pole hľadania

 1. Vyberte ovládací prvok Galéria kliknutím alebo ťuknutím do jeho dolnej časti.Select the Gallery control by clicking or tapping near the bottom of that control.

 2. Na karte Spresniť nastavte vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria na tento vzorec:On the Advanced tab, set the Items property of the Gallery control to this formula:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Ďalšie informácie o funkciách tohto vzorca nájdete v článku Referenčné informácie k vzorcom.For more information about the functions in this formula, see the formula reference.

 3. Do poľa hľadania zadajte časť alebo celý názov produktu.Type part or all of a product name in the search box.

  Ovládací prvok Galéria zobrazí iba tie položky, ktoré spĺňajú kritéria filtra.The Gallery control shows only those items that meet the filter criterion.

Vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria určuje poradie, v ktorom sa položky zobrazia.The Items property of a Gallery control determines the order in which it shows items. V tomto postupe nakonfigurujete túto vlastnosť tak, aby ovládací prvok Galéria zobrazil poradie položiek podľa nastavenia vlastnosti ImageSortUpDown1.In this procedure, you configure that property so that the Gallery control shows the order of items as set by ImageSortUpDown1.

Obrázok na zoradenie

 1. Nastavte vlastnosť Items ovládacieho prvku Galéria na tento vzorec:Set the Items property of the Gallery control to this formula:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Vyberte ikonu zoradenia a zmeňte poradie zoradenia ovládacieho prvku Galéria na zoradenie podľa názvov produktov.Select the sort icon to change the sorting order of the Gallery control by the names of the products.

Postup pre zoradenie a zároveň filtrovanie ovládacieho prvku Galéria:To sort and filter your Gallery control:

 • Nahraďte v tomto vzorci obe inštancie položky DataSource názvom svojho zdroja údajov.Replace both instances of DataSource in this formula with the name of your data source.

 • Nahraďte obe inštancie položky ColumnName názvom stĺpca, podľa ktorého chcete zoradiť a filtrovať produkty.Replace both instances of ColumnName with the name of the column by which you want to sort and filter.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Zvýraznenie vybratej položkyHighlight the selected item

Nastavte vlastnosť TemplateFill ovládacieho prvku Galéria na vzorec podobný tomuto príkladu:Set the Gallery control's TemplateFill property to a formula that's similar to this example:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

Zmena predvoleného výberuChange the default selection

Nastavte vlastnosť Default ovládacieho prvku Galéria na záznam, ktorý chcete predvolene vybrať.Set the Gallery control's Default property to the record that you want to select by default. Napríklad určte piatu položku v zdroji údajov FlooringEstimates:For example, specify the fifth item in the FlooringEstimates data source:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

V tomto príklade určíte zo zdroja údajov FlooringEstimates prvú položku v kategórii Hardwood:In this example, you specify the first item in the Hardwood category of the FlooringEstimates data source:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Ďalšie krokyNext steps

Naučte sa pracovať s formulármi a vzorcami.Learn how to work with forms and formulas.