Pridanie poľa so zoznamom, rozbaľovacieho zoznamu alebo prepínača do plátnovej aplikácie v službe PowerAppsAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons to a canvas app in PowerApps

PowerApps obsahuje v prípade plátnových aplikácií možnosti pre viacnásobný i jednoduchý vyber vrátane poľa so zoznamom, rozbaľovacieho zoznamu a prepínača.PowerApps includes multi-select and single-select options for canvas apps, including a list box, a drop-down list, and radio buttons. V tejto téme tieto ovládacie prvky pridáme a vytvoríme zoznamy pomocou tabuľkového vzorca.In this topic, we add these controls and use a Table formula to build the lists. Keď vyberiete zo zoznamu položku, aktualizujú sa ostatné ovládacie prvky.When an item is selected in the list, it updates other controls.

PredpokladyPrerequisites

Pridanie zoznamuAdd a list box

 1. Na karte Vložiť vyberte Ovládacie prvky a potom vyberte Zoznam:On the Insert tab, select Controls, and then select List box:

  2

 2. Ovládací prvok Zoznam premenujte na MyListBox:Rename the List box control to MyListBox:

  3

 3. Jeho vlastnosť Items nastavte na nasledujúci výraz:Set its Items property to the following expression:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Návrhár bude vyzerať približne takto:Your designer looks similar to the following:

  4

 4. Na karte Vložiť vyberte možnosti Ikony, vyberte kruh a presuňte ho pod ovládací prvok Zoznam:On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under the List box control:

  5

 5. Pridajte trojuholník a obdĺžnik a potom tieto tvary usporiadajte do radu pod ovládacím prvkom Zoznam:Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under the List box control:

  6

 6. Vlastnosť Visible týchto tvarov nastavte na nasledujúce funkcie:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  TvarShape Funkcie vlastnosti Visible nastavte naSet Visible function to
  kruhcircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  trojuholníktriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  obdĺžnikrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Zobrazte si náhľad toho, čo ste vytvorili 1.Preview what you've created 1. Vyberte v ovládacom prvku Zoznam rôzne tvary.Select the different shapes in the List box control. Zobrazia sa iba tvary, ktoré ste vybrali.Only the shape or shapes that you select appear. Stlačením klávesy Esc alebo výberom tlačidla X sa vráťte na svoju obrazovku.Press Esc or select the X to go back to your screen.

V tomto postupe ste na vytvorenie zoznamu položiek v ovládacom prvku Zoznam použili výraz.In these steps, you used an expression to create a list of items in a List box control. Rôzne tvary sa zobrazia v závislosti od toho, čo v ovládacom prvku Zoznam zvolíte.Depending on what you choose in the List box control, different shapes are displayed. Rovnaký princíp môžete použiť na rôzne prvky v rámci svojej spoločnosti.You can apply this to other elements within your business. Ovládací prvok Zoznam môžete napríklad použiť na zobrazenie obrázkov, popisu produktov a pod.For example, you can use a List box control to display product images, product descriptions, and so on.

Pridanie tlačidiel prepínačaAdd radio buttons

 1. Na karte Domov vyberte možnosť Nová obrazovka.On the Home tab, select New Screen.

 2. Na karte Vložiť vyberte Ovládacie prvky a potom vyberte Prepínač.On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

  10

 3. Ovládací prvok Prepínač premenujte na Choices a jeho vlastnosť Items nastavte na tento vzorec:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  12

  V prípade potreby veľkosť ovládacieho prvku zmeňte, aby boli vidieť všetky možnosti.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Na karte Vložiť vyberte možnosť Ikony a potom vyberte kruh.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.

 5. Vlastnosť kruhu Fill nastavte na nasledujúcu funkciu:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  Tento vzorec zmení farbu kruhu podľa toho, aké tlačidlo prepínača zvolíte.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Kruh presuňte pod ovládací prvok Prepínač:Move the circle under the Radio control, as in this example:

  14

 7. Zobrazte si náhľad toho, čo ste vytvorili: 1.Preview what you've created: 1. Vyberte iné tlačidlo prepínača a zmeňte farbu kruhu.Select a different radio button to change the color of the circle. Stlačením klávesy Esc alebo výberom tlačidla X sa vráťte na svoju obrazovku.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Pridanie rozbaľovacieho zoznamuAdd a drop-down list

 1. Pridajte obrazovku a potom pridajte ovládací prvok Rozbaľovací zoznam.Add a screen, and then add a Drop down control.

  15

 2. Ovládací prvok premenujte na DDChoices a jeho vlastnosť Items nastavte na tento vzorec:Rename the control to DDChoices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]["red","green","blue"]

 3. Pridajte kruh, presuňte ho pod ovládací prvok Rozbaľovací zoznam a nastavte vlastnosť kruhu Fill na tento vzorec:Add a circle, move it below the Drop down control, and set the circle's Fill property to this formula:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

 4. Zobrazte si náhľad toho, čo ste vytvorili: 1.Preview what you've created: 1. Vyberte inú možnosť a zmeňte farbu kruhu.Select the different options to change the color of the circle.