Generovanie aplikácie s plátnom v PowerApps zo sharepointového zoznamuGenerate a canvas app in PowerApps from a SharePoint list

V tejto téme budete používať PowerApps, aby ste automaticky vytvorili aplikáciu s plátnom na základe položiek v zozname vytvorenom v službe SharePoint.In this topic, you'll use PowerApps to automatically generate a canvas app based on items in a SharePoint list. Túto aplikáciu môžete vytvoriť v službe PowerApps alebo SharePoint Online.You can generate the app from within PowerApps or SharePoint Online. Aplikáciu v PowerApps môžete vytvoriť na základe zoznamu v lokálnom SharePointe, ak sa k nemu pripojíte cez bránu údajov.From within PowerApps, you can generate the app based on a list in an on-premises SharePoint site if you connect to it through a data gateway.

Aplikácia, ktorú vygenerujete, bude obsahovať tri obrazovky:The app that you generate will contain three screens:

 • Na obrazovke prehľadávania môžete prechádzať cez všetky položky v zozname.In the browse screen, you can scroll through all items in the list.
 • Na obrazovke s podrobnosťami môžete zobraziť všetky informácie o každej položke v zozname.In the details screen, you can show all information about a single item in the list.
 • Na obrazovke úprav môžete vytvoriť položku alebo aktualizovať informácie o existujúcej položke.In the edit screen, you can create an item or update information about an existing item.

Koncepty a postupy v tejto téme môžete aplikovať na každý zoznam v službe SharePoint.You can apply the concepts and techniques in this topic to any list in SharePoint. Postupujte presne podľa týchto krokov:To follow the steps exactly:

 1. Na lokalite SharePoint Online vytvorte zoznam s názvom SimpleApp.In a SharePoint Online site, create a list named SimpleApp.
 2. V stĺpci Názov vytvorte položky Vanilka, Čokoláda a Jahody.In a column named Title, create entries for Vanilla, Chocolate, and Strawberry.

Princíp vytvorenia aplikácie sa nezmení ani vtedy, ak vytvárate oveľa zložitejší zoznam s mnohými stĺpcami rôznych typov, napríklad text, dátumy, čísla a mena.The principles of generating an app won't change even if you create a list that's far more complex, with many columns of various types such as text, dates, numbers, and currency.

Dôležité

PowerApps nepodporuje všetky druhy sharepointových údajov.PowerApps doesn't support all types of SharePoint data. Ďalšie informácie nájdete v článku Známe problémy.For more information, see Known issues.

Generovanie aplikácie v PowerAppsGenerate an app from within PowerApps

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. V časti Vytvoriť vlastnú aplikáciu ukážte na položku Začnite s údajmi a potom vyberte možnosť Vytvoriť túto aplikáciu.Under Make your own app, hover over Start from data, and then select Make this app.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

 3. Na dlaždici SharePoint vyberte možnosť Rozloženie pre telefón.On the SharePoint tile, select Phone layout.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

 4. Vyberte možnosť Pripojiť priamo a vyberte položku Vytvoriť.With the Connect directly option selected, select Create.

  Vytvorenie pripojenia

 5. V časti Pripojiť k webu SharePoint zadajte alebo vložte adresu URL webu SharePoint Online a potom vyberte položku Prejsť.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL for your SharePoint Online site, and then select Go.

  Uveďte iba adresu URL webu (nie názov zoznamu) ako v tomto príklade:Include only the site URL (not the name of the list), as in this example:
  https://microsoft.sharepoint.com/teams/Contoso

 6. V časti Vybrať zoznam vyberte položky SimpleApp a Pripojiť.Under Choose a list, select SimpleApp, and then select Connect.

