Pridanie obrazovky umožňujúcej posúvanie do plátnovej aplikácie v službe PowerAppsAdd a scrolling screen to a canvas app in PowerApps

Vytvorte v plátnovej aplikácii obrazovku, ktorá používateľom umožní posúvanie, aby si zobrazili rôzne položky.In a canvas app, create a screen that users can scroll to show different items. Môžete napríklad vytvoriť aplikáciu pre telefón zobrazujúcu údaje v niekoľkých grafoch, ktoré si používatelia zobrazia posúvaním.For example, create a phone app that shows data in several charts, which users can display if they scroll.

Keď do sekcie pridáte viac ovládacích prvkov, ovládacie prvky si v danej sekcii udržia svoje relatívne umiestnenie bez ohľadu na to, či ide o aplikáciu pre telefón alebo tablet.When you add multiple controls in a section, the controls maintain their relative positions within that section, regardless if it's a phone app or a tablet app. Všimnite si, že veľkosť a orientácia obrazovky môžu určovať usporiadanie sekcie.Note that the screen size and orientation may determine how the sections are arranged.

Požiadavky

 1. Zaregistrujte sa v platforme PowerApps.
 2. Prihláste sa pomocou tých istých poverení, ktoré ste použili na registráciu.
 3. V časti Vytvorte si vlastnú aplikáciu ukážte na dlaždicu Aplikácia plátna od začiatku, vyberte ikonu telefónu a potom vyberte položku Vytvoriť túto aplikáciu.
 4. Zistite, ako pridať a nakonfigurovať ovládacie prvky.

Pridanie obrazovky umožňujúcej posúvanieCreate a scrolling screen

 1. Na karte Domov kliknite alebo ťuknite na možnosť Nová obrazovka:On the Home tab, click or tap New screen:

  Možnosť pridať obrazovku do aplikácie

 2. Na karte Domov kliknite alebo ťuknite na Rozloženie a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť pridania nekonečného posúvacieho plátna:On the Home tab, click or tap Layouts, and then click or tap the option to add an infinite scrolling canvas:

  Možnosť pridať nekonečné posúvacie plátno

  Pridané plátno:The canvas is added:

  Predvolené zobrazenie obrazovky s nekonečným posúvacím plátnom

Pridanie prvkovAdd elements

Teraz na plátno pridajte nejaké ovládacie prvky, aby ste videli, ako obrazovka umožňujúca posúvanie funguje.Now, let's add some controls to the canvas to see how the scrolling screen works.

 1. Na pridanom plátne kliknite alebo ťuknite na Pridať položku z karty Vložiť.In the canvas you added, click or tap Add an item from the Insert tab.

 2. Na karte Vložiť kliknite alebo ťuknite na položku Grafy a potom kliknite alebo ťuknite na položku Stĺpcový graf.On the Insert tab, click or tap Charts, and then click or tap Column Chart.

  Možnosť pridať stĺpcový graf

  Stĺpcový graf sa objaví na prvej karte na obrazovke:A column chart appears in the first card on the screen:

  Predvolený stĺpcový graf

 3. Na karte Vložiť kliknite alebo ťuknite na položku Text a potom kliknite alebo ťuknite na položku Zadávanie údajov perom:On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Pen input:

  Možnosť pridať ovládací prvok pera

 4. Presuňte ovládací prvok pera pod graf a zmeňte jeho veľkosť tak, aby pokryl spodnú časť karty:Move the pen control below the chart, and resize the pen control to cover the bottom of the card:

  Presuňte a zmeňte veľkosť ovládacieho prvku pera

Pridanie sekcieAdd a section

Teraz pridajte ďalšiu s kartu s ovládacím prvkom.Now, let's add another card with another control.

 1. V dolnej časti obrazovky kliknite alebo ťuknite na položku Pridať sekciu:Near the bottom of the screen, click or tap Add section:

  Možnosť pridať sekciu

  Pridanie novej karty na obrazovku:A new card is added to the screen:

  Nová karta pod predvolenou sekciou

 2. Keď máte kartu stále vybranú, prejdite na kartu Vložiť, kliknite alebo ťuknite na Grafy a potom kliknite alebo ťuknite na Čiarový graf.With the card still selected, go to the Insert tab, click or tap Charts, and then click or tap Line chart.

  Nový graf je príliš veľký na to, aby sa na obrazovke zobrazil s ďalšími prvkami:The new chart is too big to appear on the screen with the other controls:

  Čiarový graf pridaný do spodnej časti novej karty

 3. Stlačením F5 otvoríte Režim ukážky (prípadne kliknite alebo ťuknite na ikonu prehrávania v pravom hornom rohu).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play icon near the upper-right corner).

  Otvorenie Režimu ukážky

 4. Nový čiarový graf sa zobrazí, keď sa presuniete dolu.Scroll down to display the new line chart.

  Ukážka zobrazí čiarový graf