Generovanie plátnovej aplikácie v PowerApps zo sharepointových údajovGenerate a canvas app in PowerApps from SharePoint data

V tejto téme budete používať PowerApps, aby ste automaticky vygenerovali svoju prvú plátnovú aplikáciu na základe zoznamu vytvoreného v službe SharePoint.In this topic, you'll use PowerApps to automatically generate your first canvas app based on a list that you create in SharePoint. V tejto aplikácii môžete prehľadávať všetky položky v zozname, zobraziť podrobnosti o jednotlivých položkách a vytvárať, aktualizovať a odstraňovať položky.In this app, you can browse all items in the list, show details of a single item, and create, update, or delete an item.

Ak máte v službe SharePoint nejaký zoznam, v tejto príručke so stručným úvodom sa zoznámite s konceptmi a technikami.You can learn concepts and techniques from this quickstart if you have any list in SharePoint. Ak chcete postupovať presne podľa tejto príručky so stručným úvodom, vytvorte si na webe SharePoint Online zoznam s názvom SimpleApp, ktorý obsahuje stĺpec s názvom Title.To follow this quickstart exactly, create a list, named SimpleApp, that contains a column named Title, in a SharePoint Online site. V zozname vytvorte položky Vanilla, Chocolate a Strawberry.In the list, create entries for Vanilla, Chocolate, and Strawberry.

Môžete si vytvoriť zložitejší zoznam s mnoho stĺpcami rôznych typov, ako je text, dátumy, čísla a mena.You can create a list that's far more complex with many columns of various types, such as text, dates, numbers, and currency. Princíp generovania aplikácie sa nezmení.The principles of generating an app won't change. Aplikáciu si môžete tiež vygenerovať zo zoznamu na miestnom webe SharePoint, ak sa k webu pripájate cez bránu údajov.You can also generate an app from a list in an on-premises SharePoint site if you connect to the site through a data gateway.

Ak nevlastníte licenciu pre PowerApps, môžete sa zadarmo zaregistrovať.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

Generovanie aplikácieGenerate an app

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

  Domovská stránka PowerApps

 2. V časti Vytvoriť podobné aplikácie ukážte na položku Začať na základe údajov a potom vyberte možnosť Vytvoriť túto aplikáciu.Under Make apps like these, hover over Start from data, and then select Make this app.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

 3. Na dlaždici SharePoint vyberte možnosť Rozloženie pre telefón.On the SharePoint tile, select Phone layout.

  Možnosť na vytvorenie aplikácie

 4. Vyberte možnosť Pripojiť priamo a vyberte položku Vytvoriť.With the Connect directly option selected, select Create.

  Vytvorenie pripojenia

 5. V časti Pripojiť k webu SharePoint zadajte alebo vložte adresu URL webu SharePoint Online a potom vyberte položku Prejsť.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL for your SharePoint Online site, and then select Go.

  Uveďte iba adresu URL webu (nie názov zoznamu) ako v tomto príklade:Include only the site URL (not the name of the list), as in this example:
  https://microsoft.sharepoint.com/teams/Contoso

 6. V časti Vybrať zoznam vyberte položky SimpleApp a Pripojiť.Under Choose a list, select SimpleApp, and then select Connect.

Po niekoľkých minútach sa aplikácia otvorí na obrazovke prehľadávania. Na nej sú zobrazené položky, ktoré ste v zozname vytvorili.After a few minutes, your app opens to the browse screen, which shows the items that you created in your list. Ak váš zoznam obsahuje údaje vo viacerých stĺpcoch (nielen v stĺpci Title), aplikácia dané údaje zobrazí.If your list has data in more columns than just Title, the app will show that data. V hornej časti obrazovky sa v záhlaví okna nachádzajú ikony na aktualizáciu zoznamu, zoradenie zoznamu a vytvorenie položky v zozname.Near the top of the screen, a title bar shows icons for refreshing the list, sorting the list, and creating an item in the list. Pod záhlavím okna je vyhľadávacie pole, ktoré môže zoznam filtrovať na základe vloženého alebo zadného textu.Under the title bar, a search box provides the option to filter the list based on text that you type or paste.

Obrazovka prehľadávania

Než túto aplikáciu začnete používať alebo ju budete zdieľať s ostatnými, budete pravdepodobne chcieť vykonať zmeny.You'll probably want to make more changes before you use this app or share it with others. Než so zmenami začnete, uložte si najprv vykonanú prácu stlačením kombinácie klávesov CTLR+S.As a best practice, save your work so far by pressing Ctrl-S before you proceed. Pomenujte aplikáciu a vyberte položku Uložiť.Give your app a name, and then select Save.

Ďalšie krokyNext steps

V tejto príručke so stručným úvodom ste vytvorili aplikáciu na správu údajov v zozname služby SharePoint.In this quickstart, you created an app to manage data in a SharePoint list. V ďalšom kroku vygenerujete aplikáciu zo zložitejšieho zoznamu a potom ju prispôsobíte (začnite s obrazovkou prehľadávania) tak, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám.As a next step, generate an app from a more complex list, and then customize the app (starting with the browse screen) to better suit your needs.