Pridanie obrázkov do Excelu zo služby PowerAppsAdd images to Excel from PowerApps

Automaticky vytvorte aplikáciu, v ktorej môžu používatelia zobrazovať, pridávať alebo odstraňovať obrázky zo súborov alebo kresieb z ovládacieho prvku Pero.Create an app automatically in which users can show, add, or delete images from files or drawings from a Pen control. Aplikácia je založená na excelovom súbore, ktorý vytvoríte a nahráte do konta cloudového úložiska.The app is based on an Excel file that you create and upload to a cloud-storage account.

PožiadavkyPrerequisites

Vytvorenie zdroja údajov a aplikácieCreate the data source and the app

 1. Pridajte v Exceli položky Titulok a Obrázok [obrázok] do dvoch ľubovolných buniek vedľa seba (napríklad A1 a B1), tesne pod ktorými sú dve prázdne bunky.In Excel, add Caption and Image [image] to any two cells that are side by side (for example, A1 and B1) and that are just above two empty cells.

 2. Sformátujte aktualizované bunky a bunky tesne pod nimi ako tabuľku a pomenujte tabuľku (napríklad Obrázky).Format the cells that you updated and the cells just below them as a table, and name the table (for example, Images).

  Vytvorenie tabuľky

 3. Uložte súbor (napríklad s názvom ImageDemo) a nahrajte ho do konta cloudového úložiska.Save the file (for example, as ImageDemo), and upload it to your cloud-storage account.

 4. Kliknite alebo ťuknite v službe PowerApps na položku Nové v ponuke Súbor (ak ste ešte neotvorili aplikáciu, nachádza sa na ľavom okraji) a potom kliknite alebo ťuknite na položku Rozloženie pre telefóny na dlaždici konta cloudového úložiska.In PowerApps, click or tap New on the File menu (along the left edge if you haven't yet opened an app), and then click or tap Phone layout in the tile for your cloud-storage account.

  Výber konta cloudového úložiska

 5. V časti Vybrať súbor programu Excel kliknite alebo ťuknite na súbor, ktorý ste vytvorili.Under Choose an Excel file, click or tap the file that you created.

  Výber zošita

 6. V časti Vybrať tabuľku kliknite alebo ťuknite na vytvorenú tabuľku a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť.Under Choose a table, click or tap the table that you created, and then click or tap Connect.

  Výber tabuľky

 7. Ak sa zobrazí rýchla prehliadka, absolvujte ju, prípadne kliknite alebo ťuknite na položku Preskočiť.If the quick tour appears, take it, or click or tap Skip.

  Prvá obrazovka rýchlej prehliadky

Pridanie obrázka zo súboruAdd an image from a file

 1. Stlačením klávesa F5 otvorte režim ukážky (môžete aj kliknúť alebo ťuknúť na tlačidlo prehrávania v pravom hornom rohu) a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu znamienka plus v pravom hornom rohu.Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner), and then click or tap the plus icon in the upper-right corner.

  Ikona znamienka plus

 2. V poli Titulok zadajte alebo prilepte krátky popis súboru s obrázkom, ktorý chcete pridať, a potom kliknite alebo ťuknite pod ním a špecifikujte ho.In the Caption box, type or paste a short description of the image file that you want to add, and then click or tap below it to specify the file.

 3. V dialógovom okne Otvoriť prejdite na súbor, ktorý chcete pridať, kliknite na tlačidlo alebo ťuknite naň a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.In the Open dialog box, browse to the file that you want to add, click or tap it, and then click or tap Open.

  Pridanie titulku a obrázka

 4. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu znaku začiarknutia v pravom hornom rohu uložte zmeny.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Uloženie zmien

 5. Pridajte ľubovolný počet obrázkov opakovaním posledných troch krokov a potom sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru stlačením klávesu Esc.Add as many images as you want by repeating the last three steps, and then press Esc to return to the default workspace.

 6. (voliteľné) Odstráňte ovládací prvok Označenie, ktorý zobrazuje v každom obrázku titulok.(optional) Delete either Label control that shows the caption for each image.

Pridanie kresbyAdd a drawing

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku EditScreen1 na ľavej navigačnej table ju zobrazte a potom kliknutím alebo ťuknutím na kartu obrázka ju vyberte.Show EditScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then click or tap the image card to select it.

  Výber karty obrázka

 2. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na výber kariet pre kartu obrázka a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať poznámky.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the image card, and then click or tap Add Notes.

  Pridať poznámky

 3. Kliknutím alebo ťuknutím na položku BrowseScreen1 na ľavej navigačnej table ju zobrazte a potom otvorte v režime ukážky.Show BrowseScreen1 by clicking or tapping it in the left navigation bar, and then open Preview mode.

 4. V pravom hornom rohu kliknite alebo ťuknite na ikonu so znamienkom plus, pridajte titulok a nakreslite obrázok ovládacím prvkom Pero.Click or tap the plus icon in the upper-right corner, add a caption, and draw an image in the Pen control.

  Nakresliť obrázok

 5. Kliknutím alebo ťuknutím na ikonu znaku začiarknutia v pravom hornom rohu uložte zmeny.Click or tap the checkmark icon in the upper-right corner to save your changes.

  Uloženie zmien

 6. Pridajte ľubovolný počet kresieb opakovaním posledných dvoch krokov a potom sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru stlačením klávesu Esc.Add as many drawings as you want by repeating the last two steps, and then press Esc to return to the default workspace.