Prehľad konektorov pre PowerAppsOverview of connectors for PowerApps

Základom PowerApps, tak ako u väčšiny aplikácií, sú údaje.Data is at the core of most apps, including those you build in PowerApps. Údaje sú uložené v zdroji údajova s aplikáciou ich prepojíte tak, že vytvoríte pripojenie.Data is stored in a data source, and you bring that data into your app by creating a connection. Na komunikáciu so zdrojom údajov v rámci pripojenia slúži konektor.The connection uses a specific connector to talk to the data source. PowerApps má konektory pre mnohých obľúbených služieb a lokálnych zdrojov údajov, napríklad pre SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter a ďalšie.PowerApps has connectors for many popular services and on-premises data sources, including SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter, and more. Ak chcete začať do aplikácie pridávať údaje, prečítajte si článok Pridanie dátového pripojenia v PowerApps.To get started adding data to an app, see Add a data connection in PowerApps.

Nasledujúca tabuľka obsahuje odkazy na ďalšie informácie o našich najobľúbenejších konektoroch.The following table has links to more information about our most popular connectors. Úplný zoznam konektorov nájdete v časti Všetky konektory.For a complete list of connectors, see All connectors.

         
Common Data Service Common Data ServiceCommon Data Service   Office 365 Outlook Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
SharePoint SharePointSharePoint   Excel ExcelExcel
SQL Server SQL ServerSQL Server   OneDrive pre firmy OneDrive for BusinessOneDrive for Business
Dynamics 365 Dynamics 365Dynamics 365   OneDrive OneDriveOneDrive
Používatelia pre Office 365 Používatelia pre Office 365Office 365 Users   Dropbox DropboxDropbox

Typy konektorovTypes of connectors

PowerApps obsahuje dva typy konektorov: štandardné konektory, napríklad tie, ktoré sú uvedené vyššie, a vlastné konektory.PowerApps has two types of connectors: standard connectors like the ones listed above, and custom connectors. Ak sa pripájate ku zdroju údajov, ktorý PowerApps podporuje štandardným konektorom, použite tento konektor.If you're connecting to a data source that PowerApps supports with a standard connector, use that connector. Ak sa chcete pripojiť k inému zdroju, napríklad ku službe, ktorú ste vytvorili, prečítajte si článok Registrácia a používanie vlastných konektorov.If you need to connect to another source, like a service that you've built, see Register and use custom connectors.

Štandardné konektory sa správajú rôzne, závisí to od typu zdroja údajov, ku ktorému sa pripájajú, a od toho, akým spôsobom tento zdroj dát vracia údaje:Standard connectors behave differently depending on the type of data source they connect to and how data is returned by that data source:

 • Niektoré konektory pracujú s tabuľkovými zdrojmi údajov, napríklad SharePoint, SQL Server, a Excel.Some connectors work with tabular data sources, such as SharePoint, SQL Server, and Excel. Pri práci s týmito zdrojom údajov sa údaje vrátia do PowerApps vo forme tabuľky.When working with these data sources, data is returned to PowerApps as a table. Na interakciu s údajmi používa PowerApps vlastné funkcie, ako napríklad Patch(), Collect(), Update() a pod.PowerApps uses its own functions, such as Patch(), Collect(), Update(), and so on to interact with the data. Tabuľkové údaje je tiež možné jednoducho používať vo formulároch a galériách, kde sa pole z tabuľky zobrazí ako pole v galérii alebo formulári.Tabular data is also easy to use in forms and galleries, where a field in a table is displayed as a field in a gallery or form. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:For more information, see the following articles:

  Princípy zdrojov údajov v PowerAppsUnderstand data sources in PowerApps

  Generovanie aplikácie z údajov programu ExcelGenerate an app from Excel data

  Vytvorenie úplne novej aplikácieCreate an app from scratch

  Poznámka

  Aby bolo možné pripojiť sa k údajom programu Excel, musí byť zošit hosťovaný v službe cloudového úložiska, akým je napríklad OneDrive.To connect to data in Excel, the workbook must be hosted in a cloud-storage service like OneDrive. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie ku cloudovému úložisku v PowerApps.For more information, see Connect to cloud-storage from PowerApps.

 • Iné konektory sú vhodné pre zdroje údajov, ktoré používajú také funkcie ako napríklad Twitter, Facebook a Office 365 Outlook.Other connectors work with function-based data sources, such as Twitter, Facebook, and Office 365 Outlook. Pri práci s týmto zdrojom údajov, sa údaje vrátia do PowerApps, na základe volania špecifických funkcií v základnej službe.When working with these data sources, data is returned to PowerApps based on calling specific functions in the underlying service. Napríklad v konektoroch Twitteru zobrazíte zavolaním Twitter.MyFollowers() funkcie zoznam vašich sledujúcich.For example, with the Twitter connector you call Twitter.MyFollowers() to return a list of your followers. Tieto údaje môžete používať aj vo formulároch a galériách, je to však o trochu prácnejšie ako použitie tabuľkových údajov.You can still use this data in a form or gallery, but it requires a little more work than tabular data. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie k Twitteru z PowerApps.For more information, see Connect to Twitter from PowerApps.

Všetky konektoryAll connectors

Zoznam všetkých konektorov nájdete v článku Referenčné informácie o konektoroch Microsoftu.See the Microsoft Connector Reference for a list of all our connectors. Konektory Premium vyžadujú pre PowerApps Plán 1 alebo Plán 2.Premium connectors require PowerApps Plan 1 or Plan 2. Ďalšie informácie nájdete v článku Plány PowerApps.For more information, see PowerApps Plans.

Ak máte otázky týkajúce sa jednotlivých konektorov, použite, prosím, fórum PowerApps.If you have questions about a specific connector, please use the PowerApps Forums. Ak máte nápad na nový konektor alebo návrhy na zlepšenie, použite PowerApps Ideas.If you have an idea for a new connector or suggestions for improvement, use PowerApps Ideas.