Pridanie poľa so zoznamom, rozbaľovacieho zoznamu alebo prepínačov do plátnovej aplikácieAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons to a canvas app

Zobrazte jeden stĺpec údajov (napríklad z tabuľky s viacerými stĺpcami) v plátnovej aplikácii, aby používatelia mohli v zozname vybrať jednu alebo viac položiek.Show a single column of data (for example, from a multi-column table) in a canvas app so that users can select one or more items in a list.

 • Pridajte pole so zoznamom, aby používatelia mohli vybrať viac možností.Add a list box to allow users to select more than one option.
 • Pridajte rozbaľovací zoznam, ak chcete ušetriť miesto na obrazovke.Add a drop-down list to take up less space on a screen.
 • Pridajte niekoľko prepínačov, ak chcete využiť ich špecifický návrh.Add a set of radio buttons for a particular design effect.

Táto téma sa venuje poliam so zoznamom a prepínačom, ale rovnaké princípy sa dajú použiť aj na rozbaľovacie zoznamy.This topic focuses on lists boxes and radio buttons, but the same principles apply to drop-down lists.

Požiadavky

 1. Zaregistrujte sa v platforme PowerApps.
 2. Prihláste sa pomocou tých istých poverení, ktoré ste použili na registráciu.
 3. V časti Vytvorte si vlastnú aplikáciu ukážte na dlaždicu Aplikácia plátna od začiatku, vyberte ikonu telefónu a potom vyberte položku Vytvoriť túto aplikáciu.
 4. Zistite, ako pridať a nakonfigurovať ovládacie prvky.

Vytvorenie jednoduchého zoznamuCreate a simple list

 1. Pridajte ovládací prvok Pole so zoznamom s názvom MojePoleSoZoznamom a pre vlastnosť Items nastavte tento výraz:Add a List box control named MyListBox, and set its Items property to this expression:

  ["circle","triangle","rectangle"]

  Návrhár bude vyzerať približne takto:Your designer looks similar to the following:

 2. Na karte Vložiť vyberte možnosť Ikony, vyberte kruh a presuňte ho pod ovládací prvok MojePoleSoZoznamom:On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under MyListBox:

 3. Pridajte trojuholník a obdĺžnik a potom tieto tvary usporiadajte do radu pod ovládacím prvkom MojePoleSoZoznamom:Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under MyListBox:

 4. Vlastnosť Visible týchto tvarov nastavte na nasledujúce funkcie:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  TvarShape Funkcie vlastnosti Visible nastavte naSet Visible function to
  kruhcircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  trojuholníktriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  obdĺžnikrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 5. Podržte stlačený kláves Alt a v ovládacom prvku MojePoleSoZoznamom vyberte aspoň jeden tvar.While holding down the Alt key, select one or more shapes in MyListBox.

  Zobrazia sa iba tvary, ktoré ste vybrali.Only the shape or shapes that you select appear.

V tomto postupe ste na vytvorenie zoznamu položiek použili výraz.In these steps, you used an expression to create a list of items. Rovnaký princíp môžete použiť na rôzne prvky v rámci svojej spoločnosti.You can apply this to other elements within your business. Ovládací prvok Rozbaľovací zoznam môžete napríklad použiť na zobrazenie obrázkov, popisu produktov a podobne.For example, you can use a Drop down control to display product images, product descriptions, and so on.

Pridanie tlačidiel prepínačaAdd radio buttons

 1. Na karte Domov vyberte položku Nová obrazovka a potom vyberte položku Prázdne.On the Home tab, select New Screen, and then select Blank.

 2. Na karte Vložiť vyberte Ovládacie prvky a potom vyberte Prepínač.On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

 3. Ovládací prvok Prepínač premenujte na Choices a jeho vlastnosť Items nastavte na tento vzorec:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  V prípade potreby veľkosť ovládacieho prvku zmeňte, aby boli vidieť všetky možnosti.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Na karte Vložiť vyberte možnosť Ikony a potom vyberte kruh.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.

 5. Vlastnosť kruhu Fill nastavte na nasledujúcu funkciu:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", Red, Choices.Selected.Value = "green", Green, Choices.Selected.Value = "blue", Blue)

  Tento vzorec zmení farbu kruhu podľa toho, aké tlačidlo prepínača zvolíte.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Kruh presuňte pod ovládací prvok Prepínač:Move the circle under the Radio control, as in this example:

 7. Podržte tlačidlo Alt a vyberte iné tlačidlo prepínača, čím zmeníte farbu kruhu.While holding down the Alt key, select a different radio button to change the color of the circle.