  Po niekoľkých minútach sa aplikácia otvorí na obrazovke prehľadávania. Na nej sú zobrazené položky, ktoré ste v zozname vytvorili.After a few minutes, your app opens to the browse screen, which shows the items that you created in your list. Ak váš zoznam obsahuje údaje vo viacerých stĺpcoch (nielen v stĺpci Title), aplikácia dané údaje zobrazí.If your list has data in more columns than just Title, the app will show that data. V hornej časti obrazovky sa v záhlaví okna nachádzajú ikony na aktualizáciu zoznamu, zoradenie zoznamu a vytvorenie položky v zozname.Near the top of the screen, a title bar shows icons for refreshing the list, sorting the list, and creating an item in the list. Pod záhlavím okna je vyhľadávacie pole, ktoré môže zoznam filtrovať na základe vloženého alebo zadného textu.Under the title bar, a search box provides the option to filter the list based on text that you type or paste.

  Obrazovka prehľadávania

  Než túto aplikáciu začnete používať alebo ju budete zdieľať s ostatnými, budete pravdepodobne chcieť vykonať zmeny.You'll probably want to make more changes before you use this app or share it with others. Než so zmenami začnete, uložte si najprv vykonanú prácu stlačením kombinácie klávesov CTLR+S.As a best practice, save your work so far by pressing Ctrl-S before you proceed. Pomenujte aplikáciu a vyberte položku Uložiť.Give your app a name, and then select Save.

Generovanie aplikácie v službe SharePoint OnlineGenerate an app from within SharePoint Online

Ak vytvoríte aplikáciu vlastného zoznamu z panela príkazov SharePointu Online, táto aplikácia bude vyzerať ako zobrazenie daného zoznamu.If you create an app of a custom list from the SharePoint Online command bar, the app appears as a view of that list. Okrem webového prehliadača môžete aplikáciu spustiť aj na zariadeniach s operačným systémom iOS alebo Android.You can also run the app on an iOS or Android device, in addition to a web browser.

 1. V službe SharePoint Online otvorte vlastný zoznam, na paneli príkazov vyberte možnosť PowerApps a potom vyberte položku Vytvoriť aplikáciu.In SharePoint Online, open a custom list, select PowerApps on the command bar, and then select Create an app.

  Vytvorenie aplikácie

 2. V zobrazenom paneli zadajte názov aplikácie a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Vytvoriť.In the panel that appears, type a name for your app, and then select Create.

  Pomenovanie aplikácie

  Vo webovom prehliadači sa objaví nová karta s aplikáciou, ktorú ste automaticky vygenerovali na základe sharepointového zoznamu.A new tab appears in your web browser that shows the app that you automatically generated based on your SharePoint list. Aplikácia sa zobrazí v PowerApps Studio, kde ju môžete prispôsobiť.The app appears in PowerApps Studio, where you can customize it.

  Predvolená aplikácia

 3. (voliteľné) Obnovte kartu prehliadača pre váš zoznam služby SharePoint (tak, že ju vyberiete a potom napríklad stlačíte kláves F5) a potom postupujte podľa nasledujúcich krokov na spustenie alebo spravovanie aplikácie:(optional) Refresh the browser tab for your SharePoint list (by selecting it and then, for example, pressing F5), and then follow these steps to run or manage your app:

  • Aplikáciu (na samostatnej karte prehliadača) spustíte vybratím možnosti Otvoriť.To run the app (in a separate browser tab), select Open.

  • Vybratím možnosti Nastaviť toto zobrazenie ako verejné umožníte aj ostatným vo vašej organizácii spustiť túto aplikáciu.To let others in your organization run the app, select Make this view public.

   Upravovať túto aplikáciu ostatným používateľom umožníte vybratím povolení Zdieľať a Dá sa upravovať.To let others to edit your app, share it with Can edit permissions.

  • Zobrazenie odoberiete z SharePointu vybratím možnosti Odobrať toto zobrazenie.To remove the view from SharePoint, select Remove this view.

   Ak chcete odobrať aplikáciu z PowerApps, vyberte možnosť Odstrániť aplikáciu.To remove the app from PowerApps, delete the app.

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste vytvorili aplikáciu na spravovanie údajov v zozname služby SharePoint.In this topic, you created an app to manage data in a SharePoint list. V ďalšom kroku vygenerujete aplikáciu zo zložitejšieho zoznamu a potom ju prispôsobíte (začnite s obrazovkou prehľadávania) tak, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám.As a next step, generate an app from a more complex list, and then customize the app (starting with the browse screen) to better suit your needs.