Vytvorenie pripojenia k lokalite SharePoint v službe PowerAppsCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Vytvorte pripojenie buď do služby SharePoint Online, alebo do lokálnej inštalácie služby SharePoint, ktoré vám umožní generovať aplikácie s plátnom automaticky alebo vytvárať nové aplikácie úplne od začiatku.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate a canvas app automatically or build one from scratch.

Ak ešte dobre nepoznáte PowerApps, prečítajte si časť Úvod do služby PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

V čase písania tohto návodu podporuje PowerApps vlastné zoznamy, ale nie knižnice.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Okrem toho môžete zobrazovať údaje v niektorých typoch stĺpcov, ako sú napríklad Choice (Výber) a Picture (Obrázok), ale tieto údaje nemôžete aktualizovať.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. Ďalšie informácie nájdete v článku Známe problémy.For more information, see Known issues.

Zadanie pripojenia služby SharePointSpecify a SharePoint connection

 1. Ak ste tak ešte neurobili, zaregistrujte sa do služby PowerApps.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.

 2. Prihláste sa na webovej lokalite powerapps.com a použite rovnaké prihlasovacie údaje, aké ste použili na registráciu.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

 3. V ľavom navigačnom paneli kliknite alebo ťuknite na možnosť Spravovať a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojenia.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Nová možnosť v ponuke Súbor

 4. V pravom hornom rohu kliknite alebo ťuknite na položku Nové pripojenie.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Tlačidlo na vytvorenie nového pripojenia

 5. V zozname pripojení kliknite alebo ťuknite na možnosť SharePoint.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  Pridanie pripojenia služby SharePoint

 6. Postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov, ktoré sú uvedené nižšie v tejto téme:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

Pripojenie k lokalite SharePoint OnlineConnect to a SharePoint Online site

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať pripojenie.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  Výber lokality SharePoint Online

 2. Prejdite do časti Ďalšie kroky na konci tejto témy.Go to Next steps at the end of this topic.

Pripojenie k miestnej lokalite SharePointConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť pomocou miestnej brány údajov.Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  Výber miestnej lokality SharePoint

  Poznámka

  Brány a miestne pripojenia sa dajú vytvárať a používať iba v predvolenom prostredí používateľa.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo.Specify your user name and your password.

  Ak vaše prihlasovacie údaje obsahujú názov domény, zadajte ho v tvare Doména\alias.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Zadanie prihlasovacích údajov

 3. Ak lokálnu bránu údajov nainštalovanú nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknutím alebo ťuknutím na ikonu zoznam brán obnovte.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Inštalácia brány

 4. V časti Výber brány kliknite alebo ťuknite na bránu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pridať pripojenie.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Výber brány

Ďalšie krokyNext steps

 • Na základe určeného zoznamu automaticky vygenerujte aplikáciu.Generate an app automatically based on a list that you specify. Predvolene bude aplikácia obsahovať tri obrazovky: jednu na prehľadávanie záznamov, druhú na zobrazovanie podrobností jedného záznamu a tretiu na vytváranie a aktualizáciu záznamov.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Zostavenie aplikácie úplne od začiatku.Build an app from scratch. Tento článok je určený pre Excel, ale rovnaké princípy platia pre SharePoint.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.